Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010

            A les 10.10 hores del dia 22 de juliol de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el doctor Mateu Servera Barceló, el doctor Cels Garcia Garcia, el doctor Carlos Juiz García, el doctor Lluís Garau Juaneda, el doctor Gabriel Oliver Codina i la senyora Rosa Miró Bonet.

També s’excusa d’assistir-hi, com a assistent amb veu i sense vot, el senyor Pere Joan Brunet Estarellas.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juny de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Física, Economia Aplicada, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Filosofia i Treball Social i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

            A continuació explica de forma detallada la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa, que afecta els departaments de Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General i Infermeria i Fisioteràpia.

            La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la UIB

            De forma prèvia, la Rectora indica que la normativa serà aplicable de forma supletòria a les condicions que pugui establir la convocatòria de mobilitat corresponent.

Tot seguit la Rectora dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, que fa notar que la normativa que es presenta actualitza la normativa vigent, sens perjudici d’introduir-hi aspectes nous, i indica que en l’elaboració hi ha intervingut la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat i s’hi han reflectit els suggeriments dels centres. A continuació explica als membres del Consell de Govern el contingut i abast de la proposta, a la vegada que agraeix al personal del Servei de Relacions Internacionals la feina feta en el procés de preparació de la proposta.

La doctora Joana Maria Petrus Bey intervé en relació amb l’article 12 (Funcions dels tutors) per demanar aclariments. Li contesta la vicerectora.

            Se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant

            De forma prèvia, la Rectora indica que la normativa que es presenta regula la mobilitat dels estudiants fora del marc dels programes i convenis d’intercanvi subscrits per la UIB.

A continuació la Rectora dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, que indica que aquesta normativa es trobava regulada dins la de mobilitat i ara es regula com una normativa autònoma. Tot seguit informa del contingut i abast de la proposta que se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern.

            Seguidament intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal, que pregunta sobre l’assegurança mèdica de l’alumnat visitant. Li contesten la Rectora i la vicerectora.

            El doctor Marco Antonio Robledo Camacho pregunta pel control de l’alumne visitant per part dels centres. Li contesta la vicerectora.

            La doctora Joana Maria Petrus Bey pregunta si aquesta normativa és d’aplicació també als estudiants de màsters oficials. Li contesta la vicerectora.

            El doctor Maurici Mus Amézquita planteja la possibilitat de disminuir el nombre de 20 crèdits (establerts a l’article 6, Programes d’estudis) en els supòsits d’estudis de màster. Li contesta la vicerectora.

            La Rectora informa que es faran gestions per tal d’esbrinar el tema de l’assegurança escolar.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta presentada amb la modificació indicada a l’article 6, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat

            La Rectora informa que la recent aprovació del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que ha modificat el Reial decret 1393/2007, fa necessari modificar determinats aspectes de la normativa actual sobre els ensenyaments universitaris oficials. La proposta que es presenta introdueix determinades modificacions de caràcter urgent en l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat, concretament als articles, 4, 5 i 13.a). Indica que els propers mesos es faran més modificacions arran del canvi legal.

            Tot seguit intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar sobre la composició de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, prevista a l’article 14 (Composició i funcionament de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits). Li contesta la Rectora. El doctor Deyà Serra proposa que se’n modifiqui la composició. La Rectora proposa que ara no es facin més modificacions que les que es proposen (arts. 4, 5, i 13) i insisteix en el fet que els propers mesos es farà una revisió exhaustiva d’aspectes de la nostra normativa que es veuen afectats per la modificació del Reial decret 861/2010.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat (annex 6).

            El doctor Pere M. Deyà Serra demana si el CEP pot fer arribar als directors de màster una llista amb totes les comissions que s’han de nomenar per a cada màster.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

            La Rectora indica que la normativa que es presenta desenvolupa l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, també modificat per la reforma abans esmentada, i assenyala que al preàmbul s’explica la motivació de la normativa que avui es presenta al Consell de Govern. Seguidament informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta i explica que hi ha un canvi de darrera hora, canvi pactat a la darrera sessió de la Comissió Acadèmica, en el sentit que el límit màxim de crèdits per a activitats culturals és de 3 crèdits europeus, i no 2 crèdits europeus com es diu a la documentació tramesa als membres del Consell de Govern (darrer paràgraf de l’apartat I, Participació en activitats universitàries culturals).

            La doctora Joana Maria Petrus Bey demana aclariments sobre el segon apartat (Participació en activitats esportives) i que s’introdueixi una referència als esportistes d’elit de centres de la comunitat autònoma, concretament que es prevegi la inclusió de participants en el programa de tecnificació de les Illes Balears i semblants. Li contesta la Rectora, que manifesta que la Comissió Acadèmica pot estudiar la petició, sens perjudici d’indicar que la norma estatal fa referència a activitats universitàries esportives. El doctor Antoni Miralles Socias intervé per matisar que aquesta normativa se centra només en les activitats universitàries.

            La Rectora sotmet a votació la proposta amb la modificació indicada, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Títols propis

            La Rectora dóna la paraula al director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita, que informa del contingut de les modificacions i propostes que se sotmeten a l’aprovació del Consell de Govern. Informa que es presenten, per una banda, nous títols i, per l’altra, cursos en els quals es produeixen modificacions substancials (que afecten el nombre de crèdits, canvis en la direcció, etc.).

A) Arts i humanitats

1.   Màster en Guió per a Televisió i Cinema. Títol propi de postgrau de la UIB (54,2 crèdits)

· Diploma Universitari de Guió per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (54,2 crèdits)

· Diploma de Guió per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (54,2 crèdits)

2.   Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles A1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles A1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles A2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles A2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles B1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles B1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles B2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles B2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles C1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles C1. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles C2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Llengua i Cultura Espanyoles C2. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

C) Ciències de la salut

3.   Màster en Nutrició Comunitària. Títol propi de postgrau de la UIB (51 crèdits)

· Diploma Universitari de Nutrició Comunitària. Títol de formació bàsica de la UIB (51 crèdits)

· Diploma de Nutrició Comunitària. Títol de formació bàsica de la UIB (51 crèdits)

· Especialista Universitari en Educació Nutricional. Títol propi de postgrau de la UIB (20,5 crèdits)

· Diploma Universitari d’Educació Nutricional. Títol de formació bàsica de la UIB (20,5 crèdits)

· Diploma d’Educació Nutricional. Títol de formació bàsica de la UIB (20,5 crèdits)

D) Ciències socials i jurídiques

4.   Expert Universitari en Formació Organitzacional. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (14,5 crèdits)

· Diploma de Formació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (14,5 crèdits)

· Curs d’Actualització Professional en Bases per a la Formació de Formadors. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

· Curs d’Actualització Professional en Formadors i Formació: Gestió i Conflictes. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

· Curs d’Actualització Professional en Formació per a la Transformació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

· Curs d’Actualització Professional en Formadors i Formació en Línia. Títol de formació bàsica de la UIB (2,7 crèdits)

5.   Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars. Títol propi de postgrau de la UIB (11,8 crèdits)

6.   Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa. Títol propi de postgrau de la UIB (11 crèdits)

· Diploma Universitari de Responsabilitat Social Corporativa. Títol de formació bàsica de la UIB (11 crèdits)

· Diploma de Responsabilitat Social Corporativa. Títol de formació bàsica de la UIB (11 crèdits)

7.   Expert Universitari en Gestió d’Empreses de l’Economia Social. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits)

· Diploma Universitari de Gestió d’Empreses de l’Economia Social. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

· Diploma de Gestió d’Empreses de l’Economia Social. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

8.   Especialista Universitari en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (21,8 crèdits)

· Diploma Universitari de Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema,Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (21,8 crèdits)

· Diploma de Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (21,8 crèdits)

· Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)

· Diploma Universitari de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

· Diploma de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

· Expert Universitari en Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (11,8 crèdits)

· Diploma Universitari de Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (11,8 crèdits)

· Diploma de Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (11,8 crèdits)

            Tot seguit constata dues errades que s’han de corregir detectades pel Servei d’Alumnes:

            a) Al títol d’Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits) (pàg. 2, punt primer, de l’annex referent al títol), com en altres títols que es poden obtenir, s’indica el Diploma de Creació de Continguts Bàsics per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits), la titulació d’accés per al qual és batxillerat i PAU. El Servei d’Alumnes ha indicat que amb aquests requisits d’accés el que s’obtindrà és un diploma universitari i no un diploma, per la qual cosa cal introduir-hi l’adjectiu «universitari».

            b) A la relació inicial de tots els títols s’indica que el títol d’Expert Universitari en Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives té 11,8 crèdits, mentre que a l’annex referent al títol esmentat (concretament a la pàg. 2, punt primer) es diu que tant aquest títol com els altres títols que es poden obtenir (el diploma universitari i el diploma del mateix nom) consten de 13,8 crèdits. Manifesta, així doncs, que tots els títols relacionats amb la matèria indicada han de tenir 11,8 crèdits.

E) Enginyeria i arquitectura

9.   Màster en Direcció de TI. Títol propi de postgrau de la UIB (51 crèdits)

· Diploma Universitari de Direcció de TI. Títol de formació bàsica de la UIB (50,2 crèdits)

· Diploma de Direcció de TI. Títol de formació bàsica de la UIB (50,2 crèdits)

· Especialista Universitari en Govern de l’Estratègia TI. Títol propi de postgrau de la UIB (26,7 crèdits)

· Diploma Universitari de Govern de l’Estratègia TI. Títol de formació bàsica de la UIB (26,7 crèdits)

· Diploma de Govern de l’Estratègia TI. Títol de formació bàsica de la UIB (26,7 crèdits)

· Especialista Universitari en Direcció de Projectes i Serveis. Títol propi de postgrau de la UIB (23,5 crèdits)

· Diploma Universitari de Direcció de Projectes i Serveis. Títol de formació bàsica de la UIB (23,5 crèdits)

· Diploma de Direcció de Projectes i Serveis. Títol de formació bàsica de la UIB (23,5 crèdits)

· Expert Universitari en Business Intelligence. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)

· Diploma Universitari de Business Intelligence. Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)

· Diploma de Business Intelligence. Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)

· Expert Universitari en IT Governance. Títol propi de postgrau de la UIB (12,7 crèdits)

· Diploma Universitari d’IT Governance. Títol de formació bàsica de la UIB (12,7 crèdits)

· Diploma d’IT Governance. Títol de formació bàsica de la UIB (12,7 crèdits)

· Expert Universitari en Gestió de Projectes. Títol propi de postgrau de la UIB (12,8 crèdits)

· Diploma Universitari de Gestió de Projectes. Títol de formació bàsica de la UIB (12,8 crèdits)

· Diploma de Gestió de Projectes. Títol de formació bàsica de la UIB (12,8 crèdits)

· Expert Universitari en Gestió de Serveis. Títol propi de postgrau de la UIB (10,7 crèdits)

· Diploma Universitari de Gestió de Serveis. Títol de formació bàsica de la UIB (10,7 crèdits)

· Diploma de Gestió de Serveis. Títol de formació bàsica de la UIB (10,7 crèdits)

10. Diploma Universitari d’Efectes Visuals per a Cinema i HDTV. Títol de formació bàsica de la UIB (28,5 crèdits)

·       Diploma d’Efectes Visuals per a Cinema i HDTV. Títol de formació bàsica de la UIB (28,5 crèdits)

Se sotmet a votació la proposta presentada amb les correccions indicades, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució d’UNIVALUE, SL

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Investigació, que informa el Consell de Govern del projecte de constitució de la societat UNIVALUE, SL, per part de les universitats que pertanyen al G9 d’Universitats. A continuació, el Secretari General informa dels acords que el Consell de Govern, si escau, ha d’aprovar:

            Primer. Aprovar la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució d’UNIVALUE, SL, en els termes que es deriven de l’acord entre les universitats del grup G9, el qual queda aprovat en el mateix acte.

Segon. Aprovar les aportacions en les quanties i els períodes següents: any 2010, 37.500 euros i any 2011, 46.450 euros.

Tercer. Designar la Rectora de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat UNIVALUE, SL.

Quart. Facultar la Rectora perquè designi la persona o les persones que, en representació de la Universitat de les Illes Balears hagin de formar part dels òrgans de govern d’UNIVALUE, SL.

Cinquè. Elevar el present acord amb la documentació adjunta (acord de creació de l’entitat UNIVALUE, SL, per les universitats del grup G9 i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva.

            El senyor Andreu Crespí Plaza pregunta si hi ha antecedents en altres universitats de la creació de societats com la que es pretén constituir. Així mateix, demana sobre el límit anual de patents previst a l’acord segon, punt 2. Li contesten la Rectora, el vicerector d’Investigació i el delegat de la Rectora per a la Innovació, el qual també informa sobre el procediment de gestió de patents.

            La Rectora sotmet a votació la proposta en els termes indicats pel Secretari General, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Modificació dels Estatuts del consorci de l’Escola d’Hoteleria

            La Rectora informa del contingut de la proposta de modificació, que se centra fonamentalment en els membres no nats del Consell de Direcció del Consorci (art. 19), així com en l’adaptació a euros de les quantitats, que ara estan expressades en pessetes. Així mateix, indica que afecta els articles 2, 19, 22, 23, 30 i 35, però remarca que la modificació més important s’ha realitzat a l’article 19.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 10: Elecció dels membres de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau (art. 7 de l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, FOU núm. 328)

            La Rectora presenta la proposta del Consell de Direcció en relació amb els membres que han de formar part de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau, que, en compliment de l’article 7 de l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, ha d’elegir el Consell de Govern, sens perjudici que els membres del Consell de Govern puguin fer altres propostes.

            Branca de coneixement de ciències:

– Doctorat: Dr. Claudio Rubén Mirasso Santos

– Màster: Dra. Carme Rosselló Matas

– Sra. María Reyes González Centeno (Doctorat de Ciència i Tecnologia Química)

Branca de coneixement d’arts i humanitats:

– Doctorat: Dr. Pere Rosselló Bover

– Màster: Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez

– Sra. Maria Magdalena Rubí Sastre (Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió)

Branca de coneixement de ciències socials i jurídiques:

– Doctorat: Dr. Antoni Riera Font

– Màster: Dr. Antonio Conde Tejón

– Sr. José Francisco Xavier (Doctorat de Dret Privat)

Branca de coneixement de ciències de la salut:

– Doctorat: Dr. Rafael Bosch Zaragoza

– Màster: Dr. Pedro J. Montoya Jiménez

– Sra. Maria del Mar Bibiloni Esteva (Doctorat de Nutrició Humana)

Branca de coneixement d’enginyeries i arquitectura:

– Doctorat: Dr. Bartomeu Coll Vicens

– Màster: Dr. Guillem Femenies Nadal

– Sr. Xavier Gili Pérez (Màster Universitari en Enginyeria Electrònica)

Integrants del PAS adscrit al CEP:

– Sra. Consuelo Hernández Guerra

– Sra. Margalida Garau Tomàs

            La doctora Margalida Miró Bonet, directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, defensa la proposta, feta en el seu moment, del doctor Antoni Aguiló Pons per al doctorat de la branca de ciències de la salut.

            Atès que hi ha dues propostes per al doctorat de la branca de ciències de la salut, es voten les candidatures dels doctors Rafael Bosch Zaragoza i Antoni Aguiló Pons. Els resultats són: 20 vots per al doctor Rafael Bosch Zaragoza, 12 vots per al doctor Antoni Aguiló Pons i 2 vots en blanc.

            La resta de la proposta s’aprova per assentiment, ja que només hi ha hagut una candidatura per lloc.

Punt 11: Elecció dels membres del Consell d’Edició d’Edicions UIB (art. 7.2 de l’Acord executiu 8017/2007, de 26 de juny, FOU núm. 284)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que, un cop rebudes les candidatures proposades per degans, directors d’escola i directors de departament, presenta la proposta de membres del Consell d’Edició d’Edicions UIB en representació de les branques de coneixement previstes al seu reglament (candidat titular en primer lloc, i candidat suplent en segon lloc):

Humanitats: Pere Rosselló Bover (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) – Enrique García Riaza (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts).

Ciències experimentals: Joan Cuxart Rodamilans (Departament de Física) – Guillem Ramon Pérez de Rada (Departament de Biologia).

Ensenyaments tècnics: Francesc A. Rosselló Llompart (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica) – Albert Llemosí Cases (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).

Ciències de la Salut: Miquel Bennàsar Veny (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia) – Albert Sesé Abad (Departament de Psicologia).

Ciències Socials: Francesca Comas Rubí (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques) – Gabriel Àngel Vich Martorell (Departament d’Economia de l’Empresa).

Ciències Jurídiques: Antoni Planas Rosselló (Departament de Dret Públic) – Eduard Ramon Ribas (Departament de Dret Públic).

La Rectora sotmet a votació la proposta, ja que no s’han presentat altres candidatures, la qual s’aprova per assentiment.

Punt 12: Complements retributius del professorat de Campus Extens

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual informa de la proposta i aprofita l’ocasió per indicar que està en fase de discussió la normativa que ha de regular la gestió econòmica del programa Campus Extens.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2010-2011 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a la seva aprovació definitiva (annex 11).

Punt 13: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica que hi ha 28 professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2010 (annex 12).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa el Consell de Govern de la preselecció de la UIB per al projecte de Campus d’Excel·lència Internacional.

            El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa dels darrers plans d’estudis publicats al BOE.

            La vicerectora d’Infraestructures Universitàries i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa informen del projecte per a la construcció d’habitatges universitaris al campus, concretament de l’avantprojecte i de l’estudi de viabilitat. Així mateix, la vicerectora d’Infraestructures Universitàries explica el servei diferencial que ofereix respecte de la Residència d’Estudiants.

            La Gerent informa de les retallades de les retribucions econòmiques del personal docent i investigador com a conseqüència de l’aplicació de la llei autonòmica per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic. Així mateix, fa comentaris diversos sobre la incidència de les mesures en les retribucions dels becaris, del programa Castillejo, dels professors convidats, del personal a càrrec de projectes europeus, de la nostra comunitat autònoma i del personal a càrrec d’altres projectes d’investigació. Indica que en el supòsit que s’hagin produït retencions, es retornaran en aquells supòsits en què no pertoquen.

            El vicerector de Planificació Economicoadministrativa completa la informació relativa a la incidència en la UIB de la retallada pressupostària establerta per la llei autonòmica esmentada anteriorment i assenyala que, mitjançant un conveni específic amb la nostra comunitat autònoma d’un contingut econòmic d’1.600.000 euros per a la UIB, es podria intentar pal·liar el problema sorgit per la retallada indicada. El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments. Li contesten el vicerector i la Rectora.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 13):

A) Cossos docents:

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Microeconomia i econometria

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia Moral

Perfil docent: Filosofia Política, Ètica i Política del Medi Ambient

Perfil com a investigador:

B) Professors contractats:

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola

Perfil docent: Tècniques d’expressió oral i escrita

Perfil com a investigador: Literatura espanyola del Segle d’Or

Categoria: ajudant doctor

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Tecnologia de la programació i fonaments de la programació

Perfil com a investigador: Interfícies multimodals basades en l’anàlisi del moviment humà i usabilitat

Categoria: ajudant doctor

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada

Perfil docent: Assignatures pròpies de l’àrea de la plaça

Perfil com a investigador: Sistemes complexos, enginyeria fotònica

b) Llicències d’estudis

            No n’hi ha.

c) Altres

            No n’hi ha.

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2003

CV/P

Consell Insular de Menorca, Institut d’Estudis Baleàrics i Fundació Sa Nostra

 

Manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis. Any 2010

2095

CV/P

Hospital Sant Joan de Déu

 

Segon protocol per participar conjuntament en un projecte d’investigació

2100

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs

2010-2011

2101

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de cinc beques per al curs

2010-2011

2102

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de cinc beques per al curs

2010-2011

2103

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs

2010-2011

2108

CV/P

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

Curs de formació ocupacional

2111

CV/P

Consell de Mallorca

 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. Organització de congrés

2112

CV/P

Institut d’Estudis Baleàrics

 

Creació de dues beques de col·laboració a temps parcial

2113

AM

Conselleria de Treball i Formació

 

Col·laboració en estudis conjunts i cooperació en docència i formació

2117

CV/P

Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears

 

Animació en Oceanografia Operacional

2120

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Activitats de divulgació científica durant els anys 2010 i 2011

2122

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Tercera Universitat Internacional d’Estiu per a Majors, any 2010

2124

CV/P

Ajuntament de Selva

 

Centre universitari

2126

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a la Seu universitària d’Eivissa

2128

CV/P

Conselleria de Turisme i Treball

 

Seguiment de la formació i la inserció laboral dels joves a les Illes Balears

2129

CT

Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència i Innovació)

 

Accés a la base de dades Web of knowledge i serveis inherents a l’accés

2131

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Onzena Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera i tercera UOM a Eivissa

2132

CV/P

Fundació Caubet-Cimera Illes Balears

 

Creació d’una beca de col·laboració a temps complet

Sotmesos a votació globalment els convenis presentats, el Consell de Govern els aprova per unanimitat.

Punt 17: Precs i preguntes

            El doctor Climent Ramis Noguera intervé per comentar la problemàtica de la traducció al català dels convenis redactats en una llengua estrangera. Li contesten la Rectora i el Secretari General. També intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.  

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010

Relació d’assistents:

1.     M. Teresa Adame Obrador

2.     Isabel Maria Aguiló Pons

3.     Víctor Cerdà Martín

4.     Andreu Crespí Plaza

5.     Pere M. Deyà Serra

6.     Nicolau Dols Salas

7.     Francesc Escanellas Garcias

8.     Josep Lluís Ferrer Gomila

9.     Joan Josep Fornós Astó

10. M. Dolors Forteza Forteza

11. Josep Antoni Frau Coll

12. Raquel R. Herranz Bascones

13. C. Nativitat Juaneda Sampol

14. Jordi Lalucat Jo

15. Antoni Llull Gilet

16. Martí X. March Cerdà

17. Joan March Noguera

18. Arnau Mir Torres

19. Antoni Miralles Socias

20. Carlos Moreno Gómez

21. Begoña Morey Aguirre

22. Maria Josep Mulet Gutiérrez

23. Maurici Mus Amézquita

24. Balbina Nogales Fernández

25. Margalida Payeras Llodrà

26. Joana Maria Petrus Bey

27. Luis Fco. Piña Saiz

28. David Pons Florit

29. Climent Ramis Noguera

30. Maria Pilar Roca Salom

31. Maria Tugores Ques

32. M. del Carme Vila Ribas

33. Montserrat Casas Ametller

34. Federico F. Garau Sobrino
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Antoni Aguiló Pons

2.     Hipólito Medrano Gil

3.     Margalida Miró Bonet

4.     Marco Antonio Robledo Camacho

5.     Maximino San Miguel Ruibal

6.     Francesc Torres Marí