Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2011

            A les 10 hores del dia 20 de maig de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el doctor Llorenç Huguet Rotger, la doctora Raquel Herranz Bascones, la doctora Catalina N. Juaneda Sampol, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora Maria Juan Garau, el doctor Sergio Alonso Oroza i la senyora Begoña Morey Aguirre.

            També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i la doctora Beatriz Morales Nin, assistents amb veu i sense vot.

            Abans de començar la sessió, la Rectora mostra el seu agraïment als membres del Consell de Direcció que han deixat de formar part de l’equip de govern i, per tant, ja no formen part del Consell de Govern. Així mateix, dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Direcció (doctors Víctor Cerdà Martín, Jaume Jesús Carot Giner, Carlos Juiz García, Maria Juan Garau, Juan José Montaño Moreno, David Pons Florit, Gemma Isabel Turnes Palomino i Antoni Gili Pascual), els quals s’incorporen al Consell de Govern amb veu i vot d’acord amb les previsions de l’article 25.1.d) dels Estatuts.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2011.

Es fa constar que, arran de la intervenció del doctor Llorenç Huguet Rotger a la darrera sessió en el punt 4 de l’ordre del dia, el Consell de Govern va autoritzar el Centre d’Estudis de Postgrau per fer la gestió amb les persones i els departaments implicats per canviar la denominació del títol d’Expert Universitari en Tutoria per un nom més explícit. Com a resultat d’aquesta gestió, el títol esmentat passa a denominar-se: Expert Universitari en Acció Tutorial a l’Ensenyament Obligatori. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits).

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències de la Terra, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química. A continuació explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Finalment comenta la modificació de plantilla referida a les jubilacions de professorat, que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra, Filologia Catalana i Lingabast i significat que n'plica lal, que explica l'a, Cil e orGover. Aixa i Treball Socialalment snt.ogat, en la part corresponenüística General, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química.

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre el procediment que s’utilitza en relació amb la modificació relativa als professors que opten per la jubilació anticipada.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l'Associació per a l'Arbitratge Institucional de les Illes Balears

            La Rectora fa una breu presentació de la proposta que es presenta i dóna la paraula al Secretari General, que n’explica l’abast i significat i presenta els Estatuts de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (annex 4). A continuació fa referència a les institucions que formarien part d’aquesta associació: el Col·legi d’Advocats de Balears, la Cambra Oficial de Comerç de Mallorca, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, l’Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

            També fa referència a la cronologia del procediment i expressa la naturalesa de l’Associació, així com el marc jurídic que li dóna suport. Per concloure, esmenta els possibles avantatges de la creació d’aquesta associació.

            El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre el contingut dels articles 6 i 7. Li contesten el Secretari General, el doctor Federico F. Garau Sobrino i la Rectora.

            El doctor Carlos Moreno Gómez demana aclariments sobre el tipus d’arbitratge a què se sotmetran les institucions que s’hi adrecin. Li contesta el Secretari General.

            La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu de 25 de febrer de 2011 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2011-2012

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica l’abast i el significat de la proposta de modificació del calendari per al proper any acadèmic que ara es presenta (annex 5). Afegeix que la modificació és conseqüència de les dates fixades per a la realització de les proves d’accés a la Universitat el mes de juny de 2012.

El doctor Antoni Miralles Socias manifesta la incidència que té la modificació sobre la programació docent i comenta el malestar que s’ha produït entre els caps d’estudis. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i la Rectora.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió sobre el tema. Li contesta la Rectora.

S’obre un debat en el qual també intervé la doctora Isabel M. Aguiló Pons.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu de 2 de febrer de 2011 pel qual es regula l'accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d'estudiants per canvi d'universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària

La Rectora explica l’abast i el significat de la modificació de l’Acord normatiu 9682/2011, de 2 de febrer (annex 6), pel qual es regula l'accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d'estudiants per canvi d'universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària. A continuació, la Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que completa la informació i indica que la modificació incideix en els articles 3 i 4 de l’acord normatiu esmentat.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu del dia 17 de juny de 2005 pel qual s'aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (articles 3 i 4)

            La Rectora explica l’abast i el significat de la modificació de la normativa sobre laboratoris, aprovada mitjançant l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny. Afegeix que la modificació afecta únicament els articles 3 i 4 de la normativa vigent.

La Rectora sotmet a votació la proposta (annex 7), que s’aprova per assentiment.

Punt 7: Elecció d'un representant dels professors pertanyents al Consell de Govern al Consell Social

            La Rectora indica que el doctor Josep L. Ferrer Gomila, antic vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, era el representant dels professors del Consell de Govern al Consell Social. Afegeix que la seva condició d’integrant del Consell de Govern era en virtut del càrrec que ocupa, per la qual cosa, un cop donat de baixa com a integrant del Consell de Govern, cal que els professors d’aquest òrgan elegeixin llur representat al Consell de Govern.

            La Rectora proposa la candidatura de la doctora M. Carme Vila Ribas, sens perjudici que qualsevol altre professor pugui presentar la seva. Atès que ningú no s’oposa a la proposta de la Rectora, la doctora M. Carme Vila Ribas és elegida representant dels professors del Consell de Govern al Consell Social.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

            La Rectora explica que la modificació del catàleg del PAS que es presenta (annex 8) suposa oferir la plaça de cap de servei del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat (CTI@UIB) a funcionaris del subgrup A2, i per tant, el nivell del complement de destinació passa del 27 al 26.

            El senyor Luis Fco. Piña Saiz sol·licita que, si com a conseqüència d’haver obert la plaça a dos subgrups (A1 i A2), la plaça acaba per ocupar-la un funcionari pertanyent al subgrup A2, les retribucions complementàries que percebi aquesta persona no siguin inferiors a les que percebria un funcionari del subgrup A1. La Rectora li contesta que, sempre que sigui legalment possible, s’atendrà la petició realitzada.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 9: Reedició de títols propis de postgrau: modificacions de denominacions i de nombre de crèdits

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que explica els canvis que es presenten:

1.      Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars. Títol propi de postgrau de la UIB (11,8 crèdits). Director: Dr. Gabriel Janer Manila.

Sol·licita canvis en el programa a impartir, que suposen:

a) Una disminució en el nombre de crèdits a 10,5.
b) Un augment notable de la impartició de continguts a distància.

2.      Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura en el Segon Cicle de Primària. Títol propi de postgrau de la UIB (10,4 crèdits). Director: Dr. Gabriel Janer Manila.

Sol·licita canvis en el programa a impartir, que suposen:

            Que el títol sigui: Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectura i Escriptura en el Segon Cicle de Primària. Títol propi de postgrau de la UIB (10,4 crèdits).

            La Rectora sotmet a votació la proposta (annex 9), que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

a) De la recent aprovació de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.
b) Del procediment de tramitació de l’Estatut del PDI.
c) Del Reglament de la Llei sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa dels temes següents:

a) Del cronograma de temporalització d’activitats docents i de petites modificacions que s’hi han d’introduir.
b) De la possible problemàtica que es pot plantejar amb els alumnes sense docència de plans antics el proper any acadèmic, i indica que es reflexionarà sobre aquest tema a la propera sessió de la Comissió Acadèmica.

El vicerector de Postgrau i Formació Permanent informa dels resultats del Doctorat d’Excel·lència i indica que són prou positius.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 10):

A)      Cossos docents:

Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent: Bioquímica, Biologia molecular i nutrigenòmica

Perfil investigador: Nutrició molecular i nutrigenòmica

 

Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent: Integració metabòlica

Perfil investigador: Metabolisme energètic mitocondrial

 

Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Fisiologia

Perfil docent: Fisiologia animal i Neurofisiologia

Perfil investigador: Adaptacions funcionals dels sistemes de neurotransmissió en situacions fisiofarmacològiques

 

Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física de la Terra

Perfil docent: Física de l'atmosfera

Perfil investigador: Dinàmica atmosfèrica. Simulació numèrica

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular

Perfil docent: Organografia microscòpica

Perfil investigador: Neurobiologia i malalties de la motoneurona: esclerosi lateral amiotròfica i atròfia muscular espinal

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Microbiologia

Perfil docent: Microbiologia

Perfil investigador: Microbiologia ambiental, bioinformàtica aplicada a la genòmica comparada

 

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física de la Terra

Perfil docent: Física de l'atmosfera

Perfil investigador: Meteorologia mediterrània. Predicibilitat atmosfèrica

 

B)      Professors contractats:

Categoria: professor col·laborador

Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar

Perfil: Documentació i comunicació científica
 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Estadística i Econometria

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Macroeconomia

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Perfil docent: Comptabilitat

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil docent: Organització d'empreses

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia

Perfil docent i investigador: Teoria del coneixement

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Psicologia

Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament

Perfil docent: Mètodes d'investigació i anàlisi de dades

Perfil investigador: Procediments de mineria de dades (data mining) en la investigació psicològica

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Psicologia

Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics

Perfil docent: Tècniques d'investigació psicològica

Perfil investigador: Dinàmica de la regulació emocional

 

Categoria: ajudant doctor

Departament: Psicologia

Àrea de coneixement: Psicologia Social

Perfil docent i investigador: Psicologia social del gènere

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent i investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent i investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Sector públic i creixement

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Perfil docent: Economia financera

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: professor visitant (ajudant doctor)

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Perfil docent: Economia financera

Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

Categoria: professor visitant (professor contractat doctor)

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil docent: Organització d'empreses

Perfil investigador: El propi de l'àrea

b) Llicències d'estudis

            No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

            No n'hi ha.

d) Emèrits

            La Rectora dóna la paraula al director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, que glossa els mèrits i el currículum del doctor Joan Alegret Llorens. També intervé del doctor Francesc Torres Marí.

A continuació, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix, pel que fa a les remuneracions, que el doctor Alegret Llorens rebrà una retribució equivalent a la diferència que deixarà de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d’universitat en servei actiu.

Finalment es vota la proposta, que, d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord normatiu de regiment de la Universitat, té caràcter secret. El resultat de la votació és el següent: 19 vots a favor, cap vot en contra i un vot en blanc. Per tant, s’aprova la proposta de nomenament del doctor Joan Alegret Llorens com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (annex 11).

e) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic al professor Eugeni Aguiló Pérez, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada del Departament d'Economia Aplicada, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2010. Aquesta llicència, la gaudirà a la Universitat de Xile (Xile), a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, a la Universitat Hoa Sen (Vietnam), a la Copenhagen Business School (Dinamarca) i a la Universitat de l'Algarve (Portugal) (annex 12).

f) Altres

            No n’hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 13):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2178

 

CV/P

 

Institut Balear de la Dona

 

XV Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

2210

 

AM

 

Fundació Vida Silvestre (Argentina)

 

 

Cooperació conjunta d'estudis i projectes d'investigació

2286

 

CV/P

 

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (Institut Balear de la Joventut)

 

Assessorament i seguiment per adaptar els menús oferts a instal·lacions juvenils

2292

 

Addenda

 

Banca March

 

Addenda al conveni ref. 1805 per modificar la clàusula novena

2297

 

Addenda

 

Casa de les Llengües

 

Pla d'activitats per a l'any 2011

2299

 

Pròrroga

 

Casa de les Llengües

 

Pròrroga del conveni (ref.1392) per acordar una vigència fins al 31.12.2013

2300

 

CV/P

 

Casa de les Llengües

 

Modificació del pacte desè del conveni (ref. 1392) signat el 15.10.2008

2301

 

AM

 

Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia

Mèxic

 

Genèric

2302

 

CV/P

 

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Projecte amb referència 201130E058

2304

 

AM

 

Universitat Autònoma de l’Estat d’Hidalgo

Mèxic

 

Genèric

2305

 

AM

 

Federació Balear de Vela

 

Genèric

2307

 

CV/P

 

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Projecte de recerca «Desarrollo de programas de I+D y asesoramiento científico»

2309

 

CV/P

 

Institut Balear de la Dona

 

Manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

2313

 

CV/P

 

Universitat de Cantàbria

 

 

Projecte Consolider «Ingenio Mathematica (i-MATH)»

2314

 

AM

 

Universitat de Tecnologia (Viena)

Àustria

 

Genèric

2315

 

CV/P

 

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

 

Executar les inversions de l'Estat a les Illes Balears

2316

 

CV/P

 

Ajuntament d'Inca i Rotary Club Inca

 

 

Ajudes a estudiants universitaris d'Inca

2320

 

AM

 

Universitat de Ciència i Tecnologia de Cracòvia

 

Polònia

 

Genèric

 

2321

 

AM

 

Centre Interuniversitari de Desenvolupament Andí (CINDA)

Xile

 

Genèric

 

2322

 

CV/P

 

Universitat Nacional de La Plata i Campus Internacional Pirineus-Mediterrani

 

Argentina

Col·laboració científica i cultural

 

2323

 

AM

 

Universitat de Girona, Agència Estatal CSID, Fund. Institut Català de Recerca de l'Aigua

 

Projecte de Campus d'Excel·lència Internacional

2324

 

Adhesió

 

Universitat de Girona, Fund. Institut Català de Recerca de l'Aigua

 

Adhesió per a la participació en el projecte de Campus d'Excel·lència Internacional

2325

 

Adhesió

 

Universitat de Girona, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Fund. Institut Català de Recerca de l'Aigua

 

Adhesió per a la participació en el projecte de Campus d'Excel·lència Internacional

 

2327

AM

Universitat de Puerto Rico a Carolina

Puerto Rico

Genèric

2328

 

CV/P

 

Conselleria d'Educació i Cultura

 

 

Reciclatge i formació lingüística per a l'any acadèmic 2010-2011

2329

 

Addenda

 

Universitat Rovira i Virgili

 

 

Addenda al cv. ref. 1808 de l'activitat investigadora ref. CSD2007-00004

2333

 

AM

 

Universitat Federal de Sibèria

 

Federació Russa

Genèric

 

            El Secretari General constata que s’han retirat dos convenis (ref. 2276 i 2330), relatius al finançament dels estudis oficials de grau de Relacions Laborals i a la implantació del grau de Medicina. El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre el conveni (ref. 2330) amb la Conselleria d’Educació i Cultura relatiu a la implantació dels estudis oficials de grau de Medicina. Li contesta la Rectora.

            S’obre un debat en el qual intervenen el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el Secretari General i el doctor Francesc Torres Marí.

            A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat (annex 14):

    Conveni de col·laboració entre la Universitat de Granada i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Programa de Doctorat en Nutrició Humana (ref. 2318).

    Conveni de col·laboració entre la Universitat de Granada i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Programa de Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments (ref. 2317).

    Addenda al conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears de 2 d'abril de 2009 per a la realització conjunta del Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (Businness Economics) (ref. 2282).

    Conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat d'Algarve (Portugal) (ref. 2274).

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 13: Precs i preguntes

            El doctor Climent Ramis Noguera fa una pregunta en relació amb l’obertura del termini de presentació de noves propostes per a màsters universitaris. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que indica que el termini encara no s’ha fixat.

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2011

 

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Maria del Mar Amengual Caldes

3.       M. Isabel Baltasar Quesada

4.       Miquel Bennàsar Beny

5.       Jaume Jesús Carot Giner

6.       Víctor Cerdà Martín

7.       Andreu Crespí Plaza

8.       Pere M. Deyà Serra

9.       Josep Antoni Frau Coll

10.   Federico F. Garau Sobrino

11.   Carlos Juiz García

12.   Antoni Llull Gilet

13.   Joan March Noguera

14.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

15.   Arnau Mir Torres

16.   Margalida Miró Bonet

17.   Juan José Montaño Moreno

18.   Carlos Moreno Gómez

19.   M. Josep Mulet Gutiérrez

20.   Gabriel Oliver Codina

21.   Margalida Payeras Llodrà

22.   Luis Fco. Piña Saiz

23.   David Pons Florit

24.   Climent Ramis Noguera

25.   Maria Pilar Roca Salom

26.   Mateu Servera Barceló

27.   Patrícia Trapero Llobera

28.   Gemma Isabel Turnes Palomino

29.   M. Carme Vila Ribas

30.   Montserrat Casas Ametller

31.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Pere J. Brunet Estarellas

3.       Rafel Crespí Cladera

4.       Joan Josep Fornós Astó

5.       Jordi Llabrés Bordoy

6.       Hipólito Medrano Gil

7.       Antoni Miralles Socias

8.       Maurici Mus Amézquita

9.       Josep L. Oliver Torelló

10.   Francesc Torres Marí

11.   Maria Tugores Ques