Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009

A les 10 hores del dia 25 de setembre de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Carlos Juiz García i les doctores Joana M. Petrus Bey i Patrícia Trapero Llobera.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

Amb caràcter previ, el doctor Antoni Aguiló Pons sol·licita que al punt 4 de l'acta, quan es refereix a la seva intervenció, hi figuri la resposta que li va donar la Rectora. Intervé la Rectora per manifestar que ella va contestar que es convocaria el doctor Aguiló Pons a les reunions de la comissió per a la implantació de la titulació d'estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i així ho ha indicat al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que presideix la comissió esmentada.

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2009, amb l'afegitó de la intervenció de la Rectora.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que presenta la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa. Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 3).

A continuació, el vicerector explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Economia Aplicada, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filosofia i Treball Social, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Ciències Matemàtiques i Informàtica. La proposta s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 4).

Punt 3: Acord normatiu sobre la presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut de la proposta d'acord normatiu, que coincideix fonamentalment amb el que es va aprovar per a la darrera reforma dels Estatuts. Aquesta vegada s'ha flexibilitzat la presentació de les esmenes, que es podrà fer mitjançant correu electrònic i sense necessitat de registrar-les.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 4: Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut de l'informe elaborat per la Comissió d'Estudis de Postgrau en relació amb el reconeixement de crèdits a les persones que hagin cursat el Màster en Salut Laboral (títol propi de la UIB) i que volen matricular-se al màster oficial en Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals). Ara es demana, d'acord amb l'article 6.4 de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB, el vistiplau del Consell de Govern.

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per sol·licitar que les properes vegades que es plantegi al Consell de Govern el tema del reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster s'aporti tota la documentació relativa a la titulació cursada.

El doctor Albert Sesé Abad intervé per fer unes reflexions sobre la transcendència de la decisió d'avui en el futur, en especial amb màsters vinculats al seu àmbit del coneixement. Li contesten la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que assenyalen l'excepcionalitat d'aquest tràmit.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 5: Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut i l'abast de la proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB en relació amb la Seu universitària de Menorca.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 7).

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • Agraeix als membres del Consell de Govern que assistiren a l'acte d'inauguració de l'any acadèmic d'ahir la seva presència.
 • De la sol·licitud per part de la UIB del Campus d'Excel·lència. Dóna les gràcies expressament a les persones que l'han ajudat a emplenar la sol·licitud, com ara el vicerector d'Investigació, el vicerector d'Estudiants i Campus, el delegat de la Rectora per a la innovació, la directora de l'Oficina de Suport a la Recerca, el subdirector del Centre d'Estudis de Postgrau i el director de l'Oficina de Gestió Ambiental.
 • De l¿entrada a la Xarxa Iberoamericana de Recerca, la qual cosa s'ha pogut realitzar gràcies als alts índexs de recerca del professorat de la UIB.

Finalment, la Rectora informa que, a petició pròpia i per motius d'investigació relacionats amb el seu doctorat, el senyor Joan Ernest de Pedro Gómez cessarà com a delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i el substituirà el doctor David Pons Florit. Vol deixar constància de l'agraïment al senyor Joan Ernest de Pedro Gómez per la feina feta durant aquests anys al capdavant de les seves responsabilitats i, igualment, agraeix al doctor Pons Florit l'acceptació del càrrec.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa dels temes següents:

 • Dels resultats de la convocatòria de setembre de les proves de selectivitat.
 • De l'inici de l'any acadèmic la propera setmana i de la vigilància del campus per part de la policia local.
 • Del funcionament del bus circular dins el campus i de la utilització d'un autobús més petit, que permetrà arribar a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa el Consell de Govern dels temes següents:

 • De l'obertura d'un espai col·laboratiu a Moodle adreçat als degans, directors d'escola i directors de departament.
 • Un cop realitzades les gestions corresponents, els alumnes del programa ERASMUS es podran matricular a assignatures de plans antics i de nous estudis de grau.

El vicerector d'Investigació informa dels temes següents:

 • De la concessió de les beques predoctorals convocades pel Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Del prec que li ha adreçat la Comissió de Bioètica en el sentit que els professors que imparteixen assignatures amb pràctiques que necessiten l'aprovació de la Comissió, ho sol·licitin abans de començar la docència de l'assignatura.

A continuació, el Secretari General informa del calendari de sessions del Consell de Govern per al proper any acadèmic (annex 8).

Finalment, la Rectora informa que les propostes de nous plans d'estudis de grau d'enginyeria les ha d'aprovar el Consell de Govern i s'han d'enviar a l'ANECA perquè les verifiqui abans de final d'any. En cas contrari, no es garanteix que es puguin verificar abans del començament de l'any acadèmic 2010-2011.

Punt 7: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que comença per indicar una errada en la composició d'un tribunal que va aprovar el Consell de Govern el 23 de juliol de 2009, en què un mateix membre figurava, a la vegada, com a titular i suplent (annex 9):

Categoria : professor titular d'universitat
Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent : Matemàtica discreta. Processament digital del senyal
Perfil com a investigador : Biologia computacional i bioinformàtica

A continuació, el vicerector informa de les distintes propostes de comissions. Sotmeses a votació, el Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació, sempre que es compleixin els requisits que exigeix la normativa (annex 10):

Professorat dels cossos docents

Categoria : catedràtic d'universitat
Departament : Biologia
Àrea de coneixement : Genètica
Perfil docent : Genètica i evolució
Perfil com a investigador : Genètica poblacional i evolució insular

Categoria : catedràtic d'universitat
Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent : Enzimologia i bioquímica dels aliments
Perfil com a investigador : Nutrició comunitària i estrès oxidatiu

Categoria : professor titular d'universitat
Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent : Bioenergètica i bioquímica industrial
Perfil com a investigador : Estrès oxidatiu associat a l'activitat física

Professorat contractat

Categoria : professor contractat doctor (programa I3 Ramón y Cajal)
Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica
Perfil com a investigador : Tècniques adaptatives en sistemes multiantena multiportadora (MIMO-OFDM)

Categoria : professor contractat doctor (programa I3 Ramón y Cajal)
Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil com a investigador : Interfícies enactives basades en l'anàlisi del moviment humà en seqüències d'imatges

Categoria : professor contractat doctor
Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil com a investigador : Transfecció de senyals en cèl·lules tumorals i en la resposta a quimioteràpia

Categoria : ajudant doctor
Departament : Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent : Finances
Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

Categoria : professor visitant
Departament : Física
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada
Perfil docent : Física estadística i no lineal
Perfil com a investigador : Recerca en temes de física estadística i no lineal, especialment en dinàmica de sistemes de neurones acoblades

Categoria : professor contractat doctor (programa I3)
Institut : IFISC
Àrea de coneixement : Òptica
Perfil com a investigador : Dinàmica de làsers de semiconductor

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 8: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1837

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

Elaboració de tres diccionaris, d'agricultura, pesca i de ramaderia

1841

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Formació, recerca i transferència de coneixements en l'àmbit del Benestar Social

1930

AM

Universitat de Canton

Xina

Genèric

1932

AM

Universitat de Timisoara de l'Oest

Romania

Genèric

1933

CV/P

Consell d'Eivissa i Conselleria d'Educació i Cultura

Universitat d'Estiu (IX UEEF 2009)

1934

CV/P

Instituto de Turismo de España, Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA, i catorze universitats

Espanya

Posada en marxa del Sistema d'Informació Científica en Turisme a través d'Internet (SICTUR)

1936

Addenda

Universitat de Florència

Itàlia

Genèric

1937

CV/P

CSIC, Universitat Internacional Menéndez Pelayo

Espanya

Desenvolupament del Màster en Canvi Global i doctorat

1938

CV/P

Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Ajuntament d'Alaior, ParcBIT Desenvolupament, SA, Associació Polígon Industrial la Trotxa

Creació del Centre BIT Menorca (PARCBIT)

1941

CV/P

Conselleria de Treball i Formació, Conselleria d'Interior, Ajuntament de Palma, Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública

XVIII Congrés de la Sociedad Española de Salud Laboral en la Adm. Pública

1942

CV/P

Endesa Gas Transportista, SLU

Espanya

Accés a les prospeccions edafològiques de la UIB

1875

CV/P

Caixa de Balears, «Sa Nostra» (Club d'Inversió Sa Nostra - UIB)

Formació pràctica en matèria d'anàlisi econòmica i mercats financers

A continuació demana la paraula la doctora Maria Tugores Ques, que explica l'origen del conveni amb referència 1875 i demana que aquest fet s'introdueixi tant en l'exposició de motius com en el clausulat, així com expressa l'agraïment als professors que s'han ocupat fins ara del Club d'Inversió Sa Nostra - UIB. Així mateix, demana que a la frase segona de l'acord tercer s'introdueixi una menció al fet que el director i un dels coordinadors seran professors de la UIB, pertanyents preferentment a l'àrea d'economia aplicada.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana la paraula per defensar que el contingut de l'acord sigui el del text de la proposta i que, per tant, es digui que el professorat ha de pertànyer a l'àmbit de l'economia.

Seguidament, s'obre un debat en què intervenen la doctora Maria Tugores Ques, el doctor Rafel Crespí Cladera, la doctora Margalida Payeras Llodrà, la Rectora i el Secretari General.

Finalment, el Secretari General proposa que a l'expositiu número 1 del conveni s'introdueixi una menció al fet que el Club Inversió Sa Nostra - UIB funciona des de l'any 1989 i que s'ha dirigit des de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada de l'antic Departament d'Economia i Empresa. La proposta s'accepta per assentiment.

Seguidament se sotmet a votació la proposta de la doctora Tugores Ques d'introduir a l'acord tercer la frase «pertanyents preferentment a l'àrea d'economia aplicada». La doctora M. Dolors Forteza Forteza demana que la votació sigui secreta, la qual cosa es fa.

Es realitza la votació secreta, que dóna el resultat següent: 15 vots en contra, 12 vots a favor i 5 vots en blanc. En conseqüència, no s'accepta la proposta de la doctora Tugores Ques i l'acord tercer no es modifica.

Sotmesos a votació de forma global la resta de convenis indicats, s'aproven per unanimitat.

Punt 9: Precs i preguntes

El doctor Joan March Noguera demana a la Rectora que informi sobre la implantació dels estudis de Medicina. Li contesta la Rectora.

El senyor Carlos Moreno Gómez manifesta la seva satisfacció per la publicació del conveni col·lectiu del personal laboral, tot i que només queda pendent que hi hagi disponibilitat pressupostària per abonar els complementes corresponents als sexennis i als quinquennis. Li contesta la Rectora.

El doctor Maurici Mus Amézquita, director del Centre d'Estudis de Postgrau, intervé per explicar les gestions que s'han dut a terme en relació amb les esmenes a les observacions que es varen fer a la darrera sessió del Consell de Govern en relació amb la proposta del Màster en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Víctor Cerdà Martín
 3. Rafel Crespí Cladera
 4. Andreu Crespí Plaza
 5. Nicolau Dols Salas
 6. Francesc Escanellas Garcias
 7. Josep L. Ferrer Gomila
 8. M. Dolors Forteza Forteza
 9. Josep Antoni Frau Coll
 10. Lluís Garau Juaneda
 11. Cels Garcia Garcia
 12. Raquel R. Herranz Bascones
 13. C. Nativitat Juaneda Sampol
 14. Jordi Lalucat Jo
 15. Antoni Llull Gilet
 16. Martí X. March Cerdà
 17. Joan March Noguera
 18. Arnau Mir Torres
 19. Antoni Miralles Socias
 20. Carlos Moreno Gómez
 21. Begoña Morey Aguirre
 22. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 23. Maurici Mus Amézquita
 24. Margalida Payeras Llodrà
 25. Luis Francisco Piña Saiz
 26. Climent Ramis Noguera
 27. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 28. Mateu Servera Barceló
 29. Albert Sesé Abad
 30. Maria Tugores Ques
 31. M. del Carme Vila Ribas
 32. Montserrat Casas Ametller
 33. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Jordi Llabrés Bordoy
 3. Marco Antonio Robledo Camacho
 4. Maximino San Miguel Ruibal
 5. Francesc Torres Marí