Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2012

A les 10 hores del dia 29 d'octubre de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Víctor Cerdà Martín i la doctora Catalina N. Juaneda Sampol.

Abans d’iniciar la sessió la Rectora dóna la benvinguda a la doctora Margalida Capellà Roig, que hi assisteix convidada com a representant del Comitè d’Empresa del PDI en aquesta sessió.

Tot seguit la Rectora anuncia la retirada dels punts 3 i 13 de l’ordre del dia i n’explica els motius.

El primer cas, la retirada del punt 3, és per dos motius, un en relació amb el contingut de l’apartat corresponent als criteris «d’Accés i admissió dels estudiants» i l’altre, per una certa dificultat amb el conveni a signar amb el Col·legi d’Infermeria.

Quant al segon cas, explica que el punt 13 s’ha retirat perquè ja no té sentit debatre la qüestió, un cop s’ha fet públic a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern l’esborrany del decret de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de setembre de 2012.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Psicologia.

A continuació, el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens de la Universitat, que afecta el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, les quals s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de les modificacions de plans d’estudis d’Infermeria i Fisioteràpia

Punt retirat de l’ordre del dia.

Punt 4: Proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet com a doctora honoris causa

La Rectora explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta del Consell de Direcció de nomenament com a doctora honoris causa de la senyora Maria del Mar Bonet i Verdaguer, que va defensar la doctora Patrícia Trapero Llobera. Així mateix, recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d’acord amb el procediment esmentat, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern i n’explica la mecànica.

Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa d’aquesta universitat per 36 vots a favor, 5 vots en blanc i 1 en contra, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Punt 5: Elecció d’un membre de la Comissió de Reclamacions

La Rectora recorda que la Comissió de Reclamacions valora les reclamacions que es presenten contra les propostes de contractació de professorat contractat. També assenyala que aquesta comissió, presidida per la Rectora, la integren quatre catedràtics d’universitat amb àmplia experiència docent i com a investigadors (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears).

A continuació informa que, exhaurit el període de quatre anys del doctor José Ángel Torres Lana com a membre d’aquesta comissió, és necessari procedir o bé a substituir-lo o bé reelegir-lo. Així mateix, recorda la composició actual de la comissió, formada pels doctors José Á. Torres Lana, Eduard Rigo Carratalà, José L. Luján López i Bartomeu Coll Vicens i presidida per la Rectora. El Consell de Direcció proposa la continuïtat del doctor Torres Lana, sens perjudici que algun membre vulgui proposar una altra persona. Atès que no hi ha cap més candidatura i que cap dels presents no sol·licita votació secreta, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern la candidatura del doctor Torres Lana, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 6: Distribució de representants dels estudiants (grup C) al Claustre de la UIB

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut de la proposta d’acord normatiu en virtut pel qual quedarien distribuïts els representants dels estudiants (grup c) al Claustre de la UIB, d’acord amb el que disposen els Estatuts i la normativa electoral de la UIB.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 7: Aprovació, si escau, del títol Expert Universitari en Malalties Professionals. Títol propi de la UIB

La Rectora exposa la motivació de la proposta que es presenta i assenyala que prové d’un títol propi d’Especialista Universitari en Malalties Professionals. Proposa, tal com es va plantejar en un Consell de Govern anterior i es va aprovar, substituir el terme «especialista» per «expert» per evitar el conflicte terminològic que es pugui plantejar amb les especialitats del MIR. Atesos el canvi de denominació del títol i l’adaptació consegüent del contingut que s’ofereix, com també l’adaptació de la durada de curs als nous crèdits ECTS, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern el curs Expert Universitari en Malalties Professionals. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus).

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (s’inclou documentació com a annex 6).

Punt 8: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

La Rectora recorda que aquest títol ja va ser presentat com a modificació en un Consell de Govern anterior, però l’ANECA en el procediment de verificació li ha donat el tractament de títol nou, motiu pel qual es presenta a l‘aprovació del Consell de Govern, d’acord amb les previsions de l’article 22 de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), per continuar amb la tramitació posterior.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 9: Modificació, si escau, del Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

La Rectora explica el contingut de la modificació que es presenta.

Tot seguit dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que indica que es tracta d’un màster universitari i completa la informació facilitada per la Rectora.

El doctor Ricardo Alberich Martí demana aclariments sobre el procediment de tramitació establert. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 10: Creació de l’Escola de Doctorat

La Rectora explica l’origen de la proposta que es presenta sobre la creació de l’Escola de Doctorat, la qual va acompanyada d’una memòria econòmica i d’un informe que justifiquen la proposta de creació.

A continuació la Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que completa la informació i recalca que no suposa cap cost econòmic, atès que es finançarà dels recursos procedents del programa Innocampus, per tant, d’un finançament extern.

El doctor Climent Ramis Noguera fa referència al finançament de l’Escola i proposa que una part d’aquest pugui provenir de la retallada que es farà del «complement d’excel·lència en investigació». Li contesta la Rectora.

El doctor Llorenç Huguet Rotger fa una sèrie d’observacions:

a) Incloure a la motivació de l’acord una referència a la transferència tecnològica.
b) Fer una correcció a l’apartat d) i incloure-hi la paraula «activitats».
c) Finalment, fa una precisió sobre l’ajut de 4.800.000 euros del programa Innocampus, que té naturalesa de crèdit avalat per la comunitat autònoma. Li contesten la Gerent i la Rectora.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana aclariments i fa una reflexió sobre la definició de les funcions de l’Escola de Doctorat. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

El doctor Nicolau Dols Salas fa una reflexió sobre l’àmbit objectiu de l’Escola de Doctorat i sobre la circumstància que es puguin produir disfuncions pel fet que els doctorands siguin gestionats des del CEP i des de l’Escola de Doctorat que es proposa crear. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez recorda el seu posicionament ja manifestat en el moment en què es va tractar el tema –entén que és inadequada la segregació dels doctorats d’excel·lència– i, en conseqüència, manifesta que el seu vot serà en contra de la proposta. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre la manca d’una massa crítica per a l’obtenció de la menció cap a l’excel·lència en determinats doctorands. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa una reflexió sobre la necessitat de fer divulgació dels doctorats que ja han obtingut la menció d’excel·lència. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

La Rectora recorda quin és el model d’ensenyament universitari que dissenya el Ministeri.

A l’últim, la Rectora sotmet a votació la proposta amb la inclusió de les observacions realitzades a la documentació corresponent. La proposta s’aprova amb el resultat següent: 34 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions (annex 9).

Punt 11: Aprovació, si escau, del Reglament de la seu electrònica de la UIB

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta, que té l’origen en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

A continuació indica que és una normativa de mínims que suposa un pas més en la implantació de l’administració electrònica.

Finalment, fa notar que entraria en vigor el dia 1 de gener de 2013.

El doctor Llorenç Huguet Rotger intervé per formular una sèrie de precisions. Proposa afegir als principis de l’article 4 la referència a l’autenticitat i la confidencialitat, amb les conseqüències que se’n derivin; quant a l’article 15, ateses les funcions d’assessorament de l’òrgan col·legiat anomenat «Consell d’Administració Electrònica», proposa que es denomini «Consell Assessor d’Administració Electrònica»; i, finalment, diu que al punt 3 d’aquest mateix article 15 es podria especificar que les persones que es poden convidar a les reunions són «especialistes de la UIB», per tant es tractaria d’afegir-hi l’expressió «de la UIB». Li contesten el Secretari General i el vicerector de Tecnologies de la Informació.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada amb la inclusió de les modificacions esmentades, la qual s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 12: Aprovació, si escau, de la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears

La Rectora explica la motivació de la proposta i tot seguit dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que explica l’abast i el significat de la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears. Assenyala que es tracta d’una adaptació de l’acord normatiu vigent al nou marc normatiu.

A continuació intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz per plantejar un dubte sobre la cobertura de la Seguretat Social dels becaris. Li contesta la vicerectora d’Investigació.

Tot seguit intervé el doctor Ricardo Alberich Martí en relació amb l’adscripció dels becaris als departaments.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 11).

Punt 13: Declaració, si escau, sobre la retallada dels complements retributius autonòmics del professorat

Punt retirat de l’ordre del dia.

Punt 14: Complements retributius del professorat (augment de càrrega docent, Campus illes i addicionals, convocatòria 2012)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica que hi ha sis professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes d’octubre de 2012 (annex 12).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

A continuació el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professor que s’indica a la documentació adjunta, que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2012-13, i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 13).

Finalment explica la proposta d’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació del professorat, convocatòria 2012, a la professora Catalina Maria Torres Figuerola, realitzada per la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer.

El Consell de Govern aprova, vist l’acord definitiu d’avaluació positiva de l’AQUIB, per assentiment la proposta i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l’aprovi definitivament (annex 14).

Punt 15: Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2013)

La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2013 i indica que s’han presentat vint sol·licituds I s’han concedit les dotze que es presenten.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 15).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa dels temes següents:

Dels canvis que s’han produït a l’estructura del Ministeri d’Educació arran del cessament de la secretària general d’Universitats.
De la tramitació del projecte de la LOMCE i la previsió d’implantar una prova general de batxillerat, entre altres aspectes destacats, així com de l’informe negatiu del Consell d’Universitats en relació amb aquesta proposta.
De la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre l’anul·lació de la denominació del títol del grau d’Enginyeria d’Edificació i les seves conseqüències.
  
De la situació de les beques FPU que convocarà previsiblement la Secretaria d’Estat de Ciència i Investigació al mes de desembre.
De les convocatòries dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva per a la contractació de doctors.
De diversos projectes normatius del Ministeri.
De les actuacions prèvies incoades pel Tribunal de Comptes amb motiu del programa de jubilacions anticipades. La Gerent amplia la informació sobre aquest tema.
De la problemàtica sorgida en relació amb la paga extraordinària del personal amb càrrec al capítol VI (RDL 20/2012), arran de les instruccions rebudes del Ministeri d’Economia. La Gerent completa la informació i detalla el que indica el Reial decret 20/2012.

En absència de la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació, la Rectora informa del nivell d’idioma que es requereix per participar en el programa ERASMUS que ha aprovat la Comissió de Relacions Internacionals: nivell A2 de castellà o català per als alumnes d’ERASMUS que entren a la UIB; i per als alumnes que surten, nivell A2 de la llengua en què rebran la formació.

Punt 17: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: professor visitant (contractat doctor)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement
: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Processos psicològics bàsics (assignatura impartida en anglès)
Perfil com a investigador: Psicologia comparada

El doctor Federico F. Garau Sobrino indica que s’hauria de corregir i completar la informació que es facilita. La Rectora indica que es corregirà.

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Vènies docents

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Relacions Laborals per a l’any acadèmic 2012-13, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 17).

d) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les següents propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2012-13 (annex 18):

   Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic
   Senyora Catalina Munar Miquel, del Departament de Dret Públic
  
Senyor Honorat Jaume Font, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
  
Senyor Francesc Antoni Vaquer Ferrer, del Departament de Dret Públic
   Senyor Lluís Isern Estela, del Departament de Dret Públic
   Senyor Eduardo Calderón Susín, del Departament de Dret Públic
   Senyora Valentina Milano, del Departament de Dret Públic

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 18: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2598

Addenda

La Caixa (Obra Social)

 

Contribuir a la internacionalització de la UIB i altres programes conjunts

2599

CV/P

Logitravel, SL

 

Creació dels premis Logitravel per als millors estudiants de la Facultat de Turisme

2601

AM

Universitat Nacional de Chimborazo

Equador

Genèric

2602

AM

Amnistia Internacional

 

Col·laboració en accions en l'àmbit de la promoció dels drets humans

2603

CV/P

Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca

 

Impartició del curs per a l'adaptació del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació

2607

CV/P

Fundación CONAMA

 

La UIB participarà en l'organització del Congrés Nacional del Medi Ambient

2612

CV/P

Secretaria General d’Universitats

 

Encomana la gestió d’avaluar la investigació del professorat contractat permanent (sexennis)

A continuació intervé el vicerector de Postgrau i Formació Permanent per informar dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 21):

   Acord de Màster Interuniversitari en Relacions Euromediterrànies entre la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat París VIII (Saint-Denis, França) i la Universitat St. Joseph (Beirut, Líban) (ref. 2163).
   Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Investigació Príncep Felip per a la col·laboració d’ambdues en matèria d'educació (ref. 2569).
   Protocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi de Químics de les Illes Balears (ref. 2591).
   Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, per a l'organització del programa de Doctorat Interuniversitari de Turisme (ref. 2616).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 19: Precs i preguntes

1. El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre els efectes que tindrà el decret de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears. La Rectora li contesta que la previsió és a partir de l’endemà de la publicació al BOIB.

2. El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana sobre el deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb l’acolliment d’aquesta al fons de rescat autonòmic i amb les actuacions que es podrien dur a terme. La Rectora agraeix la intervenció i fa una reflexió. També li contesta la Gerent.

3. La doctora Isabel M. Aguiló Pons fa una pregunta en relació amb l’estat de tramitació del nou document de plantilla, adaptat al Reial decret 14/2014, que modifica la LOU. Li contesta la Rectora.

4. El doctor Climent Ramis Noguera intervé novament sobre el reial decret esmentat, que afecta la dedicació del professorat, i demana aclariments sobre la previsió del còmput d’aquesta en crèdits ECTS. Li contesta la Rectora.

5. La doctora Margalida Capellà Roig demana si s’han previst mesures transitòries en l’aplicació del reial decret esmentat, i també en relació amb circumstàncies personals (maternitat, encarregar-se de persones dependents). Li contesta la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2012

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Antoni Aguiló Pons

3.       Sergio Alonso Oroza

4.       Antoni Amengual Colom

5.       M. Isabel Baltasar Quesada

6.       Miquel Bennàsar Veny

7.       Jaume Jesús Carot Giner

8.       Santiago José Cavanillas Múgica

9.       Joan Ernest de Pedro Gómez

10.   Pere M. Deyà Serra

11.   Nicolau Dols Salas

12.   Bernat Prats Taberner

13.   Maria Antònia Fornés Pallicer

14.   Josep Antoni Frau Coll

15.   Federico F. Garau Sobrino

16.   Yolanda González Cid

17.   Raquel Herranz Bascones

18.   Llorenç Huguet Rotger

19.   Maria Juan Garau

20.   Carlos Juiz García

21.   Juan José Montaño Moreno

22.   Carlos Moreno Gómez

23.   Begoña Morey Aguirre

24.   Maria Josep Mulet Gutierrez

25.   Margalida Payeras Llodrà

26.   Luis Fco. Piña Saiz

27.   David Pons Florit

28.   Climent Ramis Noguera

29.   Antoni Roig Muntaner

30.   Mateu Servera Barceló

31.   Albert Sesé Abad

32.   Bernat Sureda Garcia

33.   Jaume Sureda Negre

34.   Patrícia Trapero Llobera

35.   Maria Tugores Ques

36.   Josep Antoni Tur Marí

37.   Gemma Isabel Turnes Palomino

38.   Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

39.   Antoni Verd Noguera

40.   M. del Carme Vila Ribas

41.   Montserrat Casas Ametller

42.   Antoni Gili Pascual

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       José Aurelio Castro Ocón

3.       Rafel Crespí Cladera

4.       Bartolomé Deyà Tortella

5.       Joan Jesús Fiol Arbós

6.       Lluís Garau Juaneda

7.       Jordi Llabrés Bordoy

8.       Joan Lluís Llinàs Bégon

9.       Joan Antoni Mesquida Cantallops

10.   Josep L. Oliver Torelló

11.   Maximino San Miguel Ruibal

12.   Maurici Mus Amézquita

13.   Margalida Capellà Roig