Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2008

A les 10 hores del dia 24 de juliol de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la senyora Rosa Miró Bonet i la doctora Raquel Herranz Bascones.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

De forma prèvia, la Rectora expressa el seu agraïment per la feina feta als membres del Consell de Govern que han deixat de pertànyer-hi.

Així mateix, dóna la benvinguda als nous membres amb veu i vot: el doctor Joan J. Fornós Astó, director de Promoció de la Recerca; els representants dels degans i directors d'escola (doctor Gabriel Oliver Codina, doctora Margalida Payeras Llodrà, doctor Albert Sesé Abad i doctora M. Dolors Forteza Forteza); els representants dels directors de departaments i instituts universitaris de recerca (doctora Joana M. Petrus Bey, doctor Bernat Sureda Garcia, doctor Arnau Mir Torres, doctora M. Pilar Roca Salom, doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, doctor Climent Ramis Noguera, doctora M. del Carme Vila Ribas i doctor Lluís Garau Juaneda) i els representants del Consell Social (doctor Joan March Noguera, senyor Antoni Verd Noguera i senyora Joana M. Alorda Fiol).

També dóna la benvinguda a aquells degans i directors que avui s'incorporen al Consell de Govern amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de juny de 2008, per unanimitat.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Privat, Infermeria i Fisioteràpia i Economia Aplicada. A continuació explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera (s'inclou documentació com a annex 3).

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per unanimitat.

Punt 3: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica que hi ha setze professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 4: Complements retributius del professorat

La Rectora informa que aquest punt es retira de l'ordre del dia, atès que al dia d'avui no s'ha rebut el certificat corresponent de l'AQUIB relatiu a les concessions i denegacions dels complements.

Punt 5: Elecció de representants al Patronat de la FUEIB

La Rectora comença per agrair la feina feta als actuals representants del Consell de Govern en el Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), doctor Eugeni Garcia Moreno, doctor Josep I. Aguiló Fuster, doctor Gabriel Oliver Codina, doctor Francisco J. Pérez Pareja i doctora Margalida Payeras Llodrà.

Seguidament, la Rectora proposa l'elecció com a representants del Consell de Govern al dit Patronat el doctor Antoni Llull Gilet, vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el doctor Víctor Cerdà Martín, delegat de la Rectora per a la innovació, el doctor Gabriel Oliver Codina, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Eduard Cesari Aliberch. Així mateix, informa que només es tracta d'una proposta i que si qualsevol membre en vol fer una altra té plena llibertat per fer-ho.

Atès que no s'hi presenta cap candidatura més, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Substitució de dos membres de la Comissió de Bioètica

La Rectora explica les baixes produïdes a la Comissió de Bioètica amb motiu de l'any sabàtic del doctor Camilo J. Cela Conde i del nomenament com a vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea del doctor Mateu Servera Barceló. Després d'agrair la feina feta per aquestes persones, informa que, segons la normativa corresponent, el Consell de Govern ha d'elegir un professor permanent de la UIB de l'àrea de coneixement de Filosofia Moral i un altre professor permanent pertanyent a una de les àrees de coneixement de ciències socials en què es faci recerca en humans o de psicologia. De conformitat amb el que preveu la normativa esmentada, la Rectora proposa el doctor Joaquín Valdivielso Navarro i el doctor Jordi Llabrés Bordoy. Així mateix, informa que només es tracta d'una proposta i manifesta que es poden presentar altres candidatures.

Atès que no es presenten més candidatures, se sotmet a votació la prosposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Substitució de dos membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àrea Humanitats)

La Rectora informa que els doctors Camilo J. Cela Conde i Joan Mas Vives han presentat la seva renúncia com a membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau en representació de l'àmbit del coneixement d'Humanitats. Després d'agrair la feina feta, proposa que en substitució d'aquestes persones siguin nomenades la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez i el doctor Pere Rosselló Bover. També manifesta que es poden presentar altres candidatures.

Atès que no es presenten més candidatures, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 8: Elecció dels representants del PDI i del PAS en la Comissió d'Esports de la UIB

De forma prèvia, la Rectora recorda que en una sessió anterior es va demanar que es presentàs al Consell de Govern un pla d'actuacions en el camp de l'exercici físic i els esports. Afegeix que el vicerector de Projecció Cultural exposarà el pla d'actuacions, en el qual s'ha previst la creació d'una comissió d'esports. El vicerector de Projecció Cultural explica el contingut de l'esmentat pla d'actuació en el camp de l'exercici físic i els esports del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB per al període 2008-2011 (annex 5).

El vicerector explica que aquest pla preveu la creació de la Comissió d'Esports de la UIB, que està integrada, entre d'altres, per dos membres (un representant del PDI i un altre del PAS) elegits pel Consell de Govern. La Rectora proposa el nomenament del doctor Alexandre Garcia Mas, en representació del PDI, i el senyor Bernat Prats Taberner, en representació del PAS. Així mateix, aclareix que si qualcú vol presentar una altra candidatura, ho pot fer.

Intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per proposar la candidatura de la professora Paz Martínez Bueso, professora de l'àrea de coneixement de Fisioteràpia.

Atès que només hi ha una candidatura per al representant del PAS, se sotmet a votació, que s'aprova per unanimitat. Ara bé, pel que fa al representant del PDI, atès que hi ha dues candidatures, s'elegirà mitjançant votació secreta. El resultat de la votació és el següent:

¿ Doctor Alexandre Garcia Mas: 18 vots
¿ Senyora Paz Martínez Bueso: 15 vots
¿ Vots en blanc: 5 vots

En conseqüència, queda elegit membre de la Comissió d'Esports de la UIB en representació del PDI el doctor Alexandre Garcia Mas.

Punt 9: Elecció de representants del professorat a les comissions i òrgans següents:

La Rectora indica que havent-se elegit els representants dels degans i directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de recerca al Consell de Govern, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la UIB i el que disposa l'Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, és necessari elegir els representants del professorat a diversos òrgans i comissions que depenen del Consell de Govern (annex 6). La Rectora vol deixar constància del seu agraïment per la feina feta a les persones que fins ara han format part de les comissions i que ara es renoven.

a) Consell Social (articles 14.3 de la LOU, 7.1 de la Llei 2/2003, de 20 de març, i 26 i 89 dels Estatuts)

La Rectora proposa, si no hi ha cap altra candidatura, l'elecció del doctor Josep Lluís Ferrer Gomila, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, atès el procés de reforma de les titulacions. No havent-hi cap altre candidat, s'aprova la proposta per unanimitat.

b) Comissió Econòmica (article 186 dels Estatuts)

La Rectora informa que l'actual representant és la doctora Margalida Payeras Llodrà i que en proposa la reelecció. Atès que no es presenta cap altra candidatura, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

c) Comissió Electoral (article 91 dels Estatuts)

Els membres que s'han de substituir són les doctores Josefa Donoso Pardo i Irene Nadal Gómez. La Rectora proposa la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i la doctora M. del Carme Vila Ribas. Atès que no es presenta cap altra candidatura, s'aprova la proposta per unanimitat.

d) Comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat (Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, FOU 146, de 30 d'abril)

La Rectora proposa la doctora Joana M. Petrus Bey per substituir la representant actual, que és la doctora Isabel M. Aguiló Pons. Atès que no es presenta cap altra candidatura, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

e) Comissió de contractació (Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2002)

La Rectora proposa el doctor Albert Sesé Abad, com a membre titular, i el doctor Antoni Miralles Socias, com a membre suplent, per substituir la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i la doctora Joana M. Petrus Bey, respectivament. No havent-hi més candidatures, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 10: Títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, doctora M. Nélida Tur Faúndez, que explica el contingut i abast de cadascuna de les propostes de títols propis de postgrau (annex 7).

En primer lloc, exposa un primer bloc integrat pels títols aprovats en el seu moment pel Consell de Govern i que han sofert modificacions no substancials però que necessiten l'aprovació del Consell de Govern:

¿ Títol d'Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (27 crèdits), dirigit pel doctor Avel·lí Blasco Esteve. Es tracta d'una reedició amb l'increment d'1 crèdit, que ja va aprovar la Comissió de Postgrau l'any acadèmic 2005-2006.

¿ Títol d'Expert Universitari en Dret Civil Balear (12 crèdits). Passa de dos directors a un, la doctora M. Pilar Ferrer Vanrell. La modificació va ser aprovada en el seu moment per la Comissió de Postgrau.

¿ Títol d'Expert Universitari en Educació per a la Salut en la Infància i l'Adolescència (10 crèdits), proposat per l'ICE i dirigit pel doctor Lluís Ballester Brage i pel senyor Miquel Bennàssar. Indica que ara inclou diplomes i diplomes universitaris, modificacions que ja va aprovar la Comissió de Postgrau.

¿ Títol d'Expert Universitari en Direcció de Centres Educatius 2005/2006 (10 crèdits), dirigit pel doctor Miquel F. Oliver Trobat. Indica que hi ha hagut canvi de director, que va ser aprovat per la Comissió de Postgrau.

¿ Títol de Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris (50 crèdits), dirigit pel doctor Eugeni Aguiló Pérez. Indica que el títol el va aprovar la Comissió de Postgrau però que després no es va continuar amb la tramitació.

¿ Títol d'Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (bienni 2005-2007), dirigit per la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (47,5 crèdits). Se sol·licita l'increment d'un crèdit i mig.

A continuació s'examinen els títols de nova creació:

A) Arts i Humanitats:

¿ Títol d'Expert Universitari en Ensenyament de Segones Llengües en Contextos Plurilingües: Tendències Actuals. Especialitat Llengües Estrangeres (12 crèdits), dirigit pels doctors Maria Juan Garau, Sebastià Roig Rigo i Joana Salazar Noguera. Aquest títol permet d'obtenir també les titulacions específiques següents:

1) Expert Universitari en Ensenyament de Segones Llengües en Contextos Plurilingües: Tendències Actuals. Especialitat Espanyol L2 (12 crèdits).
2) Diploma Universitari en Ensenyament de Segones Llengües en Contextos Plurilingües: Tendències Actuals. Especialitat Llengües Estrangeres (12 crèdits).
3) Diploma Universitari en Ensenyament de Segones Llengües en Contextos Plurilingües: Tendències Actuals. Especialitat Espanyol L2 (12 crèdits).

B) Ciències:

¿ Títol d'Expert Universitari en Gestió de Residus (11,3 crèdits), dirigit pel doctor Víctor Cerdà Martín i el senyor Joan Mateu.
¿ Diploma Universitari en Gestió de Residus, títol de formació bàsica de la UIB (11,3 crèdits).
¿ Diploma en Gestió de Residus, títol de formació bàsica de la UIB (11,3 crèdits).

C) Ciències de la Salut:

¿ Títol de Màster en la Pràctica de l'Odontologia General (120 crèdits), dirigit pel doctor Fèlix Grasses Freixedas i el doctor Francesc Pérez.

En aquest punt la doctora M. Nélida Tur Faúndez indica que s'haurà de signar un conveni amb la Gerència d'Atenció Primària per a la realització de pràctiques.

¿ Títol de Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física. Títol de postgrau de la UIB i de la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (124 crèdits), dirigit pel doctor Alexandre Garcia Mas.

¿ Títol d'Especialista Universitari en Cures Intensives (25 crèdits), dirigit pel doctor Jordi Ibáñez i per la senyora Carme Alorda.

D) Ciències Socials i Jurídiques:

¿ Títol d'Especialista Universitari en Igualtat d'Oportunitats i Gènere: Àmbits i Aplicacions (20 crèdits), dirigit per les doctores Esperança Bosch Fiol i Paloma Fresno Calleja.

En aquest punt la doctora M. Nélida Tur Faúndez indica que la impartició del títol està pedent de la resolució d'una subvenció de l'Institut de la Dona.

¿ Diploma Universitari de Dinamitzador de l'Esport en Edat Escolar (10 crèdits), dirigit pel doctor Francesc X. Ponseti Verdaguer.

¿ Diploma de Dinamitzador de l'Esport en Edat Escolar (10 crèdits).

¿ Títol de Màster en Inserció Social i Laboral (50 crèdits), dirigit pel doctor Pere A. Salvà Tomàs. Aquest títol permet d'obtenir també la titulació següent:

1) Títol d'Especialista Universitari en Anàlisis i Metodologies per a la Inserció Social (25 crèdits), dirigit pel doctor Pere A. Salvà Tomàs.
2) Títol d'Especialista Universitari en Inserció Laboral. Incorpora (25 crèdits), dirigit pel doctor Pere A. Salvà Tomàs.

¿ Títol d'Expert Universitari en Formació de Formadors (11,9 crèdits), dirigit pel doctor Miquel Oliver Trobat.

¿ Títol d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials (21 crèdits), dirigit pel doctor Martí X. March Cerdà.

¿ Títol d'Especialista Universitari en Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (34 crèdits), dirigit pel doctor Miquel Grimalt Gelabert i pel senyor Maurici Ruiz Pérez. Aquest títol permet d'obtenir també les titulacions específiques següents:

1. Títol d'Expert Universitari en Cartografia (17 crèdits)

1.1. Títol de CA en Cartografia (2,5 crèdits)
1.2. Títol de CA en Cartografia Digital (2,5 crèdits)
1.3. Títol de CA en Topografia, Fotogrametria i Teledetecció (2,5 crèdits)
1.4. Títol de CA en Sistemes de Geoposicionament (2,5 crèdits)
1.5. Títol de CA en Cartografia Temàtica Ambiental (2,5 crèdits)
1.6. Títol de CA en Cartografia Temàtica Socioeconòmica (2,5 crèdits)

2. Títol d'Expert Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica (17 crèdits)

2.1. Títol de CA Sistemes d'Informació Geogràfica (2,5 crèdits)
2.2. Títol de CA Tècniques d'Anàlisi Espacial SIG (2,5 crèdits)
2.3. Títol de CA Anàlisi de Xarxes, Geomàrqueting i Modelització Cartogràfica (2,5 crèdits)
2.4. Títol de CA Bases de Dades Geogràfiques i Aplicacions SIG (2,5 crèdits)
2.5. Títol de CA Infraestructures de Dades Espacials, Planificació i Gestió de Projectes SIG (2,5 crèdits)
2.6. Títol de CA Programació d'Aplicacions SIG per Internet (2,5 crèdits)

3. Títol d'Expert Universitari en Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (17 crèdits)

¿ Títol de Màster en Administració Turística (50 crèdits), curs semipresencial en castellà dirigit pels doctors Eugeni Aguiló Pérez i Marco Antonio Robledo Camacho.

¿ Títol d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa (12,6 crèdits), dirigit pel doctor Aleix Calveras Maristany i per la senyora Dolores Ordóñez.

¿ Títol de Màster en Direcció d'Empreses Turístiques (50 crèdits), dirigit pels doctors Antoni Socias Salvà i Onofre Martorell Cunill.

¿ Títol d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Turístiques (21,5 crèdits).

E) Enginyeria i Arquitectura:

¿ Títol d'EU en Tecnologies Informàtiques Orientades al Sector Turístic (eTIT) (23,1 crèdit), dirigit pel doctor Xavier Varona Gómez. Aquest títol permet d'obtenir també les titulacions específiques següents:

1) Títol d'Expert Universitari en Tecnologies Web Orientades al Sector Turístic (12 crèdits).
2) Títol d'Expert Universitari en Tecnologies Multimèdia Orientades al Sector Turístic (12 crèdits).

¿ Màster en Gestió de TI en Entorns Orientats al Servei (52,2 crèdits), dirigit per la doctora Antònia Mas Pichaco. Aquest títol permet d'obtenir també les titulacions específiques següents:

1) Títol d'Especialista Universitari en Gestió de TI (27 crèdits)
2) Títol d'Especialista Universitari en Arquitectures Orientades al Servei (SOA) (25,2 crèdits)
3) Títol d'Expert Universitari en Direcció de Projectes (16,2 crèdits)
4) Títol d'Expert Universitari en Direcció de Serveis (16,8 crèdits)
5) Títol d'Expert Universitari en Gestió de Projectes (10,2 crèdits)
6) Títol d'Expert Universitari en Gestió de Serveis (10,8 crèdits)
7) Títol d'Expert Universitari en Arquitectures Basades en Serveis (SOA) (14,4 crèdits)
8) Títol d'Expert Universitari en Implementació de SOA Multiplataforma (10,8 crèdits)
9) Títol de CA en Habilitats Directives

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per comentar certs aspectes del Títol d'Especialista Universitari en Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. La Rectora convida a la sessió el senyor Maurici Ruiz Pérez, codirector del curs, que contesta, juntament amb la directora del CEP, les preguntes del doctor Ramis Noguera.

Se sotmet a votació la proposta global de títols propis de postgrau, amb la condició referida a determinats títols que obtindrà la corresponent reserva d'espai. La proposta s'aprova per unanimitat.

Punt 11: Modificació del calendari acadèmic

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica la necessitat de reforma, derivada de la manca de dies per poder programar tots els exàmens corresponents a algunes titulacions (annex 8).

La doctora Margalida Payeras Llodrà agraeix al vicerector la reforma proposada.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 12: Modificació del Reglament acadèmic

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut i l'abast de la reforma que es proposa del Reglament acadèmic, que afecta l'article 25 bis (annex 9).

Seguidament, la doctora Joana M. Petrus Bey sol·licita aclariments sobre el text de la proposta. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i el Secretari General.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons intervé per manifestar que la regulació dels exàmens a les seus universitàries planteja certs abusos per part dels alumnes. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i la Rectora, que li asseguren que s'estudiaran solucions a la problemàtica plantejada.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 13: Exempcions i bonificacions en els preus per a l'obtenció del títol propi de la Universitat Oberta per a Majors

La Rectora explica que a la documentació aportada s'ha de modificar l'expressió «assegurança escolar», que apareix als dos darrers paràgrafs, per «l'assegurança corresponent». Seguidament dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que informa, primerament, que al títol del document l'expressió «del títol propi» s'ha de substituir per «dels títols propis». A continuació informa del contingut de la proposta (annex 10).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 14: Informació dels plans d'estudis de grau

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa dels títols de grau presentats i dels informes inicials realitzats per la CADE i aprovats pel Consell de Direcció. Així mateix, assenyala que se sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern al mes d'octubre (annex 11).

La doctora M. Dolors Forteza Forteza i la doctora M. Antònia Fornés Pallicer plantegen que, atès que el mes d'agost no és hàbil a efectes de l'elaboració dels plans d'estudis, tampoc ho sigui a efectes de l'elaboració dels màsters oficials. Els contesten el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i la directora del CEP. Finalment, la Rectora explica que la directora de l'ANECA ha informat que, de conformitat amb la normativa corresponent, aquesta agència té un termini de nou mesos per verificar un pla d'estudis.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

¿ Del contingut del full informatiu sobre els acords més rellevants adoptats pel Consell de Direcció des del darrer Consell de Govern, a les sessions dels dies 17 i 23 de juny i 1, 8, 14 i 22 de juliol (annex 12).

¿ De la concessió pel Consell de Direcció de la Medalla Ramon Llull de la Universitat al doctor Jocelyn N. Hillgarth, professor especialitzat en història hispànica i dels Països Catalans i, en particular, de Mallorca, autor d'importants obres sobre la vida i el pensament de Ramon Llull i el lul·lisme primerenc (annex 13).

¿ De la nova convocatòria de mobilitat per al PAS i PDI, publicada pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.
¿ Que per primera vegada la nostra universitat és sòcia d'un programa ERASMUS-Mundus (Averroes).
¿ De la convocatòria de les beques Santander-Iberoamèrica, finançades pel Banc de Santander.
¿ De l'aprovació del pressupost del COFIU.
¿ De la presentació del nou pla de R+D+I.
¿ De les gestions realitzades per a la creació d'una escoleta al campus.
¿ Dels principals punts tractats a la darrera reunió del Consell d'Universitats.

El Secretari General informa dels temes següents:

¿ Del canvi de data del proper Consell de Govern, que, atesa la coincidència amb la data d'inauguració de l'any acadèmic 2008-2009, tindrà lloc el divendres dia 26 de setembre.

¿ De les sol·licituds, sense cap justificació, que han rebut alguns professors sotmesos al procés d'acreditació per part de l'ANECA perquè aportin certificat de la naturalesa dels complements retributius. El Secretari General informa que aquesta informació ja figura des de fa molts d'anys als fulls de serveis que emet la Universitat.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa els membres del Consell de Govern de les línies generals del Decret 74/2008, de 27 de juny, pel qual es fixen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2008-2009.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa del repartiment econòmic consensuat entre els diversos centres dels fons per a l'alumnat col·laborador. A la Facultat de Ciències li corresponen 210 crèdits, a la Facultat de Dret 53, a la Facultat d'Educació 133, a la Facultat de Ciències Econòmiques 71, a la Facultat de Filosofia i Lletres 93, a la Facultat de Psicologia 63, a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials 70, a l'Escola Politècnica Superior 61, a l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia 71 i a l'Escola de Turisme 9.

El vicerector d'Investigació informa de la concessió de beques predoctorals i dels contractes dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva, així com de les resolucions provisionals de projectes de R+D+I del Pla nacional.

El delegat de la Rectora per a les noves tecnologies informa de la utilització del filtre de correu brossa del correu electrònic.

El delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera informa de la constitució del Consell Assessor Extern de la Seu de Menorca i de la constitució dilluns que ve del de la Seu d'Eivissa i Formentera.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: professor visitant
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Categoria: professor visitant
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses
Perfil com a investigador: Organització industrial, innovació o capital social i xarxes

Categoria: professor visitant
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses
Perfil com a investigador: Organització industrial, innovació o capital social i xarxes

Categoria: professor visitant
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses
Perfil com a investigador: Organització industrial, innovació o capital social i xarxes

Categoria: professor visitant
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia financera
Perfil com a investigador: Valoració d'actius financers

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia I, aplicació en teòrica i pràctica. Estades clíniques

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Estades clíniques, aplicació de fisioteràpia en la pràctica clínica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia I, aplicació en teòrica i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Fisioteràpia II, aplicació en teòrica i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Metodologies fisioterapèutiques, aplicació en teòrica i pràctica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Metodologies fisioterapèutiques, aplicació en teòrica i pràctica

Se sotmeten a votació de conjunt les propostes i, a la vegada, se sol·licita autorització perquè el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica substitueixi, de la proposta realitzada pel Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, el doctor Antoni Aguiló Pons per un membre suplent, atès que el doctor Aguiló es troba en aquests moments en situació de suspensió de contracte. S'aproven per unanimitat les propostes i es dóna l'autorització esmentada.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar al senyor Pau Ballester Balaguer, del Departament de Química, una llicència per estudis a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, pel període comprès entre l'1 de setembre de 2008 i el 30 d'agost de 2009, i no rebrà cap remuneració durant el període indicat (s'inclou documentació com a annex 15).

En relació amb la sol·licitud de la llicència concedida en el seu moment pel Consell de Govern al senyor José L. Groizard Cardosa, juntament amb la senyora Lucrecia Burges Cruz, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica informa que aquestes persones varen obtenir una beca José Castillejo, per la qual tenen dret al 100 per cent de les seves retribucions. Atès que en el seu moment el Consell de Govern, de conformitat amb la normativa corresponent, els va concedir les llicències amb una minoració de les retribucions, ara es fa necessari, vistes les condicions de la beca, modificar els termes de les llicències concedides.

d) Emèrits

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica planteja la proposta de nomenament del doctor Lluís Mas Franch com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Física. A continuació el vicerector afegeix que el contracte seria per dos anys, renovable, i pel que fa a les remuneracions, el doctor Mas rebria una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d'universitat en servei actiu (annex 16).

Se sotmet a votació la proposta, mitjançant votació secreta, amb el resultat següent: 32 vots favorables i 2 abstencions. Per tant, s'aprova la proposta de nomenament del doctor Lluís Mas Franch com a professor emèrit de la Universitat per un període de dos anys, amb efectes des del dia 1 d'octubre de 2008.

e) Sabàtics

No n'hi ha.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1552

Addenda

Universitat de Lisboa

Portugal

Cooperació entre el DCHTA (UIB) i el CHUL (UL)

1636

CV/P

Servei Meteorològic de Catalunya

Estudi de la creació d'una instal·lació de mesura de variables meteorològiques

1637

CV/P

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; Col·legi Oficial d'Enginyers de Mines del Nord-est, ENDESA Distribución Eléctrica, SLU i Mac Insular, SL

Projecte de recerca

(¿)

1665

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

Assignatures (Dret Local i Gestió Financera i Pressupostària de les Corporacions Locals)

1667

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Beques predoctorals

1672

CV/P

ENDESA Red, SA

Creació de la Càtedra ENDESA Red

1681

CV/P

Fundació Carolina

Convocatòria de cinc beques per al curs 2008-2009

1682

CV/P

Fundació Carolina

Convocatòria de sis beques per al curs 2008-2009

1683

CV/P

Fundació Carolina

Convocatòria de dues beques per al curs 2008-2009

1688

CV/P

Fundació Biodiversitat i Consell de Mallorca

Restauració dels jardins de Raixa

1692

CV/P

Consell de Seguretat Nuclear

Estudi dels nivells de radiació gamma ambiental a les Illes Balears

1693

AM

Universitat de Tongji de Xangai

Xina

Genèric

1694

AM

Associació Espanyola d'Ocupació amb Suport

Espanya

Col·laboració conjunta

1695

AM

Associació Casas de la Esperanza

Espanya

Col·laboració conjunta

1697

CV/P

Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia

Mèxic

Genèric

1698

CV/P

Barceló Gestión Hotelera, SL

Convocatòria de vuit beques d'allotjament per a estudiants internacionals

1699

CV/P

Banc de Santander, SA

Col·laboració conjunta

1700

CV/P

Consell d'Eivissa i Conselleria d'Educació i Cultura

Universitat d'Estiu (IX UEEF 2008)

1701

CV/P

Universitat de Múrcia

Projecte de recerca (¿)

1702

CV/P

Banc de Santander, SA

Col·laboració financera

1703

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Pràctiques (Mestre)

1704

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Pràctiques (Psicopedagogia i Pedagogia)

1706

AM

Universitat de l'Algarve

Portugal

Genèric

1707

AM

Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge, EUA)

EUA

Genèric

1708

Addenda

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Actuacions diverses (període 2007-2009)

1709

AM

Universitat del Mediterrani (Ais-Marsella II)

França

Genèric

1710

CV/P

Agencia Estatal de Meteorologia. Ministeri de Medi Ambient

Projecte de recerca

1712

CV/P

Consell Insular de Mallorca (Departament de Patrimoni i Identitat Cultural)

Realització d'informes sobre els expedients de béns d'interès cultural

1713

AM

Universitat Nacional d'Asunción

Paraguai

Genèric

1714

AM

Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación

Perú

Genèric

1716

CV/P

Institut Balear de la Dona

XII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

Se sotmeten a votació de manera conjunta tots el convenis, acords marcs i protocols, i s'aproven per unanimitat.

Punt 18: Precs i preguntes

Els doctors Rafel Crespí Cladera, Antoni Miralles Socias, Pere M. Deyà Serra i Climent Ramis Noguera intervenen sobre el tema del resultat de les proves de selectivitat a les assignatures de Física i Història. Els contesten la Rectora i el vicerector d'Estudiants i Campus.

La doctora Joana M. Petrus Bey sol·licita que el Centre d'Estudis de Postgrau li proporcioni una adreça on poder adreçar-li les consultes tècniques sobre els títols oficials de postgrau al llarg del mes d'agost. Li contesten la directora del CEP i la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2008

Relació d'assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. Joana M. Alorda Fiol
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Joan E. de Pedro Gómez
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep Lluís Ferrer Gomila
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Cels Garcia Garcia
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Joan March Noguera
 20. Martí X. March Cerdà
 21. Arnau Mir Torres
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Carlos Moreno Gómez
 24. Begoña Morey Aguirre
 25. M. Josep Mulet Gutiérrez
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana M. Petrus Bey
 28. Luis Fco. Piña Saiz
 29. Climent Ramis Noguera
 30. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 31. Mateu Servera Barceló
 32. Albert Sesé Abad
 33. Patrícia Trapero Llobera
 34. Maria Tugores Ques
 35. M. Nelida Tur Faúndez
 36. M. del Carme Vila Ribas
 37. Montserrat Casas Ametller
 38. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Hipólito Medrano Gil
 5. Marco Antonio Robledo Camacho
 6. Francesc Torres Marí