Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2010

A les 10.05 hores del dia 24 de setembre de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Cels Garcia Garcia, la doctora Isabel Maria Aguiló Pons, el doctor Pere M. Deyà Serra i la doctora Margalida Payeras Llodrà.

També s’excusen d’assistir-hi, assistents amb veu i sense vot, la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Maximino San Miguel Ruibal.

La Rectora, abans de començar la sessió, agraeix l’assistència a les persones que ahir assistiren a l’acte d’inauguració de l’any acadèmic, així com al Servei de Recursos Audiovisuals l’enregistrament i la transmissió de l’acte mitjançant Canal UIB. A continuació dóna la benvinguda a la nova vicerectora de Projecció Cultural, doctora Patrícia Trapero Llobera, que substitueix el fins ara vicerector doctor Nicolau Dols Salas, a qui agraeix la feina feta al llarg d’aquests anys.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Psicologia.

A continuació explica de forma detallada la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa, que afecta els departaments d’Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa

La Rectora informa de la proposta de nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa, presentada per l’Escola Politècnica Superior.

A continuació dóna la paraula al director de l’Escola Politècnica Superior perquè faci la presentació de la proposta. El doctor Gabriel Oliver Codina fa un resum de la personalitat i trajectòria científica del senyor Eduard Punset Casals.

A continuació la Rectora recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 d’octubre de 2010, se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern (annex 4).

Punt 4: Proposta al Claustre de nomenament de Síndic de Greuges

La Rectora informa el Consell de Govern de l’expiració del termini del mandat de l’actual Síndica de Greuges, doctora Magdalena Gianotti Bauzà, a la qual agraeix la feina feta aquests anys al capdavant d’aquesta institució. Afegeix que, de conformitat amb les previsions de l’article 24.2.21 dels Estatuts, és competència del Consell de Govern proposar al Claustre el Síndic de Greuges perquè l’elegeixi per majoria absoluta. A continuació informa que el Consell de Direcció va decidir de proposar al Consell de Govern, perquè la consideri, la candidatura de la doctora Joana M. Petrus Bey, actualment directora del Departament de Ciències de la Terra, a qui dóna la paraula a continuació.

La doctora Petrus Bey manifesta que, davant la proposta de la seva candidatura per part del Consell de Direcció se sent agraïda, honorada i responsabilitzada. Informa que, a continuació i mentre es debat i vota la proposta, abandonarà la sala de sessions.

La Rectora agraeix les seves paraules i obre un torn de paraules perquè els presents puguin intervenir o, si escau, fer altres propostes.

Atès que cap dels presents no demana la paraula i que s’ha de realitzar una votació que implica persones, es fa una votació secreta.

Un cop acabada la votació i acabat l’escrutini, es comptabilitzen 28 vots favorables, cap vot nul i cap abstenció. En conseqüència, la Rectora indica que es proposarà al Claustre la candidatura de la doctora Joana M. Petrus Bey com a Síndica de Greuges de la UIB.

Punt 5: Proposta de canvi de nom del títol propi «Màster en Salut Laboral» per «Màster en Prevenció de Riscs Laborals»

La Rectora dóna la paraula al director del Centre d’Estudis de Postgrau, doctor Maurici Mus Amézquita, que explica que el canvi que ara es proposa és motivat per l’article 10.3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per tal d’evitar la confusió del títol propi Màster en Salut Laboral amb el Màster Universitari en Salut Laboral. Així doncs, es proposa que el «Màster en Salut Laboral. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits)» passi a denominar-se «Màster en Prevenció de Riscs Laborals. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits)».

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– De l’elecció de la Comissió Permanent i del president del Consell Estudiants, que va tenir lloc ahir a la tarda.

– De la presentació de la UIB a la segona fase del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional. Així mateix, informa de la raó per la qual la UIB s’ha aliat amb la Universitat de Girona i amb l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques per presentar un nou projecte, titulat «Campus Internacional Pirineus-Mediterrània: sostenibilitat turística, aigua i recerca avançada». Acaba la intervenció dient que la presentació a la Comissió Internacional tindrà lloc el dia 19 d’octubre de 2010 i que la resolució final previsiblement portarà com a data la de 22 d’octubre.

A continuació, la Gerent informa dels temes següents:

– De la propera modificació que s’introduirà en el pressupost de la Universitat per al proper any en relació amb el cobrament a entitats públiques per la utilització d’espais de la UIB. Per tant, els efectes seran a partir de l’1 de gener de 2011.

– De l’enviament, via SMS, als interessats del consum mensual del terminal del mòbil institucional, com a mesura utilitzada per informar del cost individualitzat de la telefonia mòbil.

– De la modificació de determinats aspectes de contingut econòmic relatius al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Ciència i Innovació, la comunitat autònoma de les Illes Balears i la UIB en la selecció i execució de projectes d’infraestructures científiques cofinançats pels fons FEDER (actuacions per a la xarxa de comunicacions de la UIB) (ref. 1955), aprovat pel Consell de Govern a la sessió del dia 3 de febrer de 2010. Afegeix que la modificació és deguda a les normes de restricció de despesa pública.

Finalment, el Secretari General informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

– Del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2010-2011.

– De la nova composició del Consell de Govern arran de l’aprovació dels nous Estatuts.

A continuació, el doctor Climent Ramis Noguera intervé per demanar que es remeti als membres del Consell de Govern el calendari de les sessions de l’òrgan, així com per felicitar i desitjar sort en la seva gestió a la doctora Patrícia Trapero Llobera amb motiu del seu nomenament com a vicerectora de Projecció Cultural i demanar si serà substituïda com a cap del Gabinet de la Rectora. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

Intervé la doctora Patrícia Trapero Llobera, que agraeix a la Rectora el nomenament i la confiança dipositada i manifesta que en aquests moments s’està entrevistant amb els responsables dels serveis que depenen del seu vicerectorat. Finalment, indica que es posa a disposició de la comunitat universitària.

Punt 7: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 6):

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement
: Tecnologia Electrònica
Perfil docent
: Instrumentació del grau d’Enginyeria Industrial i Automàtica
Perfil com a investigador
: Tests de circuits integrats analògics i de senyal mixt 

Categoria: professor titular d’universitat
Departament
: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement
: Filosofia
Perfil docent
: Filosofia moderna I
Perfil com a investigador
: Montaigne

Finalment, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica fa un comentari sobre la composició definitiva d’un tribunal corresponent a una plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Filosofia Moral del Departament de Filosofia i Treball Social (annex 7).

b) Llicències d’estudis

            No n’hi ha.

c) Altres

            No n’hi ha.

Punt 8: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 8):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2072

AM

Fundació Fundestic

 

Cooperació científica i tecnològica

2121

CV/P

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León

 

Programa: marc del pla regional sobre drogues de Castella i Lleó

2127

CV/P

Aqüicultura Balear, SAU

 

Projecte de recerca

2134

CV/P

Fundació Científica de l’Associació Espanyola contra el Càncer

 

Ajudes per a investigadors en l’àmbit de l’oncologia

2136

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Programa de voluntariat per a 2010

2137

CV/P

Fundació Institut Català d’Investigació Química

 

Projecte de recerca del doctor Pau Ballester Balaguer

2138

Addenda

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Institut d’Estudis Catalans

 

Projecte de la Càtedra UNESCO

2139

CV/P

Institut Espanyol d’Oceanografia

 

Participació en docència universitària i programes de formació

2140

CV/P

Institut Espanyol d’Oceanografia

 

Regular l’ús conjunt de mitjans instrumentals i instal·lacions

2142

CV/P

Facultat Politècnica de la Universitat Nacional d’Asunción

Paraguai

Recerca i postgrau en Gestió de l’hospitalitat (Hoteleria, Turisme i Gastronomia)

2143

AM

Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge, EUA)

EUA

Genèric

2144

CV/P

Consorci de Compensació d’Assegurances

 

Organització de la VI European Conference on Severe Storms (ECSS-2011)

2148

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Formació, recerca i transferència de coneixements en l’àmbit del benestar social

2149

AM

Sociedad Americana de Microbiología (American Society for Microbiology)

 

Col·laboració en conferències de cursos i congressos

2150

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Pràctiques d’estudiants universitaris dintre del programa TUO

2151

AM

Universitat de Girona i Agència Estatal del CSIC

AM

Projecte de Campus d’Excel·lència Internacional

2152

AM

Universitat de Ciència i Tecnologia de Nanjing

Xina

Genèric

2153

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Subvenció per al foment d’integració del professorat, any acadèmic 2010-2011

2154

Annex

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2010 al Cv (ref. 1275) signat el 31.03.2006

2155

AM

Universitat de Girona

 

Participació en el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional

2156

CV/P

European Severe Storms Laboratory

Alemanya

Participació en els congressos European Conferences on Servere Storms (ECSS)

2157

AM

Universitat de Mendoza

Argentina

Genèric

2158

AM

Universitat Iberoamericana

República Dominicana

Genèric

2159

Pròrroga

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Pròrroga del cv ref. 1890 (ampliació del CTI@UIB)

Sotmesos a votació globalment els convenis presentats, el Consell de Govern els aprova per unanimitat.

Punt 9: Precs i preguntes

El doctor Rafel Crespí Cladera demana la paraula per fer unes reflexions (forma, fons i estratègia) sobre els anuncis en diaris de l’oferta de títols propis de postgrau la UIB. Li contesta la Rectora.

A continuació, el doctor Climent Ramis Noguera demana si es pot estudiar, des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, l’avançament de la data d’inici de l’any acadèmic, així com la possibilitat de traslladar els exàmens de la convocatòria de setembre al mes de juliol. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea. Seguidament, intervenen també sobre el tema el doctor Antoni Miralles Socias, que fa una reflexió sobre la rendibilitat dels exàmens de setembre, i el doctor Rafel Crespí Cladera.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2010

Relació d’assistents:

1.       M. Teresa Adame Obrador

2.       M. Isabel Baltasar Quesada

3.       Rafel Crespí Cladera

4.       Andreu Crespí Plaza

5.       Francesc Escanellas Garcias

6.       Josep Lluís Ferrer Gomila

7.       M. Dolors Forteza Forteza

8.       Josep Antoni Frau Coll

9.       Lluís Garau Juaneda

10.   Raquel R. Herranz Bascones

11.   C. Nativitat Juaneda Sampol

12.   Jordi Lalucat Jo

13.   Antoni Llull Gilet

14.   Martí X. March Cerdà

15.   Arnau Mir Torres

16.   Antoni Miralles Socias

17.   Carlos Moreno Gómez

18.   Begoña Morey Aguirre

19.   Maria Josep Mulet Gutiérrez

20.   Balbina Nogales Fernández

21.   Gabriel Oliver Codina

22.   Joana Maria Petrus Bey

23.   Luis Fco. Piña Saiz

24.   Climent Ramis Noguera

25.   Mateu Servera Barceló

26.   Albert Sesé Abad

27.   Patrícia Trapero Llobera

28.   Maria Tugores Ques

29.   M. del Carme Vila Ribas

30.   Montserrat Casas Ametller

31.   Federico F. Garau Sobrino

 CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Pere Joan Brunet Estarellas

3.       M. Antònia Fornés Pallicer

4.       Joan Josep Fornós Astó

5.       Jordi Llabrés Bordoy

6.       Maurici Mus Amézquita

7.       David Pons Florit

8.       Marco Antonio Robledo Camacho

9.       Francesc Torres Marí