Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2007

A les 10 hores del dia 25 de setembre de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, per motius personals, la doctora M. Teresa Adame Obrador i la doctora M. Dolors Forteza Forteza, per motius acadèmics, i el doctor Pedro A. Munar Bernat.

També han excusat l'absència el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Albert Sesé Abad i el doctor Pere J. Brunet Estarellas, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2007.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia i Treball Social, Física, Química, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i Infermeria i Fisioteràpia.

Tot seguit pren la paraula el vicerector d'Investigació per tal d'explicar als membres del Consell de Govern les modificacions de plantilla corresponents a les places de professors contractats doctors vinculades al programa I3 dels departaments de Física, Química i Biologia.

El doctor Hipólito Medrano Gil pregunta si al Departament de Biologia es convoquen una o dues places del programa I3. El vicerector d'Investigació li respon que són dues les places, una de les quals resta condicionada a la notificació oficial que la persona de la nostra universitat que es troba en el programa I3 ha estat acreditada com a professor contractat doctor.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació de l'Itinerari d'especialització en Formació a l'Organització

Davant l'absència del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i atès que no hi ha cap representant de la Facultat d'Educació, ja que avui hi ha la jornada d'acollida d'estudiants al centre esmentat, la Rectora explica la proposta de la Facultat d'Educació per implantar l'itinerari d'especialització en Formació a l'Organització i l'itinerari d'especialització en Pedagogia Escolar com a títols propis de la UIB, d'acord amb la normativa vigent sobre títols propis de la UIB (Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre). Finalment explica al Consell de Govern que aquests itineraris en cap moment no suposen augment de la plantilla del professorat.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de coneixement de les Ciències Econòmiques)

La Rectora explica als membres del Consell de Govern que la vacant de la Comissió d'Estudis de Postgrau es va produir per la renúncia de la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol amb motiu del seu nomenament com a vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. Després d'haver realitzat consultes amb el professorat dels estudis d'economia, el Consell de Direcció proposa al Consell de Govern el nomenament del doctor Antoni Socias Salvà, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat del Departament d'Economia de l'Empresa, per ocupar la vacant. Així mateix, la Rectora explica que aquesta proposta no impedeix que es puguin presentar candidatures alternatives d'altres membres del Consell de Govern. Atès que no es presenta cap més candidatura, s'aprova per assentiment l'elecció del doctor Socias Salvà, del Departament d'Economia de l'Empresa, com a membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau de l'àmbit de coneixement de les Ciències Econòmiques.

Punt 5: Autorització prèvia de sol·licitud d'endeutament, de conformitat amb l'article 191 dels Estatuts

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica el sentit de l'autorització. Mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2005, el Ministeri d'Educació i Ciència, a través de la Secretaria d'Estat d'Universitat i Investigació, va convocar la concessió d'ajudes en forma de bestretes reemborsables per a la realització de projectes d'infraestructures cientificotecnològiques. La nostra universitat va sol·licitar i obtenir un ajut per valor d'1.815.872,28 euros per a l'equipament dels Serveis Cientificotècnics. Comptablement es tracta d'una operació d'endeutament en forma d'avançament reemborsable, atès que hi ha un termini d'amortització de 10 anys. Ara bé, a l'hora de comptabilitzar aquesta operació per part de la Universitat es va fer com una transferència de capital dins el capítol d'ingressos. Sembla que es va fer d'aquesta manera a suggeriment de la comunitat autònoma perquè aquesta operació no es computàs com a dèficit de la comunitat autònoma. Per altra banda, l'auditoria dels comptes de la Universitat, sol·licitada pel Consell Social, ha reflectit en el seu informe aquesta comptabilització errònia. Per tal d'evitar que en els informes dels auditors dels propers deu anys es reflecteixi aquesta situació, ara es demana la modificació i que, a l'empara de l'article 191 dels Estatuts, s'autoritzi l'endeutament de la Universitat per valor d'1.815.872,28 euros. Aquesta operació d'endeutament ha de ser autoritzada pel Consell de Govern, pel Consell Social i, finalment, pel Govern de la comunitat autònoma. Per tant, ara se sol·licita al Consell de Govern el permís per realitzar aquest endeutament.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer demana si realment la concessió inicial del Ministeri no estava pensada com a endeutament sinó com un ingrés de la Universitat i ara ens demanen la devolució. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa li respon que sempre es va concebre com una operació d'endeutament.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si s'ha parlat amb el Govern de la comunitat autònoma per saber anticipadament si aprovarà aquest endeutament. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa li contesta que el Govern ha estat informat i que la Universitat no ha rebut cap resposta.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat autoritzar, a l'empara de l'article 191 dels Estatuts, l'endeutament de la Universitat pel valor esmentat i s'acorda de trametre aquest acord al Consell Social perquè faci els tràmits pertinents davant el Govern de la comunitat autònoma, de conformitat amb la legislació vigent (annex 5).

Punt 6: Integració dels CEU a TU (disposició addicional primera de la LO 4/2007, de 12 d'abril)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica l'abast i significat de l'acord que se sotmet al Consell de Govern (annex 6). Es demana la conformitat del Consell de Govern des del moment que aquesta integració per motius legals, l'aplicació de la disposició addicional primera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, dóna lloc a una modificació de plantilla, encara que sense cost econòmic.

La doctora M. Pilar Sánchez-Cuenca López pregunta si, atès el caràcter voluntari de la integració, tindrà qualque conseqüència per a les persones interessades a romandre en el cos de professors catedràtics d'escola universitària. El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica li contesta que, de moment, no hi ha cap diferència pràctica entre els professors catedràtics d'escola universitària i els professors titulars d'universitat i que l'equiparació és total. La Rectora intervé per dir que per part del Ministeri hi ha una voluntat manifesta per extingir el cos de professors catedràtics d'escola universitària.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa sobre els temes següents:

a) Del calendari de sessions del Consell de Govern per a l'any acadèmic 2007-2008 (annex 7).

b) Dels contractes de pràctiques en empreses, diu que el Consell de Mallorca finançarà quatre titulats superiors que coordinaran aquest tipus de pràctiques i les impulsaran. Informa que el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea es reunirà amb els degans i directors de centres per determinar quines persones dels distints centres poden desenvolupar aquesta tasca de coordinació.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer demana si la persona que s'ocupa de la coordinació de pràctiques en empreses a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials es pot integrar en el grup dels quatre titulats superiors que exerciran aquesta funció. La Rectora li contesta que en principi no hi ha cap inconvenient.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer pren novament la paraula per explicar el perfil de flexibilitat que es demana a la persona dels estudis d'Economia per desenvolupar la seva tasca. Davant això expressa la seva por davant la rigidesa en què pot derivar aquesta institucionalització. La Rectora li respon que no es pretén la institucionalització d'aquesta tasca, que serà desenvolupada per les persones que es designin.

El doctor Gabriel Oliver Codina intervé per donar la benvinguda a aquesta iniciativa per solucionar el problema de les pràctiques en empreses. Considera que la solució és incompleta, per tal com hi ha una part acadèmica d'aquestes pràctiques que no podrà ser desenvolupada pels nous tutors i serà responsabilitat dels professors dels centres. La Rectora li contesta que això és una primera mesura tendent a solucionar aquest tema.

c) De la creació de la comissió assessora per a la reforma dels Estatuts (CARE). La Rectora informa de la futura reforma dels Estatuts de la Universitat per adaptar-los al nou text de la LOU. Considera que aquesta modificació no ha de ser solament una adaptació a les exigències del nou text legal, sinó que es pot aprofitar per flexibilitzar els Estatuts perquè permetin una universitat més moderna i àgil. Per tot això, la Rectora informa el Consell de Govern que s'ha creat una comissió assessora per a la reforma dels Estatuts (CARE) que s'encarregarà temporalment, fins que s'aprovi la comissió de reforma dels Estatuts, d'estudiar les reformes necessàries i recollir els suggeriments de la comunitat universitària. Aquesta comissió serà integrada pel Secretari General, que la presidirà, el cap de l'Assessoria Jurídica, que farà de secretari, cinc membres del PDI de les diverses branques del coneixement designats per la Rectora, un membre del PAS designat per la Rectora i un membre de la comissió permanent del Consell d'Estudiants elegit per aquesta comissió permanent.

d) Dels projectes de reials decrets d'accés, d'acreditació i dels nous ensenyaments. A la pàgina web de la Universitat es poden consultar els textos d'aquests projectes. Sembla imminent l'aprovació d'aquestes normes.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa sobre el tema següent:

¿ De les propostes sobre reforma de les titulacions. El vicerector primer informa extensament el Consell de Govern sobre les directrius d'actuació per als propers anys acadèmics en relació amb la reforma de les titulacions. Explica les futures actuacions pel que fa al document de plantilla, la formació del professorat i del personal d'administració i serveis, l'elaboració dels plans d'estudis i la conveniència d'avançar eleccions a deganats i direccions de centres, així com de la periodització d'aquestes actuacions. Es preveu que per a l'any acadèmic 2009-2010 s'implantin els nous plans d'estudis.

La vicerectora de Relacions Internacionals informa sobre els temes següents:

a) De l'acte d'acollida dels estudiants de mobilitat que va tenir lloc ahir. Fa un resum de les previsions de mobilitat per a l'any acadèmic 2007-2008.

b) De l'edició de la nova guia per als estudiants d'intercanvi.

c) De l'inici, per part del Servei de Relacions Internacionals, d'un pla experimental d'acollida dels estudiants extracomunitaris per ajudar-los a realitzar certs tràmits.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa dels temes següents:

a) Del transport dins i fora del campus. S'ha creat una línia d'autobús dins el campus per tal de fomentar l'ús del transport públic. També s'han produït canvis a l'itinerari de la línia 19 de l'EMT, per tal que presti servei fins al ParcBIT. Finalment, s'ha previst una reforma de circulació de vehicles dins el campus. Ara bé, totes aquestes novetats, que havien d'entrar en funcionament l'1 d'octubre, resten en espera que es restableixi la línia del metro.

b) Del control del trànsit al campus. A partir del dia 1 d'octubre la Policia Municipal s'encarregarà del control del trànsit dins el campus.

c) De les obres dels passos de vianants. S'han creat un parell de passos de vianants lleugerament elevats sobre el nivell dels carrers per tal que els vehicles minorin la velocitat.

d) De les olimpíades. Es farà una reunió conjunta amb les persones implicades per tal d'establir un calendari d'actes. Així mateix, informa que s'ha previst que els tres primers alumnes de cada olimpíada tinguin matrícula gratuïta.

e) Dels alumnes col·laboradors tipus B. S'ha agilitat el procés de selecció d'aquest tipus d'alumnes per tal que puguin començar ben aviat a realitzar la seva tasca.

El doctor Pere M. Deyà Serra sol·licita que se senyalitzi correctament la rotonda d'entrada que hi ha al costat de Son Lledó. Manifesta la seva autocrítica davant el fet que la Policia Municipal s'hagi d'encarregar del trànsit del campus.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer pregunta sobre l'abast de la unificació que es durà a terme amb motiu de les olimpíades. El vicerector d'Estudiants i Campus li respon que s'intenta que hi hagi uns criteris mínims comuns a totes i que es realitzin amb un cert ordre. La Rectora, per part seva, incideix en la idea d'un mínim comú.

El vicerector de Projecció Cultural informa dels temes següents:

a) Del trentè aniversari de la UIB. S'han programat tot un conjunt d'activitats (exposició, elaboració d'un llibre commemoratiu i realització de taules rodones) per celebrar-ho. El vicerector mostra als membres del Consell de Govern el logo que s'ha creat per a aquest esdeveniment, que apareixerà en totes les activitats culturals. Finalment, informa que el Consell de Direcció ha nomenant comissari d'aquesta celebració el senyor Gabriel Mesquida Amengual.

b) De l'agenda cultural unificada. El vicerector informa de la creació d'una agenda cultural unificada per a l'any acadèmic 2007-2008.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa del tema següent:

¿ Del canvi de concessionari en el servei de menjador de Son Lledó, que estarà operatiu a partir de l'1 d'octubre.

La Gerent informa dels temes següents:

a) De les promocions internes. El proper mes es convocaran promocions internes a cossos específics de funcionaris.

b) De les enquestes al PAS. Informa dels tres tipus d'enquestes que s'estan fent al PAS i que es faran servir fonamentalment per elaborar el nou document de plantilla.

El Secretari General informa sobre el tema següent:

¿ De la previsió d'eleccions a la UIB dins el proper any acadèmic 2007-2008 i de la possibilitat, a petició de les persones interessades, d'avançar les eleccions a degans i directors de centre al darrer trimestre de l'any 2007.

El doctor Gabriel Oliver Codina planteja el problema derivat del desajustament que hi ha entre les renovacions del òrgans unipersonals i els col·legiats. El Secretari General li contesta que en el passat, quan el Rector l'elegia el Claustre, la renovació d'aquest òrgan col·legiat no es feia en paral·lel a l'elecció de Rector. A més a més, en cas de discrepàncies entre l'òrgan col·legiat i l'unipersonal hi ha mecanismes democràtics per solucionar-les, com ara la moció de censura i la qüestió de confiança.

El delegat de la Rectora per a les noves tecnologies informa del tema següent:

¿ De l'aprovació de l'accés del PAS a Internet per part del Consell de Direcció el passat mes de juliol.

El delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera informa dels temes següents:

a) De la finalització de les obres d'ampliació de les seus universitàries, especialment a la Seu universitària de Menorca, que ha duplicat la seva capacitat.

b) Amb l'inici del nou any acadèmic començaran a funcionar les noves figures de coordinadors dels estudis a les seus universitàries i el Consell de les seus.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 8):

Categoria: professor/a col·laborador/a
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Fonament d'infermeria / Teories i models d'infermeria / Evolució històrica de les cures d'infermeria

Categoria: professor/a col·laborador/a
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Infermeria comunitària II / Metodologia d'infermeria en pràctiques clíniques / Administració de serveis d'infermeria

A continuació explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat vinculades al programa I3 (annex 9):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil investigador: Predicció numèrica del temps

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil investigador: Sistemes quàntics

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Activitat a realitzar: Fonamentalment d'investigació
Perfil de la plaça: Química supramolecular

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil: Biologia cel·lular de la neurodegeneració de motoneurones

Sotmeses a votació aquestes propostes, s'aproven per unanimitat, si bé, de la mateixa manera que al punt segon s'ha aprovat la modificació de plantilla, s'aprova una cinquena proposta condicionada que la Universitat rebi la notificació oficial que la persona de la nostra universitat que es troba al programa I3 ha estat acreditada com a professor contractat doctor. La proposta es refereix a la plaça següent:

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil: Bases cel·lulars de l'efecte antiobès d'àcids grassos naturals i modificats

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

En absència del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, la Rectora presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 10).

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies docents sol·licitades per a l'any acadèmic 2007-2008.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1554

AM

Universitat Nacional de San Martín, Buenos Aires

Argentina

Genèric

1562

AM

Centre Universitari del Futbol i Ciències de l'Esport

Mèxic

Genèric

1566

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

-

Anuari teatral de les Illes Balears (Càtedra Joan Ramis i Ramis)

1560

CV/P

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

-

Avaluació cientificotècnica de tres accions

1494

CV/P

Universitat de Cadis

-

Cessió gratuïta (Minisubmarí monoplaça UWS Tanit)

1572

CV/P

Fundació Drac

-

Col·lecció de llibres (Humanitats i Noves Tecnologies)

1558

AM

MODEL

-

Estudi (Escala de tractament inadequat (ETI) de la gent gran)

1417

Addenda

Universitats de Lleida i Rovira i Virgili

-

Màster interuniversitari (Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement)

1574

CV/P

Fundació Drac

-

Sis beques (estudiants de màsters oficials)

1575

CV/P

Fundació Drac

-

Textos en moviment, taller d'escriptura creativa i conferències

1573

CV/P

Fundació Drac

-

Títol propi de la UIB (Diploma Universitari en Cultura Medieval)

1564

CV/P

Consell d'Eivissa i Conselleria d'Educació i Cultura

-

Universitat d'Estiu (VIII UEEF 2007)

El Consell de Govern ratifica, per assentiment, un per un, els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 10: Precs i preguntes

El doctor Lluís Mas Franch pregunta a la Gerent si a les enquestes s'ha previst la possibilitat d'apropar el PAS als departaments. La Gerent li respon que en l'adaptació a l'EEES, les facultats o les escoles són els centres de l'activitat i no, com ara, els departaments. El doctor Lluís Mas Franch afirma que ell es referia tant a les activitats docents com a les d'investigació. La Gerent li respon que aquestes també es tindran en compte. La Rectora afirma que també es tindran en compte totes les activitats per tal d'apropar el PAS al professorat.

La senyora María José Morales Mateo critica la reforma de la circulació al campus i el fet que a partir d'ara hi intervingui la Policia Municipal. Així mateix, demana com es pensa fer arribar aquesta informació als estudiants. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2007

Relació d'assistents:

 1. M. Isabel Aguiló Pons
 2. Víctor Cerdà Martín
 3. Andreu Crespí Plaza
 4. Joan E. de Pedro Gómez
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Nicolau Dols Salas
 7. Josefa Donoso Pardo
 8. Josep Lluís Ferrer Gomila
 9. Cels Garcia Garcia
 10. Raquel Herranz Bascones
 11. C. Nativitat Juaneda Sampol
 12. Carlos Juiz García
 13. Jordi Lalucat Jo
 14. Antoni Llull Gilet
 15. Martí X. March Cerdà
 16. Lluís Mas Franch
 17. Antoni Miralles Socias
 18. M. José Morales Mateo
 19. Begoña Morey Aguirre
 20. Irene Nadal Gómez
 21. Gabriel Oliver Codina
 22. Margalida Payeras Llodrà
 23. Joana Maria Petrus Bey
 24. Luis Fco. Piña Saiz
 25. Maria Pilar Roca Salom
 26. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 27. Francesc Sastre Albertí
 28. Antoni Socias Salvà
 29. Patrícia Trapero Llobera
 30. Maria Tugores Ques
 31. M. Nélida Tur Faúndez
 32. Montserrat Casas Ametller
 33. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2007

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Hipólito Medrano Gil
 2. Arnau Mir Torres
 3. Javier Rey-Maquieira Palmer