Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2011

A les 10 hores del dia 22 de novembre de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la Dra. Margalida Miró Bonet, la Dra. M. Dolors Forteza Forteza i la Sra. Neus Coll Canyelles.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 18 d'octubre de 2011.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, del nou Reglament dels ensenyaments de grau i màster

            La Rectora indica que es proposa una simplificació de l’actual normativa (l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març –FOU núm. 328, de 23 d’abril). Així mateix, indica que es modifica la composició de la CADE.

A continuació intervé el vicerector de Docència i Qualitat, que explica l’objectiu, l’abast i el significat del nou reglament dels ensenyaments de grau i màster, com és la necessitat de revisar i modificar el procediment d’elaboració, aprovació i modificació dels títols esmentats, així com l’estructura de la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels títols oficials de la UIB (CADE), amb l’objectiu d’agilitar el procediment amb la unificació de determinats tràmits.

Tot seguit, el vicerector de Postgrau i Formació Permanent fa èmfasi en quatre modificacions que tenen per objecte la simplificació de la CADE, la simplificació dels procediments d’aprovació i modificació de títols de grau i màster, la modificació de la presencialitat i, finalment, la regulació del procediment de tramitació de les propostes de títols conjunts.

            Sotmesa a votació la proposta per la Rectora, el Consell de Govern l’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la creació de l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB)

            La Rectora explica la motivació de la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) i dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que completa la informació i n’assenyala l’abast i el significat, i afegeix que, com es constata, hi haurà d’haver necessàriament un desenvolupament de la normativa en els aspectes que s’assenyalen. Així mateix, destaca la missió i la visió de l’EDUIB.

A continuació la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez explica la motivació del seu vot en contra, atès que només s’hi preveu la inclusió dels doctorats que gaudeixen de menció d’excel·lència. Li contesta el vicerector i la Rectora completa la informació.

            La doctora M. Antònia Fornés Pallicer indica que el sistema suposa que hi hauria dos tipus de doctorat, uns dins l’EDUIB i els altres fora. No obstant això, afegeix que entén les motivacions econòmiques que hi pot haver. Li contesta la Rectora.

            El Dr. Climent Ramis Noguera posa de manifest la seva opinió sobre la proposta. Li contesta la Rectora. També intervenen el doctor Maximino San Miguel Ruibal per fer una reflexió i el doctor Albert Sesé Abad per posar de manifest una preocupació. Els contesten el vicerector de Postgrau i Formació Permanent i la Rectora.

            Finalment, la Rectora fa una darrera reflexió i sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 31 vots a favor i un vot en contra (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de la composició dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

            La Rectora fa un resum del procés que condueix a la proposta de modificació de la composició dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i indica que aquesta és fruit de la tasca de mediació realitzada per doctor Josep L. Ferrer Gomila, l’anterior vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, a qui agraeix expressament la col·laboració.

            Així mateix, la Rectora indica que els dos departaments esmentats han informat favorablement per unanimitat sobre la proposta, i agraeix també de forma expressa als directors i membres dels departaments la tasca realitzada.

            El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat completa la informació i constata els tres aspectes que preveu la proposta: l’adscripció de places, la distribució de docència i la distribució del pressupost.

            El director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia demana per les implicacions electorals que tindrà la modificació de cara a les juntes de centre. La doctora Ana M. Proenza Arenas intervé per demanar si es pot accelerar en la mesura que sigui possible l’entrada en vigor de l’acord. El Secretari General indica que es publicarà en un pròxim FOU extraordinari que sortirà divendres que ve, i constata, d’altra banda, un error material que afecta l’article esmentat de la LOU, al primer paràgraf de la resolució, que en lloc de dir 8.2 ha de dir 9.2, relatiu a la creació, modificació i supressió de departaments.

            La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de canvi del Curs d’Especialista Universitari en Malalties Professionals, títol propi de la UIB, a expert universitari

La Rectora explica la motivació de la proposta de canvi de denominació del Curs d’Especialista Universitari en Malalties Professionals, títol propi de la UIB, a expert universitari, i assenyala que es tracta d’evitar les confusions amb determinades titulacions de l’àmbit sanitari.

El doctor Sergio Alonso Oroza fa una reflexió. El doctor Pere M. Deyà Serra completa la informació.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta de canvi de denominació del curs, que s’aprova per unanimitat. De manera que el curs, que va aprovar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, passa a denominar-se «Expert Universitari en Malalties Professionals. Títol propi de la UIB (20 crèdits)» i, consegüentment, el canvi de denominació del títol s’aplicarà a la present edició de l’any acadèmic 2011-12 (annex 7).

Punt 7: Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2012)

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 30 de juny de 2012 i indica que s’han presentat vint-i-una sol·licituds i que en total se n’han concedit tretze.

Tot seguit intervé el doctor Federico Garau Sobrino, que fa notar que habitualment la majoria d’ajuts són per a l’àmbit de Ciències, i fa una reflexió sobre les causes d’aquesta situació. A continuació, proposa estudiar una modificació de la normativa que regula les estades breus de professorat convidat. Li contesta la Rectora.

El doctor Lluís Garau Juaneda i la doctora Maria Tugores Ques se sumen a la proposta efectuada pel doctor Garau Sobrino. El doctor Climent Ramis Noguera fa una reflexió. La Rectora i la vicerectora d’Investigació contesten les distintes intervencions.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta d’ajudes per estades breus de professors convidats, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Complements retributius del professorat (augment de càrrega docent i Campus illes)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica que hi ha 10 professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

A continuació el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa de la modificació de dedicació dels professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques que fan docència de l'assignatura 22017 dins la modalitat Campus illes que va aprovar el Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011. D’aquesta assignatura se’n feien càrrec els professors Pere Palou Sampol i Josep Vidal Conti en un 50%, i ara es demana rectificar la distribució de la docència perquè la facin els professors següents:

Nom

Departament

Assig.

Crèdits

Retribució

Palou Sampol, Pere (TU)

Pedagogia i Didàctiques Específiques

22017

6

Associat (3 h) 25%

Vidal Conti, Josep (contr. dr.)

Pedagogia i Didàctiques Específiques

22017

6

Associat (3 h) 25%

Cantallops Ramon, Jaume (aj. dr.)

Pedagogia i Didàctiques Específiques

22017

6

Associat (3 h) 50%

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2011.

A continuació, el Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2011-12 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada (annexos 9).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa sobre els temes següents:

a) Dels nomenaments dels membres del Consell Social designats pel Parlament de les Illes Balears.

b) De la menció del Campus d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional al projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA) i de la concessió de la quantitat de 1.700.000 euros que sembla que s’autoritzaran un cop la comunitat autònoma signi el conveni corresponent abans del 26 de novembre.

c) Del projecte INNOCAMPUS.

d) De la reducció que tindrà el pressupost de la UIB en aproximadament 4 milions d’euros respecte a l’any passat. La minva del pressupost els dos darrers anys representa l’11,9%. En conseqüència, s’aplicarà una forta reducció en totes les partides, sobretot del capítol II, però també del capítol I. Per tot això demana un esforç per aconseguir finançament extern.

El vicerector d’Economia i Seus Universitàries informa de la temporalització per a la confecció del pressupost 2012 i assenyala que les retallades hauran de ser qualitatives i no quantitatives. Recorda que hi haurà problemes de tresoreria, atès el deute que la comunitat autònoma de les Illes Balears té amb la UIB a dia d’avui de 25 milions.

            La Gerent informa de les mesures que s’adoptaran en relació amb el PAS (no autorització d’hores extraordinàries retribuïdes, no es cobriran determinades baixes, realització de substitucions mitjançant la redistribució d’efectius, modificacions en l’acció social i formació, foment de la jubilació anticipada mitjançant contractes de substitució, no renovació de personal interí conjuntural, reestructuració de serveis, etc.).

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa dels temes següents:

a) De la feina que es fa amb el POA del proper any i de l’elaboració d’un calendari de reunions amb els departaments. Assenyala que hi haurà d’haver ajustaments a la plantilla de professors associats.

b) De Campus Extens.

El Secretari General recorda el calendari d’eleccions, pel que fa al termini de presentació de candidatures a director de departament, del període de celebració d’eleccions i de representants dels departaments a les juntes de centre.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre determinades mesures. Li contesten la Rectora i la Gerent.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió i planteja dues qüestions, una de les quals relativa a la possibilitat de modificar determinats procediments. Li contesten la Gerent, el vicerector d’Economia i Seus Universitàries i la Rectora.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa unes reflexions sobre determinats procediments administratius. Li contesta el vicerector d’Economia i Seus Universitàries.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 10):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement:
Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Finances corporatives
Perfil com a investigador: Economia bancària

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil docent: Psicologia del desenvolupament. Adquisició i dificultats del llenguatge
Perfil com a investigador:
Factors modulars del desenvolupament cognitiu i lingüístic

b) Llicències d'estudis

            El Consell de Govern acorda d’atorgar una llicència per estudis al professor Robert Pascual Gascó, del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat de Yale, Connecticut (EUA), pel període comprès entre l'1 de febrer de 2012 i el 31 de gener de 2013. De conformitat amb l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8 del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari (annex 11).

c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2011-12, com s’indica a continuació (s’inclou documentació com a annex 12):

   La senyora Francisca Aguilar Collado, com a col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic.
   La senyora Hilda María González San Miguel, com a col·laboradora honorífica del Departament de Química.
   El senyor Lluís Isern Estela, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
  
El senyor Pere Joan Pons Samprieto, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
  
La senyora Valentina Milano, com a col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic.
  
El senyor Andreu Rigo Sureda, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.

d) Vènies docents

            El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 13).

e) Altres

            No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2378

Annex

Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA

 

Recollida selectiva de residus, paper, vidre i altres, de manera gratuïta

2396

AM

Institut Politècnic de Castelo Branco

Portugal

Genèric

2409

CV/P

Família Lázaro-Antich

 

Incorporar part de l’arxiu de la família Antich a la BIDIB

2414

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Pràctiques (alumnes dels graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil)

2415

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Pràctiques (alumnes del grau de Pedagogia)

2426

AM

Fundació Centre d’Investigació de Malalties Neurològiques

 

Genèric

2433

CV/P

Conselleria d’Administracions Públiques

 

Desenvolupament de programes d’estudis conjunts

2437

CV/P

Universitat de Toulouse II - Le Mirail

França

Realització d’un curs intensiu d’aprenentatge de llengües

2438

CV/P

Toshiba Europe GmbH

 

Cessió per part de la UIB de l’ús de l’entrada de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

2439

AM

Universitat Panamericana

Guatemala

Genèric

2440

AM

Universitat Nacional de Mar del Plata

Argentina

Genèric

 

A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut del conveni que han tramitat des del centre (annex 15):

    Conveni específic de col·laboració entre l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició d'un Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos (ref. 2191).

Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 12: Precs i preguntes

            El doctor Climent Ramis Noguera intervé per demanar alguns aclariments, en primer lloc, sobre el període de presentació de propostes de nous màsters, a continuació, sobre la modificació del pla de jubilació anticipada, tot seguit fa una reflexió sobre el Decret 104/2002 i, finalment, sobre l’aplicació de reduccions del POA. Li responen el vicerector de Postgrau i Formació Permanent i la Rectora.

            La doctora M. Antònia Fornés Pallicer demana informació sobre l’aplicació del pla de jubilació anticipada i sobre els romanents dels departaments. Li contesten la Rectora i el vicerector d'Economia i Seus Universitàries.

            El doctor Antoni Aguiló Pons demana informació sobre tema d’espais, concretament sobre l’edifici prefabricat, i sobre nova normativa de doctorat. Li contesten la vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient i la Rectora i el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

            El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb els problemes de xarxa que hi ha hagut; també demana que es facin públiques les adreces de correu electrònic institucional del personal de la UIB i, finalment, demana que la documentació del proper Consell de Govern es faciliti   –concretament la relativa al pressupost 2012– amb l’antelació suficient. Li responen el vicerector de Tecnologies de la Informació pel que fa a la primera intervenció i el vicerector d’Economia i Seus Universitàries pel que fa a la segona.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2011

Relació d’assistents:

1. Isabel M. Aguiló Pons

2. Sergio Alonso Oroza

3. M. Isabel Baltasar Quesada

4. Miquel Bennàssar Veny

5. Jaume Jesús Carot Giner

6. Víctor Cerdà Martín

7. Andreu Crespí Plaza

8. Pere M. Deyà Serra

9.  Francesc Escanellas Garcias

10. Josep Antoni Frau Coll

11. Federico F. Garau Sobrino

12. Lluís Garau Juaneda

13. Raquel Herranz Bascones

14. Llorenç Huguet Rotger

15. Maria Juan Garau

16. C. Nativitat Juaneda Sampol

17. Carlos Juiz García

18. Sebastián Lora Sánchez

19. Joan Antoni Mesquida Cantallops

20. Arnau Mir Torres

21. Juan José Montaño Moreno

22. Carlos Moreno Gómez

23. Begoña Morey Aguirre

24. M. Josep Mulet Gutiérrez

25. Gabriel Oliver Codina

26. Luis Fco. Piña Saiz

27. David Pons Florit

28. Climent Ramis Noguera

29. Víctor Manuel Robles Román

30. Mateu Servera Barceló

31. Albert Sesé Abad

32. Patricia Trapero Llobera

33. Maria Tugores Ques

34. Gemma Isabel Turnes Palomino

35. M. Carme Vila Ribas

36. Montserrat Casas Ametller

37. Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.  Antoni Aguiló Pons

2.  José Francisco Campos Vidal

3.  Santiago J. Cavanillas Múgica

4.  Rafel Crespí Cladera

5.  M. Antònia Fornés Pallicer

6.  Jordi Llabrés Bordoy

7.  Antoni Miralles Socias

8.  Josep L. Oliver Torelló

9.  Ana María Proenza Arenas

10. Marco Antonio Robledo Camacho

11. Maximino San Miguel Ruibal

12. Joan Josep Fornós Astó

13. Maurici Mus Amézquita