Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 D'ABRIL DE 2007

A les 10.20 hores del dia 20 d'abril de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la vicerectora de Professorat, Esperança Munar Muntaner, per substitució reglamentària del Rector, i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

No hi assisteix el Rector, per motius de viatge. També s'excusen d'assistir-hi la professora M. Dolors Forteza Forteza, per motius de viatge, la professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, per motius familiars, el professor Pedro A. Munar Bernat i el professor Joan E. de Pedro Gómez.

Abans de tractar els punts de l'ordre del dia, la vicerectora de Professorat explica els motius d'aquesta convocatòria extraordinària, i tot seguit s'inicia la sessió.

Punt 1: Modificació de plantilla per dotar tres places de professor col·laborador i aprovació dels tribunals que les han de jutjar

La vicerectora de Professorat presenta les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Filologia Catalana i Lingüística General, Economia Aplicada i Dret Privat, que impliquen la dotació de tres places de professor col·laborador (annex 2). Així mateix assenyala que es presenten les propostes dels tribunals que han de jutjar aquestes places, que s'indiquen a continuació, i que si no hi ha objeccions per part del Consell de Govern, es publicaran les convocatòries pertinents dijous que ve al BOIB i divendres als diaris locals (annex 3):

Categoria: professor col·laborador

Departament: Filologia Catalana i Lingüística General

Perfil docent: Llengua I Literatura Catalana i la seva Didàctica I (estudis de Mestre)

Llengua I Literatura Catalana i la seva Didàctica II (estudis de Mestre)

Categoria: professor col·laborador

Departament: Economia Aplicada

Perfil docent: Sistema fiscal

Perfil com a investigador: Hisenda autonòmica i local i economia del turisme

Categoria: professor col·laborador

Departament: Dret Privat

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Perfil docent: Experiència pràctica per a la docència i formació econòmica

Perfil com a investigador: Dret econòmic i noves tecnologies

A continuació intervé el doctor Lluís Mas Franch per demanar si s'aprofita el que estableix l'antiga llei sobre la figura de professor col·laborador per aprofitar tot seguit el que estableix la nova Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, tot considerant que aquesta actuació pot ser un frau de llei. Li respon la vicerectora de Professorat, que fa una reflexió en aquest aspecte. La doctora Irene Nadal Gómez diu que considera que no hi ha cap frau de llei, ja que la dotació de les places es realitza estant en vigor el text original de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, que la proposta que es fa del seu departament (Departament de Dret Privat) ha seguit la tramitació pertinent i que entén que la proposta que es presenta és necessària i convenient. El doctor Joan Mas Vives explica la situació del seu departament (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) i agraeix al Consell de Direcció la convocatòria del Consell de Govern de forma extraordinària. La doctora Maria Tugores Ques, com a subdirectora del Departament d'Economia Aplicada, explica la situació del seu departament i diu que considera ajustat a dret el procediment que es realitza.

Se sotmet a votació la proposta de modificació presentada, que s'aprova per 22 vots a favor i 1 en contra.

Punt 2: Conversió de contractes de professor col·laborador eventual en indefinit

La vicerectora de Professorat explica que el punt que es tracta, la conversió de contractes de professor col·laborador eventual en indefinit, s'ha consensuat amb el nou equip rectoral. A continuació llegeix el contingut de la disposició addicional tercera de la nova llei, que es transcriu textualment:

«De los actuales profesores colaboradores.

»Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profesoras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras.

»Asimismo, quienes estén contratados como colaboradores con carácter indefinido, posean el título de Doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se refiere el apartado a) del artículo 52, accederán directamente a la categoría de Profesora o Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas.»

Tot seguit la vicerectora de Professorat recorda que el procediment actual de contractació és inicialment per un any, transcorregut el qual, sempre que hi hagi l'informe favorable del departament corresponent, es procedeix a la contractació indefinida.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments i assenyala que considera convenient, a fi d'evitar greuges comparatius, que es tingui l'informe favorable del departament corresponent per als professors col·laboradors que es troben en aquesta situació. La doctora Josefa Donoso Pardo demana aclariments sobre l'aplicació de la disposició esmentada abans de la Llei orgànica 4/2007, d'universitats. La doctora Isabel Aguiló Pons fa una reflexió sobre el tema i assenyala que hi ha ajudants que han acabat el seu contracte amb la Universitat i se n'han desvinculat. El doctor Lluís Mas Franch demana aclariments sobre el compliment dels requisits necessaris per donar compliment a la dita disposició. Li responen el Gerent i la vicerectora de Professorat.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de conversió dels contractes temporals actuals de professor col·laborador en indefinits, amb l'informe favorable dels departaments corresponents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 D'ABRIL DE 2007

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 3. Catalina Cantarellas Camps
 4. Lluís Mas Franch
 5. Maria Tugores Ques
 6. Margalida Payeras Llodrà
 7. Josefa Donoso Pardo
 8. M. Teresa Adame Obrador
 9. Joan Jordi Muntaner Guasp
 10. Isabel Maria Aguiló Pons
 11. Andreu Crespí Plaza
 12. M. Isabel Baltasar Quesada
 13. Luis Francisco Piña Saiz
 14. Francesc Escanellas Garcias
 15. Antoni Miralles Socias
 16. Francesca Garcias Gomila
 17. Antoni Socias Salvà
 18. Joan Mas Vives
 19. Irene Nadal Gómez
 20. Josep I. Aguiló Fuster
 21. Maria Llompart Bibiloni
 22. Mercè Gambús Saiz
 23. Esperança Munar Muntaner
 24. Lluís Garau Juaneda