Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2010

            A les 10 hores del dia 21 d’octubre de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez i el doctor Carlos Juiz García.

            També s’excusa d’assistir-hi la doctora Josefa Donoso Pardo, assistent amb veu i sense vot.

            Amb caràcter previ, la Rectora dóna la benvinguda al nou degà de la Facultat d’Educació, doctor Josep L. Oliver Torelló, i agraeix la feina feta a l’anterior degana, doctora M. Dolors Forteza Forteza. Igualment, dóna la benvinguda al senyor Gabriel Rul·lan Ferragut, nou president del Consell d’Estudiants.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2010 amb una esmena al punt 6 presentada pel doctor Climent Ramis Noguera, que s’incorpora a l’acta aprovada.

Punt 2: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Química.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa

            La Rectora explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta de l’Escola Politècnica Superior de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Eduard Punset Casals, que va defensar el director d’aquesta escola, el doctor Gabriel Oliver Codina. Així mateix, recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d’acord amb el procediment esmentat, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern (annex 4).

            Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa d’aquesta universitat per 32 vots a favor i un vot en blanc, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons estableix l’article 24.3 dels Estatuts, atès el nombre de membres efectius que integren l’òrgan.

Punt 4: Elecció d’un membre de la Comissió de Reclamacions (art. 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost)

            La Rectora recorda que la Comissió de Reclamacions valora les reclamacions que es presenten contra les propostes de contractació de professorat contractat. També assenyala que aquesta comissió, presidida per la Rectora, està integrada per quatre catedràtics d’universitat amb àmplia experiència docent i com a investigadors.

            A continuació informa que, produïda la jubilació del doctor Ramon Puigjaner Trepat i atès el seu nomenament com a professor emèrit, no pot continuar sent membre de la Comissió de Reclamacions de la Universitat –li manifesta el seu agraïment per la feina feta aquests anys en el si de la Comissió–, i per tant es produeix una baixa que és necessari cobrir. Així mateix en recorda la composició actual, formada pels doctors José Á. Torres Lana, Eduard Rigo Carratalà i José L. Luján López i presidida per la Rectora. Tot seguit manifesta que a fi de mantenir un membre del mateix àmbit del coneixement al qual pertanyia el doctor Puigjaner, el Consell de Direcció proposa el nomenament del doctor Bartomeu Coll Vicens, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, tot això sens perjudici que algun membre vulgui proposar una altra persona. Atès que no hi ha cap més candidatura i que cap dels presents no sol·licita votació secreta, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern la candidatura del doctor Coll Vicens, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, del pla d’estudis de Protocol i Relacions Institucionals com a títol propi de grau (estudi de primer cicle)

            La Rectora presenta el pla d’estudis de Protocol i Relacions Institucionals com a títol propi de grau (estudi de primer cicle) i seguidament dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica que el mes de novembre de 2008 es va signar un conveni amb l’Escola Internacional de Protocol.

            Tot seguit explica que ara es presenta aquest pla d’estudis, amb la relació dels professors de la UIB que intervenen en la impartició del títol, i el conveni amb el Liceu Balear de Protocol i de Relacions Institucionals, SL, per a la realització conjunta d'un títol propi de grau en matèria de protocol, cerimonial i relacions institucionals (ref. 2174).

            Els estudis consten dels títols següents:

– «Estudi de Primer Cicle de Protocol i Relacions Institucionals. Títol propi de grau de la UIB (210 crèdits)»

– «Diploma de Protocol i Relacions Institucionals. Títol de formació bàsica de la UIB (210 crèdits)»

            A continuació s’obre un debat sobre la utilització de crèdits LRU en el còmput de la càrrega docent, les vies d’accés, la institució encarregada d’impartir el títol, la demanda social del títol i l’existència d’una titulació impartida per l’IES Francesc de Borja Moll, en el qual intervenen el doctors Climent Ramis Noguera, Lluís Garau Juaneda, Rafel Crespí Cladera i Isabel M. Aguiló Pons, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i la Rectora.

            Se sotmeten a votació el pla d’estudis de Protocol i Relacions Institucionals com a títol propi de grau (estudi de primer cicle) i el conveni esmentat, que s’aproven per assentiment (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la normativa electoral

            La Rectora indica que la normativa electoral que es presenta suposa el desenvolupament de les previsions de l’article 24.2.29 dels Estatuts, que atribueix al Consell de Govern la competència d’«aprovar la normativa que ha de regir els processos electorals d’aquesta universitat». La Rectora assenyala que s’han presentat per escrit tres esmenes, de les quals se n’ha retirat una.

            A continuació la Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica l’abast i el significat de la proposta i en destaca els aspectes més rellevants i proposa les modificacions següents:

1. A l’article 3.1 es proposa substituir el terme «professors» per «personal docent i investigador».

2. A l’article 40.2, segon paràgraf, es proposa un afegitó a l’incís final que digui: «amb dedicació equivalent a temps complet».

3. A la disposició transitòria primera s’hi afegeix un segon paràgraf amb la redacció següent: «En tot cas, les persones que en el moment en què es convoquin les primeres eleccions d’acord amb la present normativa ocupin òrgans unipersonals per als quals hagin estat reelegides una vegada de forma consecutiva, només es podran presentar a la reelecció en el mateix òrgan una vegada més.»

            Realitzada l’exposició anterior, el Secretari General comenta les esmenes presentades pels doctors Maximino San Miguel Ruibal i Rafel Crespí Cladera. El doctor San Miguel Ruibal indica que a les modificacions esmentades es recull el sentit de les seves esmenes.

            El doctor Crespí Cladera fa unes reflexions sobre les esmenes presentades a la disposició transitòria primera i a l’article 45. Li contesta la Rectora.

            El doctor Maurici Mus Amézquita proposa una modificació a l’article 3.2.c). Li contesten el Secretari General i el senyor Jeroni Reynés Vives. Finalment, es proposa la redacció següent del darrer incís de l’apartat: «així com els doctorands que hagin superat la fase formativa i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes».

            Seguidament, es procedeix a la votació de les dues esmenes fetes pel doctor Crespí:

            – La primera a l’article 45, que queda rebutjada per 22 vots en contra, 5 abstencions i 1 vot a favor.

            – La segona a la disposició transitòria primera, que queda rebutjada per 13 vots en contra, 6 abstencions i 2 vots a favor.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta de normativa presentada, que s’aprova per 31 vots a favor i 1 vot en contra un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons estableix l’article 24.3 dels Estatuts, atès el nombre de membres efectius que integren l’òrgan (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la normativa d’elecció de Rector

            La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica les característiques més importants de la normativa d’elecció de Rector.

            Seguidament constata una modificació a l’article 7, lletra i), on s’ha de suprimir l’expressió «adscrit als departaments», de manera que la redacció definitiva de l’apartat és: «El personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs a la lletra anterior», així com una altra modificació en els mateixos termes que la realitzada en la normativa electoral, com a conseqüència de la intervenció del doctor Mus Amézquita.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 31 vots a favor i una abstenció, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons estableix l’article 24.3 dels Estatuts, atès el nombre de membres efectius que integren l’òrgan (annex 7).

Punt 8: Proposta d’acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), grup B) resta de personal docent i investigador i grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat

            La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que assenyala que les propostes de distribució dels representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), del grup B) (resta de personal docent i investigador) i del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat presentades suposen, lògicament, una aplicació de la normativa aprovada al punt anterior.

            La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– Que la UIB no ha obtingut finalment la menció de Campus d’Excel·lència Internacional, si bé obté la qualificació de Campus Prometedor. Així mateix, dóna les gràcies a tots els membres de la comunitat universitària que han participat els darrers mesos en el projecte, i de manera especial als membres de la comissió encarregada i als mitjans de comunicació.

– De la no implantació dels estudis de grau de Ciències Policials i Seguretat Pública, atès que no ha obtingut la verificació de l’ANECA.

            El vicerector d’Estudiants i Campus informa del temes següents:

– De l’elecció dels nous membres i constitució del Consell d’Estudiants.

– De la implantació de l’Agenda Universitat 21 a la UIB.

– Dels problemes de trànsit al campus universitari.

– Dels processos d’accés i admissió.

            La vicerectora de Projecció Cultural informa de la presentació del programa d’activitats culturals per a aquest any acadèmic.

            A continuació s’obre un debat sobre els problemes de mobilitat al campus, i de manera especial sobre la problemàtica de l’aparcament del codi de barres, de l’aparcament incorrecte i del foment de l’ús de compartir cotxe, en el qual intervenen els doctors Pere M. Deyà Serra, Lluís Garau Juaneda i Climent Ramis Noguera, el senyor Gabriel Rul·lan Ferragut, el vicerector d’Estudiants i Campus i la Rectora.

            El Secretari General informa de les properes eleccions de representants al Claustre.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            No n’hi ha.

b) Llicències d’estudis

            El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 9):

Dr. Joan Torrens Serra (professor ajudant doctor), del Departament de Física, al Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstofforschung Dresden (Alemanya), pel període comprès entre l’1 de desembre de 2010 i el 26 de setembre de 2011, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveuen l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i l’article 2 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics presentades per a l’any acadèmic 2010-2011 a les persones que s’indiquen a continuació (annex 10):

– Sr. Esteve Bardolet Janer, com a col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada.

– Sra. Alícia Boix Galmés, com a col·laboradora honorífica del Departament d’Economia de l’Empresa.

d) Vènies docents

            El vicerector d’Ordenació Acadèmica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Relacions Laborals, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 11).

e) Altres

            No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex ??):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2162

CV/P

Organisme Autònom Parcs Nacionals

 

Treballs de seguiment de l’estat de les reserves de la Biosfera

2164

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Pràctiques d’estudiants universitaris dintre del programa TUO

2165

CV/P

Isabel Marín Gil

 

Donació de la col·lecció bibliogràfica de la senyora Isabel Marín Gil

2166

AM

Ajuntament de Palma

 

Assessorament legal en matèria d’habitatge «Jove Ciutadà»

2167

AM

Centre de Terminologia TERMCAT

 

Col·laboració en l’àmbit terminològic

2171

CV/P

Institut d’Estadística de les Illes Balears

 

Pràctiques (estudiants i postgraduats dintre del programa TUO) any acadèmic

2172

CV/P

Conselleria d’Economia i Hisenda

 

Pràctiques d’estudiants i postgraduats dintre del programa TUO, curs 2010-2011

2173

AM

Ajuntament de Palma

 

Col·laboració en matèria d’oposicions i feina a l’administració pública «Jove Ciutadà»

2175

CV/P

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca

 

Impartició del curs per a l’adaptació del títol de grau d’Enginyeria d’Edificació

 

            A continuació informa del contingut del conveni, tramitat pel CEP, de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (Màster en Salut Laboral - Prevenció de Riscs Laborals) (ref. 2114) (annex 12):

            Finalment, sotmesos a votació globalment els convenis presentats, el Consell de Govern els aprova per unanimitat.

Punt 12: Precs i preguntes

            No n’hi ha.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

  

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2010

Relació d’assistents:

1.     Isabel M. Aguiló Pons

2.     M. Isabel Baltasar Quesada

3.     Rafel Crespí Cladera

4.     Andreu Crespí Plaza

5.     Pere M. Deyà Serra

6.     Francesc Escanellas Garcias

7.     Josep Lluís Ferrer Gomila

8.     Josep Antoni Frau Coll

9.     Lluís Garau Juaneda

10. Cels Garcia Garcia

11. Raquel R. Herranz Bascones

12. C. Nativitat Juaneda Sampol

13. Jordi Lalucat Jo

14. Antoni Llull Gilet

15. Martí X. March Cerdà

16. Joan March Noguera

17. Antoni Miralles Socias

18. Rosa Miró Bonet

19. Carlos Moreno Gómez

20. Begoña Morey Aguirre

21. Balbina Nogales Fernández

22. Gabriel Oliver Codina

23. Margalida Payeras Llodrà

24. Joana Maria Petrus Bey

25. Luis Fco. Piña Saiz

26. Climent Ramis Noguera

27. M. Pilar Roca Salom

28. Mateu Servera Barceló

29. Albert Sesé Abad

30. Patrícia Trapero Llobera

31. Maria Tugores Ques

32. M. del Carme Vila Ribas

33. Montserrat Casas Ametller

34. Federico F. Garau Sobrino
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Antoni Aguiló Pons

2.     Joan Josep Fornós Astó

3.     Hipólito Medrano Gil

4.     Margalida Miró Bonet

5.     Maurici Mus Amézquita

6.     Gabriel Rul·lan Ferragut

7.     Maximino San Miguel Ruibal