Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2012

A les 10 hores del dia 21 de setembre de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneixen sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora M. del Carme Vila Ribas, la doctora Margalida Payeras Llodrà, la doctora Isabel M. Aguiló Pons, el doctor Bernat Sureda Garcia i el doctor Antoni Roig Muntaner.

Abans de començar la sessió, la Rectora agraeix l’assistència als membres del Consell de Govern presents a la cerimònia d’inauguració del nou any acadèmic.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2012, amb la inclusió de l’esmena presentada pel doctor Climent Ramis Noguera, director del Departament de Física, al punt 13.a), relativa a la categoria de la plaça que ha de jutjar la comissió presentada pel Departament esmentat, i allà on diu: «ajudant», ha de dir: «ajudant doctor».

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques.

En aquest punt intervé el doctor Climent Ramis Noguera per demanar un aclariment en relació amb la modificació de plantilla del Departament de Física. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

A continuació, el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens d'Eivissa i Menorca, que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, les quals s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

La Rectora explica el contingut de la proposta de modificació dels Estatuts del consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que es veu motivada per l’entrada en vigor de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que limita a tretze el nombre de membres que ha de tenir el Consell de Direcció del Consorci, la composició del qual estableix l’article 19 dels seus estatuts.

A continuació fa referència a altres petites modificacions.

La Rectora sotmet a votació la proposta de modificació dels Estatuts del consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet com a doctora honoris causa

La Rectora informa de la proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet com a doctora honoris causa, presentada pel Consell de Direcció.

A continuació dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, doctora Patrícia Trapero Llobera, que fa la presentació de la proposta i seguidament una exposició de la personalitat i trajectòria artística i cultural de la senyora Maria del Mar Bonet i Verdaguer.

 Finalment, la Rectora recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet Verdaguer com a doctora honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern.

Punt 5: Títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que assenyala que els títols que es presenten corresponen a una convocatòria extraordinària, tramitats d’acord amb els articles 16 i 17 de l’Acord normatiu 9681/2011, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, els quals estan subjectes a la subscripció d’un conveni amb altres entitats per al seu finançament. Les propostes presentades són les següents:

a) Especialista Universitari en Tècniques d'Integració Laboral. Programa Incorpora. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus).

El vicerector constata una errada que s’ha d’esmenar al punt 4.1, relativa a l’accés als estudis (pàg. 8).

b) Expert Universitari en Dret Civil Balear. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).

c) Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).

El vicerector constata una errada que s’ha d’esmenar al punt 4.1, relativa a l’accés als estudis (pàg. 8).

Tot seguit intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per posar en relleu determinades mancances a les memòries presentades.

Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, del títol propi de grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Docència i Qualitat, que explica que la proposta presentada es tracta d’un estudi de primer cicle que té una càrrega lectiva de 240 crèdits, tramitat d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre títols propis de grau, Acord normatiu 5586/2001, del dia 18 de desembre, i comenta les característiques del títol. La denominació del títol és la següent: «Estudi de primer cicle de Protocol i Organització d’Esdeveniments. Títol propi de la UIB (240 crèdits)».

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat, així com les característiques, de la proposta de modificació del catàleg del PAS.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la suspensió del pla de jubilació anticipada

La Rectora explica la motivació, l’abast i el significat de la proposta que es presenta arran de la fiscalització dels plans de jubilació incentivada en el si de les universitats espanyoles per part del Tribunal de Comptes, que ha entès que faltaria l’habilitació necessària per al seu desenvolupament i considera insuficient la previsió que estableix la LOU a la disposició addicional 23.

Així mateix, explica el contingut de les reunions mantingudes en el si de la CRUE, on s’ha acordat procedir a suspendre, cautelarment, els plans esmentats.

Tot seguit intervé el doctor Climent Ramis Noguera per indicar que no veu arguments per suspendre el pla de jubilació anticipada, atès que continuen les raons que el justificaven, per aquest motiu assenyala que s’abstindrà en la votació. Li contesta la Rectora.

Seguidament intervé el doctor Sergio Alonso Oroza, que s’adhereix al plantejament del doctor Ramis Noguera i hi afegeix altres arguments. També considera que hi ha altres alternatives i demana si hi ha motivacions a la proposta presentada.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova amb un resultat de 32 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció (annex 8).

Punt 9: Creació de l’empresa de base tecnològica Sciware Systems, SL

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Política Científica i Innovació, que explica la proposta de creació de l’entitat Sciware Systems, SL, i indica que els membres del Consell de Govern han tingut a la seva disposició la documentació corresponent.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una observació sobre la denominació de l’empresa i indica que s’hauria de revisar la documentació.

El doctor Sergio Alonso Oroza fa una reflexió amb veu alta i recorda que la regulació no està desenvolupada.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’elevar el present acord amb la documentació adjunta (Conveni marc per a la creació de l'empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva (annex 9).

Punt 10: Elecció de representants a la Comissió Electoral

La Rectora exposa que, segons l’article 88 dels Estatuts de la UIB, formen part de la Comissió Electoral dos representants dels professors, dos representants dels estudiants i un representant del personal d’administració i serveis, elegits per i entre els membres del Consell de Govern.

Que als mesos d’abril i juliol, respectivament, la representant del PAS i una representant dels professors varen acabar el mandat de quatre anys establert per l’article indicat. Per tant, s'ha de procedir a elegir un representant dels professors i un representant del PAS, triats per i entre els representants de cada sector al Consell de Govern.

A continuació indica que el Consell de Direcció proposa la continuïtat de la professora M. del Carme Vila Ribas com a representant dels professors, sens perjudici que els membres del Consell de Govern puguin presentar altres candidatures. Atès que no es presenta cap altre candidat, sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Per part del sector del PAS es proposa la renovació de l’actual representant del PAS a la Comissió Electoral, la senyora M. Isabel Baltasar Quesada, tret que hi hagi qualque altra proposta. Atès que no es presenta cap altre candidat i la senyora Baltasar Quesada està conforme a seguir com a membre d’aquesta comissió, se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova també per assentiment.

Punt 11: Elecció d’un membre de la Comissió Econòmica

La Rectora explica que d’acord amb l'article 152 dels Estatuts de la UIB, s'ha d'elegir un representant del PAS, triat per i entre els representants del sector del PAS al Consell de Govern.

Per part d’aquest sector es proposa la renovació de l’actual representant del PAS a la Comissió Econòmica, el senyor Josep Antoni Frau Coll, tret que hi hagi qualque altra proposta. Atès que no es presenta cap altre candidat i el senyor Frau Coll està conforme a seguir com a membre d’aquesta comissió, se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova també per assentiment.

Punt 12: Elecció d’un representant al Consell Social

La Rectora explica que d’acord amb els articles 22 i 86 dels Estatuts de la UIB, s'ha d'elegir un representant del PAS, triat per i entre els representants del sector del PAS al Consell de Govern.

Atès que només es presenta una candidatura, queda elegit com a representant del PAS al Consell Social el senyor Luis Fco. Piña Saiz.

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

1. La Rectora informa dels temes següents:

 • De la situació que es planteja a les universitats que han convocat places de funcionaris de PDI a partir del mes d’abril.
 • De l’anul·lació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència de coneixement anunciada pel director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. La Rectora fa constar la seva consideració de la mesura com a discriminatòria.
 • De la fixació de les línies de recerca del Pla de Ciència i Tecnologia per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense comptar de moment amb el criteri de la UIB.
 • De les convocatòries del Ministeri de Foment a la internacionalització de màsters d’excel·lència.
 • De la verificació del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria i del tractament com a pla d’estudis nou i no com a modificació, atesa la modificació de la denominació del títol.
 • De l’aprovació de la normativa de permanència.
 • De l’actuació de la Caixa.
 • D’una proposició no de llei de Convergència en relació amb la governança de les universitats.
 • De la incorporació de la Universitat per accedir a crèdits ICO.
 • Del contingut del testament del senyor Felicià Fuster Jaume, que va ser president del Consell Social.
 • De les previsions per a la cerimònia relativa al nomenament del senyor Carlos Fuentes com a doctor honoris causa per al mes de maig de l’any que ve.

2. El Secretari General informa del calendari de sessions del Consell de Govern previst per al nou any acadèmic 2012-13, el qual s’ha lliurat a tots els membres (annex 10).

3. El vicerector d’Economia i Seus Universitàries informa dels preus que quedaran autoritzats des de l'1 d'octubre d'enguany fins al 31 d'agost de 2013 per a diferents serveis de cafeteries i menjadors de la UIB, arran de l’augment de l’IVA.

4. La Gerent informa del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, que modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques i que en aplicació d’aquestes disposicions el Consell de Direcció va aprovar l’Acord executiu sobre les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la prestació per IT per contingències comunes del règim de la Seguretat Social i de MUFACE.

5. A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar si la Junta de PDI està assabentada de les futures mesures que pot adoptar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Finalment fa una reflexió sobre el complement d’excel·lència en investigació. Li contesta la Rectora.

6. El doctor Sergio Alonso Oroza fa un intervenció sobre el tema anterior i una sobre la normativa de permanència a la UIB.

7. El doctor Climent Ramis Noguera incideix també en les mesures que té en estudi la Conselleria sobre els complements retributius del professorat i insisteix que per part de la UIB es faci tot el possible perquè no hi hagi discriminació.

8. El director de l’IFISC també intervé en relació amb el tema del complement de l'excel·lència en investigació.

9. El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió en relació amb la intervenció de la Gerent. Li contesten la Rectora i la Gerent.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil docent:Relativitat i Cosmologia
Perfil com a investigador:Relativitat numèrica i ones gravitatòries 

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les següents propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2012-13 (annex 12):

 • Doctor Pedro Nilo Arenas Hinojosa, del Departament de Química
 • Doctor Paolo Rumori, del Departament de Química
 • Senyor Esteve Bardolet Jané, del Departament d'Economia Aplicada

d) Altres

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica que hi ha quatre professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2012-13 (annex 13).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2523

AM

Universitat de Sàsser

Itàlia

Estudis conjunts, intercanvi i cooperació, formació d'estudiants i investigació

2553

CT

Universitat de Lleida

 

Coedició del volum Els arguments a Artà entre 1846 i 1952

2555

CV/P

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Gabinets de Terminologia, d’Onomàstica i de Didàctica de Llengües, any 2012

2557

CV/P

Universitat de Tolosa II (Le Mirail)

França

Realització d'un curs intensiu d'aprenentatge de llengües

2558

AM

El Capítol de la Catedral de Mallorca

 

Convocatòria d'un premi per a l'elaboració de material didàctic

2559

CV/P

Maria del Pilar Juan Ferrer i Rosari Juan Ferrer

 

Inventari, digitalització i incorporació d'una col·lecció de fotografies sobre vidre

2566

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Finançament del projecte FISICOS , rfa. PTAT2008-00895-P

2568

Addenda

Administració General de l'Estat (Instituto de Salud Carlos III)

 

Modificació conveni signat el 28.12.2006, de creació del CIBERobn

2572

AM

Universitat de Chiang Mai (Tailàndia)

Tailàndia

Col·laboració

2573

CV/P

Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

 

Pràctiques SPEC 2012-2013 i PEC 2012-2014 (ERASMUS i Leonardo da Vinci)

2575

CV/P

Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva

 

Establir els mecanismes que garanteixen l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva

2579

Addenda

Club Rotary Palma Ramon Llull

 

Addenda de modificació del cv (ref. 1876) per a la concessió de tres ajuts de matrícula

2580

Adhesió

Universitat Autònoma de Madrid i Programa de Voluntaris de Nacions Unides

 

Programa de Voluntaris de les Nacions Unides (VNU)

2581

Addenda

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Addenda al cv de pràctiques ref. 1909 (Màster en Formació del Professorat)

2582

CV/P

Obra Social Caixa d’Estalvis del Mediterrani

 

Projecte: VII edició Promotors Tecnològics de les Illes Balears

2583

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria d'una beca per al curs 2012-13

2584

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs acadèmic 2012-13

2585

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs 2012-13

2588

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Ajudes per a investigadors en l'àmbit de l'oncologia

2589

CV/P

Fundació Nazaret

 

La UIB fa una cessió gratuïta de dues motocicletes a la Fundació

2590

AM

Estudi 6 - Gestió Socioeducativa, SL

 

Genèric

2593

CV/P

Centre d'Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i IBS (International Business School) de Lippstadt (Alemanya)

Alemanya

Intercanvi d'estudiants

2594

AM

Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia

Mèxic

Cooperació científica i pedagògica

2595

AM

Universitat Estatal de Kansas

EUA

Genèric

2596

CV/P

Universitat Estatal de Kansas

EUA

Intercanvi d'estudiants

2597

AM

Universitat Mentouri de Constantina (Algèria)

Algèria

Genèric

 

A continuació intervé el vicerector de Postgrau i Formació Permanent per informar dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 16):

 

 • Conveni de col·laboració amb l'Instituto Superior de Estudios Psicológicos per a la realització de pràctiques de formació (ref. 2586).
 • Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Observatori d’Economia Solidària (ref. 2576), aprovat.
 • Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Observatori d’Economia Solidària per a la impartició del títol «Especialista Universitari en Tècniques d’Integració Laboral. Programa Incorpora. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)» (ref. 2577), annex aprovat.

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 15: Precs i preguntes

Intervé el doctor Rafel Crespí Cladera en relació amb la publicitat dels títols propis i reclama una política clara d’informació als diaris. Li contesten la vicerectora de Projecció Universitària i la Rectora.

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.   

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2012

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons
2. Sergio Alonso Oroza
3. Antoni Amengual Colom
4. M. Isabel Baltasar Quesada
5. Jaume Jesús Carot Giner
6. Santiago Cavanillas Múgica
7. Victor Cerdà Martín
8.Pere M. Deyà Serra
9. Nicolau Dols Salas
10. Bernat Taberner Prats
11. Maria Antònia Forner Pallicer
12. Josep Antoni Frau Coll
13. Federico F. Garau Sobrino
14. Yolanda González Cid
15. Raquel Herranz Bascones
16. Llorenç Huguet Rotger
17. Catalina Nativitat Juaneda Sampol
18. Carlos Juiz García
19. Juan José Montaño Moreno
20. Carlos Moreno Gómez
21. Begoña Morey Aguirre
22. M. José Mulet Gutiérrez
23. Luis Fco. Piña Saiz
24. David Pons Florit
25. Climent Ramis Noguera
26. Mateu Servera Barceló
27. Patrícia Trapero Llobera
28. Maria Tugores Ques
29. Gemma Isabel Turnes Palomino
30. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves
31. Antoni Verd Noguera
32. Montserrat Casas Ametller
33. Antoni Gili Pascual

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. José Aurelio Castro Ocón
2. Bartolomé Deyà Tortella
3. Joan Jesús Arbós Fiol
4. Lluís Garau Juaneda
5. Joan Lluís Llinàs Bégon
6. Joan Antoni Mesquida Cantallops
7. José Luis Oliver Torelló
8. Maximino San Miguel Ruibal
9. Joan Josep Fornós Astó
10. Maurici Mus Amézquita