Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2008

A les 10.07 hores del dia 26 de setembre de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi els doctors Climent Ramis Noguera i Albert Sesé Abad i el senyor Carlos Moreno Gómez.

També s'excusa d'assistir-hi la doctora Josefa Donoso Pardo, assistent amb veu i sense vot.

Abans de començar la sessió, la Rectora té unes paraules de record per a la doctora Mercedes Laita Ruiz de Asúa, morta sobtadament el mes d'agost. Seguidament, agraeix als membres del Consell Govern que ahir hi assistiren, la seva presència a la cerimònia d'inauguració de l'any acadèmic 2008-2009. Finalment, fa una breu referència a la nova línia d'autobús que començarà a funcionar dilluns que ve i al canvi del recorregut de la línia 19, amb dues aturades més actualment i cinc més a partir del mes de gener, amb la qual cosa s'arribarà fins al nou ramal de Portopí.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2008, per unanimitat.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Economia Aplicada, Biologia, Economia de l'Empresa, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, així com Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat

La Rectora explica la proposta d'assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d'assessorament creada en el si de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d'avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

¿ Complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
¿ Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació.
¿ Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica explica que s'han tret de la relació determinades persones que havien rebut una notificació de l'AQUIB en la qual els comunicaven la proposta de concessió del complement. Es tracta de persones que no complien amb les condicions de concessió establertes al Decret i a les quals se sol·licitarà informació addicional.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (s'inclou documentació com a annex 4).

Punt 4: Substitució d'un membre de la comissió de reclamacions

La Rectora recorda el contingut de l'article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears, i informa de la substitució del doctor Santiago Cavanillas Múgica com a membre de la comissió de reclamacions, atesa la dimissió presentada com a conseqüència del seu nomenament com a degà de la Facultat de Dret. La Rectora proposa el nomenament del doctor José Á. Torres Lana, atès que pertany a la mateixa branca del coneixement, i demana si hi ha altres propostes per part de membres del Consell de Govern. No es presenten propostes alternatives, per la qual cosa s'elegeix per unanimitat el doctor Torres Lana com a membre de la comissió de reclamacions. Finalment, la Rectora vol deixar constància del seu agraïment al doctor Cavanillas Múgica per la feina feta com a membre de la comissió (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 5: Substitució d'un membre de la Comissió d'Investigació

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, el qual explica la necessitat de substituir el doctor Joan Mas Vives com a membre de la Comissió d'Investigació després de la seva dimissió. Proposa el nomenament de la doctora Margalida Pons Jaume, atès que pertany a la mateixa branca del coneixement que el doctor Mas.

La Rectora demana si algú vol proposar un altre candidat. Atès que no es presenten altres candidatures, es procedeix a la votació, després de la qual s'aprova per unanimitat el nomenament de la doctora Pons Jaume com a membre de la Comissió d'Investigació. La Rectora demana que figuri en acta l'agraïment al doctor Mas Vives per la feina feta mentre ha estat membre de la Comissió (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 6: Elecció de representants al Patronat de la FuGUIB

La Rectora explica la finalització del mandat dels membres del Patronat de la Fundació General UIB (FuGUIB) en representació de la comunitat universitària elegits pel Consell de Govern. Es tracta del doctor Josep Lluís Ballester Mortes, del doctor Pere Palou Sampol i de la senyora Antònia Martín Perdiz. La Rectora proposa el nomenament del doctor Pere Palou Sampol, del doctor Juan Tomás Escudero López i de la senyora Paz Martínez Bueso. Demana si s'hi volen presentar altres candidatures. Atès que no es presenten candidatures, es procedeix a la votació, després de la qual queden elegits, per unanimitat, com a membres del Patronat de la FuGUIB en representació de la comunitat universitària elegits pel Consell de Govern els doctors Palou Sampol i Escudero López i la senyora Martínez Bueso. La Rectora demana que consti en acta l'agraïment per la feina feta a les persones que han deixat de pertànyer al Patronat (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 7: Curs d'expert universitari en Plans d'Igualtat i Conciliació, títol propi de postgrau de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la doctora M. Nélida Tur Faúndez, directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), que explica el contingut i abast de la proposta del Curs d'expert universitari en Plans d'Igualtat i Conciliació, títol propi de postgrau de la UIB (11 crèdits), proposat pel Departament de Psicologia i dirigit per la doctora Victòria A. Ferrer Pérez i la senyora M. Isabel Piquera Fernández. Afegeix que es presenta fora del termini previst, ja que té finançament propi per part de la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa (dependent de la Conselleria de Treball Social).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 7).

Punt 8: Normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat

La Rectora dóna la paraula a la doctora M. Nélida Tur Faúndez, directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), que explica el contingut i abast de la proposta de la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat. En destaca les modificacions o els aspectes més assenyalats (com la composició dels tribunals).

Seguidament s'obre un torn de paraules, en el qual demana la paraula el doctor Maximino San Miguel Ruibal, que comenta diversos punts de la proposta, com ara el fet que no s'exigeixi l'acceptació expressa del director per dirigir la tesi (art. 3.1), que s'exigeixi una acreditació al directors que no pertanyin als cossos docents de la UIB (art. 3.1), la utilització al llarg del text de diversos termes per referir-se als instituts universitaris de recerca, l'exigència que el currículum sigui «normalitzat» (art. 3.6) i el fet que hi hagin d'intervenir fins a quatre experts de fora d'Espanya (art. 6), i també considera necessari mantenir els informes previs. Li contesten la directora del CEP i la Rectora.

Intervé novament el doctor San Miguel Ruibal per insistir en alguns dels seus comentaris anteriors.

A continuació intervé el doctor Antoni Miralles Socias per demanar si en el període de formació hi ha d'haver un tutor. També sol·licita que quan s'indica que l'informe s'ha d'adreçar al departament o institut universitari de recerca de la UIB al qual pertany el director o ponent, se substitueixi el terme «departament» per l'expressió «òrgan responsable de la UIB». Li contesta la directora del CEP.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per demanar que hom li aclareixi el significat de les expressions «investigació acreditada» i «acreditació que el faculti per dirigir la tesi», en el sentit que el terme «acreditat» és ambigu. Li contesta la directora del CEP.

El doctor Maximino San Miguel sol·licita novament que s'introdueixi la necessitat de presentar informes previs.

Intervé el doctor Lluís Garau Juaneda per plantejar el problema que se suscita quan el director de la tesi renuncia a dirigir-la al cap de cinc o sis anys. Hi intervenen la directora del CEP, la Rectora i el doctor Pere M. Deyà Serra.

Seguidament, el doctor Pere M. Deyà Serra intervé per indicar que al seu entendre la direcció de la tesi és un acte docent i no de recerca. Hi intervé en sentit contrari el doctor Maximino San Miguel Ruibal.

Finalment la Rectora dóna la paraula a la directora del CEP, que intervé per recapitular les distintes propostes que han sortit al llarg del debat, les quals s'han d'introduir a la proposta i es podrien resumir de la manera següent:

¿ Acceptació expressa de la direcció de la tesi per part del director.
¿ No es necessitarà acreditació per ser director quan s'hagi obtingut una acreditació pública i se sigui membre d'un institut universitari de recerca de la UIB.
¿ Substitució del terme «departament» per «òrgan responsable de la UIB».
¿ No s'exigirà que el currículum sigui «normalitzat».
¿ Unificació al llarg del text de la denominació d'«institut universitari de recerca de la UIB».

El senyor Edgard Ginard Mateu proposa que per a properes ocasions es puguin fer arribar amb antelació a la sessió del Consell de Govern les esmenes a la normativa que es discutirà.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat amb les modificacions proposades pel membres i resumides per la directora del CEP. La Rectora informa que, atès que previsiblement al llarg del mes d'octubre tindrà lloc alguna sessió extraordinària del Consell de Govern, es farà arribar als membres del Consell de Govern el text una vegada que s'hi hagin introduït les modificacions esmentades per tal que, en cas de disconformitat, es pugui al·legar el que es consideri convenient en una sessió del Consell de Govern (s'inclou documentació com a annex 8).

Punt 9: Modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa del contingut i abast de les dues modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB. La Gerent informa de l'errada en una de les places, ja que on diu «secretària del Consell Social» ha de dir «secretari/secretària del president del Consell Social».

Demana la paraula el senyor Josep Antoni Frau Coll per agrair al Consell de Direcció la creació de la plaça de cap del Servei de Relacions Internacionals.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 9).

Punt 10: Adhesió a la Resolució del Consell d'Universitats del dia 16 de setembre de 2008

La Rectora informa del contingut i abast de la Resolució del Consell d'Universitats del dia 16 de setembre de 2008. Igualment informa breument del contingut de la Carta Europea de l'Investigador.

El senyor Edgard Ginard Mateu intervé per posar de manifest que, al seu entendre, la Carta Europea és poc valenta i poc ambiciosa en els objectius. Li contesta la Rectora.

S'aprova per unanimitat l'adhesió de la UIB a l'esmentada resolució (s'inclou documentació com a annex 10).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

a) Dels acords més rellevants adoptats pel Consell de Direcció a les sessions dels dies 22 de juliol i 9, 17 i 24 de setembre de 2008 (annex 11).
b) De la posada en marxa a la pàgina web de la Universitat de la secció «El Consell de Direcció informa».
c) De la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'ahir de la resolució de nomenament, a l'empara de la disposició addicional segona de la LOU, com a professors titulars d'universitat dels professors titulars d'escola universitària acreditats que ho han sol·licitat. Afegeix que, per evitar greuges comparatius, es tracta d'una llista única, i que els efectes econòmics i administratius de l'accés seran des de la data de publicació.
d) Del pla del Ministeri de Ciència i Innovació Universitat 2015, que comença l'any 2008.

El vicerector primer, de Coordinació i Planificació Universitària, informa dels temes següents:

a) De l'estat actual de les propostes dels nous plans d'estudis, tant dels propis de la UIB com de les escoles adscrites.
b) De l'aprovació pel Consell de Direcció de la informació que ha de figurar als espais grisos del programa VERIFICA.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa:

a) De la Jornada d'Acolliment que tindrà lloc el proper dia 29 per als alumnes de primer, a partir de les 10 hores.
b) Del funcionament de la nova línia de l'autobús circular al campus.

Hi intervenen el doctor Marco Antonio Robledo Camacho i el doctor Gabriel Oliver Codina.

El delegat de la Rectora per a les noves tecnologies informa de la propera firma del conveni entre la UIB i el Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA) per tal d'aconseguir a preus competitius serveis de càlcul intensiu i emmagatzemament de dades.

El vicerector d'Investigació informa dels temes següents:

a) Dels resultats provisionals de la Convocatòria del Pla Nacional 2008-2011.
b) Dels ajuts a la mobilitat del personal docent i investigador en el marc del programa José Castillejo.

El vicerector de Projecció Cultural informa de la presentació, el dia 2 d'octubre, del nou programa Cultura a la Universitat per a l'any acadèmic 2008-2009. Demana que a l'acta quedi constància del seu agraïment al Consell d'Estudiants per la tasca realitzada en la programació.

El Secretari General informa del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a l'any acadèmic 2008-2009 (s'inclou documentació com a annex 12). Així mateix, indica que al mes d'octubre previsiblement hi haurà sessions extraordinàries.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa que els nous màsters oficials es troben en la fase d'informació pública i, per tant, a l'abast dels membres de la comunitat universitària perquè puguin presentar-hi al·legacions.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 13):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Fonaments de Neurociències
Perfil com a investigador: Neuropsicologia de l'envelliment cognitiu. Pla docent i investigador, màxim 15 pàgines. També es farà entrevista personal als candidats.

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil: Relativitat i cosmologia
Places de professorat contractat vinculades al Programa I3

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil com a investigador: Nanoestructures electròniques

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil com a investigador: Nanoestructures electròniques

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil com a investigador: Microbiologia de comunitats costaneres en relació amb l'efecte d'activitats antròpiques

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1630

AM

Universitat Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)

Argentina

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1691

CV/P

Institut Balear de la Dona

Manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

1696

AM

Tomsk State University

Federació Russa

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1711

AM

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Chihuahua)

Mèxic

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1718

AM

Refoart, SL

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1719

AM

Mitra Restaura, SL

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1721

CV/P

Universitat de Wisconsin a Stout

EUA

Establir un programa d'intercanvi de personal d'administració i serveis

1722

AM

Algasol Renewables, SL

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1723

CV/P

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Realitzar un estudi sobre l'estat de l'accessibilitat d'alguns municipis de Mallorca (Son Servera i Capdepera) per a persones amb mobilitat reduïda com a element clau de màrqueting territorial i turístic de l'illa

1724

AM

Real Club Náutico de Palma

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1725

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Desenvolupament d'activitats en matèria d'obres socials en cultura, medi ambient i solidaritat

1726

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA

Desenvolupament d'un projecte dins la convocatòria TRACE, de transferència de tecnologia

1727

CV/P

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Institut d'Estudis Catalans

Col·laboració per dur a terme projectes de la Càtedra UNESCO

1728

AM

LE CEDRE (Centre de Documentation de Recherche et d'Experimentacions sur les Polutions Accidentelles des Eaux)

França

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1729

AM

Consell Econòmic i Social

Col·laboració conjunta entre les dues institucions

1731

CV/P

Consell de Mallorca

Subvenció per a la realització d'activitats dins l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport durant el 2008

1732

Addenda

Universitat Nacional de La Plata

Argentina

Desenvolupament d'activitats d'investigació i postgrau en Infermeria. Es tracta d'un annex a l'acord marc amb ref. 0149

1734

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

Establir un programa conjunt d'actuació en matèria de formació permanent i promoció cultural

1735

CV/P

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries

Finançament d'equipament mobiliari

1736

Addenda

Casa de les Llengües

Addenda a l'acord marc (ref. 1392) per establir el pla d'activitats per a l'any 2008

1737

Addenda

Construccions Llabrés Feliu, SA

Càtedra Llabrés Feliu al voltant de dues àrees de coneixement preferents: sostenibilitat en la construcció, amb especial interès en la reutilització de subproductes de la construcció, i construcció tradicional i rehabilitació d'edificis històrics

1741

CV/P

Illes Balears d'Innovació i Tecnologia

Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc del «Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de conocimiento a la empresa»

1742

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Realització del Programa de Promotors Tecnològics 2008-2009, l'objectiu del qual és promoure la formació de gestors de R+D+I (Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears) i la seva inserció en empreses, grups de recerca i centres tecnològics

1743

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Transferència de tecnologia i suport a la innovació empresarial

1744

CV/P

Govern de les Illes Balears

Col·laboració Institucional

1746

CV/P

Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia

Col·laboració per a l'ús de sistemes de càlcul intensiu

1751

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

Establir les condicions en què s'efectuarà la col·laboració entre l'OAPPNN i les universitats vinculades al programa de doctorat d'Educació Ambiental en les actuacions concretes que en facilitin el desenvolupament

Se sotmeten a votació de manera individual tots el convenis, acords marcs i protocols i s'aproven per unanimitat tots, excepte l'addenda al conveni amb Construccions Llabrés Feliu, SA (ref. 1737), que a la votació obté un vot en blanc.

Punt 15: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre la paradoxa d'haver d'acudir a centres de fora de la nostra comunitat autònoma per obtenir servei de càlcul intensiu. Seguidament també fa una reflexió sobre les càtedres amb finançament extern i les assignatures que imparteixen, a la vegada que manifesta la seva preocupació per veure com quedaran aquestes assignatures en els nous plans d'estudis. Finalment, pregunta com es pot canviar el nom de la Càtedra Fundació MAPFRE. Li contesta la Rectora.

El senyor Francesc Escanellas Garcias demana explicacions sobre la utilització de bicicletes al campus. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus. El senyor Escanellas Garcies també sol·licita que la policia local vigili les transgressions del sentit de la circulació en els carrers del campus. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2008

Relació d'assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. Joana M. Alorda Fiol
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Nicolau Dols Salas
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Josep Lluís Ferrer Gomila
 9. Joan Josep Fornós Astó
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Lluís Garau Juaneda
 12. Cels Garcia Garcia
 13. Edgard Ginard Mateu
 14. Raquel Herranz Bascones
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Joan March Noguera
 20. Martí X. March Cerdà
 21. Arnau Mir Torres
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. M. Josep Mulet Gutiérrez
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana M. Petrus Bey
 28. Luis Fco. Piña Saiz
 29. M. Pilar Roca Salom
 30. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 31. Mateu Servera Barceló
 32. Patrícia Trapero Llobera
 33. Maria Tugores Ques
 34. M. Nélida Tur Faúndez
 35. Antoni Verd Noguera
 36. M. del Carme Vila Ribas
 37. Montserrat Casas Ametller
 38. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Marco Antonio Robledo Camacho
 4. Maximino San Miguel Ruibal
 5. Francesc Torres Mar