Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008

A les 11 hores del dia 26 de novembre de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Mateu Servera Barceló, el doctor Carlos Juiz García, el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Lluís Garau Juaneda, la doctora Maria Tugores Ques i el senyor Carlos Moreno Gómez.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

Abans de començar la sessió, la Rectora informa sobre el procés d'aprovació de les directrius per als títols de grau d'enginyeries.

Punt 1: Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer)

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que assenyala que avui es presenten tres plans d'estudis de grau: un de la UIB, el de Bioquímica, i els de Turisme corresponents a l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno i a l'Escola Universitària de Turisme del Consell d'Eivissa. A continuació indica que després de l'aprovació se n'haurà de fer la verificació mitjançant el programa VERIFICA (annex 3).

¿¿ Títol de grau de Bioquímica

Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat.

¿¿ Títol de grau de Turisme de l'Escola de Turisme Felipe Moreno

Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat.

¿¿ Títol de grau de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 2: Aprovació, si escau, del curs d'expert universitari en Estadística Aplicada. Títol de postgrau de la UIB (13,2 crèdits)

La Rectora dóna la paraula al director del Centre d'Estudis de Postgrau, doctor Maurici Mus Amézquita, que explica el contingut i l'abast del següent títol que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern (annex 4):

¿ Curs d'expert universitari en Estadística Aplicada. Títol de postgrau de la UIB (13,2 crèdits), dirigit per la doctora Magdalena Cladera Munar, del Departament d'Economia Aplicada.

Aquest curs inclou també els diplomes següents:

¿ Diploma Universitari en Estadística Aplicada (13,2 crèdits)

¿ Diploma en Estadística Aplicada (13,2 crèdits)

Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. M. Isabel Baltasar Quesada
 3. Víctor Cerdà Martín
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Francesc Escanellas Garcias
 7. Josep Lluís Ferrer Gomila
 8. Joan Josep Fornós Astó
 9. M. Dolors Forteza Forteza
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Cels Garcia Garcia
 12. Raquel R. Herranz Bascones
 13. C. Nativitat Juaneda Sampol
 14. Jordi Lalucat Jo
 15. Antoni Llull Gilet
 16. Joan March Noguera
 17. Martí X. March Cerdà
 18. Arnau Mir Torres
 19. Antoni Miralles Socias
 20. Begoña Morey Aguirre
 21. M. Josep Mulet Gutiérrez
 22. Margalida Payeras Llodrà
 23. M. Pilar Roca Salom
 24. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 25. Albert Sesé Abad
 26. Patrícia Trapero Llobera
 27. Montserrat Casas Ametller
 28. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Aleix Calveras Maristany
 3. Marco Antonio Robledo Camacho