Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 D'OCTUBRE DE 2011

            A les 10 hores del dia 18 d'octubre de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora Catalina N. Juaneda Sampol i el doctor Gabriel Oliver Codina.

            També s’excusen d’assistir-hi els doctors Maximino San Miguel Ruibal i Josep L. Oliver Torelló, assistents amb veu i sense vot.

           

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2011, amb la inclusió d’una observació feta pel doctor Llorenç Huguet Rotger a la seva intervenció al punt 10.

 

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa i Pedagogia i Didàctiques Específiques i fa un comentari sobre una correcció que suposa la supressió de la modificació de la plaça de professor associat codi 060360 del Departament d’Economia de l’Empresa.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

 

Punt 3: Proposta de concessió de la Medalla d’Or al senyor Bartomeu Fiol

            La Rectora recorda que, atès el traspàs del senyor Bartomeu Fiol i Móra durant la tramitació del procediment del seu nomenament com a doctor honoris causa, el Departament de Filosofia i Treball Social va fer la proposta de concessió de la Medalla d’Or, que la normativa possibilita. Així el Consell de Direcció, d’acord amb el que estableix l’article 3.1 de l’Acord normatiu 8610/2008, del dia 10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de les medalles d’Or i Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, eleva la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Atès que l’aprovació d’aquest acord requereix, segons l’article 24.3 dels Estatuts i l’article 3.1 del Reglament, els vots favorables de les tres cinquenes parts de la totalitat dels membres del Consell de Govern, emesos en votació secreta, se sotmet a votació la proposta, que obté el resultat següent: 30 vots favorables, 1 vot en contra i 5 vots en blanc. Per tant, el Consell de Govern aprova la concessió de la Medalla d’Or al senyor Bartomeu Fiol i Móra (annex 4).

 

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Enginyeria Telemàtica

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Docència i Qualitat, que explica l’abast i el significat de la modificació del pla d’estudis del grau d’Enginyeria Telemàtica.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

 

Punt 5: Creació de l'empresa de base tecnològica MC3

            La Rectora explica la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica MC3 i indica que els membres del Consell de Govern han tingut a disposició seva la documentació sobre el tema, el conveni i els Estatuts de la nova entitat. Després de diverses intervencions, el Consell de Govern acorda d’aprovar la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de Meteoclim Services, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, el qual queda aprovat en el mateix acte. Així mateix, aprova les aportacions que ha de fer la Universitat de les Illes Balears en els termes que s’estableixen a la documentació esmentada.

            A continuació, el Consell de Govern faculta la Rectora de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat Meteoclim Services, SL, i designi, si escau, la persona o les persones que en representació d’aquesta universitat hagin de formar part dels òrgans de govern de Meteoclim Services, SL.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’elevar el present acord amb la documentació adjunta (Conveni marc per a la creació de l'empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva (annex 6).

 

Punt 6: Aprovació, si escau, de la distribució numèrica de les juntes de centre

La Rectora explica, de forma prèvia, la circumstància de la remissió d’un segon document als membres del Consell de Govern amb la distribució numèrica dels estudiants a les juntes de centre, que es va fer un cop acabat el període de matrícula el proppassat dia 14 d’octubre (annex 7). A continuació, en relació amb els estudis que figuren adscrits a la Facultat de Ciències, la Rectora diu que a la Facultat de Ciències hi figuren adscrits els estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la Facultat de Ciències a l’Escola Politècnica Superior, atès que no ha culminat el procés perquè aquests passin a estar integrats a l’Escola Politècnica Superior (recorda que hi ha l’acord adoptat en el primer centre esmentat, la mera informació a la junta del segon centre i la manca de la memòria justificativa de la modificació). En conseqüència, indica que una vegada que s’hagin fet els tràmits requerits, es podrà presentar a aquest Consell de Govern, per donar compliment a les previsions de l’article 8 de la LOU.

Tot seguit la Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta, segons les previsions de l’article 24.2.34 dels Estatuts.

A continuació s’obre un debat en què intervé el senyor Víctor Manuel Robles Ramon per demanar que s’afavoreixi la informació institucional sobre els processos electorals corresponents. La Rectora li agraeix la intervenció. També intervé el doctor Santiago Cavanillas Múgica en relació amb la composició de la Junta de la Facultat de Dret pel que fa a la distribució dels estudiants, tenint en compte que els estudis de grau de Relacions Laborals encara no estan totalment implantats.

            Li contesta la Rectora, que li recorda que la revisió de la composició respecte als estudiants a les juntes esmentades es fa cada dos anys, ja que aquest és el període de durada del mandat dels representants.

El senyor Jeroni Reynés Vives completa la informació.

            El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió en relació amb la falta d’informació institucional. També hi intervé el senyor Víctor Manuel Robles Ramos.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova amb un vot en contra.

 

Punt 7: Complements retributius del professorat

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica la proposta d’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent al professor Ángel Igelmo Ganzo, un cop resolt favorablement el recurs de reposició presentat a la convocatòria de l’any 2011 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB, regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer, per part de la Comissió d’Avaluació de l’AQUIB.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l’aprovi definitivament (annex 8).

           

Punt 8: Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies (RELMED)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que exposa els termes del pla d'estudis del Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies –titulació conjunta oferta per les universitats Rovira i Virgili (coordinadora), UIB, UPF, Universitat de París VIII-Vincennes a Saint-Denis i Universitat St. Joseph de Beirut– tot especificant la concreta participació de la UIB, la qual hi intervindrà amb assignatures ja existents als seus màsters universitaris en Economia del Turisme i Medi Ambient i en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals, més una assignatura de nova creació (optativa de 2 ECTS).

El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General fa una reflexió sobre l’expressió «desitjable» aplicada a l’aprenentatge de l’àrab i del català que figura a l’annex.

De conformitat amb el que estableix l'Acord normatiu del dia 16 de març de 2010 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 9).

 

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa sobre els temes següents:

a)      La situació de la transferència nominativa del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la UIB i dels problemes de tresoreria que aquesta pateix i de la consegüent incidència que això té en la Universitat. En aquest sentit, afegeix que en tot l’any no hi ha hagut cap percepció corresponent als complements retributius autonòmics. La Rectora informa que en la tramitació de les despeses del capítol II es requerirà l’autorització prèvia a la formalització de la despesa, atès que s’haurien de minorar les despeses.

b)      De l’estat actual de la convocatòria del CEI, que es resoldrà divendres que ve.

            El vicerector de Postgrau i Formació Permanent informa del resultat de la convocatòria, en què la UIB ha obtingut 9 programes de doctorat amb mencions a l’excel·lència; n’hi ha 4 que no l’han assolit, tot i que han obtingut la valoració positiva de l’ANECA.

 

            La Gerent completa la informació sobre la situació econòmica que ha avançat la Rectora i assenyala que hi ha necessitat de controlar la despesa referent al capítol II dels Pressuposts fins a 31 de desembre de 2011.

            A continuació demanen aclariments el doctor Francesc Escanellas Garcias, el doctor Lluís Garau Juaneda, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Antoni Aguiló Pons, el doctor Santiago Cavanillas Múgica, el senyor Carlos Moreno Gómez, el doctor Bernat Sureda Garcia i el doctor Llorenç Huguet Rotger. Els contesten la Gerent, el vicerector d’Economia i Seus Universitàries i la Rectora, que recorda que es desconeix de quina transferència es disposarà el proper any i assenyala que la situació és greu, però que està controlada.

 

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha.

b) Llicències d'estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2011-12, com s’indica a continuació (s’inclou documentació com a annex 10):

Sr. Esteve Bardolet Jané, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada.

Sr. Jaume Ferrà Rotger, col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social.

Sr. Antoni Bennàssar Moya, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

Sr. Rafael March Alcover, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

– Sr. Tomás Méndez López, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

– Sr. Josep Gálvez Pascual, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

– Sr. Carlos Roig de la Cruz, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

– Sra. Eugenia Garcias de España, col·laboradora honorífica del Departament de Dret Privat.

– Sr. Mario Cepero Randos, col·laborador honorífic del Departament d’Economia de l’Empresa.

– Sra. Alícia Boix Galmés, col·laboradora honorífica del Departament d’Economia de l’Empresa.

 

d) Altres: Especialista Universitari en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, TV i Plataformes Interactives. Títol propi de la UIB (21,8 crèdits)

            El vicerector de Postgrau i Formació Permanent informa de l'escrit presentat per la senyora María Canel Ladrón de Guevara, directora del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrit a la UIB, mitjançant el qual sol·licita un canvi en la codirecció del títol propi de postgrau EU en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives, atesa la baixa voluntària del professor José Luis Fecé. A aquest efecte, es proposa a l'escrit esmentat com a nou director per part del CESAG el doctor Francesc Grané i Terrades.

Atesa la consideració de modificació substancial del curs que això representa, i tenint en compte que aquesta edició fou aprovada de conformitat amb l'anterior Acord normatiu regulador dels títols propis de postgrau de la Universitat, de l'any 2004, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern. Aquest canvi afecta els títols propis següents:

   Especialista Universitari en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (21,8 crèdits)

   Diploma Universitari de Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (21,8 crèdits)

   Diploma de Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (21,8 crèdits)

   Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)

   Diploma Universitari de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

   Diploma de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

   Expert Universitari en Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (11,8 crèdits)

   Diploma Universitari de Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (11,8 crèdits)

   Diploma de Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (11,8 crèdits).

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern aprova per assentiment el canvi de codirector proposat (annex 11).

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2391

CV/P

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

 

Establir les condicions de col·laboració per a la realització i organització de programes

2407

Addenda

Banca March

 

Addenda de modificació del conveni de ref. 1624, signat el 19.02.2008

2417

CV/P

Fundació Orizonia

 

Creació de la Càtedra Orizonia

2421

CV/P

Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer

 

Impulsar i incentivar projectes conjunts de cooperació en l’àmbit de l’esport

2428

AM

CEI Canarias: Campus Atlántico Tricontinental –e-MTA

 

Campus d’Excel·lència Internacional

2429

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Projecte (POORFISH)

2430

CV/P

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca

 

Impartició del curs per a l’adaptació del títol de grau d’Enginyeria d’Edificació

2431

CV/P

Joan Vanrell Torelló

 

Digitalització de publicacions periòdiques i inclusió i catalogació a la BIDIB

2432

CV/P

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 

Pràctiques SPEC 2011-12 i PEC 2011-2013 (ERASMUS i Leonardo da Vinci)

 

            A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat des del centre (annex 13):

    Conveni específic de compartició d'assignatures entre els màsters universitaris (oficials) en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada de la Universitat de les Illes Balears i en Nutrició i Metabolisme de les universitats de Barcelona i Rovira i Virgili (ref. 2434).

    Conveni de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d'estudis oficials de postgrau (màsters i doctorat, amb beca) (model) (ref. 2435).

Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 12: Precs i preguntes

            El director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica demana aclariments sobre la forma de justificar determinades despeses. Li contesten la Gerent i la Rectora.

            El doctor Pere M. Deyà Serra demana una reunió de totes les parts implicades en relació amb la gestió dels màsters universitaris, el PAS que dóna suport als màsters i els vicerectorats responsables. El vicerector de Postgrau i Formació Permanent indica que la convocarà. El vicerector Mateu Servera Barceló fa unes reflexions sobre la qüestió. Tot seguit s’obre un debat, en què també intervé el doctor Llorenç Huguet Rotger. El doctor Antoni Miralles Socias agraeix a les persones dels serveis administratius els esforços que fan sense cap compensació. La Rectora s’adhereix a l’agraïment del doctor Miralles Socias.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2011

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Sergio Alonso Oroza

3.       M. Isabel Baltasar Quesada

4.       Miquel Bennàssar Veny

5.       Jaume Jesús Carot Giner

6.       Víctor Cerdà Martín

7.       Neus Coll Canyelles

8.       Pere M. Deyà Serra

9.       Francesc Escanellas Garcias

10.   Josep Antoni Frau Coll

11.   Lluís Garau Juaneda

12.   Federico F. Garau Sobrino

13.   Raquel Herranz Bascones

14.   Llorenç Huguet Rotger

15.   Maria Juan Garau

16.   Carlos Juiz García

17.   Sebastián Lora Sánchez

18.   Joan March Noguera

19.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

20.   Arnau Mir Torres

21.   Juan José Montaño Moreno

22.   Carlos Moreno Gómez

23.   Begoña Morey Aguirre

24.   M. Josep Mulet Gutiérrez

25.   Margalida Payeras Llodrà

26.   Luis Fco. Piña Saiz

27.   David Pons Florit

28.   Climent Ramis Noguera

29.   Víctor Manuel Robles Román

30.   Mateu Servera Barceló

31.   Albert Sesé Abad

32.   Bernat Sureda Garcia

33.   Patricia Trapero Llobera

34.   Maria Tugores Ques

35.   Gemma Isabel Turnes Palomino

36.   M. Carme Vila Ribas

37.   Montserrat Casas Ametller

38.   Antoni Gili Pascual

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Pere J. Brunet Estarellas

3.       Santiago J. Cavanillas Múgica

4.       Rafel Crespí Cladera

5.       M. Antònia Fornés Pallicer

6.       Miquel Grimalt Gelabert

7.       Joan Josep Fornós Astó

8.       Jordi Llabrés Bordoy

9.       Hipólito Medrano Gil

10.   Antoni Miralles Socias

11.   Ana María Proenza Arenas

12.   Marco Antonio Robledo Camacho

13.   Maurici Mus Amézquita