Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2008

A les 10 hores del dia 25 d'abril de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora Margalida Payeras Llodrà, per motius acadèmics, la senyora Rosa Miró Bonet i el senyor Edgard Ginard Mateu.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Hipólito Medrano Gil, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda per unanimitat d'aprovar amb modificacions al punt 7, lletra d), l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de març de 2008.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la modificació de plantilla del Departament d'Economia Aplicada, consistent en la dotació d'una càtedra d'universitat.

Se sotmet a votació aquesta proposta, que s'aprova per unanimitat del Consell de Govern (annex 3).

A continuació, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments de Química, Economia Aplicada i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

La Rectora sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 3: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al proper any acadèmic 2008-2009

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que recorda que la proposta de calendari acadèmic per al proper any acadèmic 2008-2009 es va explicar a la passada sessió del Consell de Govern per tal que es pogués introduir a les guies acadèmiques corresponents, pendent d'aprovació pel Consell de Govern a la present sessió.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, del calendari dels estudis oficials de postgrau per a l'any acadèmic 2008-2009

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica extensament el contingut i abast de la proposta que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern.

A continuació intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, que demana aclariments sobre la previsió de treball dels alumnes en període de vacances. Li contesta la directora del CEP.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, del reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica als membres del Consell de Govern el contingut i abast de la proposta de reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB.

Seguidament, intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps en relació amb la disposició transitòria primera de la proposta, per reiterar una petició formulada en el passat per ella mateixa en el sentit que es faci un estudi sobre l'homologació dels crèdits prevists a la Llei de reforma universitària amb els crèdits ECTS. Li contesta la Rectora.

A continuació intervé el doctor Francesc Torres Marí, que demana si es redactarà un nou reglament sobre les qüestions de docència. Li contesta la Rectora.

El doctor Rafel Crespí Cladera comenta, a continuació, la relació entre l'article 2.4, darrer paràgraf, en el qual s'estableix que el director de la tesi doctoral serà un doctor amb experiència en investigació acreditada, i l'article 8, darrer paràgraf, que preveu que el Consell de Direcció autoritzi la participació als ensenyaments de màster i doctorat d'investigadors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, I3 o d'altres similars. Demana si la menció expressa dels darrers investigadors significa que es dubta de la seva capacitat per impartir aquests ensenyaments. Sol·licita que es precisi més l'expressió «experiència en investigació acreditada». Pel que fa a l'article 3, demana sobre les diferències que hi pugui haver entre els distints màsters pel que fa al nombre mínim i màxim d'estudiants matriculats. En el mateix sentit, cita la disposició de l'article 8, paràgraf segon. Li contesta la Rectora.

Seguidament intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que comenta l'exigència del percentatge mínim del 70 per cent de professorat propi per a màsters professionals, exigit per la normativa pròpia de la comunitat autònoma, i el compara amb el percentatge del 50 per cent exigit a l'article 8 de la proposta. Li contesta la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

A continuació, pren la paraula el doctor Maximino San Miguel Ruibal per comentar l'incís final del darrer paràgraf de l'article 8, en què es preveu la participació de personal contractat dels instituts universitaris. Demana que es tingui en compte que als instituts mixts hi ha personal que no està contractat. Li contesta la Rectora i es decideix substituir l'expressió «personal contractat» per la de «personal adscrit».

Seguidament, el doctor San Miguel Ruibal comenta les dificultats que la norma posa per a la realització de màsters conjunts amb altres universitats. Demana que es redacti una clàusula que permeti una certa flexibilitat en aquests casos. Li contesta la Rectora.

El doctor Antoni Miralles Socias, que intervé a continuació, comenta l'exigència prevista a l'article 2, segon paràgraf, de 300 crèdits per accedir al programa de doctorat. Li contesten la directora del Centre d'Estudis de Postgrau i la Rectora.

Després, i en relació amb el paràgraf primer de l'article 2.4, demana que es precisi més l'afirmació que el doctorand realitzi un treball original d'investigació «en qualsevol disciplina», en el sentit que es tracta d'una exigència molt àmplia i ambigua. Li contesten la Rectora i la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

La doctora Jona Maria Petrus Bey planteja, en relació amb l'article 2.4, darrer paràgraf, la possibilitat que l'alumne pugui rebutjar el director de tesi doctoral que la Universitat li assigni. Li contesta la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

Seguidament, el doctor Rafel Crespí Cladera demana un major compromís amb la fixació del nombre mínim d'estudiants, prevista a l'article 3, paràgraf segon. Proposa que aquest paràgraf quedi redactat de la manera següent: «La UIB determinarà a través de la seva normativa específica el nombre mínim d'estudiants matriculats en les titulacions perquè es puguin dur a terme». Li contesta la Rectora, que considera adient la proposta del doctor Crespí Cladera.

La directora del Centre d'Estudis de Postgrau proposa redactar una disposició addicional nova en què es manifesti que, en cas de propostes conjuntes, es podrà valorar l'adaptació dels requisits establerts al capítol II.

La Rectora sotmet a votació la proposta amb les modificacions proposades a l'article 8 pel doctor San Miguel Ruibal i a l'article 3 pel doctor Crespí Cladera, així com amb la introducció d'una nova disposició addicional, com proposa la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta amb les modificacions esmentades (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC 3 ) com a institut de recerca propi de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el contingut i abast de la proposta de creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC 3 ) com a institut de recerca propi de la UIB.

Seguidament intervé el Secretari General, que explica les modificacions que va introduir el Consell de Direcció per tal d'adaptar la proposta al que disposa l'Acord normatiu 7623/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova la normativa reguladora dels instituts de recerca propis de la UIB. Així, va introduir dos articles en el conveni de creació del nou institut, en què es fa referència a la composició i el funcionament del Consell Rector de l'Institut, per una part, i a l'elecció de càrrecs de direcció i gestió de l'Institut, per l'altra. Aquests dos extrems es troben recollits, respectivament, als articles 7 i 10 del Reglament de l'Institut.

La Rectora sotmet a votació la proposta de creació de l'Institut, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica als membres del Consell de Govern el contingut i abast de la proposta de l'Acord normatiu pel qual es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza demana que se substitueixi l'expressió «personal discapacitat» per la de «personal amb discapacitat».

La Rectora sotmet a votació la proposta amb la rectificació assenyalada, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 8: Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut i abast de la modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Finalitzada la intervenció de la Gerent, se sotmet a votació la modificació, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 9: Elecció de representants del PAS a les comissions i òrgans següents:

La Rectora explica que a conseqüència de la celebració de diversos processos electorals que han tingut lloc recentment i que han implicat el personal d'administració i serveis (PAS), concretament, l'elecció dels representants del PAS al Consell de Govern a la sessió extraordinària del Claustre del dia 21 d'abril, s'ha de procedir a elegir els seus representants en diferents comissions i òrgans (annex 11). Seguidament dóna la paraula al Secretari General, que explica el procés d'elecció dels representants del PAS a les comissions i els òrgans que provenen del Consell de Govern. Així mateix, informa que en cas que el nombre de candidatures coincideixi amb el nombre de places, no serà necessari realitzar la votació.

A continuació, la Rectora dóna la paraula als representants del PAS al Consell de Govern perquè presentin les seves candidatures i es faci, si escau, la votació pertinent.

a) Comissió Econòmica

De conformitat amb l'article 186 dels Estatuts, s'ha d'elegir un representant del PAS, elegit per i entre els del Consell de Govern, a la Comissió Econòmica.

Atès que només es presenta una candidatura, queda elegit com a representant del PAS a la Comissió Econòmica el senyor Josep Antoni Frau Coll.

b) Comissió Electoral

De conformitat amb l'article 91 dels Estatuts, s'ha d'elegir un representant del PAS, elegit per i entre els del Consell de Govern, a la Comissió Electoral.

Atès que es presenta una sola candidatura, queda elegida com a representant del PAS a la Comissió Electoral la senyora M. Isabel Baltasar Quesada.

c) Comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat

De conformitat amb l'Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat (FOU núm. 146), el Consell de Govern ha d'elegir un representant del PAS a la comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat.

Es presenta una candidatura, a la qual el Consell de Govern dóna el seu suport per assentiment, per la qual cosa queda elegit com a representant del PAS a la comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat el senyor Francesc Escanellas Garcias.

d) Consell Social

De conformitat amb els articles 26 i 89 dels Estatuts, s'ha d'elegir un representant del PAS, elegit per i entre els del Consell de Govern, al Consell Social.

Atès que només es presenta una candidatura, queda elegit com a representant del PAS al Consell Social el senyor Luis Francisco Piña Saiz.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa del full informatiu que s'ha repartit a l'inici de la sessió del Consell de Govern, en què es conté una relació dels acords més rellevants adoptats pel Consell de Direcció des de la darrera sessió del Consell de Govern del mes de març. Informa igualment que aviat s'inclourà a la pàgina web de la Universitat una secció en què s'informarà dels acords del Consell de Direcció.

El doctor Francesc Torres Marí intervé per manifestar que en la nova Comissió de Polítiques d'Igualtat hi hauria d'haver qualque membre de l'àrea de coneixement de Treball Social. En aquest sentit proposa el nomenament de la senyora Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i Treball Social. Li contesta la Rectora.

El doctor Albert Sesé Abad intervé per assenyalar que la senyora Esperança Bosch Fiol, membre de la Comissió de Polítiques d'Igualtat, pertany a l'àrea de coneixement de Psicologia Bàsica i no a l'àrea de Psicologia Social, com s'indica a l'escrit. La Rectora li contesta que es corregirà.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz, atès que el Consell de Direcció ha decidit reglamentar la jubilació anticipada del personal docent, demana per què el Consell de Direcció no estudia la jubilació anticipada del personal d'administració i serveis. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Gerent.

La doctora Josefa Donoso Pardo sol·licita aclariments sobre l'acord del Consell de Direcció relatiu a la conversió dels quinquennis obtinguts com a professor titular un cop que s'hagi obtingut el nombre màxim de quinquennis previst a la legislació estatal específica. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

El senyor Francesc Escanellas Garcias intervé per comentar que la creació d'una aula nova de videoconferència implica no solament mitjans materials, sinó també personals. Li contesta la Rectora.

A continuació, la Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

¿ De la reunió de l'Associació Europea d'Universitats.
¿ De la reunió que va tenir lloc en aquesta universitat dels representats de les universitats de Perpinyà, Girona i UIB, en el marc de l'Euroregió.
¿ De l'elecció del projecte Vita per part del Grup G9, que desenvolupa la nostra universitat.
¿ De la realització d'una reunió de la xarxa Orión els dies 22 a 24 de maig en aquesta universitat, per la qual cosa les persones interessades es poden posar en contacte amb la doctora Isabel Moreno Castillo, professora del Departament de Biologia.
¿ De les actuacions dutes a terme arran de la pregunta que va formular el doctor Pere M. Deyà Serra a la darrera sessió del Consell de Govern, per tal de solucionar els problemes amb les UPS.
¿ De l'adscripció de les universitats al Ministeri de Ciència i Innovació.

Seguidament pren la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa del proper número de la revista Enllaç , que apareixerà pròximament.

A continuació intervé el vicerector d'Estudiants i Campus, que informa de la reunió de la CRUE amb els representants dels estudiants de les universitats espanyoles per informar-los de la situació actual de l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior. Informa també de la realització la passada setmana de les proves d'accés per a més grans de 25 anys.

Finalment, el delegat de la Rectora per a la innovació informa de les recents convocatòries de beques.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual explica al Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat i de professorat dels cossos docents que s'indiquen a continuació:

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat

Categoria: ajudant doctor
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil d'investigador: Microeconometria Aplicada

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia Espanyola
Perfil d'investigador: Taules input-output

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Ecologia
Perfil: Ecologia

Categoria: ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Estadística
Perfil d'investigador: el propi de l'àrea

El Consell de Govern aprova per unanimitat les comissions presentades (annex 12).

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 13):

¿ Sr. José Antonio Periáñez Morales, ajudant doctor del Departament de Psicologia, al Laboratori del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona, pel període comprès entre el 4 d'abril i el 30 de setembre de 2008, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

¿ Sr. José Luis Groizard Cardosa, professor contractat doctor del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Califòrina a Irvine (EUA), pel període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2008, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, d'acord amb el que preveuen l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

¿ Sra. Lucrecia Burges Cruz, professora contractada doctora del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat de Califòrina a Irvine (EUA), pel període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2008, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, d'acord amb el que preveuen l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Antoni Gomila Benejam, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l'1 de febrer de 2009 i el 30 de setembre de 2009 a la Universitat de Saint Andrews (Regne Unit) (annex 14).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1651

AM

Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles, Moscou

Federació Russa

Genèric

1629

Addenda

Conselleria de Medi Ambient, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat

 

Addenda: Desenvolupament de projecte

1587

CV/P

Enterasys Networks, SA

Espanya

Assignatura (optativa Laboratori de Tecnologies de Xarxes de Comunicacions)

1650

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits

1653

CV/P

Fundació Aspro Natura, Marineland Mallorca

 

Col·laboració en programa de pràctiques

1654

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

1632

CV/P

Ministeri de Medi Ambient

 

Col·laboració per a la realització d'informes

1655

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius per a l'any acadèmic 2007-2008

1635

CT

Editorial Octaedro

 

Contracte

1661

CV/P

Institut Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Palma

 

Cooperació educativa

1647

CV/P

Institut Camoes

Portugal

Cooperació en activitats d'investigació científica i de dinamització cultural

1642

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Creació d'un equip d'investigació

1656

CV/P

Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès

 

Diverses activitats durant l'any acadèmic 2007-2008

1652

CV/P

Senyor Alfons Sureda i Carrión

 

Donació

1666

CV/P

Consell de Mallorca

 

Dos cursos sobre la Perspectiva de gènere en les polítiques locals

1550

CV/P

Serveis de Millora Agrària, SA (Conselleria d'Agricultura i Pesca)

 

Enginyeria Tècnica Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria) 2006-2009

1596

CV/P

Conselleria de Medi Ambient, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

 

Estudi d'implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a les Balears.

1659

AM

Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió)

 

Foment dels usos adequats de la llengua catalana

1660

CV/P

Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió)

 

Foment dels usos de la llengua catalana

1639

CV/P

Sol Meliá, SA

 

Càtedra Sol Melià d'Estudis Turístics

1582

CV/P

Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació (Ministeri d'Educació i Ciència)

 

Gestió d'ajuts (mobilitat de professors i investigadors)

1657

CV/P

Conselleria d'Esports i Joventut

 

Programa de Voluntariat per al 2008

1646

CV/P

Fundació La Marató de TV3

 

Projecte de recerca

1669

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Remodelació de l'IMEDEA

1663

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

 

UOM a Eivissa i Formentera 2007-2008

A continuació, el doctor Pere M. Deyà Serra intervé per comentar distints aspectes del conveni amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) (ref. 1669). Li contesta la Rectora.

Seguidament intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Maximino San Miguel Ruibal i la Rectora per tractar qüestions vinculades amb les relacions entre la UIB, el CSIC i els instituts universitaris mixtos d'entre ambdues institucions.

Finalment, el Consell de Govern aprova de manera global i per assentiment els acords marc, convenis i protocols sotmesos a la seva consideració.

Punt 13: Precs i preguntes

La doctora Catalina Cantarellas Camps demana que consti en acta que, quan avui ha parlat de la conversió dels crèdits LRU en crèdits ECTS, volia dir que el sistema actual de conversió que s'utilitza a la nostra universitat el va dissenyar l'anterior Consell de Direcció. A continuació sol·licita també que consti en acta la seva discrepància amb la composició de la comissió assessora per al disseny dels plans d'estudis, en el sentit que en aquesta no hi participa com a membre cap representant de la branca d'arts i humanitats. Li contesta la Rectora.

El doctor Francesc Torres Marí pren la paraula per donar suport a la intervenció de la directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i per fer una reflexió sobre la reforma de les titulacions de grau. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

Seguidament intervé la doctora Joana Maria Petrus Bey per demanar que el nou director de política esportiva de la UIB, doctor Pere Palou Sampol, assisteixi a una sessió del Consell de Govern per explicar les seves línies d'actuació en aquesta responsabilitat. Igualment sol·licita que en el nou pressupost de la Universitat es doti econòmicament aquesta direcció de política esportiva. Finalment, demana que en la seva compareixença davant el Consell de Govern, el doctor Palou Sampol porti els indicadors de qualitat que farà servir. Li contesta la Rectora.

La doctora Irene Nadal Gómez demana sobre la iniciativa, actualment en estudi, de la concessió de llicències als membres del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia per desenvolupar temporalment una activitat professional. Demana que aquesta iniciativa es faci extensiva als departaments jurídics. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Finalment, el doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre el procés de convergència europea. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Catalina Cantarellas Camps
 5. Víctor Cerdà Martín
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Joan Ernest de Pedro Gómez
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Josefa Donoso Pardo
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Josep Lluís Ferrer Gomila
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Josep Antoni Frau Coll
 15. Cels Garcia Garcia
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Carlos Juiz García
 18. Jordi Lalucat Jo
 19. Antoni Llull Gilet
 20. Martí Xavier March Cerdà
 21. Joan Mas Vives
 22. Lluís Mas Franch
 23. Antoni Miralles Socias
 24. Carlos Moreno Gómez
 25. Begoña Morey Aguirre
 26. Irene Nadal Gómez
 27. Gabriel Oliver Codina
 28. Joana M. Petrus Bey
 29. Luis Fco. Piña Saiz
 30. Maria Pilar Roca Salom
 31. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 32. Josep Servera Baño
 33. Patricia Trapero Llobera
 34. Maria Tugores Ques
 35. María Nélida Tur Faúndez
 36. Montserrat Casas Ametller
 37. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Francesc Torres Marí
 3. M. Antònia Fornés Pallicer
 4. Lluís Garau Juaneda
 5. Arnau Mir Torres
 6. Maximino San Miguel Ruibal
 7. Albert Sesé Abad