Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2009

A les 10.05 hores del dia 23 de juliol de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, el doctor Arnau Mir Torres, el doctor Pere M. Deyà Serra, la senyora Maria Isabel Baltasar Quesada, la senyora Rosa Miró Bonet, el doctor Rafel Crespí Cladera, la doctora M. del Carme Vila Ribas i la doctora Patrícia Trapero Llobera.

També s'excusen d'assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, i abans de començar la sessió, la Rectora manifesta el condol a les famílies dels professors Joan Josep Torres Esbarranc i Miquel Seguí Aznar, morts recentment. A continuació dóna la benvinguda a la nova degana de la Facultat d'Economia i Empresa, doctora Margalida Payeras Llodrà, i li manifesta l'agraïment per la feina feta com a directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials; també el manifesta a l'antic degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, doctor Aleix Calveras Maristany.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Física, Biologia, Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Psicologia, Economia de l'Empresa, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Dret Públic.

A continuació, explica el contingut de la modificació de plantilla dels departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia Aplicada, Psicologia i Química, relativa a la promoció de places de catedràtic d'universitat amb les corresponents desdotacions de les places de professor titular d'universitat, en el supòsit que quedin vacants.

Finalment, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Títols propis de la UIB (convocatòria maig 2009)

La Rectora informa el Consell de Direcció que, per exigències legals, el títol de «màster universitari» està reservat només als títols oficials, per la qual cosa el títols propis de màster de la UIB no poden dur el terme «universitari».

A continuació, la Rectora i el director del Centre d'Estudis de Postgrau, doctor Maurici Mus Amézquita, presenten una per una les diferents propostes.

PROPOSTES DE TÍTOLS PROPIS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

En primer lloc es presenta un títol aprovat en el seu moment pel Consell de Govern, el qual ha sofert modificacions no substancials però necessita l'aprovació del Consell de Govern. El doctor Maurici Mus Amézquita hi fa unes observacions prèvies.

¿ Màster en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits)
  • Especialista Universitari en Organització d'Esdeveniments Corporatius. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)
  • Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)
  • Diploma Universitari d'Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (50 crèdits)
  • Diploma d'Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (50 crèdits)
  • Diploma Universitari d'Organització d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)
  • Diploma d'Organització d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)
  • Diploma Universitari de Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)
  • Diploma de Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)

El senyor Luis Francisco Piña Saiz intervé per fer algunes observacions a la documentació que s'ha presentat sobre el títol comentat:

a) A la primera pàgina, on diu: «Títol del curs: IV Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius (50 crèdits)», hauria de dir: «Títol del curs: Màster en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius (50 crèdits)».

b) A la segona pàgina, on diu: «Denominació del títol: "Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)"», hauria de dir: «Denominació del títol: "Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol propi de postgrau de la UIB (29 crèdits)"».

c) A la segona pàgina, on diu: «Denominació: "Diploma Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)"», hauria de dir: «Denominació: "Diploma Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (29 crèdits)"».

d) A la segona pàgina, on diu: «Denominació: "Diploma en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)". Titulació d'accés: sense titulació universitària», hauria de dir: «Denominació: "Diploma en Direcció d'Esdeveniments Corporatius. Títol de formació bàsica de la UIB (29 crèdits)". Titulació d'accés: sense titulació».

També intervé el doctor Climent Ramis Noguera per fer una reflexió sobre el crèdit pràctic. Li respon la Rectora.

A continuació s'examinen els títols de nova creació, sobre els quals la Rectora dóna la paraula al director del Centre d'Estudis de Postgrau perquè en completi la informació:

 1. Arts i Humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències de la Salut
 4. Ciències Socials i Jurídiques

¿ Especialista Universitari en Planificació i Gestió de Recursos Humans. Títol propi de postgrau de la UIB (27,5 crèdits)

  • Diploma de Planificació i Gestió de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (27,5 crèdits)
  • Diploma Universitari de Formació a l'Empresa. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
  • Diploma de Formació a l'Empresa. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
  • Diploma Universitari de Gestió Bàsica de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
  • Diploma de Gestió Bàsica de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Planificació de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Planificació i Gestió de la Formació. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Plans de Motivació i Avaluació del Rendiment. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Salut Laboral i Clima. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Gestió de la Diversitat: Gènere i Multiculturalitat. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Reclutament i Selecció. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Polítiques de Retribució i Compensació. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Comunicació Organitzacional. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)
  • Curs d'Actualització en Desenvolupament de la Formació: Formació de Formadors. Títol de formació bàsica de la UIB (2,5 crèdits)

El senyor Luis Francisco Piña Saiz intervé per fer algunes observacions a la documentació presentada sobre el curs:

a) A la segona pàgina, on diu: «Denominació del títol. "Diploma en Planificació i Gestió de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (27,5 crèdits)". Titulació d'accés: titulats universitaris: diplomats i llicenciats», hauria de dir: «Denominació del títol. "Diploma en Planificació i Gestió de Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB (27,5 crèdits)". Titulació d'accés: sense titulació.»

b) Cal dir que la frase de la pàgina dotzena que diu: «Requisits d'accés al curs: Els estudis d'inici per a l'obtenció de cada títol» pot dur a confusió i, de totes maneres, els requisits d'accés als cursos ja han estat ben explicats a la segona pàgina.

¿ Especialista Universitari en Punts de Trobada Familiar i Atenció a Famílies en Processos de Separació Conflictius. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)

¿ Màster en Gestió Integral: Qualitat. Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral. Títol propi de postgrau de la UIB (57 crèdits)

¿ Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits)

  • Diploma Universitari de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)
  • Diploma de Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)

El senyor Luis Francisco Piña Saiz realitza algunes observacions relatives a la títol que s'ha comentat:

a) A l'índex dels cursos, on diu: «5. "Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de postgrau de la UIB (13 crèdits)"», hauria de dir: «5. "Expert Universitari en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de postgrau de la UIB (12 crèdits)"».

b) A la segona pàgina, on diu: «Denominació: "Diploma en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)". Titulació d'accés: batxillerat i PAAU», hauria de dir: «Denominació: "Diploma en Creació de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)". Titulació d'accés: sense titulació».

¿ Especialista Universitari en Direcció Financera, Comptable i Fiscal de l'Empresa. Títol propi de postgrau de la UIB (24 crèdits)

  • Diploma Universitari de Direcció Financera, Comptable i Fiscal de l'Empresa. Títol de formació bàsica de la UIB (24 crèdits)
  • Diploma de Direcció Financera, Comptable i Fiscal de l'Empresa. Títol de formació bàsica de la UIB (24 crèdits)
  • Curs d'Actualització Professional en Direcció Comptable. Títol de formació bàsica de la UIB (8,2 crèdits)
  • Curs d'Actualització Professional en Direcció Financera. Títol de formació bàsica de la UIB (7,4 crèdits)
  • Curs d'Actualització Professional en Planificació Fiscal. Títol de formació bàsica (5,8 crèdits)

¿ Expert Universitari en Gestió d'Empreses de l'Economia Social. Títol propi de postgrau de la UIB (13,2 crèdits)

  • Diploma Universitari de Gestió d'Empreses de l'Economia Social. Títol de formació bàsica de la UIB (13,2 crèdits)
  • Diploma de Gestió d'Empreses de l'Economia Social. Títol de formació bàsica de la UIB (13,2 crèdits)

¿ Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits)

  • Diploma Universitari de Responsabilitat Social Corporativa. Títol de formació bàsica de la UIB (16 crèdits)
  • Diploma de Responsabilitat Social Corporativa. Títol de formació bàsica de la UIB (16 crèdits)

El senyor Luis Francisco Piña Saiz manifesta que la frase de la pàgina onzena que diu: «Requisits: curs adreçat a diplomats universitaris i/o treballadors en actiu d'empreses o administracions públiques» pot dur a confusió, i que de totes maneres, els requisits d'accés als cursos ja han estat ben explicats a la segona pàgina.

La doctora Isabel Roser Hernández, directora del curs, ofereix aclariments sobre la qüestió plantejada.

Enginyeria i Arquitectura

¿ Especialista Universitari en Integració de Sistemes d'Informació Sanitaris. Títol propi de postgrau de la UIB (23,8 crèdits)

¿ Especialista Universitari en SAP Netweaver ABAP: Desenvolupador de Llenguatge de Programació ABAP. Títol propi de postgrau de la UIB (21,4 crèdits)

  • Diploma Universitari de SAP Netweaver ABAP: Desenvolupador de Llenguatge de Programació. Títol de formació bàsica de la UIB (21,4 crèdits)
  • Diploma de SAP Netweaver ABAP: Desenvolupador de Llenguatge de Programació. Títol de formació bàsica de la UIB (21,4 crèdits)

¿ Especialista Universitari en SAP HCM Consultor RH. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits)

  • Diploma universitari de SAP HCM Consultor RH. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)
  • Diploma de SAP HCM Consultor RH. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)

PROPOSTA DE TÍTOLS PROPIS PRESESENTADA PER L'ICE

¿ Diploma de Psicomotricitat. Títol de formació bàsica de la UIB (9 crèdits)

¿ Especialista Universitari en Formació de Formadors. Títol propi de postgrau de la UIB (22,8 crèdits)

¿ Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol propi de postgrau de la UIB (edició Eivissa) (25 crèdits)

  • Diploma Universitari d'Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de formació bàsica de la UIB (edició Eivissa) (25 crèdits)
  • Diploma d'Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de formació bàsica de la UIB (edició Eivissa) (25 crèdits)

El senyor Luis Francisco Piña Saiz intervé per fer algunes observacions a la documentació presentada sobre aquest curs i també sobre el següent, atès que es tracta del mateix curs amb dues edicions (una per a Eivissa i una per a Menorca):

a) A les pàgines 7 i 8, on diu: «Requisits d'accés al curs: Diplomats en Educació Social o d'altres titulats universitaris que estiguin habilitats per qualsevol Col·legi Oficial d'Educadors/es Socials de l'Estat que comptin amb una titulació universitària. Les persones habilitades que no estiguin en possessió d'una titulació universitària podran rebre un Diploma Universitari o diploma. Estudiants de la Diplomatura d'Educació Social sempre que obtinguin la titulació universitària abans de l'acabament d'aquest postgrau», s'hauria d'eliminar la darrera frase, ja que l'Acord normatiu 8344/2008, de 6 de febrer, pel qual es modifica l'Acord normatiu 7015/2004, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la normativa sobre títols propis de postgrau, diu a l'annex punt III Accés, A): Accés a títols propis de postgrau, punt 5: «Per poder accedir (la cursiva és nostra) als estudis que condueixin a un títol d'expert universitari o d'especialista universitari es requereix com a mínim una titulació universitària de primer cicle.»

Per tant, la frase «Estudiants de la Diplomatura d'Educació Social sempre que obtinguin la titulació universitària abans de l'acabament d'aquest postgrau», no és procedent.

b) Pel que fa al que diu a la pàgina 8: «Requisits específics per a l'accés de diplomats al títol de Màster Universitari: Diplomats o Llicenciats universitaris», s'ha de tenir en compte que aquest curs és un curs d'especialista universitari, no un màster.

La Rectora contesta a la intervenció del senyor Piña indicant que per accedir al curs s'han de complir els requisits d'accés. El director de l'ICE ofereix aclariments.

¿ Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol propi de postgrau de la UIB (edició Menorca) (25 crèdits)

  • Diploma Universitari d'Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de formació bàsica de la UIB (edició Menorca) (25 crèdits)
  • Diploma d'Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de formació bàsica de la UIB (edició Menorca) (25 crèdits)
¿ Expert Universitari en el Desenvolupament de les Competències Bàsiques a l'Aula i al Centre Escolar. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)

¿ Expert Universitari en Formació de Formadors en la Intervenció en Centres. Títol propi de postgrau de la UIB (10,9 crèdits)

¿ Expert Universitari en Educació per a la Salut en la Infància i l'Adolescència. Títol propi de postgrau de la UIB (edició Formentera) (10 crèdits)

  • Diploma Universitari d'Educació per a la Salut en la Infància i l'Adolescència. Títol de formació bàsica de la UIB (edició Formentera) (10 crèdits)

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades amb les observacions indicades a la documentació presentada (annex 4). S'aproven per unanimitat les propostes presentades (s'inclou documentació com a annex 5), excepte la del primer curs, que s'aprova condicionada a la resolució de les deficiències detectades, de la qual cosa la Rectora indica que el doctor Maurici Mus Amézquita donarà compte a la propera sessió del Consell de Govern del mes de setembre.

Punt 4: Informació sobre els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

La Rectora informa que el Consell de Direcció va aprovar la composició de la comissió per a la implantació de la titulació d'estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, arran de la proposta de la Conselleria d'Esports d'impulsar la implantació d'estudis d'aquesta naturalesa. Està integrada per les persones següents:

¿ El doctor Josep L. Ferrer Gomila, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que la presidirà.

¿ El doctor Cels Garcia Garcia, vicerector d'Estudiants i Campus.

¿ El doctor Mateu Servera Barceló, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

¿ El doctor Pere Palou Sampol, representant de l'àmbit juridicosocial.

¿ El doctor Joan Tomàs Escudero, representant de l'àmbit de les ciències de la salut.

¿ El senyor Gabriel Gili Nadal, director general d'Esports de la Conselleria d'Esports i Joventut, o persona que delegui.

¿ Dos representants d'universitats externes:

  • Un representant de l'àmbit de les ciències de la salut: doctor Jaume Cruz Feliu, catedràtic de Psicologia de l'Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Un representant de l'àmbit juridicosocial: doctor Onofre Contreras Jordán, catedràtic de Didàctica de l'Educació Física i de l'Esport de la Universitat de Castella - la Manxa.

La Rectora també indica quina és la comesa de la comissió: elaborar un projecte de pla d'estudis i complementar l'estudi econòmic.

A continuació intervé la doctora Joana M. Petrus Bey per demanar aclariments sobre els possibles itineraris dels estudis i per fer unes reflexions sobre la relació d'aquests estudis amb els estudis de Mestre i el vessant didàctic d'aquests. Li contesta la Rectora.

El doctor Marco Antonio Robledo Camacho comenta la denominació de la titulació. Li contesta la Rectora.

Tot seguit, el doctor Antoni Aguiló Pons manifesta el malestar del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia pel fet de no tenir representant a la comissió, atès que hi ha professors d'aquest departament que investiguen en aquest sector. La Rectora indica que es convocarà el director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, doctor Antoni Aguiló Pons, a les reunions de la comissió per a la implantació de la titulació d'estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza es referma en la incidència d'aquesta titulació en el camp de l'educació. Li contesta la Rectora.

Finalment, el doctor Gabriel Oliver Codina pregunta si, atesa la creació, darrerament, de diverses comissions per a l'estudi de la implantació de noves titulacions, s'ha encetat una nova via d'implantació d'estudis. Li contesta la Rectora, la qual explica les circumstàncies que s'han donat en relació amb els nous títols que s'han plantejat i els tràmits que s'hauran de dur a terme, els quals són marcats per la normativa aplicable.

Punt 5: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica que hi ha vint-i-set professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s'aprova per unanimitat, amb efectes del dia 1 d'octubre de 2009 (s'inclou la documentació com a annex 6).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • Del projecte de Campus d'Excel·lència i de la convocatòria que avui ha sortit publicada al BOE.
 • De la licitació per a l'ampliació de l'edifici del Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).
 • Que s'ha rebut l'autorització corresponent per fer l'edifici Interdepartamental II.
 • De l'elaboració del nous plans d'estudis.
 • De la resposta negativa del Ministeri d'Educació i Ciència a la consulta feta per la Universitat en el sentit de veure si un diplomat que ha cursat un màster es pot considerar amb titulació suficient per accedir al nivell A1.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa dels temes següents:

 • De la propera convocatòria d'alumnat col·laborador per al proper any acadèmic i del repartiment dels mòduls entre els diversos centres.
 • Dels resultats de les proves d'accés a la Universitat realitzades al mes de juny, amb un percentatge d'aprovats del 89,16 per cent. També indica que any rere any augmenten les reclamacions i finalment fa constar en acta l'agraïment al Servei d'Alumnes per la feina feta.

Finalment la Rectora respon a una pregunta plantejada pel doctor Pere M. Deyà Serra a la darrera sessió del Consell de Govern.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per demanar aclariments sobre la notícia apareguda ahir a la premsa sobre la restauració de can Oleo. Li contesta la Rectora.

Finalment, el doctor Marco Antonio Robledo manifesta la seva disconformitat amb la resposta del Ministeri d'Educació i Ciència en relació amb els diplomats amb un màster cursat.

Punt 7: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2008-2009 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 7):

¿ Sra. Aina Carbonell Quetglas com a col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

¿ Sra. Raquel Goñi Beltrán de Garizurieta com a col·laboradora honorífica del Departament de Biologia.

¿ Sr. Francesc Xavier Alemany Llodrà com a col·laborador honorífic del Departament de Biologia.

  ¿ Sr. Antoni Quetglas Conti com a col·laborador honorífic del Departament de Biologia.

  ¿ Sra. Salut Deudero Company com a col·laboradora honorífica del Departament de Biologia

  b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

  El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació, sempre que es compleixin els requisits que exigeix la normativa (annex 8):

  Professorat dels cossos docents

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement:
  Enginyeria Telemàtica
  Perfil docent: Transmissió de dades I, Transmissió de dades II
  Perfil com a investigador: Adaptativitat i disseny intercapes ( cross-layer ) en sistemes de comunicacions mòbils

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
  Perfil docent: Matemàtica discreta, Introducció a la modelització, Matemàtiques I
  Perfil com a investigador: Biologia computacional i bioinformàtica

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Dret Privat
  Àrea de coneixement: Dret Mercantil
  Perfil docent: El propi de l'àrea
  Perfil com a investigador: Dret mercantil i tecnologies de la informació

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Dret Privat
  Àrea de coneixement: Dret Civil
  Perfil docent: El propi de l'àrea
  Perfil com a investigador: Dret privat i Dret privat del turisme

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Economia Aplicada
  Àrea de coneixement: Economia Aplicada
  Perfil docent: Economia ambiental
  Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Psicologia
  Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
  Perfil docent: Estadística aplicada
  Perfil com a investigador: Modelat estadístic predictiu mitjançant xarxes neuronals artificials

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament:
  Psicologia
  Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
  Perfil docent: Tècniques d'intervenció psicològica
  Perfil com a investigador: Sistemes dinàmics i tractaments psicològics

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Psicologia
  Àrea de coneixement: Psicobiologia
  Perfil docent: Neuropsicologia
  Perfil com a investigador: Neuropsicologia de l'atenció en humans

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Psicologia
  Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
  Perfil docent: Pensament i llenguatge
  Perfil com a investigador: Evolució de la ment i el llenguatge, Fonaments de ciència cognitiva

  Categoria: catedràtic d'universitat
  Departament: Química
  Àrea de coneixement: Enginyeria Química
  Perfil docent: Enginyeria química
  Perfil com a investigador: Enginyeria d'aliments

  Categoria: professor titular d'universitat
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
  Perfil docent: Matemàtica discreta. Processament digital del senyal
  Perfil com a investigador: Biologia computacional i bioinformàtica

  Així mateix, el Consell de Govern aprova la modificació de la comissió que s'indica a continuació, en què la doctora M. Cruz Rodríguez del Cerro, de la UNED, substitueix el doctor Carlos Aragón, en el tribunal que va aprovar el Consell de Govern del dia 13 de maig de 2009:

   Categoria: catedràtic d'universitat
   Departament: Psicologia
   Àrea de coneixement: Psicobiologia
   Perfil docent: Psicofisiologia
   Perfil com a investigador: Psicofisiologia del dolor

   Professorat contractat

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Dret Públic
  Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Perfil docent: El propi de l'àrea

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Física
  Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
  Perfil docent: El propi de l'àrea
  Perfil com a investigador: Òptica no lineal

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Pedagogia Aplicada i Didàctiques de l'Educació
  Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Perfil docent: Teoria i institucions contemporànies de l'Educació

  c) Llicències d'estudis

  El Consell de Govern acorda d'atorgar a la professora col·laboradora, senyora M. Dèbora Coll Mayor, del Departament de Física, una llicència per estudis a l'Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) de la Universitat de Kassel (Alemanya), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010. Atès que els darrers anys la doctora Coll Mayor ja havia gaudit d'altres llicències per estudis, les retribucions que percebrà la professora col·laboradora esmentada seran el 80 per cent de les seves remuneracions els set primers mesos i no tindrà retribucions els mesos restants, de conformitat amb la legislació aplicable (annex 9).

  d) Altres

  No n'hi ha.

  Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

  El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 10):

  Ref.

  Tipus

  Entitat

  País

  Objecte

  1865

  CV/P

  Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

  Desenvolupar activitats docents i d'investigació en l'àmbit de la salut

  1895

  CV/P

  Fundació Carolina

  Convocatòria de cinc beques per al curs 2009-2010

  1896

  CV/P

  Fundació Carolina

  Convocatòria de sis beques per al curs 2009-2010

  1897

  CV/P

  Fundació Carolina

  Convocatòria de dues beques per al curs 2009-2010

  1900

  AM

  Societat Estatal Institut Nacional de les Tecnologies de la Comunicació, SA, i Software, SL

  Genèric

  1908

  AM

  Universitat de Silèsia, Katowice

  Polònia

  Genèric

  1910

  CV/P

  Conselleria d'Educació i Cultura

  Reciclatge 2008-2009

  1911

  CV/P

  Consell Insular d'Eivissa

  UOM a Eivissa 2008-2009

  1914

  Addenda

  Fundació MAPFRE

  1915

  CV/P

  Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  UOM a Ciutadella de Menorca 2008-2009

  1917

  Universitat de Tecnologia Química i Metal·lúrgia (Sofia)

  Bulgària

  Genèric

  1918

  CV/P

  Conselleria d'Esports i Joventut

  Programa de voluntariat per al 2009

  1920

  CV/P

  Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca

  Cessió temporal d'un piano Steinway a la UIB

  1921

  AM

  Red Eléctrica de España, SAU

  Genèric

  1922

  AM

  Fundación Casa de la India

  Genèric

  1923

  AM

  Universitat Nacional de Río Negro (Argentina)

  Argentina

  Genèric

  1925

  Adhesió

  Universitat Autònoma de Madrid i Programa de Voluntaris de Nacions Unides

  Programa de Voluntaris de Nacions Unides (VNU)

  1926

  CV/P

  Conselleria d'Educació i Cultura

  Sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millenium a la CAIB (any 2009)

  1927

  CV/P

  Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

  Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2008)

  1928

  CV/P

  Ajuntament d'Eivissa

  Col·laboració en matèria de serveis bibliotecaris

  1929

  CV/P

  Institut Joan Lluís Vives

  Coordinació editorial de la revista BUC

  Sotmesos a votació de forma global tots el convenis indicats, s'aproven per unanimitat.

  Tot seguit es tracten els convenis tramitats pel Centre d'Estudis de Postgrau.

  El Secretari General informa, en primer lloc, que es retira el conveni de col·laboració entre la Universitat de València i les universitats de Barcelona (UB), Cardenal Herrera - CEU (UCH-CEU), Illes Balears (UIB) i Politècnica de València (UPV) per a l'organització i desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial, a petició del Departament de Química, atès que aquest conveni ha estat negociat per un professor, sense que el Departament n'hagi estat informat. Un cop aquest departament hi hagi donat el vistiplau, el conveni se sotmetrà a l'aprovació del Consell de Govern.

  A continuació es presenta l'annex 2 del conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears, de 17 de desembre de 2008, per a la realització conjunta del Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / University Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE), aprovat pel Consell de Direcció en data 14 de juliol de 2009.

  Sotmesa a votació l'aprovació del darrer text, s'aprova per unanimitat (annex 11).

  Punt 15: Precs i preguntes

  La doctora Joana M. Petrus Bey suggereix incloure en el pla de formació del personal docent i investigador algun curs d'atenció a alumnat amb necessitats especials. A continuació pregunta sobre un apartat del full òptic que hi ha al sobre de matrícula, en què es demana a l'alumnat la seva valoració de la tutoria de matrícula. Li contesta la Rectora.

  La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, agraeix les mostres de condol rebudes al Departament per la mort dels doctors Joan J. Torres Esbarranc i Miquel Seguí Aznar.

  I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

  CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2009

  Relació d'assistents:

  1. M. Teresa Adame Obrador
  2. Víctor Cerdà Martín
  3. Joan E. de Pedro Gómez
  4. Nicolau Dols Salas
  5. Francesc Escanellas Garcias
  6. Josep L. Ferrer Gomila
  7. M. Dolors Forteza Forteza
  8. Josep Antoni Frau Coll
  9. Lluís Garau Juaneda
  10. Cels Garcia Garcia
  11. Raquel R. Herranz Bascones
  12. C. Nativitat Juaneda Sampol
  13. Carlos Juiz García
  14. Antoni Llull Gilet
  15. Martí X. March Cerdà
  16. Antoni Miralles Socias
  17. Carlos Moreno Gómez
  18. Begoña Morey Aguirre
  19. Maria Josep Mulet Gutiérrez
  20. Maurici Mus Amézquita
  21. Gabriel Oliver Codina
  22. Margalida Payeras Llodrà
  23. Joana M. Petrus Bey
  24. Luis Francisco Piña Saiz
  25. Climent Ramis Noguera
  26. Mateu Servera Barceló
  27. Albert Sesé Abad
  28. Maria Tugores Ques
  29. Montserrat Casas Ametller
  30. Federico F. Garau Sobrino

  CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2009

  Relació d'assistents amb veu i sense vot:

  1. Antoni Aguiló Pons
  2. Josefa Donoso Pardo
  3. Jordi Llabrés Bordoy
  4. Marco Antonio Robledo Camacho
  5. Francesc Torres Marí