Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2011

            A les 10 hores del dia 25 de febrer de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusa d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El doctor Rafel Crespí Cladera indica que al punt setè, paràgraf tercer, on diu «d’augmentar a 140» hauria de dir «d’augmentar de 120 a 140».

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2010 amb la modificació indicada pel doctor Crespí Cladera.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Química, Física i Biologia.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la proposta d'Acord normatiu de regiment de la Universitat

La Rectora, després d’indicar la motivació de la proposta, dóna la paraula al Secretari General, el qual explica l’abast de la proposta que substituirà l’Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener. Afegeix que el nou text s’adequa a les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJAP i PAC) i no a les de la Llei de procediment administratiu, com feia l’anterior ANRU.

Tot seguit el Secretari General analitza el contigut de la norma de forma detallada i en comenta alguns aspectes quant a l’estructura, la forma i el contingut. Seguidament constata un error material a la disposició final segona (on diu «qualificada» ha de dir «absoluta»).

Acaba la intervenció donant les gràcies al personal de l’Assessoria Jurídica i a la senyora Francesca Ballester Cardell, que s’han implicat en la revisió de l’anterior normativa i en l’elaboració de la norma que ara es presenta.

S’obre un torn de paraules en el qual intervé en primer lloc el doctor Sergio Alonso Oroza, que fa una sèrie d’observacions sobre la proposta. Li contesta el Secretari General.

Tot seguit intervé el doctor Llorenç Huguet Rotger, que es refereix a tres temes: les seccions departamentals, els instituts universitaris de recerca i el contingut de la previsió que es fa a l’incís final de l’article 12.3 («L’exercici de la primera condició no implica la renúncia a la segona»). Li contesta el Secretari General.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé en relació amb diverses qüestions del contingut dels articles 17.2.c) i d) i 71.4. Li contesten el Secretari General i la Gerent.

            També intervé el doctor Climent Ramis Noguera en relació amb el nombre de doctors necessaris per constituir una secció departamental i amb el contingut de l’article 77.5, relatiu als laboratoris. Així mateix, fa una sèrie de reflexions en relació amb una certa reiteració en la redacció del text. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

            El professor Carlos Moreno Gómez sol·licita que s’ajorni l’aprovació del document presentat, atès que considera que no hi ha hagut temps material per poder llegir amb calma i profunditat una normativa tan transcendental com aquesta.

            La doctora M. Dolors Forteza Forteza dóna suport a la proposta del professor Carlos Moreno Gómez, ja que considera convenient disposar de més temps per aprofundir en la temàtica que es tracta.

            També intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per demanar que si el tema s’ha plantejat és per prendre un acord i no perquè s’ajorni. Intervenen el Secretari General i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, els quals indiquen que no és una bona opció ajornar l’aprovació de la normativa presentada.

            Tot seguit la Rectora justifica la presentació de la proposta i agraeix les aportacions realitzades i demana el vot favorable a l’aprovació de la proposta.

            El doctor Francesc Torres Marí considera que la proposta presentada s’ha de sotmetre a votació.

            El doctor Sergio Alonso Oroza reitera la petició d’ajornament.

            La Rectora sotmet la proposta a dues votacions. En primer lloc planteja l’ajornament de la proposta. El resultat de la votació és de 7 vots a favor i trenta vots en contra de l’ajornament.

            Atès que la majoria es decanta per sotmetre a votació la proposta del text presentat, la Rectora el sotmet a votació amb les modificacions proposades pel senyor Luis Fco. Piña Saiz en relació amb l’article 17.2 i la correcció de l’error material constatada pel Secretari General. El resultat de la votació és de 31 vots a favor, 6 abstencions i cap vot en contra. Per tant, s’aprova en els termes indicats, per a la qual cosa s’han assolit les majories requerides (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2011-2012

La Rectora presenta la proposta de calendari per al proper any acadèmic 2011-2012 i dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que informa del seu contingut i abast i destaca les principals novetats del calendari: setmana no lectiva per fer tràmits administratius, començament del segon semestre i lliurament d’actes. Finalment el vicerector indica que s’ha de suprimir el paràgraf segon del punt 4.a) de la proposta.

S’obre un debat en el qual intervé el doctor Antoni Miralles Socias, que agraeix l’extensió del calendari i fa un suggeriment referent al tancament de les actes al mes de setembre (possibilitat d’avançar les dates del 5 d’octubre al 28 de setembre). Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana sobre la possibilitat de distingir els plans nous dels antics.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza s’adhereix a la proposta del doctor Crespí, però demana ampliació de terminis.

El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica reflexiona sobre la modificació normativa que afecta el calendari.

El senyor Víctor Manuel Robles Román demana per l’acompliment de la Llei d’igualtat.

La Rectora respon totes les intervencions.

En vista del contingut de les intervencions realitzades, el vicerector es compromet a arbitrar la corresponent reforma o mecanisme d’interpretació del Reglament acadèmic per tal de fer possible que es puguin tancar les actes sense que s’hagi fet el tràmit de revisió.

            Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta, amb la supressió del dit paràgraf segon del punt 4.a), així com la indicació en el punt 3.c) que el termini per lliurar les actes corresponents a les assignatures dels plans d’estudis de grau serà el 28 de setembre de 2012. El text s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de les sol·licituds de modificacions dels plans d'estudis de grau i màster

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica el contingut i abast de les sol·licituds de modificacions dels plans d'estudis de grau i màster següents:

­– Grau de Biologia.

– Grau d’Educació Infantil impartit per la Universitat de les Illes Balears.

– Grau d’Educació Primària impartit per la Universitat de les Illes Balears.

– Grau d’Educació Primària impartit pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez.

– Grau d’Educació Social.

– Grau d’Estudis Anglesos.

– Grau de Fisioteràpia.

– Grau d’Infermeria.

– Grau de Llengua i Literatura Espanyoles.

– Grau de Pedagogia.

– Grau de Turisme impartit per la Universitat de les Illes Balears.

– Grau de Turisme impartit per l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.

– Màster en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària.

S’aproven per assentiment les sol·licituds de modificació proposades (annex 6).

Punt 6: Eleccions de representants d'estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació i la Comissió Econòmica i al Consell Social

            La Rectora presenta el procés d’eleccions de representants d'estudiants a la Comissió Electoral, a la Comissió Acadèmica, a la Comissió d'Investigació, a la Comissió Econòmica i al Consell Social. Atès que a la sessió d’avui del Consell de Govern hi han assistit els representants del grup c) (estudiants), els proposa que, si hi estan d’acord, indiquin qui estaria interessat a formar part de les comissions i del Consell Social, amb la qual cosa es produiria l’elecció corresponent. Els representants manifesten la seva conformitat amb el procediment indicat i designen les persones següents:

      Comissió Electoral: el senyor Víctor M. Robles Román i la senyora Neus Coll Canyelles.

      Comissió Acadèmica: la senyora Maria del Mar Amengual Caldes, la senyora Neus Coll Canyelles, el senyor Marc López Expósito, la senyora Margalida Palmer Riera i el senyor Víctor Manuel Robles Román.

      Comissió Econòmica: el senyor Marc López Expósito.

      Consell Social: la senyora Margalida Palmer Riera.

      Comissió d’Investigació: es decideix ajornar l’elecció per a la propera sessió del Consell de Govern.

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern que el Consell de Direcció, a la sessió del passat 22 de febrer, va acordar de convocar eleccions a Rector. Afegeix que aquest acord es publicarà al FOU del proper dilluns 28 (FOU extraordinari, núm. 345). Finalment indica que la primera volta tindrà lloc el dia 23 de març i la segona, si escau, el dia 30 de març.

La Gerent informa el Consell de Govern de les eleccions sindicals, que tingueren lloc el passat 23 de febrer.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 7):

A)    Cossos docents:

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política

Perfil docent: Història de l'ètica

Perfil com a investigador: Ètica jueva medieval i a la primera edat moderna: Maimònides, Spinoza

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Química

Àrea de coneixement: Enginyeria Química

Perfil docent: Enginyeria química

Perfil com a investigador: Enginyeria d'aliments

Categoria: catedràtic d’universitat

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Orgànica

Perfil docent: Química orgànica

Perfil com a investigador: Química bioinorgànica i bioorgànica

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular

Perfil docent: Citologia i histologia

Perfil com a investigador: Senyalització cel·lular aplicada a teràpies de malalties metabòliques i oncològiques

Categoria: professor titular d’universitat

Departament: Física

Àrea de coneixement: Física Aplicada

Perfil docent: Estructures I

Perfil com a investigador: Aliatges amb memòria de forma i caracterització per microscòpia electrònica de transmissió

B)    Professors contractats:

Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Inorgànica

Perfil docent: El propi de l'àrea

Perfil com a investigador: Química bioinorgànica. Química de coordinació: components metàl·lics d'àcids nucleics i aminoàcids. Estudi dels riboreguladors del RNA (riboswitches)

b) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les concessions d’any sabàtic als professors que s’indiquen a continuació (annex 8):

Dr. Pere J. Brunet Estarellas, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2012, a la Universitat de Mòdena i Reggio de l’Emília (Itàlia) i a l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa (Portugal).

Dra. Francesca Salvà Mut, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 31 de gener de 2012, a la Universitat de Toronto (Canadà) i a la Universitat de Quebec a Montreal (Canadà).

c) Llicències d'estudis

            No n’hi ha.

d) Altres

            No n’hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 9):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2160

AM

Conselleria de Turisme i Treball i Ministeri de Turisme i Esport de la República Oriental de l’Uruguai

Uruguai

Col·laboració en matèria turística

2182

AM

Zweig Psicólogos, SL

 

Col·laboració a través del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD)

2204

AM

Conselleria de Salut i Consum

 

Projecte d’Universitat Saludable

2211

AM

Universitat de Montreal

Canadà

Genèric

2212

CV/P

Ministeri d’Educació

 

Ajudes en el marc de l’Estatut del personal investigador en formació (EPIF)

2233

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Projecte de recerca CTM2009-10163-C02-01

2235

AM

Universitat Autònoma de Santo Domingo

República Dominicana

Genèric

2236

CV/P

IES Cap de Llevant de Maó

 

Aportar instal·lacions i equipaments per a assignatures de màster

2239

AM

Fundació Intermón Oxfam

 

Cooperació al desenvolupament i la solidaritat

2240

Addenda

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Activitats de divulgació científica durant els anys 2010 i 2011

2244

Annex

Universitat Nacional de Chengchi

Taiwan

Annex al memoràndum d’acord per la col·laboració acadèmica, científica i cultural

2246

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Desenvolupar el programa Ramón y Cajal, convocatòria de 2010

2248

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Reconeixement d’estudis (formació professional i grau)

2250

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Subvenció per a la implantació del sistema integrat d’informació universitària

2253

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Instrumentar la subvenció per a actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

2257

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

2260

Protocol

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Previsions de bonificació dels preus d’utilització dels espais de la UIB

2261

Protocol

Sindicat de Periodistes de les Illes Balears

 

Previsions de bonificació dels preus d’utilització dels espais de la UIB

 

            A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat (annex 10):

    Addenda al conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Lleida, per a la realització conjunta del Màster Interuniversitari Oficial en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement, signat el 7 de juny de 2007 (ref. 2245).

    Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i ASIMAG Servicios Empresariales per a la realització conjunta del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball, títol propi de la UIB, signat el 4 de febrer de 2010 (ref. 2243).

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 10: Precs i preguntes

El senyor Francesc Escanellas Garcias fa unes reflexions sobre la manca d’espai adient, amb capacitat per sobre les 500 persones, per dur-hi a terme els actes de la Universitat i proposa la construcció d’un espai amb aquestes característiques (Aula Magna, Paranimf). Li contesta la Rectora.

El doctor Gabriel Oliver Codina intervé per agrair a la comunitat universitària l’acollida i participació en el doctorat honoris causa del senyor Eduard Punset i Casals. Finalment, lamenta que al llarg del seu mandat com a director de l’Escola Politècnica Superior no hagi pogut posar en condicions la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda.

El doctor Francesc Torres Marí fa una sèrie de consideracions sobre l’assistència dels representants dels estudiants a les sessions del Consell de Govern i sobre la manca d’espai al campus, especialment pel que fa al projecte de l’edifici per a la biblioteca central de la Universitat. Finalment, sol·licita que consti en acta l’eficiència i dignitat amb les quals el doctor Pere Joan Brunet Estarellas ha desenvolupat la tasca de degà de la Facultat de Filosofia i Lletres els darrers anys. Li contesta la Rectora.

El senyor Víctor Robles Román agraeix les paraules de reconeixement dels membres del Consell de Govern a la presència dels representants dels estudiants a la sessió d’avui.

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica transmet un prec del doctor Climent Ramis Noguera, director del Departament de Física que no ha pogut assistir a tota la sessió del Consell de Govern, en el sentit que la ponderació de les qualificacions a efectes de la sol·licitud d’ajuts es faci tenint en compte els cinc darrers anys. La Rectora indica que a la darrera convocatòria d’ajuts de la Universitat ja es va fer així, però que, en tot cas, transmetrà el prec al vicerector d’Investigació.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2011

Relació d’assistents:

1.     Isabel M. Aguiló Pons

2.     Sergio Alonso Oroza

3.     M. Isabel Baltasar Quesada

4.     Miquel Bennàsar Veny

5.     Neus Coll Canyelles

6.     Andreu Crespí Plaza

7.     Pere M. Deyà Serra

8.     Francesc Escanellas Garcias

9.     Josep Lluís Ferrer Gomila

10. Josep Antoni Frau Coll

11. M. Dolors Forteza Forteza

12. Lluís Garau Juaneda

13. Cels Garcia Garcia

14. Raquel Herranz Bascones

15. Llorenç Huguet Rotger

16. Maria Juan Garau

17. C. Nativitat Juaneda Sampol

18. Jordi Lalucat Jo

19. Antoni Llull Gilet

20. Marc López Expósito

21. Martí X. March Cerdà

22. Joan March Noguera

23. Joan Antoni Mesquida Cantallops

24. Arnau Mir Torres

25. Carlos Moreno Gómez

26. Begoña Morey Aguirre

27. M. Josep Mulet Gutiérrez

28. Gabriel Oliver Codina

29. Margalida Palmer Riera

30. Margalida Payeras Llodrà

31. Luis Fco. Piña Saiz

32. Climent Ramis Noguera

33. Victor Manuel Robles Román

34. Maria Pilar Roca Salom

35. Mateu Servera Barceló

36. Patrícia Trapero Llobera

37. M. Carme Vila Ribas

38. Montserrat Casas Ametller

39. Federico F. Garau Sobrino
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Antoni Aguiló Pons

2.     Pere Joan Brunet Estarellas

3.     Santiago J. Cavanillas Múgica

4.     Rafel Crespí Cladera

5.     Maria Antònia Fornés Pallicer

6.     Joan Josep Fornós Astó

7.     Jordi Llabrés Bordoy

8.     Hipólito Medrano Gil

9.     Antoni Miralles Socias

10. Josep L. Oliver Torelló

11. Marco Antonio Robledo Camacho

12. Francesc Torres Marí