Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2012

            A les 10 hores del dia 20 de juliol de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el senyor Carlos Moreno Gómez, el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, el doctor Víctor Cerdà Martín i la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez.

            De forma prèvia, i atesa la renovació dels representants del personal d’administració i serveis al Consell de Govern, la Rectora agraeix la feina feta al senyor Francesc Escanellas Garcias i dóna la benvinguda al senyor Bernat Prats Taberner.

            Així mateix, explica les raons que han portat a la substitució del punt 7 de l’ordre del dia, que inicialment havia de tractar sobre els estudis de màster universitari a la UIB.

            Finalment indica que, a petició dels representants sindicals, a les 12 hores es farà una aturada de cinc minuts per mostrar el rebuig pel tractament que rep el personal al servei de les administracions públiques per part de la societat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de juny de 2012.

Punt 2: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia, Física i Dret Privat.

            A continuació, el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens d'Eivissa i Menorca, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

            La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, les quals s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Eleccions de representants a la Comissió d’Investigació

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, la qual informa que, d’acord amb el que estableix l’article 146 dels Estatuts, la Comissió d'Investigació és formada, entre altres representants, per quinze professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa, elegits pels professors del Consell de Govern.

Així mateix, informa que el seu mandat és de tres anys, per la qual cosa escau elegir nous membres d'aquesta procedència, raó per la qual presenta la proposta següent, sens perjudici dels candidats que es puguin presentar: doctora Beatriz Morales Nin, doctor Maximino San Miguel Ruibal, doctor Felicià Grases Freixedas, doctor Hipólito Medrano Gil, doctor Antoni Riera Font, doctora Josefa Donoso Pardo, doctor Climent Ramis Noguera, doctor Francesc A. Rosselló Llompart, doctora María Nélida Tur Faúndez, doctor Bernat Sureda Garcia, doctor Manuel A. Calvo Trias, doctora Silvia Elena Fernández de Mattos, doctor Miquel Seguí Llinàs, doctor Camilo José Cela Conde i doctora Cristina Suárez Gómez.

            La Rectora agraeix la feina feta als membres de la Comissió d’Investigació que deixen el càrrec i afegeix que es poden presentar altres candidatures. Atès que no es presenta cap altra candidatura, sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 4: Elecció d’un membre del Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació

            La Rectora exposa que s’ha de substituir el doctor Josep J. A. Miró Julià com a membre del Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació, ja que ha presentat la dimissió per motius personals, i li dóna les gràcies per la feina feta. Seguidament dóna la paraula al vicerector de Docència i Qualitat, que indica que, d’acord amb el que estableix l’article 4.e) de l’Acord normatiu 9320/2010, de 3 de febrer, pel qual es fa públic el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació, el Consell de l’ICE és format per cinc representants, corresponents a cada una de les branques de coneixement (arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura), elegits pel Consell de Govern.

            Seguidament, la Rectora proposa el doctor Antonio Fernández Coca com a representant de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura, en substitució del doctor Josep J. A. Miró Julià, i afegeix que es poden presentar altres candidatures. Vist que no es presenta cap altra candidatura, la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Renovació dels membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

            La Rectora explica que, d’acord amb l’article 11.2.c) dels Estatuts de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a part dels representants nats de la UIB, formen part del Patronat de la fundació indicada cinc professors pertanyents a la Universitat de les Illes Balears, elegits pel Consell de Govern de la Universitat.

            A continuació indica que el dia d’avui s’han d’elegir quatre professors pertanyents a la UIB, triats pel Consell de Govern. Afegeix que la proposta que es presenta és la renovació dels que acaben el mandat, que són el doctor Víctor Cerdà Martín, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Gabriel Oliver Codina i el doctor Eduard Cesari Aliberch.

            La Rectora afegeix que es poden presentar altres candidatures; atès que no es presenta ningú més, la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, de les modificacions de plans d’estudis

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Docència i Qualitat, que explica l’abast i el significat de les modificacions que afecten els plans d’estudis dels graus d’Educació Primària, de Llengua i Literatura Catalanes i de Turisme. Afegeix que, de conformitat amb el que disposa l’Acord normatiu 10040/2011, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, correspon de realitzar aquest tràmit d’aprovació per tal de poder continuar amb el procediment legalment establert.

            Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 7: Aprovació, si escau, del programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació, que explica la motivació de la proposta de modificació que es presenta.

            El doctor Llorenç Huguet Rotger demana aclariments sobre la redacció de l’article 5. Li contesten la Rectora, que manifesta que se’n millorarà la redacció, i la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació.

            El doctor Climent Ramis Noguera insisteix en la redacció de l’article 5 i, a continuació, es refereix a l’inici de l’article 1 per sol·licitar l’ampliació de l’àmbit d’aplicació. Li contesta la Rectora, que indica que s’incorporarà al text definitiu la proposta presentada.

            El doctor Maximino San Miguel Ruibal apunta la insuficiència de l’ajut de 70 euros per dia i diu que entén que és més convenient fer menys actuacions però més ben cobertes econòmicament. Li contesten la Rectora i la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació.

            Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta presentada amb les modificacions indicades als articles 1 i 5, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

            La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta: es modifiquen les característiques de la plaça 602, subgrup A2/C1, nivell 22, adscrita al Servei de Comunicació, que passa de tenir la naturalesa F a F/L.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 9: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2012-13 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 7).

Punt 10: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica que hi ha 29 professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

            Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2012-13 (annex 8).

            Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

            La Rectora explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2012, que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.
– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 9).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

1. La Rectora informa dels temes següents:

  • De la comissió conjunta entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i els diversos rectors.
  • Del període d’exposició pública del Pla especial del campus.
  • De la situació de dotació de places de funcionaris docents universitaris a la nostra universitat i en altres universitats.
  • De la situació del Màster en Pràctica Jurídica.
  • Del programa Averroes.
  • Del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de despesa pública en l’àmbit educatiu, i de les seves conseqüències.
  • De les actuacions del Tribunal de Comptes en relació amb les jubilacions anticipades en l’àmbit universitari (PDI funcionari) i de la possibilitat de suspendre el pla de jubilació anticipada.

S’obre un debat en el qual intervenen els doctors Climent Ramis Noguera i Bernat Sureda Garcia.

2. La vicerectora d’Estudiants informa sobre els resultats de les proves d’accés a la Universitat del mes de juny.

3. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa dels canvis en el programa ACADEMIA.

4. La Gerent informa sobre el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Els doctors Climent Ramis Noguera i Ricardo Alberich Martí demanen aclariments i els contesta la Gerent.

Punt 13: Afers de tràmit

            a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 10):

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement
: Organització d'Empreses
Perfil docent
: Organització d'empreses
Perfil com a investigador
: El propi de l'àrea 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement
: Filologia Catalana
Perfil docent
: Llengua catalana (Educació Primària)
Perfil com a investigador
: Ramon Llull 

Categoria: professor contractat doctor
Departament
: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement
: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Perfil docent
: Didàctica i ensenyament de l'espanyol. Llengua espanyola. Morfosintaxi
Perfil com a investigador
: Aprenentatge i ensenyament de la llengua espanyola. Morfosintaxi 

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement
: Llengua Espanyola
Perfil docent
: Història de la llengua: gramàtica històrica
Perfil com a investigador
: Gramàtica històrica: edició textual

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement
: Lògica i Filosofia de la Ciència
Perfil
: El propi de l'àrea

Categoria: professor visitant
Departament
: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement
: Treball Social
Perfil
: El propi de l'àrea 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Física
Àrea de coneixement
: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent
: Assignatures afins a l'àrea
Perfil com a investigador
: Física interdisciplinària i de sistemes complexos 

Categoria: professor contractat doctor
Departament
: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement
: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
: Alfabetització informacional i educació
Perfil com a investigador
: Alfabetització informacional i educació 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Química
Àrea de coneixement
: Química Analítica
Perfil docent
: Química analítica
Perfil com a investigador
: Temes relacionats amb química analítica 

Categoria: professor contractat doctor
Departament
: Química
Àrea de coneixement
: Química Física
Perfil docent
: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador
: Química física de sistemes d'interès biològic 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Dret Privat
Àrea de coneixement:
Dret Civil
Perfil docent
: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador
: El propi de l'àrea 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Dret Privat
Àrea de coneixement
: Dret Civil
Perfil docent
: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador
: El propi de l'àrea

El doctor Federico F. Garau Sobrino fa una observació de caràcter formal a la documentació presentada pel Departament de Física. Li contesta el doctor Climent Ramis Noguera.

            b) Llicències d'estudis

            No n'hi ha.

            c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament del senyor Jordi Burguet Castell com a col·laborador honorífic del Departament de Física per als anys acadèmics 2012-13 i 2013-14 (annex 11).

            d) Sabàtics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de la llicència per any sabàtic al professor Lluís Pomar Gomà, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Estratigrafia del Departament de Ciències de la Terra, per al curs acadèmic 2012-13. Gaudirà de la llicència a les universitats de Ferrara i La Sapienza de Roma (Itàlia) (annex 12).

            e) Vènies docents

            No n’hi ha.

            f) Altres

            No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 13):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2504

Annex

Universitat Autònoma de Querétaro

Mèxic

Annex a l'AM (ref. 0161, signat el 08.12.1999) de col·laboració acadèmica, científica i cultural

2508

CV/P

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Pràctiques dels alumnes del grau oficial de Psicologia als centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears

2509

CV/P

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Creació de l'Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE)

2530

AM

Ajuntament de Palma

 

Genèric

2536

CV/P

Canal 37 Sa Televisió de Palma

 

Tasques del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia de la UIB

2538

CV/P

Fundació Lluís Llach

 

La UIB cedeix el material informàtic excedent o obsolet amb caràcter totalment gratuït

2542

Addenda

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Addenda de modificació al cv. ref. 1669, signat el 02.06.2008 (clàusula 4a)

2544

Addenda

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Modificació del cv. ref. 2414, signat el 12.12.2011, de pràctiques

2545

CV/P

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions

 

Impartició del Curs d'Adaptació del grau d'Enginyeria Telemàtica

2547

CV/P

Illes Balears d’Innovació i Tecnologia

 

Desenvolupament d'un programa formatiu de pràctiques en empresa

2549

Addenda

Escola Balear d’Administració Pública

 

Addenda al cv. 2082 per modificar l'import de les prestacions de les entitats adherides

2550

AM

Universitat Federal de Minas Gerais

Brasil

Genèric

2551

CV/P

Universitat Federal de Minas Gerais

Brasil

Establir un programa d’intercanvi d’estudiants

2556

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM a Menorca 2011-12

2560

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Establir l'ús de l'edifici de l'antiga Comandància Militar per ampliar la Seu universitària d'Eivissa i Formentera

2561

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

 

Instrumentar els compromisos assumits de la concessió d'una subvenció nominativa

2562

CV/P

DMS-CEB Consulting, SL

 

Assessorar els guanyadors del IV concurs RESERT d'emprenedors universitaris

2563

AM

Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA; Consorci urbanístic per a la millora i l’embelliment de la platja de Palma

 

Creació d'espais digitals avançats

2571

Model

Diverses entitats (MODEL)

 

Pràctiques acadèmiques dels estudiants de grau (centres, estructures i serveis UIB)

El Secretari General informa que es retira el conveni amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (ref. 1944) sobre transferència de tecnologia i la creació d’empreses durant l’any 2009.

A continuació intervé el vicerector de Postgrau i Formació Permanent per informar del contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 14):

            – Conveni de col·laboració entre la Universitat de València (UV), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU), Universitat de les Illes Balears (UIB) i Universitat Politècnica de València (UPV) per a l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Química Experimental i Industrial (ref. 2554).

            – Conveni de col·laboració entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d'Administracions Públiques, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i el Consell General del Poder Judicial en matèria de formació sobre Dret civil balear, així com la seva acreditació (ref. 2574).

Sotmès a votació si es ratifiquen els convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 15: Precs i preguntes

             El doctor Llorenç Huguet Rotger fa una proposta i un suggeriment relatius a la mecànica de votació en comissions, en el sentit de tenir les propostes realitzades pel Consell de Direcció amb anterioritat a la sessió del Consell de Govern en què se n’han d’elegir els representants. Així mateix, sol·licita que es faci una nota de satisfacció a la família del cooperant mallorquí Enric Gonyalons. La Rectora li contesta que es produirà una adhesió del Consell de Govern al comunicat de la Facultat de Filosofia i Lletres en el sentit indicat.

            El doctor Climent Ramis Noguera demana si la UIB ha rebut comunicació dels resultats de l’avaluació de l’activitat en investigació per part de la CNEAI. Li contesta la Rectora.

            La doctora Beatriz Morales Nin informa de la greu situació econòmica del CSIC, ja que ha fet suspensió de pagaments per tal d’assegurar el pagament de les nòmines, atesa la falta de liquiditat. Li contesten la Rectora i la Gerent.

            El doctor Pere M. Deyà Serra insisteix a demanar resposta a una pregunta plantejada sobre els grups competitius; així mateix, fa una pregunta en relació amb les pràctiques d’alumnes amb necessitats especials i sobre l’eventual responsabilitat d’aquests alumnes com a tutors. Li contesta la Rectora.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2012

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Antoni Amengual Colom

3.       M. Isabel Baltasar Quesada

4.       Jaume Jesús Carot Giner

5.       Pere M. Deyà Serra

6.       Nicolau Dols Salas

7.       Maria Antònia Fornés Pallicer

8.       Josep Antoni Frau Coll

9.       Federico F. Garau Sobrino

10.   Yolanda González Cid

11.   Raquel Herranz Bascones

12.   Llorenç Huguet Rotger

13.   Maria Juan Garau

14.   Catalina N. Juaneda Sampol

15.   Carlos Juiz García

16.   Juan José Montaño Moreno

17.   Begoña Morey Aguirre

18.   Luis Fco. Piña Saiz

19.   David Pons Florit

20.   Bernat Prats Taberner

21.   Climent Ramis Noguera

22.   Antoni Roig Muntaner

23.   Mateu Servera Barceló

24.   Albert Sesé Abad

25.   Bernat Sureda Garcia

26.   Patrícia Trapero Llobera

27.   Maria Tugores Ques

28.   Josep Antoni Tur Marí

29.   Gemma Isabel Turnes Palomino

30.   Antoni Verd Noguera

31.   M. del Carme Vila Ribas

32.   Montserrat Casas Ametller

33.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       Joan Jesús Arbós Fiol

3.       José Aurelio Castro Ocón

4.       Rafel Crespí Cladera

5.       Bartolomé Deyà Tortella

6.       Joan Josep Fornós Astó

7.       Lluís Garau Juaneda

8.       Jordi Llabrés Bordoy

9.       Joan Lluís Llinàs Bégon

10.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

11.   Beatriz Morales Nin

12.   Maurici Mus Amézquita

13.   Maximino San Miguel Ruibal