Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2010

A les 10 hores del dia 30 de març de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Gabriel Oliver Codina, la doctora M. Teresa Adame Obrador, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el senyor Carlos Moreno Gómez i la senyora Cristina Moreno Mulet.

La Rectora comença per explicar el motiu fonamental d'haver convocat aquesta sessió, que no és altre que el d'aprovar, si escau, els plans d'estudis corresponents als títols de Graduat en Ciències Policials i Seguretat Pública i de Relacions Laborals, atès que el 31 de març és el termini màxim fixat per l'ANECA per iniciar el procés de verificació i poder-los implantar el proper any acadèmic. La Rectora informa que la implantació d'aquests estudis depèn del fet que la Universitat rebi el finançament adequat del Govern per part de les conselleries implicades (Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, Conselleria de Treball i Formació i Conselleria d'Educació i Cultura). Finalment, manifesta que el Grau de Ciències Policials i Seguretat Pública s'ha adscrit provisionalment, de cara al procés de verificació, a la Facultat de Dret, tot i que resta pendent de la decisió definitiva d'adscripció per part d'aquest Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, dels plans d'estudis corresponents als títols de:

 • Grau de Ciències Policials i Seguretat Pública
 • Grau de Relacions Laborals

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de les propostes de plans d'estudis que ara se sotmeten a la consideració del Consell de Govern i recorda que l'oferta educativa d'aquests dos títols depèn de la corresponent verificació del pla d'estudis i de l'autorització del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La Rectora proposa tractar-los per separat i començar pel títol de grau de Ciències Policials i Seguretat Pública; indica que aquest títol suposa la transformació de l'actual títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

A continuació, intervé la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, que pregunta per les contestacions a les al·legacions fetes des del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts al pla de Graduat en Ciències Policials i Seguretat Pública, atès que no les ha rebudes, i afegeix una observació en relació amb una assignatura optativa. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i el degà de la Facultat de Dret, els quals demanen disculpes pel fet que no hagi rebut resposta a les al·legacions. També li contesta la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta de títol de grau de Ciències Policials i Seguretat Pública, s'aprova per unanimitat (annex 3).

Seguidament es passa a la discussió del títol de grau de Relacions Laborals, però primer la Rectora indica que aquesta titulació suposa la transformació en grau d'una diplomatura que fins ara impartia una escola adscrita. La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, intervé per defensar les esmenes fetes pel seu departament al pla d'estudis de Relacions Laborals. Li contesten el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el degà de la Facultat de Dret i la Rectora, que demana un vot de confiança.

El doctor Climent Ramis Noguera pregunta pel pressupost per a la implantació d'ambdós plans d'estudis. Li contesta la Rectora. Tot seguit el doctor Ramis Noguera fa una reflexió sobre el modus operandi de determinats graus i màsters que determinen una retribució complementària del professorat. Intervé el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica per donar suport a la intervenció del director del Departament de Física, doctor Ramis Noguera, sobre el finançament i per manifestar que no li agrada que la docència d'aquests estudis no s'integri en el COA dels departaments. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Sotmesa a votació la proposta de títol de grau de Relacions Laborals, s'aprova amb 31 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions (annex 4).

Punt 2: Fixació del numerus clausus d'alumnes dels graus de Ciències Policials i Seguretat Pública i de Relacions Laborals

La Rectora indica que aquest punt és conseqüència de l'anterior i dóna la paraula al vicerector d'Estudiants i Campus, que explica la proposta de fixació del numerus clausus de 50 alumnes per als graus de Ciències Policials i Seguretat Pública i de Relacions Laborals. A continuació, i atesa la seva vinculació amb aquest tema, el vicerector informa també de la proposta de modificació de l'annex II de l'Acord normatiu 9096/2009, de 16 de juny, pel qual es determinen els paràmetres de ponderació de la nota d'admissió als ensenyaments oficials de grau impartits a la UIB (punt següent de l'ordre del dia). Finalment, informa que, arribat el cas, els estudis de grau de les enginyeries, actualment en fase de verificació, es ponderaran d'acord amb l'apartat Altres enginyeries de la taula Enginyeria i Arquitectura de l'annex II del dit acord normatiu.

El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, degà de la Facultat de Dret, intervé per manifestar que, quan arribi el moment, se sol·licitarà el canvi de les ponderacions dels estudis de Dret. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 3: Modificació de l'annex II de l'Acord normatiu 9096/2009, de 16 de juny, pel qual es determinen els paràmetres de ponderació de la nota d'admissió als ensenyaments oficials de grau impartits a la UIB

Ateses les explicacions donades pel vicerector d'Estudiants i Campus al llarg de la discussió del punt anterior de l'ordre del dia, la Rectora indica que aquesta modificació és conseqüència del punt anterior. Intervé el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, que demana un aclariment. Li contesta el vicerector d'Alumnes i Campus, que confirma que les ponderacions que figuren a l'annex esmentat són fruit d'un acord de la RUNAE.

La Rectora sotmet a votació la proposta de modificació de l'annex II de l'Acord normatiu 9096/2009, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la normativa d'accés a la UIB per als més grans de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

La Rectora explica la motivació de la proposta d'acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'accés a la UIB per als més grans de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional, i informa els membres del Consell de Govern del seu contingut. A continuació dóna la paraula al vicerector d'Estudiants i Campus, que informa del contingut i abast de la proposta i explica les distintes formes d'accés a la Universitat. Tot seguit, el vicerector constata dues errades al document que s'ha fet arribar als membres del Consell de Govern. Així, en primer lloc, a l'art. 4.3.b) s'ha de substituir l'expressió «de les proves d'accés» per «del procediment d'accés». La segona correcció fa referència al punt 1, lletra c), darrer paràgraf, de l'annex únic, en el sentit que s'han d'actualitzar les referències legals que s'hi esmenten sobre les disposicions d'homologació i acreditació dels distints nivells de català a valorar.

Seguidament intervé el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica per preguntar quin és l'òrgan responsable de decidir que poden accedir als estudis de grau les persones que s'acullin a aquest sistema d'accés. Li contesta la Rectora.

També intervé la doctora Balbina Nogales Fernández, que demana sobre la traducció al català del nom d'un organisme que apareix en aquesta normativa. Li contesta el Secretari General.

Sotmesa la votació la proposta, s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 5: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2010-2011

La Rectora recorda que aquest punt es va ajornar a la darrera sessió ordinària i dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que comença per agrair els suggeriments rebuts al llarg de les darreres setmanes per part dels degans i directors de centre. A continuació informa del contingut i abast de la proposta de calendari per a l'any acadèmic 2010-2011 i detalla la correcció realitzada a la versió tramesa a la passada sessió del Consell de Govern, consistent a incloure un incís final a la lletra a) del tercer apartat: «En el supòsit que en aquest darrer període s'hi incloguin les dates de realització de les proves d'accés a la UIB (selectivitat), el període indicat es prorrogarà tants dies com dies estiguin afectats per la concurrència d'activitats; els dies coincidents no es podran realitzar activitats d'avaluació complementària.»

El doctor Antoni Miralles Socias, degà de la Facultat de Ciències, sol·licita que, amb el temps, s'intenti augmentar les setmanes de docència, per tal de complir amb els compromisos contrets a les propostes de plans d'estudis.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 6: Modificació d'una comissió que ha de jutjar una plaça dels cossos docents

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica informa del canvi proposat pel Departament de Psicologia d'un membre suplent a la comissió que ha de jutjar la plaça que s'indica a continuació, aprovada pel Consell de Govern del dia 16 de març de 2010, en què el professor Guillermo Vallejo Seco, catedràtic de la Universitat d'Oviedo, substituirà el professor Marcos Ruiz Soler, professor titular de la Universitat de Màlaga (annex 9):

Categoria : professor titular d'universitat
Departament : Psicologia
Àrea de coneixement : Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent : Anàlisi de dades
Perfil com a investigador : Modelat estadístic mitjançant xarxes neuronals artificials

Sotmesa a votació la modificació, s'aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2010

Relació d'assistents:

 1. Isabel Maria Aguiló Pons
 2. M. Isabel Baltasar Quesada
 3. Víctor Cerdà Martín
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Nicolau Dols Salas
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Josep L. Ferrer Gomila
 9. Joan Josep Fornós Astó
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Lluís Garau Juaneda
 12. Cels Garcia Garcia
 13. Raquel Herranz Bascones
 14. Carlos Juiz García
 15. Jordi Lalucat Jo
 16. Antoni Llull Gilet
 17. Martí X. March Cerdà
 18. Joan March Noguera
 19. Arnau Mir Torres
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Begoña Morey Aguirre
 22. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 23. Maurici Mus Amézquita
 24. Balbina Nogales Fernández
 25. Luis Fco. Piña Saiz
 26. David Pons Florit
 27. Climent Ramis Noguera
 28. Maria Pilar Roca Salom
 29. Mateu Servera Barceló
 30. Albert Sesé Abad
 31. Patrícia Trapero Llobera
 32. M. del Carme Vila Ribas
 33. Montserrat Casas Ametller
 34. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2010

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere Joan Brunet Estarellas
 2. Santiago J. Cavanillas Múgica
 3. Hipólito Medrano Gil
 4. Beatriz Morales Nin