Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2009

A les 10 hores del dia 18 de desembre de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora M. Teresa Adame Obrador, el doctor Víctor Cerdà Martín, la senyora Rosa Miró Bonet, la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, el doctor Albert Sesé Abad, el doctor Bernat Sureda Garcia, la doctora Patrícia Trapero Llobera i la doctora Raquel Herranz Bascones, per motius de salut.

També s'excusa d'assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i Física.

Així mateix, explica la modificació de plantilla de Campus Extens que afecta les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica de forma detallada el contingut i l'abast de la modificació del catàleg del PAS i en destaca els aspectes més significatius (annex 4).

Sotmesa a votació la modificació del catàleg del PAS, el Consell de Govern l'aprova per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2010 i liquidació del pressupost de l'any 2008

La Rectora, de forma prèvia, fa unes reflexions sobre la baixada de l'assignació rebuda del Govern i sobre els grans trets del projecte en relació amb el pressupost d'exercicis anteriors. Dóna les gràcies a la comunitat universitària per la comprensió demostrada al llarg de l'elaboració del projecte de pressupost de la Universitat i, finalment, dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El vicerector comença per destacar que dues terceres parts dels ingressos de la UIB provenen de les transferències nominatives corrents i d'inversió procedents de la comunitat autònoma, que experimenten una reducció del 4,4 per cent en relació amb l'any 2009 (2.842.453 ¿). Això, juntament amb l'increment del nombre d'estudiants, fa que la transferència nominativa per estudiant sigui per a 2010 un 4,94 per cent menys que l'any anterior (4.685 ¿ per estudiant, enguany).

El vicerector explica les grans xifres del projecte de Pressupost i indica que la quantitat total pressupostada és de 95.139.341,11 euros.

Pel que fa a les despeses, la principal partida correspon al capítol 1, que experimenta un increment respecte a l'any 2009 d'un 1,66 per cent (1.014.000 ¿). Aquest increment obeeix a diversos motius: atendre el creixement previst del nombre de triennis d'antiguitat, quinquennis de docència i sexennis de recerca, la pujada general del 0,3 per cent en les retribucions del sector públic i, finalment, la necessitat de mantenir al llarg de l'any 2010 la plantilla de professorat ja contractat al començament del curs acadèmic. Ara bé, el vicerector remarca que el pressupost destinat a acció social no experimenta variació.

En relació amb la despesa de personal docent i investigador i després d'assenyalar que hi haurà dificultats per mantenir el creixement de la plantilla, per les necessitats d'adaptació o la implantació de l'espai europeu d'educació superior, posa de manifest que el 2010 es podran atendre les promocions de TEU que s'acreditin. Pel que fa a les promocions del professorat TU acreditat per a catedràtic d'universitat, s'intentarà que es puguin promocionar, tot i que a un ritme que permeti diferir-ne el cost econòmic fins a l'exercici pressupostari 2011. També s'impulsa la funcionarització del professorat laboral, molt especialment des de la categoria de professor contractat doctor a la de TU. Ara bé, resta pendent l'equiparació en tots els conceptes retributius entre el personal docent laboral i el funcionari.

El projecte de pressupost recull millores en relació amb el personal d'administració i serveis. Així, el vicerector indica que es fa la segona tongada de millores en les retribucions complementàries de les places que es varen crear per l'Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a funcionaris interins segons l'Acord executiu 8297/2007, de 18 de desembre, d'acord amb el compromís entre la Gerència i la Junta de PAS de millorar-ne gradualment la dotació per equiparar-les a les altres places del catàleg amb l'objectiu que a igual feina igual retribució, i passar-les del nivell 12 al nivell 14. Es manté la partida per dur a terme la carrera horitzontal una vegada regulat el procediment de convocatòria específica de promoció. Finalment, es preveu aprovar la revisió de l'Acord normatiu 7564/2006, de 16 de juny, pel qual s'aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB. Ara bé, el vicerector posa de manifest que no es preveu cap convocatòria de selecció de promoció interna ni de provisió de llocs de treball.

Pel que fa a les despeses dels capítols 2, 4 i 6, el vicerector indica que s'ha hagut de fer una disminució en el capítol 2 d'un 7,4 per cent de mitjana (1.038.000 ¿), per tal de poder fer quadrar el pressupost. Ara bé, manifesta que aquest retall no es distribueix de forma lineal, per tal que la reducció permeti als diferents centres de despesa complir suficientment les seves funcions. Destaca, en aquest punt, que a partir de l'1 de gener de 2010 la UIB iniciarà una millora en la gestió pressupostària, que suposarà recuperar l'IVA suportat en compres de béns i de serveis del capítol 2 que es destinin a la investigació. Així mateix, també cal destacar que aquest tractament de l'IVA ha estat autoritzat per l'Agència Tributària, i s'aplicarà també a Edicions UIB i a les inversions del capítol 6 destinades a recerca.

A continuació el vicerector desglossa els retalls que s'han produït en les despeses del capítol 2, i destaca que les de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen una retallada superior a la mitjana, fins a un 10,4 per cent, i les assignades a deganats, centres, vicerectorats i delegats de la Rectora s'equiparen totes en 4.200 euros. Per altra banda, les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 7 per cent. Finalment, i per tal de potenciar i millorar la gestió del Servei d'Edicions UIB, cal destacar que, a partir de 2010, el dit servei rebrà l'import del 80 per cent de les seves vendes, amb la qual cosa es reduirà l'aportació directa de la UIB.

El vicerector també posa en relleu que, atès que la Conselleria ha suprimit les aportacions específiques que feia per a la Universitat Oberta per a Majors (UOM), la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR), s'han hagut de reformular aquestes activitats. En relació amb el POTU (Pla d'orientació i transició a la Universitat), constata que, tot i que la Conselleria ha suprimit per a 2010 l'aportació específica de 40.000 euros, la UIB aportarà 35.000 euros per tal de possibilitar l'execució de les activitats previstes.

No obstant això i malgrat l'anterior, posa de manifest que la inversió global destinada a investigació creixerà en un 25,7 per cent. En aquest tema cal destacar les aportacions en infraestructura científica subvencionada per fons FEDER. Ara bé, per altra banda, indica que les inversions en equipament i construccions minven un 41 per cent (387.000 ¿).

Com a conclusió, el vicerector indica que aquest no és el pressupost que el Consell de Direcció hauria volgut, sinó que és el que ha estat possible. Ara bé, s'ha fet un gran esforç negociador per mantenir les partides del capítol 1.

A continuació s'obre un torn de paraules.

En primer lloc, intervé el senyor Carlos Moreno Gómez, que torna a expressar el mateix de fa un any: la UIB continua amb un PDI de dues categories, i presenta la seva queixa per la falta d'equiparació retributiva entre el personal laboral i el personal funcionari i insisteix en la necessitat d'homologar-les. Demana que se solucioni aquest tema, que sembla de poca importància quantitativa, atès el pressupost global de la Universitat, però que té una transcendència qualitativa. Per tot això, anuncia la seva abstenció. Li contesta la Rectora i indica que es donarà suport a la reivindicació davant les dues conselleries implicades (Conselleria d'Educació i Cultura i Conselleria d'Economia i Hisenda); recorda, així mateix, la necessitat de finançament del Govern de les Illes Balears per solucionar la qüestió plantejada.

La doctora Joana M. Petrus Bey intervé per felicitar, en primer lloc, el Consell de Direcció per l'elaboració del pressupost. Seguidament demana aclariments sobre el document «Distribució del capítol II. Per centres de despesa. Avaluació 2008-2009-2010» i sobre la desaparició de determinades partides, com ara màsters oficials, Oficina de Convergència i Harmonització Europea i Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, i també la baixada d'ajuts a la innovació pedagògica. Enfront del que s'ha dit, hi ha partides que s'incrementen, com la del Servei d'Activitats Culturals i les activitats de projecció cultural. Finalment, pregunta sobre les dates de liquidació del Pressupost de 2009. Li contesten la Rectora i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El doctor Climent Ramis comença per felicitar tot l'equip de direcció. A continuació pregunta sobre el manteniment de programes d'ajut a la recerca, així com per les promocions de TU a CU. Li contesten la Rectora, el vicerector d'Investigació i el vicerector de Professorat.

El doctor Pere M. Deyà Serrà s'adhereix també a les felicitacions als responsables de l'elaboració del pressupost i fa tres puntualitzacions: demana sobre les promocions de professor contractat doctor a TU; la promoció del personal dels contractes I3, amb la distribució dels diners dels overheads ; i finalment fa unes reflexions sobre el finançament dels títols oficials de postgrau i demana que aquest tema es tracti a una sessió del Consell de Govern. Li contesta la Rectora, que es refereix a un futur programa d'intensificació de la recerca, a l'IBREA i al contingut del nou reglament d'estudis de postgrau. També li contesten el vicerector d'Investigació i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal intervé a continuació i comença per donar informació sobre la pregunta del doctor Deyà Serra en relació amb el tema dels overheads . Seguidament pregunta per què no coincideix la part fixa del pressupost dels departaments amb la part fixa dels instituts universitaris de recerca, que sofreix una disminució d'un 25 per cent, atès que els instituts universitaris de recerca sempre han rebut un tractament igual al dels departaments. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que justifica la resposta en el tractament de l'IVA.

Sotmesa a votació la proposta de Pressupost de la Universitat per a l'any 2010, s'aprova per 33 vots a favor, dues abstencions i cap vot en contra (annex 5).

A continuació la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa els membres del Consell de Govern de la liquidació del pressupost de l'any 2008, tant pel que fa a la Universitat com a les fundacions, liquidació que es fa per segona vegada a la UIB. També explica el contingut dels documents «Estat operatiu 2008» i «Liquidació del Pressupost de despeses (1)», «Liquidació del pressupost d'ingressos» i «Despeses de personal (3)». Finalment comenta els pressuposts de la FUEIB i la FuGUIB.

Punt 5: Aprovació, si escau, del pla de jubilació anticipada

La Rectora informa el Consell de Govern que es retira de l'ordre del dia aquest punt, atès que no va tenir lloc la presentació formal de la proposta a la Junta de Personal docent i investigador, un cop elaborada la versió definitiva de la proposta, tot i que en el moment oportú es va presentar el projecte inicial.

Punt 6: Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer)

La Rectora informa breument del procés d'aprovació dels plans d'estudis de grau que ara se sotmeten a la consideració del Consell de Govern.

¿ Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. Atès que no hi ha observacions per part dels membres del Consell de Govern, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.
¿ Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Ja que no hi ha cap observació, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.
¿ Grau d'Enginyeria Informàtica. Tampoc no hi ha observacions i, sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
¿ Grau d'Enginyeria Telemàtica. No s'hi fan observacions, per la qual cosa se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

(S'inlou documentació com a annex 6.)

A continuació intervé la doctora Joana M. Petrus Bey, que pregunta pel procés d'elaboració del títol de grau de Seguretat i Ciències Policials. Li contesta la Rectora.

Punt 7: Títols propis

En relació amb el títol d'Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits), la Rectora recorda que al darrer Consell de Govern es va decidir ajornar-ne l'aprovació fins a la propera sessió. Mentrestant, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts va redactar un informe, que va arribar a coneixement del Consell de Direcció el dia 14 de desembre, en relació amb el qual l'òrgan indicat va decidir traslladar-lo al director del curs i al director del Departament de Filosofia i Treball Social, del qual va partir la proposta. La Rectora informa que, si bé acaba de rebre a l'inici del Consell de Govern un informe del director del curs (que no ha estat registrat), encara manca l'informe del Departament de Filosofia i Treball Social. Per les anteriors coses, proposa que l'aprovació s'ajorni fins a la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 18 de gener de 2010.

Intervé el doctor Francesc Torres Marí, que demana que s'aprovi avui, atesa la brevetat de l'informe del director del curs, que, a més a més, és fora de la sala a disposició dels membres del Consell de Govern. Afegeix que el Departament hi dóna suport.

La Rectora fa entrar el doctor Mateu Cabot Ramis perquè expliqui el curs als membres del Consell de Govern, cosa que fa.

Seguidament intervenen la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, el doctor Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia i Treball Social, i el doctor Maurici Mus Amézquita, director del Centre d'Estudis de Postgrau. Finalment s'acorda que aquestes tres persones es reuniran per tal d'arribar a una solució de consens i redactar la proposta definitiva del curs, que es sotmetrà a la consideració del Consell de Govern a la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010.

En relació amb el Curs d'Actualització Professional en PostgreSQL. Títol de formació bàsica de la UIB (3 crèdits), la Rectora dóna la paraula al doctor Maurici Mus Amézquita, director del Centre d'Estudis de Postgrau, que n'explica el contingut als membres del Consell de Govern. Seguidament se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 7).

Punt 8: Elecció d'un membre de la Comissió Econòmica (professor)

La Rectora informa que l'elecció respon a la dimissió del doctor Rafel Crespí Cladera. Atès que es procura que el membre elegit pel Consell de Govern sigui de l'àmbit d'economia i que ha de ser membre del Consell de Govern, la Rectora proposa la doctora Maria Tugores Ques. Atès que no es proposen candidats alternatius i que no es demana votació secreta, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Elecció d'un membre de la Comissió de Reclamacions (catedràtic d'universitat)

La Rectora informa que, atesa la dimissió del doctor Rafel Crespí Cladera i tenint en compte els àmbits de coneixement dels membres de la comissió, proposa el doctor José Luis Luján López, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Lògica i Filosofia de la Ciència. La Rectora informa que el membre que s'elegeixi no ha de ser membre del Consell de Govern. Finalment, atès que no es proposen candidats alternatius i que no es demana votació secreta, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • De les inversions realitzades des de la darrera sessió del Consell de Govern i que apareixen al full informatiu que s'ha repartit (annex 8).
 • De l'inici de les obres d'ampliació del CTI.
 • Del procés de convertir el campus en zona de vianants.
 • De la propera finalització de les obres de can Oleo.
 • De la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper dia 18 de gener de 2010 per debatre i aprovar, si escau, el projecte de reforma dels Estatuts de la UIB. Recorda la necessària assistència dels membres per poder assolir la majoria requerida per a l'aprovació del projecte, que és la majoria absoluta.

La Gerent informa el Consell de Govern:

 • Del nomenament com a col·laboradora honorífica del Servei de Biblioteca i Documentació de la senyora María Àngeles Insua Farré, membre del PAS.
 • Dels pagaments als proveïdors de la Universitat.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa del trànsit al campus i del procés de convertir el campus en zona de vianants.

A continuació s'enceta un debat en el qual intervenen el doctor Francesc Torres Marí, la doctora Isabel Aguiló Pons, el doctor Climent Ramis Noguera, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, la doctora Joana Maria Petrus Bey i el vicerector d'Estudiants i Campus.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament d'Economia de l'Empresa per a l'any acadèmic 2009-2010, com s'indica a continuació (s'inclou documentació com a annex 9):

 • Sr. Josep Llorenç Mulet Sans
 • Sr. Roman H. Hummelt

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 10):

A) Professorat dels cossos docents

Categoria : professor titular d'universitat
Departament : Psicologia
Àrea de coneixement : Psicobiologia
Perfil docent : Neuropsicologia
Perfil com a investigador : Neuropsicologia de l'envelliment cognitiu i Neuropsicologia cognitiva, mètode lesional

Categoria : professor titular d'universitat
Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil docent : Literatura nord-americana del segle XIX a l'actualitat
Perfil com a investigador : Manifestacions culturals estatunidenques des de la perspectiva de gènere: teatre, cinema i televisió

B) Professorat contractat

Categoria : ajudant doctor
Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement : Filologia Francesa
Perfil docent : El propi de l'àrea
Perfil com a investigador :

Categoria : professor col·laborador
Departament : Física
Àrea de coneixement : Construccions Arquitectòniques
Perfil docent : Gestió del procés constructiu. Prevenció i seguretat
Perfil com a investigador :

Categoria : ajudant doctor
Departament : Economia Aplicada
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil docent : Economia ambiental
Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

Categoria : ajudant doctor
Departament : Economia Aplicada
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil docent : Economia del sector públic
Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

Categoria : ajudant doctor
Departament : Economia Aplicada
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil docent : Microeconomia i Economia ambiental
Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

Categoria : professor visitant amb rang d'ajudant doctor
Departament : Economia Aplicada
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil docent : Microeconomia
Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

No n'hi ha.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1872

CV/P

Associació Amics dels Molins de Mallorca

Convocatòria d'un premi per a la realització d'un treball sobre la història, economia, rehabilitació, tecnologia o altra temàtica que es pugui considerar d'interès i tingui relació amb els molins de vent

1907

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura i Patrimoni)

Col·laboració conjunta per dur a terme activitats culturals programades pel SAC per a l'any 2009

1940

CV/P

Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano

Mèxic

Coedició de la publicació Ludus Vitalis. Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida

1957

CV/P

Telefónica Investigación y Desarrollo

Cooperació educativa per a la preparació especialitzada i pràctica en el camp de les telecomunicacions i les noves tecnologies de la informació i futura integració en l'àmbit professional

1977

CV/P

Caixa de Balears, «Sa Nostra» (Obra Social)

Realització del programa Universitat Oberta per a Majors (UOM) en les distintes edicions de Mallorca, Menorca i Eivissa

1983

Addenda

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Formació, recerca i transferència de coneixements en matèria de Benestar Social de serveis socials, mitjançant diverses actuacions

1984

CV/P

Associació de Joves Empresaris de Balears

Creació del Club Empresaris de la UIB

1985

CV/P

Ministeri d'Educació

Gestió i desenvolupament d'un sistema integrat d'informació

1986

CV/P

Senyor Francisco Díaz de Castro

Constitució de la col·lecció bibliogràfica Poesía Española Contemporánea i de donació de fons bibliogràfics particulars a la UIB per ser incorporats a la col·lecció

1988

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Realització d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris dins el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació. La UIB convoca pel període que es determini el nombre de beques TUO que puguin incorporar-se al programa de la lectoescriptura a l'educació primària, en els termes que la Conselleria estableixi

1989

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Addenda al conveni específic de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura per a la realització d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris dins el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació

1990

AM

Universitat Nacional de Comahue (Argentina)

Argentina

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1991

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Annexos de 2009 al conveni de col·laboració signat el 31.03.2006 (ref. 1275) per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya amb la subscripció per a l'any 2009

1992

CV/P

Consell Insular de Mallorca

Dur a terme el projecte de les activitats a realitzar a l'empara de la III Olimpíada d'Història

1993

CV/P

Banca March

Convocatòria de cinquanta beques, per poder portar a terme les pràctiques en els departaments que proposi Banca March, per al curs 2009-2010

1994

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

Realització de pràctiques dels estudiants del Màster de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

1996

CV/P

Ministeri d'Educació

Gestió de l'aportació complementària per al desenvolupament del programa ERASMUS

1997

AM

Universitat de Congreso (Argentina)

Argentina

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1998

AM

Universitat de Concepción del Uruguay (Argentina)

Argentina

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

2002

CV/P

Agència Estatal del Consell Superior d'Investigacions Científiques

Participació conjunta en el projecte d'investigació «Ideados: Estructura y dinámica del ecosistema bentopelágico de talud en dos zonas oligotróficas del Mediterráneo: Una aproximación multidisciplinar y a distintas escalas temporales en las Illes Balears»

2004

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

Dur a terme actuacions relacionades amb la projecció exterior de les Illes Balears i especialment en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i la presidència espanyola de la UE

2006

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Establir un programa conjunt d'actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d'Educació Infantil amb titulació insuficient com a mestres d'Educació Infantil

2008

CV/P

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

Avaluació dels sexennis d'investigació dels professors contractats per a la convocatòria ordinària de 2009

2009

CV/P

Consell Econòmic i Social

Col·laboració en matèria bibliogràfica i documental

2010

Addenda

Institut Balear de la Dona

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

Conveni CEP (annex 12):

 • Conveni per instrumentar la col·laboració per a la realització de la segona edició del Màster en Direcció i Planificació del Turisme en el període corresponent als anys acadèmics 2009-2010 i 2010-2011 (exp. 79/09) (ref. 2012).

Sotmesos a votació de forma global tots el convenis indicats, s'aproven per unanimitat.

Punt 13: Precs i preguntes

El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió en relació amb la Plataforma relativa a la millora del finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A continuació fa referència a la disposició addicional tercera de la Llei de finançament, que està en tràmit parlamentari, i també al resultat final, atès que no ha prosperat l'esmena presentada pel senador del PSM. A continuació, demana una manifestació de suport del Consell de Direcció a la plataforma esmentada. Li contesta la Rectora i indica que es podria plantejar la qüestió a una sessió del Consell de Direcció.

El doctor Francesc Torres Marí fa unes reflexions sobre el tema de l'organització de les proves de selectivitat i es refereix als problemes de Filosofia en aquestes proves. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2009

Relació d'assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. Joana M. Alorda Fiol
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Andreu Crespí Plaza
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep L. Ferrer Gomila
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Lluís Garau Juaneda
 13. Cels Garcia Garcia
 14. C. Nativitat Juaneda Sampol
 15. Carlos Juiz García
 16. Jordi Lalucat Jo
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Arnau Mir Torres
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Carlos Moreno Gómez
 22. Begoña Morey Aguirre
 23. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 24. Maurici Mus Amézquita
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana M. Petrus Bey
 28. David Pons Florit
 29. Luis Francisco Piña Saiz
 30. Climent Ramis Noguera
 31. Mateu Servera Barceló
 32. Maria Tugores Ques
 33. M. del Carme Vila Ribas
 34. Montserrat Casas Ametller
 35. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2009

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Pere J. Brunet Estarellas
 3. Santiago Cavanillas Múgica
 4. M. Antònia Fornés Pallicer
 5. Jordi Llabrés Bordoy
 6. Maximino San Miguel Ruibal
 7. Francesc Torres Marí