Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2006

A les 10.05 hores del dia 19 de desembre de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusa d'assistir-hi la doctora Margalida Payeras Llodrà.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2006.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1406

AM

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

 

Genèric

1410

AM

Universitat Major de San Andrés

Bolívia

Genèric

1423

AM

Universitat de Camagüey

Cuba

Genèric

1428

AM

Universitat de Cuenca

Equador

Genèric

1431

AM

Universitat de les Ciències Informàtiques

Cuba

Genèric

1390

CV/P

Societat Arqueològica Lul·liana

   

1394

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Adaptació de la UIB a l'espai europeu d'educació superior

1421

CV/P

Conselleria de Treball i Formació

 

Assignatura (Empresa i Economia Social)

1403

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Càtedra Illes Balears (U de Sheffield) 2007-2009

1411

AM

Consell de Menorca, Institut d'Estudis Baleàrics i Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears

 

Càtedra Joan Ramis i Ramis (CJRR)

1409

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Cursos d'espanyol i d'anglès

1396

CV/P

Associació de Premsa Forana de Mallorca

 

Digitalització del fons documental

1426

CV/P

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

 

Donació (còpia dels Llibres de les actes de les juntes de govern i juntes generals)

1379

CV/P

Recreativos Mazu, SL

 

Dues beques

1415

CV/P

Serveis de Millora Agrària, SA (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

 

Enginyeria Tècnica Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria) 2005-2006

1374

CV/P

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (Ministeri de Sanitat i Consum)

 

Estudi (higienització de la carn d'au i derivats)

1401

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Patrimoni i Identitat Cultural)

 

Estudi (revisar el jaciment de la bauma de Son Matge)

1432

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Estudi (viabilitat de la xarxa de banda ampla universitària)

1398

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Finançar llocs de treball permanents d'investigador (Programa I3)

1392

AM

Casa de les Llengües

 

Genèric (Càtedra Alcover-Moll-Villangómez)

1387

CV/P

Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió)

 

IB3 Informació meteorològica

1407

CV/P

Consell d'Eivissa i Formentera

 

Informe econòmic sobre el projecte d'«Eivissa-Centre»

1399

AM

International Student Exchange Program, Inc

EUA

Intercanvis educatius

1427

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Inventari de béns eclesiàstics 2006

1416

CV/P

Universitat de Barcelona

 

Màster interuniversitari (Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

1404

CV/P

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Màster interuniversitari (Enginyeria Electrònica)

1405

CV/P

Universitat de Barcelona

 

Màster interuniversitari (Microbiologia Avançada)

1417

Addenda

Universitats de Lleida, Múrcia, Rovira i Virgili i Sevilla

 

Màster interuniversitari (Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement)

1408

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU)

1424

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

 

Projecte de recerca (L'estudi i el seguiment dels riscos emergents en seguretat alimentària i la seva extensió i peculiaritats a la CAIB)

1400

CV/P

Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

 

Quatre beques (Gestió i Polítiques Culturals)

1433

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reciclatge 2005-2006

1418

CV/P

Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Mèxic

Superconductivitat d'alta temperatura

1391

CV/P

Companyia JANSSEN-CILAG, SA

 

Títol propi (Especialista Universitari en Salut Mental en la Pràctica Clínica)

1413

CV/P

Consell de Mallorca

 

Tramitació d'expedients de declaració de béns d'interès cultural

Així mateix, el Secretari General indica que s'ha de retirar l'adhesió al conveni amb la Fundació Rigoberta Menchú Tum, del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, la Fundació Sa Nostra i la Fundació Iberostar (ref. 1298), atès que s'establirà un acord entre les parts indicades i la UIB que substituirà aquesta adhesió.

A continuació intervé la professora M. Pilar Sánchez Cuenca per demanar aclariments en relació amb el conveni amb la companyia JANSSEN-CILAG, SA (1391), atès que el contingut de l'objecte del conveni suposa un títol d'Especialista Universitari en Salut Mental en la Pràctica Clínica. I afegeix que, en tot cas, parlarà amb el doctor Miquel A. Roca Bennàsar com a proponent del conveni. Li respon el Rector, que li recorda que el títol d'Especialista Universitari a què es refereix el conveni va ser aprovat pel Consell de Govern en una sessió anterior.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia. Així mateix, destaca que la plaça que es dota de professor col·laborador correspon a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Proposta de nomenament del doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa

El Rector explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de nomenament com a doctor honoris causa del doctor Antoni Maria Badia i Margarit, que va defensar el director d'aquest departament, el doctor Joan Mas Vives, així com el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d'acord amb el procediment, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern.

Efectuada la votació pertinent, s'acorda el nomenament del senyor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa d'aquesta universitat per 33 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.

Punt 5: Aprovació, si escau, de les següents propostes de títols propis de postgrau

El Rector indica que les propostes de títols propis de postgrau que es presenten a la sessió del dia d'avui compten amb el finançament del Fons Social Europeu. La vicerectora de Postgrau assenyala que tenen una temporalització distinta de la resta de cursos de postgrau per mor d'aquest finançament i destaca una precisió relativa als requisits per accedir-hi:

¾ Especialista universitari en Entorns Digitals de Producció Audiovisual i Multimèdia. Títol de postgrau de la UIB (37,6 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Bibiloni Coll, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'especialista universitari presentat (annex 4).

¾ Especialista universitari en Viticultura. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Hipólito Medrano Gil, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs, proposat pel Departament de Biologia.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs d'especialista universitari presentat (annex 5).

¾ Especialista universitari en Assessoria Web: de la Idea a la Venda. Guió i Producció de Llocs Web Empresarials emprant les Noves Tecnologies. Títol de postgrau de la UIB (21,3 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Antonio Fernández Coca, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El professor Josep Servera Baño demana aclariments sobre la terminologia emprada pel que fa als termes «semiòtica», «comunicador», «comunicòleg», etc. Li respon el director del curs. A continuació intervé el professor Joan Mas Vives, que proposa suprimir la paraula «èxit» del títol del curs d'Especialista universitari en Assessoria Web: de la Idea a la Venda. Guió i Producció de Llocs Web Empresarials «d'Èxit» emprant les Noves Tecnologies. Títol de postgrau de la UIB (21,3 crèdits). Finalment el Rector sotmet a votació el curs amb les modificacions proposades. El resultat de la votació és de 30 vots a favor i 1 abstenció. Per tant, s'aprova el curs d'especialista proposat amb la supressió de la paraula «èxit» del títol, així com en els altres títols i diplomes a què dóna lloc la superació del curs (annex 6).

¾ Expert universitari en Tecnologies Informàtiques i Sistemes d'Informació a les Empreses de Turisme i Oci. Títol de postgrau de la UIB (11,5 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Francesc Sastre Albertí, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs, proposat pe l'Escola Universitària de Turisme.

El Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'expert universitari presentat (annex 7).

¾ Expert universitari en Comunicació per a la Venda d'Idees i Productes. Títol de postgrau de la UIB (18,4 crèdits)

El Rector dóna la paraula al doctor Antonio Fernández Coca, director del curs, que explica l'abast i el significat del curs, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Consell de Govern aprova per 30 vots a favor i 1 abstenció el curs d'expert universitari presentat (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, de les normes reguladores dels permisos i llicències del PDI funcionari

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la motivació de la presentació a aprovació d'aquest acord normatiu pel qual s'aproven les normes reguladores dels permisos i llicències del PDI funcionari de la UIB. La vicerectora indica que aquest acord és conseqüència de l'aprovació del pla Concília, corresponent a l'Administració general de l'Estat, i del seu anàleg en l'àmbit de l'Administració autonòmica. També explica els motius pels quals només afecta el personal docent i investigador funcionari i assenyala que les mesures relatives al personal laboral docent s'inclouran dins el conveni col·lectiu que s'està negociant. Finalment indica que els protocols corresponents a la tramitació dels corresponents permisos i llicències s'establiran un cop aprovada, si escau, la normativa.

Tot seguit s'obre un debat en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per indicar que, tot i que li sembla correcte aquest tipus de normativa, en una reunió de l'equip deganal de la Facultat de Ciències es va proposar de recollir en un sol document tot allò que faci referència a permisos i llicències del PDI (viatges científics, assistència a congressos, llicències d'estudis, assistència a tribunals, etc.) i n'explica els motius. Finalment proposa que es reconsideri la normativa. A continuació intervé el doctor Nicolau Dols Salas per manifestar que és del mateix parer. El doctor Antoni Llull Gilet agraeix la iniciativa d'elaboració de la normativa que es presenta en nom seu i de la Junta de Personal del PDI i del sindicat STEI. La vicerectora de Professorat respon a les intervencions realitzades. També intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps per donar la seva opinió. El Rector sotmet a votació la normativa, sens perjudici d'estudiar la possibilitat d'elaborar un text refós de la normativa que afecta el PDI funcionari en relació amb permisos i llicències.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les normes reguladores dels permisos i llicències del PDI funcionari de la UIB (annex 9).

Punt 7: Aprovació, si escau, dels projectes dels diplomes de la Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera i Menorca

El Rector dóna la paraula a la doctora M. Antònia Manassero Mas, directora del Programa Universitat Oberta per a Majors, que explica l'abast i el significat dels projectes dels diplomes de la Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera i Menorca, títols de formació bàsica dins la normativa de títols propis de la UIB per a l'any acadèmic 2006-2007.

El Consell de Govern aprova per unanimitat els projectes dels diplomes de la Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera i Menorca (annex 10).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica el contingut de la modificació del catàleg del PAS i en destaca dues característiques bàsiques: per una banda, s'hi reflecteix la incorporació del personal d'administració i serveis que ha superat el procés de promoció horitzontal i, per l'altra, la creació del Servei d'Intervenció com a nova unitat administrativa.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana sobre l'adscripció en un futur de personal d'administració i serveis als estudis i titulacions concrets com a personal de suport als departaments, facultats i escoles. El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una intervenció en relació amb aquest tema i considera la conveniència de tenir presents les puntes de feina que es presenten a les distintes unitats administratives amb vista als criteris que s'utilitzen a les avaluacions dels estudis i centres. El professor Joan E. de Pedro Gómez planteja les dificultats que a vegades es presenten als centres. El doctor Joan Mas Vives demana aclariments. També intervé per demanar aclariments el doctor Mateu Servera Barceló. Els responen el Gerent, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Rector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació del catàleg del PAS (annex 11).

Punt 9: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2007 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que destaca en primer lloc que l'actual equip rectoral dins el 2007 posa fi al seu mandat i que pròximament tindran lloc les eleccions a Rector. A continuació assenyala dues circumstàncies que afecten el contingut del Pressupost, com són la no introducció de nous estudis, atesa la moratòria establerta en totes les universitats espanyoles amb motiu del procés de convergència amb l'espai europeu d'educació superior, i l'estabilitat en el nombre d'alumnes matriculats.

El pressupost que se sotmet a l'aprovació del Consell de Govern puja a 79,5 milions d'euros, és a dir un 6,26 per cent més que el corresponent a l'any 2006, que era de 74,86 milions d'euros, i un 2,7 per cent per damunt el percentatge de creixement econòmic previst per a les Illes Balears per al mateix període.

Els últims quatre anys la UIB ha passat d'un pressupost de 66,37 milions d'euros, l'any 2003, a l'actual de 79,55 milions, amb un increment acumulat de gairebé el 20 per cent. Bona part dels increments pressupostaris s'han destinat a millorar els distints indicadors de qualitat de la producció universitària, una millora que es converteix en la característica principal del document pressupostari per a l'any 2007 i que suposa la consolidació d'una política encetada fa quatre anys per l'actual equip rector.

La principal partida dels ingressos és la transferència nominativa que realitza el Govern de les Illes Balears per fer front a les despeses corrents. Aquesta transferència representa prop del 70 per cent dels ingressos pressupostaris i per a l'any 2007 és de 52,04 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 3,58 per cent respecte de l'any anterior, i la transferència nominativa per estudiant se situa en els 4.315 euros, indicatiu d'una evolució positiva encara que lenta en el seu creixement.

Una altra partida a destacar en el capítol d'ingressos és la transferència per al Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (programa I3), amb un total de 303.333 euros i els ingressos provinents dels romanents genèrics de Tresoreria.

Pel que fa al pressupost de despeses, destaca que el 64 per cent del pressupost va destinat al capítol 1 de Personal, amb un increment del 6,72 per cent respecte a l'any anterior, continuant la tendència a créixer per damunt del conjunt pressupostari, i on es reflecteix l'increment de dotació per al personal docent i investigador com a conseqüència de la reestructuració de la plantilla, la promoció dels TEU i promocions de professors habilitats. Així mateix, es reflecteix l'aplicació del primer document de plantilla del personal d'administració i serveis, amb la consolidació de llocs de treball, la promoció horitzontal i promoció vertical. A continuació comenta la distribució dels increments de despeses en els capítols 2, 4 i 6, corresponents a despeses corrents, subvencions i inversions, respectivament, i on es reflecteix també la consolidació i continuació de les polítiques anteriors amb l'objectiu de potenciar la vocació de la Universitat com a servei públic, amb la potenciació dels òrgans intermedis i l'adequació de les estructures a l'espai europeu d'educació superior, així com el foment de la cultura social i l'increment de la qualitat dels elements materials. De la mateixa manera s'ha incrementat la dotació a les facultats i escoles com a centres de més influència sobre els serveis més demandats i més visibles de la UIB, i també als departaments i d'altres serveis dependents dels distints vicerectorats.

Un altre punt a destacar són les rúbriques amb disminució aparent, però no real, com les partides destinades a la compra de revistes, atesa la possibilitat de deducció de l'IVA del cost (del 4% i del 16%), en l'adquisició de material científic i de laboratori, amb deducció del 16%.

A continuació el vicerector destaca la divisió del compte de Projecció Cultural i Esports en dues partides: Projecció Cultural i Esports, a fi de facilitar l'administració dels recursos als seus responsables. I afegeix que aquest pressupost consolida el Programa de tecnologies de la informació i la comunicació iniciat a l'exercici anterior, amb les importants rúbriques com el software i el software lliure. A l'últim destaca l'increment de partides de manteniment, com són les de manteniment i despeses generals i de manteniment integral del campus.

Altres programes i partides que registren increments importants són el Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU), partides de política social, els ajuts a assistència a congressos i estades de treball per a investigadors i les destinades al foment de la pràctica esportiva.

Abans d'acabar amb l'exposició, el vicerector posa de manifest la labor de la Comissió Econòmica en l'elaboració d'aquest pressupost. I, finalment, destaca les inversions que no figuren en aquest pressupost que es realitzen a través del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries ( COFIU ), creat el dia 14 de juliol de 2004, en què la Universitat de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears signaren un protocol general d'intencions en matèria d'infraestructures universitàries mitjançant el qual la comunitat autònoma es compromet a finançar les obres noves i actuacions en edificis existents propietat de la Universitat de les Illes Balears.

El Rector sotmet a votació el Pressupost de 2007. S'aprova per unanimitat el pressupost presentat (annex 12).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica de forma detallada la motivació dels canvis que es proposen, que afecten els articles 2, 8, 11, 13, 22.3 i 8, 27, 33 i 45 i 58 del Reglament acadèmic. Finalment, el vicerector indica que la modificació del reglament entrarà en vigor l'endemà de publicar-se al FOU, ja que en aquesta ocasió no es troba afectat cap aspecte relatiu a la permanència, la qual cosa implicaria l'aprovació prèvia del Consell Social.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per fer una sèrie de propostes, com és ara la millora de la redacció de l'article 11.d) («Les dates d'avaluació final de cada assignatura i les de les avaluacions parcials, si n'hi ha, que s'han d'ajustar al calendari l'any acadèmic») i de l'article 13, incís final («comunicar als serveis administratius del departament corresponent, que ho notificaran al director del departament i al degà o director d'escola pertinent»). Així mateix, fa una reflexió en relació amb el contingut de l'article 58. Finalment, constata una possible errada en relació amb la referència normativa que figura a l'encapçalament.

Tot seguit intervé el senyor Joan Enseñat Rodríguez en relació amb la forma en què a vegades es realitzen les avaluacions d'una prova que té una part teòrica i una part pràctica, en què no s'avalua la segona si no se supera la primera.

Li respon el vicerector dient que la casuística és molt variada i la reglamentació és bastant complexa. Així mateix, assenyala que les dues propostes de millora de redacció dels articles 11 i 13 indicades per la doctora Francesca Garcias Gomila es poden assumir i, quant a l'article 58, fa una sèrie de reflexions, que no fan aconsellable modificar el plantejament inicial.

Finalment el Rector sotmet el text presentat amb les modificacions de redacció esmentades dels articles 11 i 13 del Reglament, que s'aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 11: Ajudes per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 30 de juny de 2007.

El professor Carlos Moreno Gómez indica que s'abstindrà en la votació, atès que una proposta seva ha estat rebutjada.

S'aprova la proposta presentada per 27 vots a favor i 2 abstencions (annex 14).

Punt 12: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha setze professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social».

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada, un cop constatat un error en la relació de professorat que figura a l'annex, de la qual s'ha d'excloure el senyor Amador Antich Ferrà (annex 15).

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

El Rector recorda la informació facilitada per e-mail el passat dia 15 de novembre de 2006 i els pronunciaments de la CRUE i del Consell de Coordinació Universitària sobre l'organització dels ensenyaments universitaris, que requerirà un canvi de la normativa actual, els reials decrets 55/2005 i 56/2005, que regulen els ensenyaments de grau i postgrau.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que es faran públics quatre documents aquesta setmana relatius a l'estudi «Les competències genèriques i els titulats a les Illes Balears». Amb aquest estudi es té el propòsit de conèixer la valoració de les empreses i les entitats de les Illes Balears sobre la rellevància de les diferents competències, habilitats i capacitats genèriques i el nivell de demostració d'aquestes per part dels titulats universitaris. S'hi descriuen els resultats generals i els resultats específics obtinguts per cada un dels quaranta-dos estudis oferts per la UIB, a partir d'un total de cinc-centes empreses i entitats de les Illes Balears enquestades.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'aprovació del Programa de foment de la participació en projectes d'investigació i del Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació. També informa sobre la concessió d'un crèdit reemborsable del MEC a tornar en deu anys a interès zero i la facilitació del curriculum vitae normalitzat del MEC.

El delegat del Rector per a les tecnologies de la informació informa de la finalització de la campanya d'ordinadors per a alumnes, amb un total de 106 sol·licituds que han rebut subvenció. També informa de la posada en funcionament de la nova pàgina web de la UIB i, finalment, dels problemes de correu electrònic a nivell global.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa de la convocatòria d'ajuts per a projectes d'internacionalització de facultats i escoles de la UIB, en què s'han aprovat vuit propostes d'un total de deu per un valor de 48.000 euros. Així mateix, informa de la situació de la matrícula de les dues assignatures de tècnic en anglès.

El vicerector d'Infraestructures informa dels temes següents:

¾ De la presentació d'al·legacions en relació amb la construcció d'una central elèctrica a prop del campus.

¾ De l'obertura de pliques per al contracte d'assistència per a la redacció del projecte del nou edifici interdepartamental II (nou edifici d'aules i despatxos de 3.000 m 2 ).

 • De l'inici a partir del mes de gener de les obres per comunicar els edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom i Casasnovas.

La vicerectora de Postgrau informa dels temes següents:

¾ De la tramitació de les propostes de màsters oficials, i indica que a partir del dia 10 de gener de 2007 seran sotmesos a avaluació per part de l'AQUIB.

¾ De la investidura de doctor honoris causa de l'artista Miquel Barceló, que tindrà lloc el pròxim dia 1 de febrer de 2007, a les 19 hores, a l'Escola d'Hoteleria; el dia 2, l'endemà, al matí s'inaugurarà la seva obra a la Seu.

El Gerent informa de l'avaluació de la gestió de la UIB per part de l'IDI segons el model EFQM, que ha permès entrar de ple en el «Catàleg d'empreses excel·lents» que elabora aquest organisme, i destaca que la UIB és la primera administració a entrar-hi, i agraeix des d'aquí la feina feta al PAS.

Finalment el Rector informa de l'acord amb la Conselleria d'Educació i Cultura perquè el PDI laboral, l'any 2007, pugui demanar i obtenir les retribucions complementàries (autonòmiques) en termes semblants als del PDI funcionari.

El professor Carles Moreno Gómez agraeix l'esforç fet per la Universitat, concretament el Rector, la vicerectora de Professorat i el doctor Antoni Llull Gilet, representant de l'STEI a la Junta de Personal del DPI funcionari, per la seva implicació.

A continuació intervé el doctor Antoni Llull Gilet. També intervé la doctora Francesca Garcias en relació amb el funcionament del correu electrònic, que ha incidit en les tutories electròniques, i amb la matrícula a l'assignatura d'anglès tècnic. Els responen el delegat del Rector per a les tecnologies de la informació i la vicerectora de Relacions Exteriors.

Punt 14: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics
 2. No n'hi ha.

 3. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 4. El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 16):

  Categoria: professor contractat doctor

  Departament: Psicologia

  Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament

  Perfil: Anàlisi de dades

  Requisits: Projecte docent i projecte investigador

  Categoria: professor col·laborador

  Departament: Infermeria i Fisioteràpia

  Àrea de coneixement: Infermeria

 5. Llicències d'estudis
 6. No n'hi ha.

 7. Vènies docents

El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries (annex 17).

Altres

No n'hi ha.

Punt 15: Precs i preguntes

El doctor Joan Mas Vives demana informació sobre el domini .cat. Li respon el delegat del Rector per a les tecnologies de la informació.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz vol felicitar la Coral Universitat Illes Balears per la seva actuació a Roma i també el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient per la finalització de les obres de la carretera de Valldemossa. El Rector indica que es farà arribar a la Coral la felicitació.

El doctor Sergio Alonso Oroza indica que presentarà la dimissió com a vicerector, atès que té intenció de presentar la seva candidatura a Rector, i agraeix la col·laboració que ha rebut de part de tothom, i el Rector, a la vegada, li agraeix la feina realitzada com a vicerector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2006

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Francesca Salvà Mut
 3. Francesca Garcias Gomila
 4. Joan Jesús Fiol Arbós
 5. Joan Ernest de Pedro Gómez
 6. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 7. Carlos Moreno Gómez
 8. Mateu Servera Barceló
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Joan Jordi Muntaner Guasp
 11. Joan Enseñat Rodríguez
 12. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 13. Francesc Escanellas Garcias
 14. Luis Francisco Piña Saiz
 15. Maria Isabel Baltasar Quesada
 16. Miquel Pastor Tous
 17. Maurici Mus Amézquita
 18. C. Nativitat Juaneda Sampol
 19. Antoni Socias Salvà
 20. Joan Mas Vives
 21. Josep Servera Baño
 22. Catalina Cantarellas Camps
 23. Josefa Donoso Pardo
 24. Lluís Mas Franch
 25. Gabriel Fontanet Nadal
 26. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 27. Francesca Lladó Pol
 28. Gabriel Moyà Niell
 29. Francisco Muñoz Izquierdo
 30. Esperança Munar Muntaner
 31. Sergio Alonso Oroza
 32. Mercè Gambús Saiz
 33. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 34. Avel·lí Blasco Esteve
 35. Lluís Garau Juaneda