Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2009

A les 10 hores del dia 17 de novembre de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor David Pons Florit, el doctor Lluís Garau Juaneda, la doctora M. del Carme Vila Ribas i el senyor Alexandre Moll Jofre.

També s'excusen d'assistir-hi el doctor Pere J. Brunet Estarellas i la doctora Beatriz Morales Nin, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Química, Psicologia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

A continuació, el vicerector informa de la modificació de plantilla relativa a Campus Extens Menorca i Eivissa, que afecta els departaments de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filologia Catalana i Lingüística General i Infermeria i Fisioteràpia.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, dels doctorats de Biologia de les Plantes, Filosofia, Història, Història de l'Art, Informàtica, Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, Nutrició Humana, Tecnologia i Qualitat dels Aliments

La Rectora informa que els programes de doctorat que ara se sotmeten a l'aprovació de Consell de Govern no havien estat aprovats per aquest òrgan. Aquests doctorats provenen dels antics programes oficials de postgrau que es varen aprovar en el seu moment però amb les denominacions genèriques d'aquests programes. Per tant, es fa necessari que s'aprovin amb la denominació amb la qual ara s'imparteixen, donant compliment a les previsions de l'article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment la nova denominació dels programes de doctorat que s'indiquen a continuació:

¿ Doctorat de Biologia de les Plantes
¿ Doctorat de Filosofia
¿ Doctorat d'Història
¿ Doctorat d'Història de l'Art
¿ Doctorat d'Informàtica
¿ Doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
¿ Doctorat de Nutrició Humana
¿ Doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments

Punt 4: Aprovació, si escau, de les propostes de màster i doctorat (art. 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril)

La Rectora presenta breument una per una les distintes propostes de màster i doctorat, un cop aprovades pel Consell de Direcció, que s'indiquen tot seguit:

 • Màster Universitari en Tecnologies de la Informació
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció
 • Programa de Doctorat d'Educació: Primera Infància i Família
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i Família
 • Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut

Intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, que sol·licita informació sobre la documentació aportada amb la proposta, concretament sobre l'informe previ realitzat pel Centre d'Estudis de Postgrau. Li contesta la Rectora.

Se sotmeten a votació les propostes, que s'aproven per assentiment, de conformitat amb les previsions de l'article 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB (FOU núm. 297, de 30 de maig). Igualment, s'aprova remetre-les al Consell Social perquè n'informi (s'inclou documentació com a annex 4).

Punt 5: Elecció d'un membre de la Comissió d'Investigació

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica que, atès que ha transcorregut el període de tres anys de mandat establert per als membres de la Comissió d'Investigació del doctor Aleix Calveras Maristany, es proposa que sigui substituït pel doctor Antoni Riera Font, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada del Departament d'Economia Aplicada. Afegeix que la substitució sembla idònia perquè el candidat proposat pertany al mateix àmbit del coneixement que el doctor Calveras però és integrant de l'altre departament d'Economia, cosa que afavoreix l'alternança entre els dos departaments.

La Rectora demana si, atès que es tracta d'una votació nominal, algun membre vol que es faci votació secreta. Ja que no hi ha cap sol·licitud en aquest sentit, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per fer una reflexió general sobre el deure d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats que tenen els membres que hi assisteixen en representació d'un col·lectiu. Li contesta la Rectora, que li recorda l'existència d'una normativa sancionadora.

Punt 6: Títols propis

La Rectora explica breument el contingut de les propostes de títols propis següents:

 • Modificació del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral, aprovat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2009.
 • Curs d'Actualització Professional per a la Formació en Protecció i Experimentació Animal de Personal Experimentador (Cat.B). Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits).
 • Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits).
  • Diploma Universitari d'Experimentació Artística i Desenvolupament Humà. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits).
  • Diploma d'Experimentació Artística i Desenvolupament Humà. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits).

 • Expert Universitari en Avaluació i Tractament en Maltractaments i Abusos Sexuals a Menors. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits).
 • Màster en Gerontologia Clínica i Malaltia Crònica Avançada. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits).
  • Especialista Universitari en Gerontologia Clínica. Títol propi de postgrau de la UIB (25 crèdits)
  • Especialista Universitari en Malaltia Crònica Avançada. Títol propi de postgrau de la UIB (25 crèdits).

Intervé el doctor Climent Ramis Noguera per manifestar que a la proposta del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral hi figura la denominació «màster universitari». Li contesta la Rectora i li diu que se suprimirà la denominació indicada.

La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez demana que es retiri la proposta del títol d'Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà, atès que hi ha alguns professors del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts que hi tenen certes reserves. Atès que no hi ha present ni el director del Departament de Filosofia i Treball Social ni cap dels directors del curs, es decideix ajornar la proposta fins a la propera sessió del Consell de Govern.

Sotmeses a votació les propostes, excepte la corresponent al títol d'Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà, s'aproven per assentiment (s'inclou documentació com a annex 5).

La Rectora recorda que els alumnes que vulguin matricular-se en aquests cursos, poden demanar matrícula gratuïta en les condicions legals establertes.

Punt 7: Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster

La Rectora informa, amb caràcter previ, que es retira una part de la proposta relativa al Màster en Microbiologia Avançada, atès que es tracta de cursos finançats pel Fons Social Europeu dels quals no es té informació suficient. Per tant, la proposta se cenyeix exclusivament al curs d'Especialista Universitari en Fonaments i Tècniques Microbiològiques.

A continuació, la Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut de l'informe elaborat per la Comissió d'Estudis de Postgrau en relació amb la taula de reconeixement de crèdits entre assignatures de cursos i títols propis de la UIB que s'indiquen a continuació:

¿ Màster en Microbiologia Avançada
¿ Màster en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

El Consell de Govern, d'acord amb l'article 6.4 de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB, dóna el vistiplau per assentiment a les taules de reconeixement proposades (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 8: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu relatiu al nomenament de col·laboradors honorífics de serveis

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu relatiu al nomenament de col·laboradors honorífics de serveis, que té com a finalitat que determinades persones aportin bagatge i experiència professional per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels serveis universitaris.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 7).

Punt 9: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu relatiu a la carrera horitzontal del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa del contingut i abast de la proposta d'Acord normatiu relatiu a la carrera horitzontal del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB, que té el seu origen en la previsió de la carrera horitzontal establerta a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Així mateix, indica que és fruit de la negociació amb la Junta de Personal d'administració i serveis i esmenta les línies generals del seu contingut: publicitat, requisits, comissió de valoració, valoració de la carrera professional, efectes, etc.

Intervé el senyor Josep Antoni Frau Coll, membre de la Junta de Personal d'administració i serveis de la Universitat, per recordar que el sistema permet realitzar la carrera administrativa sense haver de canviar de lloc de treball. Així mateix, dóna suport a la proposta i en manifesta el caràcter positiu.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 8).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 8582/2008, pel qual s'aprova l'ordre de funcions dels diferents cossos i escales del PAS funcionari de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut i abast de la proposta de la modificació de l'Acord normatiu 8582/2008, de 10 de juny, pel qual s'aprova l'ordre de funcions dels diferents cossos i escales del PAS funcionari de la UIB, motivada per la necessitat d'introduir-hi petits canvis i rectificacions pel que fa als articles 6 (Escales del cos específic de tecnologies de la informació i comunicacions), 7 (Escales del cos específic d'altres serveis) i 24 (Definició de les competències i habilitats clau).

La proposta s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 9).

Punt 11: Complements retributius del professorat de Campus Extens

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica el contingut de la proposta de concessió de complements retributius del professorat de Campus Extens.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta i decideix elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació definitiva (s'inclou documentació com a annex 10).

Punt 12: Ajudes per a estades breus de professors convidats (primer semestre 2010)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el contingut de la proposta. El Consell de Govern aprova la proposta d'ajudes per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2010 (s'inclou documentació com a annex 11).

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • Del full repartit sobre la informació de les inversions de major quantia aprovades pel Consell de Direcció entre el 10 de juny i l'11 de novembre de 2009 (s'inclou documentació com a annex 12)
 • De l'adjudicació de l'obra d'ampliació de l'edifici del Centre de Tecnologies de Ia Informació de la Universitat de les Illes Balears, que haurà d'estar acabada abans del 30 de setembre de 2010.
 • Del fet que el Govern ha concedit la cessió de crèdit per al finançament de la construcció de l'edifici Interdepartamental II.
 • De la sortida a concurs del projecte de fer del campus universitari un espai per a vianants.
 • Del finançament de material científic.
 • Del projecte de campus d'excel·lència.
 • De la transferència nominativa de la comunitat autònoma per al proper any amb una reducció del 4,4 per cent, que repercutirà en les despeses del capítol II. En aquest punt, la Rectora indica que en els darrers rànquings la nostra universitat està entre les quinze primeres en producció en investigació, però, a la vegada, es troba entre les quinze més mal finançades.
 • Del compromís de la Conselleria d'Interior i Innovació per mantenir el finançament i la inversió adreçada a investigació.
 • De la convocatòria del programa Averrois.
 • De la situació de la FUEIB, en concret del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), ja que se n'han hagut d'acomiadar quatre persones, atesa la manca de finançament provocada per les objeccions que Intervenció ha posat a la signatura del conveni que se subscrivia amb la Conselleria de Treball i Formació, el qual proporcionava el finançament necessari.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa els membres del Consell de Govern de la convocatòria de tots els programes de mobilitat, convocatòria que està oberta fins divendres que ve, 20 de novembre.

El vicerector d'Investigació informa dels fons FEDER per a equipament científic concedits a la Universitat.

Seguidament, el senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per proposar una estratègia a l'hora de realitzar el projecte de pressupost de l'any 2010, consistent a fer el pressupost en dèficit. Li contesta la Gerent.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2009-2010, com s'indica a continuació (s'inclou documentació com a annex 13).

 • Sr. Miquel Àngel Mas i Colom com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Antoni Monserrat Quintana com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Fèlix Pons Irazazábal com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Antoni Bennàssar Moyà com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Antoni Abad i Ninet com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Josep Antoni Carbonell i Crespí com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. Tomás Méndez López com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
 • Sr. David Reynolds com a col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
 • Sr. Ángel Vázquez Alonso com a col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
 • Sr. Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que informa el Consell de Govern que s'ajorna la proposta fins a la propera sessió.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals i del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez per a l'any acadèmic 2009-2010, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (s'inclou documentació com a annex 14).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (s'inclou documentació com a annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1886

CV/P

Grup G9 i Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Mèxic

Cooperació interuniversitària

1909

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Pràctiques (Màster en Formació del Professorat)

1916

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

Finançament d'un treball d'investigació

1924

CV/P

Consell Insular de Menorca, Institut d'Estudis Baleàrics i Fundació Sa Nostra

Manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis

1939

CV/P

Palma Pictures The Mediterranean Production Centre, SL

Concessió d'un permís a Palma Pictures per fer rodatges cinematogràfics i publicitaris

1943

AM

Grup 9 d'universitats (Espanya) i la Xarxa de les Universitats de l'Oest Atlàntic (França)

França

Cooperació interuniversitària

1945

CV/P

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca

Donar suport a la participació d'equips de la Facultat de Dret en concursos nacionals i internacionals

1946

CV/P

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Institut d'Estudis Catalans

Projecte de la Càtedra UNESCO

1947

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Santa Maria d'Eivissa

Cessió d'instal·lacions

1948

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Desenvolupament d'activitats per a l'any acadèmic 2008-2009 en els camps d'interès comú

1950

CV/P

Ajuntament de Palma

Programa TUO (beques estudiants de grau i titulats universitaris)

1951

CV/P

Grup 9 d'universitats

Cooperació interuniversitària

1952

AM

Universitat Autònoma de Nuevo León

Mèxic

Genèric

1953

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Projecte d'investigació «Físicos: Física Interdisciplinar de Sistemas Complejos»

1958

CV/P

Princess Sumaya University for Technology (PSUT)

Jordània

Projecte de recerca

1959

CV/P

Institut Espanyol d'Oceanografia

Protocol d'intencions

1960

CV/P

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Estudi unificació dades d'accessibilitat dels municipis de Mallorca

1961

Addenda

Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica (Fundació IBIT)

Pròrroga projecte (sistema d'interacció natural avançat, SINA, del pla Avanza)

1962

AM

Red Iberoamericana de Universidades de Investigación

Creació de la Red Iberoamericana de Universidades de Investigación

1963

CV/P

Associació de Premsa Forana de Mallorca

Actualització de continguts de la col·lecció digital de publicacions de premsa forana

1966

Addenda

Consell Insular de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Instituto de Salud Carlos III i Universitat Internacional Menéndez Pelayo

Escola d'Estiu de Salut Pública (EESP)

1967

AM

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

Fomentar la cooperació en àmbits sanitaris o d'interès farmacèutic

1968

CV/P

Consell de Mallorca

UOM Mallorca 2008-2009

1969

AM

Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León

Nicaragua

Genèric

1970

CV/P

ICTS Consorci Observació Costaner de les Illes Balears (OceanBit)

Col·laboració

1971

AM

Universitat South Florida (EUA)

EUA

Genèric

1972

AM

Universitat Privada de Tacna (Perú)

Perú

Genèric

1973

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Integració dels TEU en el cos de TU

1974

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Programa de formació de persones titulades universitàries en situació legal de desocupació

1975

CV/P

Organisme Públic Ports de l'Estat

Estudi (paràmetres marins i activitat portuària)

1976

CV/P

Fundació Revista Bellpuig

Creació de la col·lecció digital Revista Bellpuig

1979

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Alumnat educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat

1980

CV/P

Consell de Mallorca

Subvenció per a la realització d'activitats físiques i esportives durant el 2009

1954

CV/P

ASIMAG Servicios Empresariales, SL

Realització i organització del Màster en Gestió Integral

A continuació intervé el director del Centre d'Estudis de Postgrau, doctor Maurici Mus Amézquita, que informa del contingut dels convenis tramitats pel Centre (s'inclou informació com a annex 16):

 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Servicios Empresariales per a la realització del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral, títol propi de postgrau de la UIB.
 • Conveni d'associació que regeix la supervisió i concessió conjuntes d'un títol de doctorat entre la Universitat Lliure de Brussel·les i la UIB.
 • Conveni de col·laboració entre la UAB i la UIB per a la realització de pràctiques d'alumnes de postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals.
 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i les universitats de Barcelona (UB), Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU), Illes Balears (UIB) i Politècnica de València (UPV) per a l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial.
 • Conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC.

El senyor Francesc Escanellas Garcias demana informació sobre el conveni amb Palma Pictures The Mediterranean Production Centre, SL (ref. 1939), i fa una reflexió sobre la realització de rodatges en el campus universitari. Li contesta la Rectora.

Sotmesos a votació de forma global tots el convenis indicats, s'aproven per assentiment.

Punt 16: Precs i preguntes

El doctor Rafel Crespí Cladera pregunta sobre el criteris que va fer servir la Rectora per nomenar els responsables del conveni amb Sa Nostra relatiu a la creació d'un club de borsa. Li contesta la Rectora dient que va prendre la decisió en vista de les propostes dels departaments d'Economia i realitzades consultes amb l'entitat financera.

El doctor Climent Ramis Noguera demana informació sobre els cursos pont per passar de diplomats o enginyers a graduats. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i la Rectora. El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per fer unes reflexions sobre el mateix tema.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons demana que la convocatòria dels complements autonòmics es faci al llarg del mes de desembre. La Rectora li contesta que el Decret estableix que s'ha de fer al llarg del primer trimestre del proper any.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per manifestar el seu descontentament per la pèrdua de temps del professorat en la realització de tràmits i en les peticions duplicades de documentació. Li contesten la Rectora, la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, la Gerent i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El doctor Rafel Crespí Cladera suggereix que s'informi dels canvis que es realitzin en el procés de justificació de despeses de projectes de recerca. Li contesta la Gerent.

El vicerector d'Investigació informa que al Butlletí Oficial de l'Estat d'avui s'ha publicat la convocatòria de beques i contractes de formació de professorat universitari del Programa nacional de formació de recursos humans d'investigació en el marc del Pla nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.

Finalment la Rectora indica que, possiblement, al mes de desembre hi haurà una sessió extraordinària del Consell de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2009

Relació d'assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. M. Isabel Baltasar Quesada
 3. Víctor Cerdà Martín
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Andreu Crespí Plaza
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep L. Ferrer Gomila
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Cels Garcia Garcia
 13. Raquel R. Herranz Bascones
 14. C. Nativitat Juaneda Sampol
 15. Carlos Juiz García
 16. Jordi Lalucat Jo
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Joan March Noguera
 20. Arnau Mir Torres
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Carlos Moreno Gómez
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 25. Maurici Mus Amézquita
 26. Gabriel Oliver Codina
 27. Margalida Payeras Llodrà
 28. Joana M. Petrus Bey
 29. Luis Francisco Piña Saiz
 30. Climent Ramis Noguera
 31. M. Pilar Roca Salom
 32. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 33. Mateu Servera Barceló
 34. Albert Sesé Abad
 35. Patrícia Trapero Llobera
 36. Maria Tugores Ques
 37. Montserrat Casas Ametller
 38. Federico F. Garau Sobrino

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2009

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Jordi Llabrés Bordoy
 3. Joan Jordi Muntaner Guasp
 4. Marco Antonio Robledo Camacho
 5. Maximino San Miguel Ruibal