Consell de Govern

A les 10 hores del dia 26 de setembre de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la vicerectora de Relacions Exteriors, la vicerectora de Professorat, per motius de viatge totes dues, el doctor Nicolau Dols Salas, per motius acadèmics, i la doctora Irene Nadal Gómez, de baixa per maternitat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2006, una vegada incorporades unes qüestions de matís presentades per la doctora Francesca Garcias Gomila.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1299

AM

Universitat de São Paulo i Escola de Comunicações e Artes

Brasil

Genèric

1323

AM

Prof. Dr. Assen Zlatarov University

Bulgària

Genèric

1373

AM

Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès

 

Genèric

1368

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Anuari teatral de les Illes Balears (Càtedra Joan Ramis i Ramis)

1332

CV/P

Ajuntament de Palma i Conselleria de Presidència i Esports

 

Campionat Universitari de Vela (Match Racing) 2006

1370

CV/P

Ajuntament de Puigpunyent

 

Estudi, localització i viabilitat d'un parc d'energia fotovoltaica

1371

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Finançar actuacions de R+D+I

1353

Adhesió

Universitat Autònoma de Madrid i Voluntaris de les Nacions Unides

 

Participació d'estudiants en programes de les Nacions Unides

1365

CV/P

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Institut d'Estudis Catalans

 

Projecte (Recuperació de fons documentals de mallorquins traslladats a Cuba)

1372

CV/P

Tecnologia Solar Concentradora, SL

 

Projecte de recerca (construir un col·lector solar CCSTAR a la UIB)

1356

CV/P

Universitat d'Alcalá

 

Projecte VANE (Valoración económica de los activos naturales de España)

1363

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Activitats agràries; Edificació i obra civil; Electricitat i electrònica; Manteniment i serveis a la producció; Manteniment de vehicles autopropulsats)

1362

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Administració i gestió; Comerç i màrqueting; Manteniment i serveis a la producció)

1364

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Edificació i obra civil)

1361

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Educació infantil)

1351

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

 

Títol propi. Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Entorns Virtuals de Formació

1354

CV/P

Diputació de Barcelona, Govern de Cantàbria, Consorci d'Informàtica Local de Mallorca, Consell de Menorca, Universitat Autònoma de Barcelona, Associacão de Municípios da Terra Quente Transmontana (Portugal)

 

Xarxa europea SITMUN i propietat intel·lectual

El vicerector d'Investigació i Política Científica completa la informació relativa al CV/P 1371 amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per finançar actuacions de R+D+I i detalla aquestes actuacions: cofinançament del programa Ramón y Cajal, programa de difusió de la investigació dels Serveis Cientificotècnics, programa de portàtils, cofinançament de la construcció de l'edifici d'Instituts Universitaris i ampliació i millora de la xarxa de comunicacions de la UIB, Fira de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears, Setmana de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears, cofinançament de tècnics, i congressos. Afegeix que les actuacions indicades suposen un finançament aproximat d'1.007.000 euros.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que, en substitució de la vicerectora de Professorat, explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa, Economia Aplicada, Física, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Biologia i Química.

En primer lloc, indica el contingut de la modificació ordinària. A continuació, el vicerector d'Investigació i Política Científica explica la modificació de plantilla que s'inclou en el Programa I3, fruit de les negociacions que permetran que enguany sis investigadors del programa Ramón y Cajal puguin accedir a places de professor contractat doctor, i el proper any n'hi haurà sis més. També constata que s'ha de suprimir una plaça del Departament de Biologia, la corresponent a un professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular i codi B3, plaça que figurava com a suplent.

Finalment explica la naturalesa d'una altra plaça del Departament de Biologia.

El doctor Josep Servera Baño planteja dues preguntes: demana pel cost total del cofinançament, i per què les places s'inclouen dins l'estructura departamental si estan configurades com a eminentment d'investigació. També demana altres aclariments.

Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica dient que estan finançades fins a tres anys de forma inicial. El Rector completa la informació i recorda la problemàtica de les persones acollides al programa Ramón y Cajal que finalitzin el seu contracte de cinc anys a la Universitat i indica que no es predetermina el règim d'aquestes persones contractades, el qual s'haurà d'establir en un futur.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)

El Rector dóna la paraula al director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), el qual explica l'abast i el significat de la modificació del reglament presentat, que afecta els articles 9, 9 bis, 10, 10 bis i 11 bis, i explica la motivació de la reforma: l'any 2003, quan va començar a funcionar l'Institut, hi havia 33 grups de recerca i des d'aleshores el funcionament ha presentat dificultats, la qual cosa ha obligat a plantejar-se estructurar el IUNICS en cinc grans àrees (Malalties infeccioses i immunològiques, Malalties renals i cardiovasculars, Neurociències, Nutrició i Oncohematologia). De la mateixa manera, també explica que s'estableix la classificació dels grups d'investigació en competitius i associats. En definitiva, indica que s'estableix una estructura piramidal. El Rector completa la informació. La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es revisi el text complet del document, ja que troba que hi pot haver incoherències. Li contesta el Rector.

El doctor Mateu Servera Barceló demana quin és el procés que ara se seguirà. Li contesta el doctor Felicià Grases Freixedas, el qual indica la temporalització prevista.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació del Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (annex 4).

Punt 5: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB

- Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació i Entorns Virtuals de Formació (Màster TIC)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica el significat i l'abast del màster, el qual es considera com un curs de postgrau organitzat com a títol propi del grup G9 d'universitats, i indica que el professor de la nostra universitat doctor Jesús M. Salinas Ibáñez és el director del màster. El Rector completa la informació i posa de manifest la dificultat de la seva gestació.

La professora M. Pilar Sánchez Cuenca López considera que el preu és molt elevat (4.000 euros) i demana si no hi haurà beques. Li contesta el Rector indicant que inicialment no hi ha previst cap tipus de subvenció, sens perjudici que les distintes universitats integrades en el G9 puguin fer gestions a les conselleries responsables d'educació per obtenir finançament.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 5).

- Curs d'Expert Universitari en Tècniques Docents de Grau Superior. Títol de postgrau de la UIB (10 crèdits)

El Rector dóna la paraula a la doctora M. Rosa Rosselló Ramon, directora del curs, que explica l'abast i el significat del curs, i fa saber que el curs pretén donar resposta a les necessitats que experimenten els professors en els seus inicis professionals.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana sobre els horaris i exposa algunes deficiències formals.

El Consell de Govern aprova per vint-i-vuit vots a favor i una abstenció el curs d'expert universitari presentat (annex 6).

- Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA). Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits), any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Socias Salvà, com a codirector del curs, el qual explica l'abast i el significat del màster, i indica que s'impartirà únicament i exclusivament a Menorca i que s'iniciarà el dia 19 d'octubre de 2006. El Rector completa la informació i recorda que és el primer MBA pròpiament dit de la Universitat i recalca la importància del seu desenvolupament a Menorca.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral

De forma prèvia, el Rector posa de manifest que la Comissió Electoral es va plantejar reformar diversos aspectes de la normativa electoral vista l'experiència de diversos processos, i també va analitzar la normativa d'elecció de Rector que va regir la darrera elecció, ja amb el sistema implantat per la LOU.

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica de forma detallada les característiques bàsiques de la proposta de reforma de la normativa electoral de la Universitat, que afecta els articles 2.3, 3.2.b), 4.1, 18, 19, 20.4, 28.3, 29.3, 32.1, 34.1, 38.1, 41.4, 41.7, 43.2, 44.3, 45.1, 45.3, 48.1.b) i 50. Finalment, constata un error material a la disposició addicional segona que s'ha de corregir, així com determinats suggeriments realitzats per les juntes de Degans i Directors de Centre i de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja quatre preguntes, referents a:

¿ Problemes tècnics del vot anticipat per garantir el secret del vot i, a més, considera que si hi ha vot anticipat és perquè prèviament hi ha hagut presentació de candidatures, la qual cosa implica que hi ha d'haver, forçosament, proclamació de candidatures.

¿ Problemes referents a resolució d'empats.

¿ Problemes amb la circumscripció del grup d) (article 41.4 de la normativa electoral).

¿ Detalls formals per discutir (per exemple, hores lectives ¿crèdits).

Li contesta el Rector, que indica que en qualsevol cas es corregiran els defectes formals que hi pugui haver.

També intervé el senyor Rafael Barea Roig per completar la informació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la normativa d'elecció de Rector

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica les característiques més importats de la normativa d'elecció de Rector, en comparació de la normativa que amb caràcter provisional va regir l'anterior procés electoral a Rector.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si a l'article 7 (Alumnat) s'hi inclouen els alumnes de mobilitat estrangers. El Secretari General li contesta dient que aquests alumnes no podran votar i sí, en canvi, els nostres alumnes que es puguin trobar en intercanvi en altres universitats.

La professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López reflexiona en relació amb els alumnes matriculats als cursos de postgrau. Li contesta el Rector, el qual planteja, per una banda, que els nostres alumnes de postgrau no es troben en la mateixa situació que els estudiants estrangers que es troben en un programa de mobilitat en la nostra universitat, i per altra banda, comenta que els nostres estudiants que són a l'estranger no participen en les eleccions a Rector de les universitats d'acollida, per tant, no hi pot haver reciprocitat.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que s'hi incorpori la tradicional disposició addicional referent a la utilització d'un llenguatge no sexista. El Rector li respon indicant que s'hi incorporarà com a disposició addicional quarta.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 9).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de claustrals del grup a)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica les característiques bàsiques de la proposta de distribució dels representants del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) al Claustre de la Universitat.

El doctor Lluís Mas Franch intervé per demanar si és possible tenir accés als números, quant als professors per departament, que s'han utilitzat per fer la distribució. El Secretari General indica que immediatament es pot distribuir el document que s'ha utilitzat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 10).

Punt 9: Elecció d'un membre del Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

El Rector recorda que a la darrera sessió del passat 25 de juliol ja es va indicar que calia substituir el senyor Vicent Joan Torres Escandell al Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, ja que s'havia detectat que aquest senyor ja no es troba matriculat a la nostra universitat i, per tant, ha deixat de pertànyer a la comunitat universitària (annex 11). Afegeix que en aquella sessió no es va presentar cap estudiant per substituir-lo.

El Rector demana si hi ha alguna proposta. Es presenta la senyora Antonia Martín Perdiz, que és membre del Consell de Govern en representació dels estudiants de tercer cicle.

El Consell de Govern aprova per assentiment la designació de la senyora Antonia Martín Perdiz com a membre del Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, ja que no s'ha presentat cap altra candidatura.

Punt 10: Proposta de calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern, any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al Secretari General, el qual informa del calendari de sessions del Consell de Govern per a l'any acadèmic 2006-2007.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 12).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

1. El Rector informa sobre:

a) La reforma de la LOU.

b) L'espai europeu d'educació superior. El vicerector d'Ordenació Acadèmica completa la informació.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre les jornades d'acolliment, que es realitzen segons el calendari previst, i afegeix que es repartirà un document de la Comissió d'Avaluació Docent al professorat.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica demana disculpes per un correu llegit a la darrera sessió i es refereix a la potenciació del IUNICS mitjançant un conveni a signar, amb la Conselleria de Sanitat, el qual preveu tres accions a desenvolupar.

4. La vicerectora de Projecció Cultural informa de les diverses universitats d'estiu que han tingut lloc.

5. El doctor Gabriel Fontanet Nadal, delegat del Rector per a les tecnologies de la informació, informa del canvi dels elements de la xarxa informàtica i recorda la implantació de la nova plataforma Moodle.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'estat de les obres de la Universitat: es refereix a l'inici de les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull, les quals s'havien retardat a causa de les obres del metro. Afegeix que es troben en fase de redacció diversos projectes d'obres, així com en fase de redacció el plec de prescripcions tècniques d'un nou edifici.

7. La vicerectora de Postgrau informa de la finalització del termini de presentació de doctorats i màsters, i també de la campanya de propaganda dels cursos de postgrau, tant als mitjans de comunicació escrits com a la ràdio.

8. El Gerent informa de l'evolució del document de plantilla del PAS: de les diverses convocatòries realitzades i de les properes convocatòries, i indica que a les promocions horitzontals hi participa més del noranta per cent del PAS laboral.

9. El Secretari General informa del document elaborat per realitzar la distribució dels claustrals del grup a).

Finalment el Rector informa que per motius personals no es presentarà a la convocatòria d'eleccions al càrrec de Rector, que tindran lloc durant el mes de març. Afegeix que el motiu d'aquesta decisió és fonamentalment el desig de tornar a la docència i a la recerca en el seu cap d'especialització, que és el Dret públic, ja que la seva dedicació a la docència i a la recerca s'ha vist sensiblement disminuïda en el període que ha estat vicerector i Rector i per això considera que no ha retardar més el seu retorn ple a les activitats indicades. Conclou dient que tant la primera volta com la segona, si n'hi ha, s'haurien de fer abans de les vacances de Setmana Santa.

El Rector també recorda que dilluns que ve, 2 d'octubre, tindrà lloc la inauguració del curs acadèmic.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana per les dificultats que de vegades planteja l'accés al programa Àgora. Li contesta el doctor Gabriel Fontanet Nadal.

Punt 12: Afers de tràmit

a. Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laborador honorífic per a l'any acadèmic 2006-2007 per al senyor que s'indica a continuació (annex 13):
-Senyor Tomàs Vibot Railakari, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

b. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les convocatòries de concursos d'accés a les places dels cossos docents i de professorat contractat que s'indiquen a continuació i les comissions que han de jutjar els candidats (annex 14):

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil: Història de la llengua espanyola

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Direcció financera
Perfil com a investigador: Microestructures dels mercants financers

  Categoria: professor contractat doctor
  Departament: Física
  Àrea de coneixement: Física de la Terra
  Perfil: Meteorologia a meso i microescala

  Categoria: professor contractat doctor
  Departament: Física
  Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
  Perfil: Física estadística i no lineal: aplicacions al transport de fluids

   Categoria: professor contractat doctor
   Departament: Física
   Àrea de coneixement: Física Aplicada
   Perfil: Física aplicada: dinàmica de defectes cristal·lins i tècniques acústiques

   Categoria: professor contractat doctor
   Departament: Química
   Àrea de coneixement: Química Orgànica
   Activitat a realitzar: Fonamentalment d'investigació
   Perfil: Estudis teòrics en Química supramolecular

    Categoria: professor col·laborador
    Departament: Economia de l'Empresa
    Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
    Perfil: Comptabilitat de costs

    Categoria: professor ajudant doctor
    Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
    Àrea de coneixement: Història de l'Art
    Perfil: Història de l'art

    Categoria: professor contractat doctor
    Departament: Biologia
    Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
    Perfil com a investigador: Biologia cel·lular. Bases Cel·lulars de l'efecte d'àcids grassos naturals i modificats en la hipertensió i malalties cardiovasculars

    Categoria: professor contractat doctor
    Departament: Biologia
    Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal
    Perfil investigador: Fisiologia vegetal. Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

    Categoria: professor contractat doctor
    Departament: Biologia
    Àrea de coneixement: Zoologia
    Perfil investigador: Biologia marina, ecologia tròfica i estructura de comunitats marines

    Categoria: professor col·laborador
    Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
    Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
    Docència: Mestre en Educació Musical
    Perfil docent: Formació vocal i auditiva. Educació artística. Agrupacions musicals i Pràcticum de Mestre en Educació Musical

    Categoria: professor col·laborador
    Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
    Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
    Docència: Mestre en Educació Musical
    Perfil docent: Llenguatge musical II. Formació rítmica i dansa. Pràcticum de Mestre en Educació Musical

    Categoria: professor col·laborador
    Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
    Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
    Perfil: Lògica, Matemàtica discreta dels estudis de gestió i sistemes i anàlisi de dades de Biologia

    c. Llicències d'estudis

    El Consell de Govern acorda d'atorgar la següent llicència per estudis amb efectes retroactius (annex 15):

    -Sr. Jaume Garau Taberner, ajudant del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de París VIII a Saint-Denis (França), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2006 i el 18 de febrer de 2007, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

    d. Vènies docents del professorat de l'Escola Universitària de Relacions Laborals

    El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

    La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre els professorat que imparteix una determinada assignatura: Seguretat i Higiene en el Treball. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

    El Consell de Govern aprova les vènies docents del professorat de l'Escola Universitària de Relacions Laborals per al curs 2006-2007 que figuren a la documentació adjunta (annex 16), per unanimitat.

    e. Emèrit

    El Consell de Govern aprova per unanimitat la renovació del contracte del doctor Josep Antoni Grimalt Gomila com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys, amb efectes a partir del dia 1 d'octubre de 2006 (annex 17).

    f. Altres

    No n'hi ha.

    Punt 13: Precs i preguntes

    La doctora Francesca Garcias Gomila trasllada una petició del professorat tutor de la Facultat de Ciències, que suposa reiterar una petició de la darrera reunió del Consell de Govern, i demana sobre la fotografia digital dels alumnes tutoritzats. Li contesta el delegat del Rector per a les tecnologies de la informació. També demana sobre la qüestió de la reciprocitat en els convenis sobre formació professional. Li contesta el Rector dient que es faran gestions en aquest aspecte.

    I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

    CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2006

    Relació d'assistents:
    1. Andreu Alcover Ordinas
    2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
    3. Francesca Garcias Gomila
    4. Mateu Servera Barceló
    5. Miquel Rafael Tortella Feliu
    6. Joan Mas Vives
    7. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
    8. Carles Moreno Gómez
    9. Maurici Mus Amézquita
    10. Francesc Escanellas Garcias
    11. Luis Francisco Piña Saiz
    12. M. Isabel Baltasar Quesada
    13. Ramon Oliver Herrero
    14. Joan Jordi Muntaner Guasp
    15. Margalida Payeras Llodrà
    16. Antoni Llull Gilet
    17. Maria Llompart Bibiloni
    18. Josep Servera Baño
    19. Antoni Socias Salvà
    20. Lluís Mas Franch
    21. Gabriel Fontanet Nadal
    22. Joan Antoni Mesquida Cantallops
    23. Francesca Lladó Pol
    24. Francisco Muñoz Izquierdo
    25. Sergio Alonso Oroza
    26. Joan Ernest de Pedro Gómez
    27. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
    28. Mercè Gambús Saiz
    29. Gabriel Moyà Niell
    30. Josefa Donoso Pardo
    31. Rafael Barea Roig
    32. Antonia Martín Perdiz
    33. Lluís Garau Juaneda
    34. Avel·lí Blasco Esteve