Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2011

            A les 10 hores del dia 21 de juliol de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora Raquel Herranz Bascones, el doctor Carlos Juiz García, la doctora Gemma I. Turnes Palomino, el doctor Víctor Cerdà Martín, la doctora Patrícia Trapero Llobera, el doctor Albert Sesé Abad, el doctor Juan José Montaño Moreno, el doctor Sergio Alonso Oroza i la senyora M. Isabel Baltasar Quesada.

            També s’excusa d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

            De forma prèvia a l’inici de la sessió, la Rectora agraeix públicament als membres de la comunitat universitària que assistiren a la cerimònia de graduació la seva presència.

 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2011.

 

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia i Treball Social, Física, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Dret Privat.

A continuació el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 3 i 4).

 

Punt 3: Títols propis de postgrau

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que presenta breument les propostes següents:        

 

1.       Expert Universitari en Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional. Títol propi de postgrau de la UIB (14,5 crèdits)

   Diploma Universitari d'Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (14,5 crèdits)

   Diploma d'Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (14,5 crèdits)

   Curs d'Actualització Professional en Bases per a l'Entrenament (Coaching) i la Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

   Curs d'Actualització Professional d'Entrenadors (Coaches) i Formadors. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

   Curs d'Actualització Professional en Mètode Tangram: Accions per a la Transformació de Persones a les Organitzacions. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

   Curs d'Actualització Professional en Eines en Línia per a l'Entrenament (Coaching) i la Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

 

2.       Expert Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de postgrau de la UIB (13 crèdits)

   Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol de formació bàsica de la UIB (13 crèdits)

   Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol de formació bàsica de la UIB (13 crèdits)

 

3.       Expert Universitari en Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence). Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)

   Diploma Universitari d'Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence). Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)

   Diploma d'Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence). Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)

 

4.       Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de postgrau de la UIB (64 crèdits)

   Especialista Universitari en Canvi Climàtic, Contaminació Atmosfèrica i Renous. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)

   Especialista Universitari en Energia i Medi Ambient. Títol propi de postgrau de la UIB (22 crèdits)

   Especialista Universitari en Gestió de l'Aigua. Títol propi de postgrau de la UIB (23 crèdits)

   Especialista Universitari en Gestió de Residus i Sòls Contaminats. Títol propi de postgrau de la UIB (24 crèdits)

 

5.       Especialista Universitari en Producció Audiovisual. Títol propi de postgrau de la UIB (28,5 crèdits)

   Diploma Universitari de Producció Audiovisual. Títol de formació bàsica de la UIB (28,5 crèdits)

   Diploma de Producció Audiovisual. Títol de formació bàsica de la UIB (28,5 crèdits)

 

6.       Especialista Universitari en Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema. Títol propi de postgrau de la UIB (27,3 crèdits)

   Diploma Universitari de Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (27,3 crèdits)

   Diploma de Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (27,3 crèdits)

 

TÍTOLS PROPIS ICE

 

7.       Expert Universitari en Intervenció Socioeducativa. Títol propi de postgrau de la UIB (13 crèdits)

   Diploma Universitari d'Intervenció Socioeducativa. Títol de formació bàsica de la UIB (13 crèdits)

 

8.       Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l'Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar en la Primera Infància. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)        

 

TÍTOLS PROPIS VICERECTORAT D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT [de Postgrau i Formació Permanent]

 

9.       Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol de formació bàsica de la UIB (21 crèdits)

   Diploma de Cultura, Valors i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola. Títol de formació bàsica de la UIB (9 crèdits)

   Diploma de Missatge Cristià, Església, Sagraments i Moral Catòlica. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

 

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre la càrrega lectiva del professorat de la UIB en relació amb el total de les hores (inclòs el projecte de fi de carrera) dels títols d’Expert Universitari en Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence) i de Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental, i també fa referència a unes errades formals d’aquest títol.

            Li respon el vicerector de Postgrau i Formació Permanent. També intervenen el doctor Marco Antonio Robledo Camacho, el doctor Maurici Mus Amézquita i el doctor Llorenç Huguet Rotger. La Rectora fa una reflexió final.

Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta de títols presentada amb les correccions indicades durant l’exposició i el debat, la qual s’aprova per unanimitat (annex 5).

 

Punt 4: Aprovació, si escau, de la proposta d’acord pel qual es retarda el procés electoral per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat

            La Rectora fa una introducció de la motivació de la proposta i explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta.

            La Rectora sotmet a votació la proposta en els termes indicats, la qual s’aprova per unanimitat (annex 6).

 

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

            La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta: es modifiquen les característiques d’onze places del CTI, que podran ser ocupades per funcionaris del subgrup A2; es crea una nova plaça, es modifica la denominació de dues places de vicegerent i es recuperen les originàries; i, finalment, es modifica la jornada de tres places (una del CTI i les altres dues del Servei de Biblioteca i Documentació) que estan vacants.

            El doctor Llorenç Huguet Rotger demana el termini per a la implantació de la comptabilitat analítica. Li contesta la Gerent, que manifesta que serà en un termini de vint-i-quatre mesos. La Rectora i el vicerector d’Economia i Seus Universitàries completen la informació.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

 

Punt 6: Creació de l’empresa de base tecnològica Alimentomica, SL

La Rectora explica la proposta de creació de l’empresa Alimentomica, SL, i indica que els membres del Consell de Govern han tingut a disposició seva la documentació sobre el tema (annex 8). Afegeix que el senyor Fernando Barrera Barceló (de la FUEIB - Relació amb Empreses OTRI), en aquest punt, assisteix a la sessió per resoldre tots els dubtes que es puguin plantejar sobre el tema.

El doctor Llorenç Huguet Rotger fa una reflexió sobre el capital social. Li fa aclariments el senyor Fernando Barrera Barceló. Després d’aquesta intervenció, el Consell de Govern aprova per unanimitat la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució d’Alimentomica, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, el qual queda aprovat en aquest mateix acte. Així mateix, s’aproven les aportacions en els termes establerts a la documentació adjunta i es designa la Rectora de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat Alimentomica, SL. De la mateixa manera, el Consell de Govern faculta la Rectora perquè designi, si escau, la persona o les persones que en representació de la Universitat de les Illes Balears hagin de formar part dels òrgans de govern d’Alimentomica, SL.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’elevar el present acord amb la documentació adjunta (Conveni marc per a la creació de l'empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva.

 

Punt 7: Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i l’emprenedoria

            La Rectora explica la motivació i l’abast i el significat de l’encàrrec a la FUEIB de la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i l’emprenedoria.

            La Rectora sotmet a aprovació l’encàrrec de gestió a la FUEIB esmentat, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

 

Punt 8: Substitució d’un representant de la UIB al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

La Rectora explica que el doctor Antoni Llull Gilet ha presentat la seva renúncia a formar part del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, atès que ha deixat el càrrec de vicerector de Planificació Economicoadministrativa d’aquesta universitat.

            La Rectora proposa la designació del doctor David Pons Florit, vicerector d’Economia i Seus Universitàries, com a representant de la UIB al Patronat, sens perjudici que algun altre membre del Consell de Govern s’hi vulgui presentar. Atès que no hi ha cap altre candidat, el Consell de Govern designa el senyor David Pons Florit com a nou patró de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

 

Punt 9: Aprovació, si escau, del pla d’estudis del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que indica la motivació de la proposta del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, que s’impartirà en anglès. Afegeix que seria una via per accedir al Doctorat de Física. També indica que no tindrà cap cost per a la Universitat.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 10).

 

Punt 10: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic

            La Rectora explica la motivació de la modificació del Reglament acadèmic, que obeeix a la dinàmica de la seva aplicació. Tot seguit dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada les modificacions que s’hi han introduït. Finalment, s’hi constaten dues errades: s’ha de substituir la referència al «Govern balear» per la de «Govern de les Illes Balears» i al tercer apartat de la disposició transitòria segona s’ha d’afegir, a l’inici, la referència a les titulacions de màster.

A continuació s’obre un debat en el qual intervenen el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, que demana una reflexió tranquil·la sobre la permanència i també sobre els numerus clausus de l’estudi. Li contesta la Rectora.

També intervenen el doctor Arnau Mir Torres i la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez. Els contesta la Rectora, que proposa que la Comissió Acadèmica reflexioni sobre la qüestió. Seguidament el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que hi ha un marc normatiu d’avaluació alternativa davant determinades circumstàncies, que dóna un marge de maniobra.

            La doctora Margalida Payeras Llodrà intervé en relació amb la disposició transitòria segona i planteja la necessitat d’establir un calendari. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

Sotmesa a votació la proposta amb les modificacions assenyalades anteriorment, el Consell de Govern l’aprova per unanimitat (s’inclou documentació com a annex 11), sens perjudici de donar compliment al procediment establert a l’article 46.3 de la LOU, és a dir, el règim de permanència requereix l’aprovació del Consell Social, amb l’informe previ del Consell d’Universitats.

 

Punt 11: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

            La Rectora explica la modificació que es presenta del pla d’estudis del Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals). El vicerector de Postgrau i Formació Permanent completa la informació i afegeix que la modificació obeeix a les previsions del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i detalla la modificació que es presenta.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 12).

 

Punt 12: Proposta de nomenament del senyor Bartomeu Fiol com a doctor honoris causa

            La Rectora informa de la proposta de nomenament del senyor Bartomeu Fiol i Móra com a doctor honoris causa, presentada pel Departament de Filosofia i Treball Social.

            A continuació dóna la paraula al director del Departament, doctor Francesc Torres Marí, perquè faci la presentació de la proposta. El doctor Torres fa un resum de la personalitat i trajectòria científica del senyor Fiol i Móra i en llegeix un poema. Completa la informació el doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

            A continuació intervé el Secretari General per recordar el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de setembre de 2011, se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del doctor Bartomeu Fiol i Móra com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern (annex 13).

 

Punt 13: Complements retributius del professorat de Campus Extens

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el qual informa de la proposta i constata una errada en el complement que ha percebre la doctora Francesca Llodrà Grimalt.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2011-12 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 14).

 

Punt 14: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

La Rectora explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.

– Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 15).

           

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

a) La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– De la nova proposta que es presenta al Campus d’Excel·lència, amb una nova denominació i que té com a data límit de presentació el proper dia 8 de setembre.

– Dels resultats del programa de menció cap a l’excel·lència a programes de doctorat.

– De la verificació del grau de Medicina. Assenyala, per tant, que la UIB ha dut a terme l’encàrrec que va rebre del Parlament de les Illes Balears.

– Del fet que la transferència que la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de fer a la UIB no s’ha realitzat des del mes de febrer. Indica que la UIB ha fet gestions, per tant, amb el Govern de les Illes Balears, tant amb el que entrava com amb el que sortia. Indica que, fruit d’aquestes gestions, és possible que a final d’aquest mes es faci una transferència. Afegeix que ha fet saber aquesta situació al ministre d’Educació, el qual n’ha informat el Consell de Ministres de l’Estat.

b) La vicerectora d’Internacionalització i Cooperació informa sobre la renovació dels programes Averroes i ERASMUS Mundi (Acció 3), i també de l’obtenció del projecte Tempus.

c) La vicerectora d’Estudiants informa del desenvolupament i dels resultats de les proves d’accés a la Universitat.

 

Punt 16: Afers de tràmit

 

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 16):

A)      Cossos docents:

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular

Perfil docent: Biologia Cel·lular

Perfil com a investigador: Diferenciació i antiproliferació cel·lular induïda per lípids. Teràpia lipídica de membrana

 

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Microbiologia

Perfil docent: Microbiologia

Perfil com a investigador: Ecologia i taxonomia del gènere pseudomones

 

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Física

Perfil docent: Química física

Perfil com a investigador: Química teòrica i modelització molecular

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Orgànica

Perfil docent: Química orgànica. Química orgànica biològica

Perfil com a investigador: Química supramolecular

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular

Perfil docent: Citologia i histologia

Perfil com a investigador: Senyalització cel·lular aplicada a teràpies en malalties metabòliques i oncològiques

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Microbiologia

Perfil docent: El propi de l’àrea

Perfil com a investigador: Microbiologia de comunitats marines costaneres en relació amb impacte antropogènic

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Perfil docent: Física quàntica

Perfil com a investigador: Efectes de molts de cossos en nanoestructures electròniques

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Perfil docent: Mecànica quàntica

Perfil com a investigador: Transport no lineal en nanoestructures electròniques

 

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal

Perfil docent: Ecofisiologia i biotecnologia de plantes

Perfil com a investigador: Ecofisiologia i biotecnologia de plantes

 

B)      Professors contractats:

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Matemàtiques en educació primària, Didàctica de les matemàtiques de l’educació secundària

Perfil com a investigador: Lògica difusa: equacions funcionals

 

Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Dret Públic

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Perfil docent: El propi de l’àrea

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

 

Categoria: professor ajudant doctor*

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada

Perfil docent: Assignatures pròpies de l’àrea de la plaça

Perfil com a investigador: Física interdisciplinària i sistemes complexos

 

Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Producció Vegetal

Perfil docent: Producció vegetal

Perfil com a investigador: Producció vegetal

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques

Perfil docent: Història econòmica

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

 

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Producció Vegetal

Perfil docent: Producció vegetal: Tecnologia de cultius protegits i cultius hortícoles

Perfil com a investigador: Producció vegetal

 

b) Llicències d'estudis

            No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2011-12, com s’indica a continuació (s’inclou documentació com a annex 17):

   Sra. Salut Deudero Company, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

   Sra. M. Luz Fernández de Puelles Martínez, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

   Sra. Magdalena Iglesias Marroig, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

   Sra. Patricia Reglero Barón, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

   Sr. Emil Olafsson, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.

   Sr. Antoni Quetglas Conti, col·laborador honorífic del Departament de Biologia.

d) Altres

            No n’hi ha.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2255

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Pràctiques d’estudiants universitaris dintre del programa TUO

2256

AM

Institut Nacional per a la Recerca Mèdica, del Consell Insular de Recerca Mèdica

 

Genèric

2306

CV/P

Empresa de Transformació Agrària, SA

 

Projecte de recerca «Efectos del riego con agua regenerada en suelos, acuíferos y cultivos»

2308

Addenda

Banc de Santander, SA

 

Addenda al conveni signat l’1.08.2008 (ref. 1702) per ampliar la col·laboració

2310

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Formació, recerca i transferència de coneixements en l’àmbit del benestar social

2326

Donació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Donació a la UIB d’un tòrcul

2331

CV/P

Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència i Innovació)

 

Condicions de contractació per a l’accés a la base de dades Scopus

2332

CV/P

Ministeri de Ciència i Innovació

 

Elaboració cientificotècnica de la Convocatòria de contractes postdoctorals

2334

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs 2011-12

2335

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs 2011-12

2336

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de quatre beques per al curs 2011-12

2337

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs 2011-12

2339

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM a Menorca 2010-11

2340

AM

Universitat Mohammed V de Souissi

Marroc

Genèric

2341

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

 

Convocatòria de beques o ajuts d’estudis, per a l’any acadèmic 2010-11

2343

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Dotació de tres beques de cooperació educativa i d’una beca TUO per a postgraduats

2344

CV/P

Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears

 

Desenvolupament de la Càtedra Estudis Avançats en Cures

2345

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Administració d’Empreses

2346

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Comunicació Audiovisual

2347

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Economia

2348

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Educació Infantil

2349

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Educació Primària

2350

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Educació Social

2351

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

2352

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Enginyeria d’Edificació

2353

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

2354

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Enginyeria Informàtica

2355

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Enginyeria Telemàtica

2356

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Fisioteràpia

2357

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau d’Infermeria

2358

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Pedagogia

2359

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Psicologia

2360

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Relacions Laborals

2361

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Treball Social

2362

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Correspondència de crèdits: grau de Turisme

2363

CV/P

Conselleria d’Interior, Innovació i Justícia

 

Assignatures (Dret Local i Gestió Financera i Pressupostària de les Corporacions Locals)

2365

AM

Escola Balear de l'Esport, Fundació Hospital Son Llàtzer, Fundació iBit, Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear -Illesport-

 

Investigació en matèria d’alt rendiment esportiu, activitat física i de salut

2367

CV/P

ParcBIT Desenvolupament, SA

 

Promoció de la producció audiovisual tecnològica (animació)

2368

CV/P

Caixa de Balears, «Sa Nostra» (Obra Social)

 

Programa UOM a Mallorca, Menorca i Eivissa, any acadèmic 2010-2011

2369

Addenda

Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats de la Junta de Castella i Lleó

 

Programa: marc del pla regional sobre drogues de Castella-Lleó

2371

AM

Associació Professional de Tècnics Tributaris i Balears

 

Genèric

2372

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració (Institut Balear de la Joventut)

 

Programa de voluntariat per al 2011

2376

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA

 

Creació de la Càtedra Sampol d'Eficiència i Gestió Energètica

2377

AM

Centro Superior para la Enseñanza Virtual

 

Ensenyament virtual i l'ús de les TIC per a l'ensenyament

2380

AM

Universitat Estatal de Cultura i Art de Sant Petersburg

Federació Russa

Genèric

2381

AM

Universitat de Wollo

Etiòpia

Genèric

2382

Addenda

Govern de les Illes Balears

 

Pròrroga (modificació del conveni amb ref. 2216, signat en data 30.12.2010)

2385

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Dotzena programació educativa cultural UOM a la Seu universitària d'Eivissa 2010-11

2387

CV/P

Consell de Mallorca

 

Realitzar el programa UOM als pobles de Mallorca 2010-11

2389

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

 

Col·laboració en el marc del projecte CEI (Campus d’Excel·lència Internacional 2011)

2390

CV/P

Secretaria General d’Universitats

 

Encomana gestió avaluació investigació professorat contractat permanent

2392

AM

Universitat Tecnològica Estatal de Kazan

Federació Russa

Genèric

2393

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Realitzar la dotzena Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera 2011

2394

Addenda

Universitat de Ciència i Tecnologia de Nanjing

Xina

Programa d’intercanvi d’estudiants

2395

CV/P

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar la col·lecció digital Medicina Balear

2397

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Convocatòria d'una beca dintre del programa TUO

2398

Addenda

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Addenda al conveni instrumental (ref. 2253) signat el 09.05.2011

2399

AM

Universitat Federal de Rio Grande do Sul

Brasil

Genèric

2400

AM

Universitat Tecnològica del Chocó Diego Luis Córdoba

Colòmbia

Genèric

2401

Annex

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2011 al conveni (ref. 1275) signat el 31.03.2006

2403

CV/P

Coordinadora d'Estudis de Filologia Catalana i Institut Joan Lluís Vives

 

Participació de la Coordinadora com a grup de treball de la Xarxa Vives d'Universitats

           

            A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat des del centre (annex 19):

    Conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (ref. 2209)

    Conveni d’associació per a la supervisió i l’expedició conjuntes d’un títol de doctorat entre la Pres Université de Grenoble i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2303)

    Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia per dur a terme un programa de pràctiques per als estudiants d’estudis oficials de postgrau del Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (ref. 2366)

    Conveni de col·aboració entre les universitats Autònoma de Madrid (coordinadora), Barcelona, Cantàbria, Complutense de Madrid, Extremadura, Illes Balears, Jaume I de Castelló, Múrcia, Oviedo, País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, Sevilla, València i Vigo per a l’organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de doctor o doctora (ref. 2370)

    Conveni per a la realització del treball de fi de màster en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (model) (ref. 2373)

    Conveni per a la realització del treball de fi de màster en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (amb beca) (model) (ref. 2374)

    Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques en el Màster de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària (ref. 2375)

    Conveni per a una cotutela de tesi de doctorat d’investigació amb la Universitat Federico II de Nàpols (Itàlia) (ref. 2384)

El doctor Llorenç Huguet Rotger demana la quantia mínima per a la dotació d’una càtedra. La Rectora indica que per constituir-la era, inicialment, de 60.000 euros, i per mantenir-la, de 30.000 euros. Ara bé, també indica que la situació econòmica actual ha influït en les quanties. El doctor Llorenç Huguet Rotger indica que podria ser un tema de reflexió.

El doctor Pere M. Deyà Serra presenta una queixa en relació amb el conveni amb ref. 2209 (conveni específic de doble titulació de màster entre la UIB i el CIMASC), ja que hi troba a faltar una incentivació a la recerca científica. Li respon el vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que li fa dues precisions. També indica que afavoreix la internacionalització de la UIB i recorda que es pot plantejar una addenda.

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

 

Punt 13: Precs i preguntes

            El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments i informació en relació amb les dificultats de finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la UIB. Li contesta la Rectora, que intervé per facilitar informació complementària.

            El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Economia i Seus Universitàries.

            El doctor Pere Joan Brunet Estarellas planteja els problemes que ha provocat el programa per a l’elaboració dels horaris. Reconeix, no obstant això, la dedicació de moltes persones. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

            S’obre un debat en el qual intervenen la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, també en relació amb el tema de confecció d’horaris als estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, el doctor Antoni Miralles Socias, que fa una reflexió sobre la necessitat d’estabilitzar els horaris, el doctor Francesc Torres Marí, que demana prudència en aquest tema, i el doctor Pere M. Deyà Serra, que també demana una reflexió. Contesten totes les intervencions la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

            Finalment, el doctor Pere M. Deyà Serra fa un prec sobre la gestió de factures.

            La Rectora agraeix al CEP la feina feta en la gestió de convenis.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2011

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Jaume Jesús Carot Giner

3.       Andreu Crespí Plaza

4.       Pere M. Deyà Serra

5.       Francesc Escanellas Garcias

6.       M. Dolors Forteza Forteza

7.       Josep Antoni Frau Coll

8.       Lluís Garau Juaneda

9.       Federico F. Garau Sobrino

10.   Llorenç Huguet Rotger

11.   Maria Juan Garau

12.   Catalina N. Juaneda Sampol

13.   Joan March Noguera

14.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

15.   Arnau Mir Torres

16.   Margalida Miró Bonet

17.   Carlos Moreno Gómez

18.   Begoña Morey Aguirre

19.   M. Josep Mulet Gutiérrez

20.   Gabriel Oliver Codina

21.   Margalida Payeras Llodrà

22.   Luis Fco. Piña Saiz

23.   David Pons Florit

24.   Climent Ramis Noguera

25.   Mateu Servera Barceló

26.   M. Carme Vila Ribas

27.   Montserrat Casas Ametller

28.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Pere J. Brunet Estarellas

2.       Santiago J. Cavanillas Múgica

3.       Jordi Llabrés Bordoy

4.       Hipólito Medrano Gil

5.       Antoni Miralles Socias

6.       Maurici Mus Amézquita

7.       Josep L. Oliver Torelló

8.       Ana María Proenza Arenas

9.       Marco Antonio Robledo Camacho

10.   Francesc Torres Marí

11.   Maria Tugores Ques