Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2008

A les 10.05 hores del dia 19 de desembre de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora Raquel Herranz Bascones i el senyor Joan E. de Pedro Gómez.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Secretari General informa que la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, ha presentat per escrit una esmena al punt 2.2 (Títol de grau d'Història de l'Art) de l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de novembre de 2008, en què s'hauria de modificar la redacció de la seva intervenció, i allà on diu: «d'acord amb el que estableix el llibre blanc de la titulació», hauria de dir: «d'acord amb les directrius discutides a les sessions d'elaboració del llibre blanc de la titulació».

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2008, amb la incorporació de l'esmena assenyalada, i l'acta de la sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2008.

Punt 2: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora fa una introducció indicant que la modificació que es presenta incideix de manera important en el personal dels centres per permetre l'adaptació de la Universitat a les noves circumstàncies derivades de la implantació de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

A continuació, la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica de forma detallada el contingut i l'abast de la modificació del catàleg del PAS i en destaca els aspectes més significatius (annex 3).

Sotmesa a votació la modificació del catàleg del PAS, el Consell de Govern l'aprova per unanimitat.

Punt 3: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2009 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

La Rectora, de forma prèvia, indica que vol fer constar el seu agraïment pel creixement pressupostari del 7,7% malgrat que es preveu un creixement per a la nostra comunitat autònoma entre un 1% negatiu i un 1% positiu, atesa la situació econòmica general. A continuació fa un petit resum dels trets principals del Projecte de Pressupost per a l'any 2009.

A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que comença per fer una reflexió sobre l'entorn econòmic general, marcat per una profunda crisi mundial. No obstant això, destaca l'increment del pressupost de la UIB, que serà possible fonamentalment gràcies a la millora de les transferències nominatives corrent i d'inversió procedents de la comunitat autònoma, que pugen en conjunt un 9,3% en un any de cabdal importància per a la UIB, marcat per l'inici de la implantació dels nous títols de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per tot això, el vicerector deixa constància també del seu agraïment pel compromís del Govern de les Illes Balears.

El vicerector assenyala que el Projecte de Pressupost no conté les grans inversions en infraestructures. Ara bé, indica que inclou diverses actuacions destacables en el capítol d'inversions pròpies: la finalització de la construcció i l'equipament de l'edifici destinat a instituts d'investigació; la rehabilitació, modernització i adequació de diversos laboratoris; la continuació del procés d'adequació de les aules a l'espai europeu d'educació superior (EEES); la rehabilitació de la Seu universitària d'Eivissa i Formentera i l'habilitació de l'espai per al Laboratori de Domòtica. El vicerector destaca l'esforç que suposen aquestes actuacions, atès que per dur-les a terme no es disposa de fons propis i s'ha de recórrer al finançament extern.

A continuació informa que en el projecte es preveu un increment del 7,7% d'ingressos i despeses, la major part del qual es destina a despesa de personal, en bona mesura per complir normes legals. Per tot això, manifesta que es pot afirmar que el Pressupost de la UIB per a 2009 té com a característica definitòria la inversió en capital humà, en què els increments principals s'han destinat a millorar l'estructura, la capacitació, la formació i la motivació del personal de la Universitat.

El vicerector explica les grans xifres del Projecte de Pressupost. Així, indica que la quantitat total pressupostada arriba als 92.451.336,38 euros, i destaca que l'increment mitjà anual dels darrers cinc anys ha estat del 7,6%.

Pel que fa als ingressos, la principal partida, la Transferència nominativa, puja a 64.849.000 euros, quantitat que suposa un increment del 9,3% respecte a l'exercici anterior. El vicerector destaca que la Transferència nominativa per estudiant és de 4.928 euros, la qual cosa suposa un increment del 14% respecte a l'any anterior. En aquest capítol d'ingressos esmenta també la continuïtat i el creixement del Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat en investigació (Programa I3), pel qual la Universitat rebrà de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació una transferència finalista de 624.722 euros, un 13 % més que l'any 2008.

Finalment, en relació amb els ingressos, el vicerector indica que en el capítol 3 (Preus públics i altres ingressos) experimenta un increment de quasi 775.000 euros, que té l'origen en l'increment significatiu de les beques concedides pel Ministeri de Ciència i Innovació, dels nous títols de màster oficials i en l'augment dels preus i taxes públics (4,5%). En el capítol 7 (Transferències de capital) augmenten els ingressos per projectes de recerca obtinguts pels investigadors de la UIB. Finalment, cal destacar en el capítol d'ingressos el retorn de 242.000 euros que la UIB invertí en exercicis anteriors en infraestructura científica i que s'han aconseguit recuperar procedents dels fons FEDER del Ministeri de Ciència i Innovació.

En relació amb el capítol de despeses, concretament, amb les despeses de personal, el vicerector destaca que la partida principal correspon al capítol 1 (Despeses de personal), que puja a 61.058.000 euros, amb un increment respecte a l'any anterior del 9,6%. El vicerector explica que una part significativa d'aquest increment té l'origen en la implantació dels nous títols de grau adaptats a l'EEES l'any acadèmic 2009-2010. Així, indica que per fer possibles les millores de plantilla que facin aquest canvi viable, el Pressupost de 2009 hi destina una nova partida específica de 600.000 euros.

Per altra banda, el pressupost destinat a acció social es veu incrementat en un 21%, a fi d'incorporar als seus beneficis el col·lectiu de becaris i contractats pel capítol 6 amb vinculació de llarga durada a la Universitat.

En relació amb la despesa de personal docent i investigador, el vicerector indica que aquesta experimenta un increment del 10,4%, que es distribueix bàsicament: a) en un increment lineal del 2% de les retribucions, més un 1% addicional destinat a la tercera i darrera fase d'incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries; b) en un creixement del nombre de perceptors dels complements retributius autonòmics i l'increment lineal del 2% en l'import; c) en l'increment en 600.000 euros per a la dotació de plantilla necessària per a la implantació de l'EEES; i d) en 300.000 euros per a reestructuració i millora de plantilla.

El vicerector posa de manifest que el Projecte de Pressupost inclou les partides necessàries per donar cobertura a l'equiparació de les condicions laborals i retributives entre el PDI laboral i el funcionari, previstes en el conveni col·lectiu. Així mateix, constata que l'any 2009 començarà un nou programa de rejoveniment de la plantilla de professorat, que combinarà la jubilació anticipada voluntària del professorat sènior de més de 60 anys d'edat i 32 de serveis amb la seva contractació posterior i la contractació vinculada de professorat júnior. Es manté la partida de 64.000 euros, dotada el 2008 i destinada a contractes temporals de formació postdoctoral. En aquesta línia de potenciació de la investigació, es preveu destinar més de 21.000 euros a dos contractes en una nova acció d'incorporació de personal investigador, programa PreI3.

En relació amb la despesa de personal d'administració i serveis, el vicerector indica que s'incrementa en un 8%, i destaca la millora del nivell de destinació i/o les retribucions complementàries de determinades places que passaren de contractats laborals a funcionaris interins, segons el compromís establert entre la Gerència i la Junta de PAS de millorar-les gradualment, així com la partida de 300.000 euros addicionals per a reestructuració i millora de plantilla al llarg de 2009. El vicerector destaca que una de les línies estratègiques del Projecte de Pressupost és el reforç de l'estructura organitzativa dels serveis administratius dels centres per poder afrontar els reptes que la implantació dels nous plans d'estudis i l'adaptació a l'EEES ens plantegen. Una altra línia estratègica és el reforç del suport a la recerca amb millores als Serveis Cientificotècnics i a l'OSR.

Pel que fa al capítol 2 (Despeses en béns corrents i de serveis), el Projecte de Pressupost recull una política de contenció, en què es redueixen o es mantenen partides pressupostàries de despesa corrent que tenen una dotació suficient. Així, el vicerector indica que el conjunt del capítol 2 presenta un increment reduït del 2,1%, malgrat la necessitat d'atendre l'augment previst. La necessària contenció de la despesa corrent suposa la congelació d'algunes partides i la reducció moderada (un 4,8%) d'altres, entre les quals figuren les gestionades pels departaments i les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció, deganats i direccions de centres.

El capítol 4 del pressupost (Transferències i subvencions) presenta dues novetats significatives, directament relacionades amb la implantació de l'EEES: la creació d'un programa de beques de postgrau, dotat amb 100.000 euros, i l'increment en 50.000 euros de la partida destinada a alumnat col·laborador, per tal que els alumnes de postgrau facin tasques de tutorització dels alumnes de grau.

En relació amb els màsters oficials adaptats a l'EEES, el Projecte de Pressupost inclou una partida perquè els directors comptin amb 2.000 euros per atendre, amb autonomia i responsabilitat, les despeses més directament relacionades amb cada titulació de màster oficial.

El vicerector indica que el Consell de Direcció considera prioritària la formació del professorat en els canvis metodològics que comporta el procés d'adaptació a l'EEES, per a la qual cosa el Projecte de Pressupost manté la partida d'Ajuts a la innovació pedagògica i crea una nova partida de Projectes d'innovació pedagògica.

La partida destinada al POTU (Pla d'orientació i transició a la Universitat) es veu incrementada en un 22,6%. Per altra banda, s'incrementa en un 11,7% l'import destinat a alumnat col·laborador tecnològic, d'aules informàtiques i del CTI.

La difusió de la cultura és una de les tasques inherents al servei públic universitari. Així, el vicerector indica que el pressupost de Projecció Cultural i del SAC s'incrementa un 5,8%. El Consell d'Estudiants rep una assignació específica de 20.000 euros destinats al programa Cooltura.

El vicerector constata que la inversió destinada a recerca experimenta una minva aparent, que s'explica perquè el Pressupost de 2008 incloïa romanents específics en infraestructura i equipament FEDER destinats a l'edifici dels instituts universitaris. Si descomptam aquest efecte, l'esforç inversor de la UIB en recerca es veu incrementat en un 20%. Les principals partides són: a) la inversió en infraestructura científica, per a la qual cosa la UIB aportarà 100.000 euros més dels seus fons propis; b) l'increment dels projectes de recerca competitius; c) el previsible augment de l'aportació dels contractes i convenis subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU i d) l'augment del 5% de la partida de revistes.

Finalment, dins el capítol 6 es destinen 200.000 euros a inversions al campus, i 939.000 euros a inversions en equipament i construccions.

El vicerector finalitza la seva intervenció amb les conclusions següents:

¿ El Projecte de Pressupost se situa en un escenari general de crisi econòmica en el qual la Universitat afronta un procés de canvi profund per adaptar-se a l'EEES en un any en què s'iniciarà ja la implantació de les noves titulacions de grau.

¿ L'adaptació a l'EEES ha estat l'eix vertebrador essencial. En aquest sentit, el total d'actuacions noves per a la implantació del l'EEES arriba fins a la xifra d'1.300.000 euros. Ateses les limitacions de recursos, s'ha optat per una política de contenció de les despeses corrents i la potenciació de les inversions reals, sense oblidar que és la despesa lligada al capital humà, PAS i PDI, la gran protagonista dels increments pressupostaris.

¿ L'increment d'ingressos es calcula en un 7,7%. La part decisiva prové dels 5.500.000 euros addicionals aportats per la comunitat autònoma, a la qual hem d'agrair l'esforç pressupostari en un any especialment difícil per a les seves finances. Aquest augment d'ingressos es destina a cobrir les despeses de personal, a inversions reals i a altres partides diverses.

¿ La major part de l'increment es concentra en el capítol 1, que ha de permetre cobrir les retribucions compromeses, millorar la plantilla actual de PDI i PAS i incrementar la plantilla necessària per implantar les noves titulacions de grau el proper any 2009.

Finalitzada la intervenció del vicerector de Planificació Economicoadministrativa, la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica la liquidació del pressupost de l'any 2007 (annex 4).

A continuació, s'obre un torn de paraules.

En primer lloc, intervé el doctor Eduard Rigo Carratalà. De forma prèvia, s'acomiada dels membres del Consell de Govern, atès que deixa de ser director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. A continuació, manifesta que en la documentació del pressupost troba a faltar el full comparatiu entre els diferents capítols del Pressupost de l'any 2008 i els del Projecte que ara se sotmet a aprovació. Després d'agrair a l'equip econòmic la tasca feta, es queixa de la baixada produïda en la partida assignada als departaments. Finalment, indica que és membre sense vot del Consell de Govern i que vol que consti en acta la seva protesta per l'esmentada disminució, de manera especial perquè això també ha suposat treure dels dos departaments de Pedagogia la partida destinada al pagament dels professors tutors per a les pràctiques d'aquests estudis. Li contesten la Rectora i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que posen de manifest que el full comparatiu esmentat s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern i es justifica la disminució esmentada. El vicerector constata com altres centres de despesa també han vist reduïda la seva assignació i recorda que, arribat el cas, es podrien fer les modificacions que siguin necessàries.

El senyor Carlos Moreno Gómez assenyala que intervé com a membre del Comitè d'Empresa, i amb el vistiplau de la presidenta del Comitè. Agraeix, en primer lloc, l'esforç fet en l'elaboració del Pressupost i amb la negociació del conveni col·lectiu del PDI laboral. Ara bé, anuncia la seva abstenció, atès que els quinquennis i sexennis del personal laboral es troben pendents d'assignació pressupostària per part de la comunitat autònoma, la qual cosa demostra, segons el seu parer, la manca d'equiparació laboral entre aquest col·lectiu i el de funcionaris. Li contesta la Rectora.

El senyor Edgard Ginard Mateu felicita l'equip econòmic per la feina feta i manifesta la seva satisfacció per l'increment de les partides destinades a l'alumnat, això no obstant, s'adhereix a la intervenció del doctor Eduard Rigo Carratalà. Finalment, demana aclariments sobre la menció en els pressuposts de la creació de l'àrea de serveis de la Universitat. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que indica que es pretén facilitar uns determinats serveis (entitats bancàries, farmàcia, supermercat, òptica, etc.) a la comunitat universitària. La Rectora completa la informació i assenyala que s'han d'oferir els serveis amb unes condicions adequades.

El doctor Pere M. Deyà Serra comença la seva intervenció felicitant l'equip econòmic. A continuació, fa una reflexió general sobre el model de finançament de la Universitat i sol·licita que la partida per a I3 pugui deixar de ser finalista i s'incorpori al capítol de personal. Li contesta la Rectora, que indica que la UIB va presentar una proposta pluriennal al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El doctor Climent Ramis Noguera, després de manifestar el seu acord amb la intervenció del doctor Eduard Rigo Carratalà, assenyala la seva preocupació pel manteniment de la quantitat per a assistències a congressos, que des de fa temps troba insuficient. Pel que fa al capítol de reparació i reposició, demana si està inclòs en la partida de recerca. Finalment, vol fer un aclariment respecte a les inversions del COFIU corresponents a l'any 2007 a què ha fet al·lusió el vicerector, en el sentit que el COFIU va elaborar el seu pressupost, que fou aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears, però, previsiblement, després la Conselleria corresponent no va dur a terme les actuacions previstes. Li contesten la Rectora, el vicerector d'Investigació i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El doctor Bernat Sureda Garcia intervé per adherir-se també a les paraules del doctor Eduard Rigo Carratalà i incideix en el tema del pagament dels tutors de pràctiques dels estudis que imparteix el seu departament.

El doctor Francesc Torres Marí manifesta que també s'adhereix a la posició manifestada pels altres directors de departament sobre la disminució de la partida assignada als departaments i destaca la seva incidència en les pràctiques externes dels estudis de Treball Social, que també en queden afectades, i que es fa necessària una planificació pluriennal.

Finalment intervé la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López en relació amb el tema de les pràctiques externes per manifestar que els estudiants de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia també es veuen afectats. La Rectora contesta les darreres intervencions.

La Rectora sotmet a votació la proposta de pressupost de la Universitat per a l'any 2009, que s'aprova per 41 vots favorables i dues abstencions, i que es trametrà al Consell Social per a l'aprovació definitiva (annex 5).

Punt 4: Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de Ciències)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que informa que el doctor Maurici Mus Amézquita ha presentat la seva renúncia com a membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau en representació de l'àmbit de coneixement de Ciències, atesa la seva designació com a director del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), per la qual cosa és necessari elegir un nou membre de la Comissió que el substitueixi. La Rectora indica que, fetes les consultes corresponents, es proposa al Consell de Govern l'elecció del doctor Josep L. Ballester Mortes. La Rectora també manifesta que es poden presentar altres candidatures a l'elecció.

Atès que no es presenten més candidatures, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació de títols propis de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que fa un aclariment en relació amb el pressupost del curs dirigit per la doctora Esperança Bosch Fiol.

A continuació intervé el doctor Maurici Mus Amézquita, director del Centre d'Estudis de Postgrau, que informa que el Consell de Govern, a la sessió del dia 14 de març de 2007, va aprovar el curs d'«Especialista Universitari en Atenció Primerenca I. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB» i ara es proposa modificar el títol d'aquest curs amb la denominació següent: «Especialista Universitari en Atenció Primerenca. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys» com a títol propi de postgrau de la UIB. Així mateix, informa de la proposta d'atorgar una doble titulació, ampliant el ventall de destinataris a persones amb titulació de batxillerat, o equivalent, o amb les proves d'accés a la Universitat, mitjançant el «Diploma universitari d'Atenció Primerenca. Detecció, diagnòstic i tractament en l'infant de 0 a 6 anys».

Se sotmeten a votació les propostes de modificació i ampliació del títol, que s'aproven per unanimitat (annex 6).

Finalment, el doctor Maurici Mus Amézquita explica al Consell de Govern el contingut dels següents títols propis de la UIB (annex 7):

¿ Curs d'actualització professional en integració de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals, títol de formació bàsica (5 crèdits) proposat pel Departament de Psicologia i dirigit per la doctora Esperança Bosch Fiol.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

¿ Curs d'expert/a en Igualtat d'Oportunitats i Gènere: àmbit públic (12,7 crèdits), proposat pel Departament de Psicologia, que té l'origen en un títol d'especialista que ja s'imparteix.

¿ Curs d'expert/a en Igualtat d'Oportunitats i Gènere: polítiques culturals (12,5 crèdits), proposat pel Departament de Psicologia, que té el seu origen en un títol d'especialista que ja s'imparteix.

Intervé el senyor Lluís Piña Saiz per posar de manifest que hi ha una errada en la documentació presentada al Consell de Govern pel que fa a la denominació del Curs d'expert/a en Igualtat d'Oportunitats i Gènere: polítiques culturals, que figura a la pàgina 2 de l'annex I, apartat «Títol del curs»: s'ha de substituir la paraula «especialista» per «expert/a».

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat amb la correcció esmentada.

Punt 6: Creació de la comissió per a la reforma dels Estatuts

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica que en el decurs de l'any 2008 la comissió assessora per a la reforma dels Estatuts (CARE), creada per Resolució del Rectorat de 18 de setembre de 2007, ha anat fent feina sobre les modificacions que s'haurien d'introduir en els Estatuts de la Universitat. Ara bé, constata que, de conformitat amb el paràgraf primer de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), les universitats tenen un termini de tres anys per adaptar els seus estatuts al que estableix la reforma. Atès que el termini expira el mes d'abril de 2010 i tenint en compte la temporalització realitzada, es proposa d'iniciar ara el procés de reforma estatutària amb l'aprovació de la creació de la comissió per a la reforma dels Estatuts. El Secretari General indica que si s'aprova la proposta, es procedirà a convocar una sessió extraordinària del Claustre perquè aprovi o modifiqui aquesta normativa de creació i funcionament de la comissió esmentada. Finalment, el Secretari General recorda que, d'acord amb el punt tercer de la Resolució de creació de la CARE, aquesta comissió es dissoldrà en el moment que es creï la comissió per a la reforma dels Estatuts, per la qual cosa vol manifestar el seu agraïment per la feina feta als membres de la CARE (annex 8).

La Rectora manifesta també el seu agraïment als membres de la CARE per la feina feta.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Aprovació, si escau, de l'adaptació del contingut de l'article 103 dels Estatuts a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

La Rectora, de forma prèvia, explica la justificació de la proposta d'adaptació que es presenta i, a continuació, dóna la paraula al Secretari General. El Secretari General explica el contingut i abast de la proposta, amb què es pretén facilitar la jubilació anticipada del professorat universitari i preparar el necessari relleu generacional. Informa que la base legal per poder fer l'adaptació proposada és el paràgraf segon de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, que estableix que, mentre no es modifiquin els Estatuts, les universitats poden aprovar la normativa corresponent per donar compliment a les previsions de la llei orgànica esmentada. Precisament, aquesta llei introdueix una novetat en relació amb la LOU pel que fa al professorat emèrit de les universitats. En efecte, el Secretari General constata que mentre que l'antic article 54 de la Llei orgànica d'universitats només permetia el nomenament d'emèrits entre funcionaris jubilats dels cossos docents universitaris, el nou article 54 bis estableix amb caràcter general que pugui ser nomenat emèrit el professorat jubilat de la universitat (annex 9).

El doctor Climent Ramis Noguera manifesta que la clau del tema està en el desenvolupament que, a l'empara del nou punt tercer de l'article 103, es faci d'aquesta figura a la normativa específica. Així doncs, considera que s'hauran de resoldre distintes qüestions, com ara si un emèrit de menys de 70 anys podrà acollir-se a la figura de professorat emèrit de més de 70, si l'increment anual de les pensions de jubilació es reflectirà en el sou del professorat emèrit, o si continuarà havent-hi un límit màxim de professorat emèrit de la Universitat. Li contesten la Rectora i el Secretari General.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)

La Rectora dóna la paraula al delegat de la Rectora per a les noves tecnologies, que explica el contingut i abast de la proposta de modificació de l'Acord normatiu de creació del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB) (annex 10).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 9: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'espais informàtics comuns per a la docència a la UIB

La Rectora dóna la paraula al delegat de la Rectora per a les noves tecnologies, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu. Constata diverses errades en el document presentat al Consell de Govern, com és ara la introducció a l'article 3.2 d'un paràgraf amb el mateix contingut que el corresponent a la lletra d) de l'article 4.2, o que a l'article 14, paràgraf primer, la referència a l'article 5 s'ha de modificar per una referència a l'article 6.

El doctor Eduard Rigo Carratalà pregunta si s'ha elaborat el catàleg de l'alumnat tipus A i tipus B. Li contesta el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies.

A continuació el doctor Antoni Miralles Socias manifesta que li hauria agradat que els centres haguessin estat informats del projecte amb antelació i, seguidament, fa unes observacions sobre la utilització del programa GRADUS per formalitzar les reserves i sobre la dependència funcional de les aules. Li contesta el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López planteja els seus dubtes sobre la classificació dels espais informàtics en tipus A i tipus B. Li contesta el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat amb les modificacions i correccions esmentades (annex 11).

Punt 10: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Filosofia i Treball Social.

A continuació explica la proposta de modificació de plantilla Campus Extens Menorca i Eivissa que afecta el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 11: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la UIB

La Rectora explica breument les grans línies de la proposta d'Acord normatiu i agraeix la feina feta al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, als directors de departament i degans i directors d'escola, als membres d'antics equips de govern, al PAS i a totes les persones que han intervingut en l'elaboració d'aquesta proposta. Finalment informa que aquesta proposta no regula la docència en els màsters oficials de postgrau. A continuació dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica extensament el contingut i abast de la proposta i agraeix als vicerectors d'equips rectorals anteriors la feina feta, que ha fet possible l'elaboració de l'actual document; en aquest sentit, menciona expressament en els agraïments el doctor Santiago Cavanillas Múgica, el doctor Josep Servera Baño, la doctora Esperança Munar Muntaner, el doctor Eduard Rigo Carratalà, el doctor Sergio Alonso Oroza i els membres de la comunitat universitària que han fet aportacions i que han ajudat en la seva elaboració, i de manera especial les senyores Isabel Adrover Julià i Magdalena Reig Andreu, així com tots els responsables dels centres que hi han participat. El vicerector destaca quatre aspectes: el fet de preveure l'activitat no presencial, el pla de reducció de l'activitat docent de les persones més grans de 60 anys, que s'hauria de completar amb les mesures del «pla de jubilació anticipada», introducció d'un mecanisme de compensació interanual i, finalment, la novetat de marcar «forquilles» de grup.

Intervé la doctora Beatriz Morales Nin, directora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), per sol·licitar que a l'article 1.1.1 es tingui en compte els subdirectors dels instituts universitaris a efectes de reducció de còmput docent.

El doctor Eduard Rigo Carratalà agraeix la feina feta i el tarannà dialogant demostrat pels responsables, especialment pel vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, al llarg del procés d'elaboració del document.

El doctor Santiago Cavanillas Múgica agraeix l'agraïment i se suma al comentari del doctor Eduard Rigo Carratalà. Després reitera les esmenes presentades al document per part dels departaments de l'àmbit jurídic i pel deganat de la Facultat de Dret i manifesta la seva sorpresa perquè en alguns departaments no s'han respectat les normes d'agrupació de l'alumnat que es varen donar per a l'elaboració dels nous plans d'estudis per a les titulacions de grau.

El doctor Pere M. Deyà Serra posa de manifest que amb aquest document els estudiants de Química veuen duplicat el nombre d'estudiants per grup de docència. Demana que es reflecteixi la incidència en la millora de la docència i que en lloc de descomptes es reculli la idea de còmput de la gestió. També sol·licita que els professors contractats puguin participar en tasques de docència i hom els compti aquesta càrrega. Així mateix, demana que a l'apartat 1.3.1.7 desaparegui la menció al programa I3. A continuació manifesta que l'apartat 2.4 pot crear problemes de funcionament i sol·licita que es digui que l'apartat 5.8 no es pot interpretar en el sentit que s'anima el professorat a aprovar més alumnes. Finalment, fa unes reflexions sobre la contractació del professor contractat indefinit i demana com es computa la necessitat d'investigació d'un departament.

El doctor Aleix Calveras Maristany fa unes consideracions sobre el nombre màxim d'alumnes per grup.

El doctor Rafel Crespí Cladera s'afegeix a les paraules d'agraïment del doctor Eduard Rigo Carratalà i incideix sobre el tema que en certs plans d'estudis no s'han respectat les regles sobre agrupació de l'alumnat. Demana sobre la contractació de professors associats de 2 i 1 hores. També s'adhereix a la pregunta del doctor Pere M. Deyà sobre la manera de mesurar l'activitat en investigació. Finalment, manifesta la seva preocupació perquè aquest document no estableix mínims.

A continuació intervé el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que contesta totes les intervencions anteriors. Intervé també la Rectora, que completa la informació i assenyala que en el futur s'hauria d'elaborar una plantilla d'investigadors.

La directora del Departament de Ciències de la Terra, doctora Joana Maria Petrus Bey, i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica intervenen per aclarir al Consell de Govern la distribució feta d'alumnat per a les assignatures que depenen del dit departament.

Intervé també el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, per contestar algunes de les qüestions plantejades.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 12: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d'escola de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d'escola de la UIB. El vicerector manifesta que a la disposició transitòria tercera s'ha d'afegir un incís al darrer paràgraf de l'apartat 1, relatiu al manteniment dels coordinadors de les especialitats de Música, Llengua Estrangera, Educació Especial i Educació Física, que digui: «fins a la seva extinció».

Demana la paraula el doctor Aleix Calveras Maristany per manifestar la seva satisfacció amb aquesta normativa.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 14).

Punt 13: Ajudes per estades breus de professors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2009 i indica que s'han presentat vint-i-vuit sol·licituds i se n'han concedit vint. Així mateix, hi constata una errada.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 15).

13 bis: Adhesió del Consell de Govern als comunicats del Consell d'Universitats (4 de desembre de 2008) i de l'Assemblea General de la CRUE (15 de desembre de 2008) en relació amb la implantació de l'EEES a les universitats

La Rectora explica al Consell de Govern la problemàtica derivada del tancament d'alguns alumnes a l'edifici Ramon Llull i les converses mantingudes amb alumnes d'aquest col·lectiu, així com la situació en altres universitats. A continuació, la Rectora manifesta la conveniència de considerar que és a títol informatiu la tramesa dels documents referents als comunicats del Consell d'Universitats, del dia 4 de desembre de 2008, i de l'Assemblea General de la CRUE, del dia 15 de desembre de 2008, en relació amb la implantació de l'EEES a les universitats. Per la qual cosa no se sotmetran a votació (annex 16).

Intervé la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez per manifestar la seva opinió sobre els documents i sobre el comportament exemplar dels alumnes tancats a l'edifici Ramon Llull.

Seguidament, el senyor Edgard Ginard Mateu intervé per donar la seva opinió sobre el tema i agrair el tarannà de la Rectora i del seu equip de govern.

El senyor Marcos Augusto Lladó intervé per solidaritzar-se amb la intervenció del senyor Edgard Ginard.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

La Rectora comença per demanar disculpes per les mancances que es varen produir en l'acte organitzat amb motiu de la felicitació de les festes de Nadal a la comunitat universitària. A continuació informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

¿ De la situació del pla d'estudis de l'Escola de Relacions Laborals i de la possibilitat d'oferir la titulació de forma semipresencial des de la Facultat de Dret mentre, de forma paral·lela, es procedeix a l'extinció de l'escola adscrita de Relacions Laborals i a la integració a la UIB d'aquests estudis.

¿ De la reunió del consell de la xarxa Téthys, que tindrà lloc a la UIB els dies 23 i 24 de gener.

¿ Que el dia 30 de gener deixarà la presidència de la Xarxa Vives d'universitats.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa del procés d'implementació de les noves titulacions de grau, que es desenvoluparà en cinc eixos: normatiu, organitzatiu, formació del professorat, canvis d'infraestructura i informació de les noves titulacions.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa del procés de verificació dels màsters oficials. A proposta del vicerector, intervé també la doctora Joana M. Petrus Bey, directora del Departament de Ciències de la Terra, per informar dels problemes que ha tingut amb el màster oficial del Departament.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics a les persones que s'indiquen a continuació (annex 17):

¿ Sr. Bartomeu Adrover Fiol, del Departament de Química, per a l'any acadèmic 2008-2009.
¿ Sr. Marc Galbis Matarredona, del Departament d'Economia de l'Empresa, per a l'any acadèmic 2008-2009.
¿ Dr. Roman H. Hummelt, del Departament d'Economia de l'Empresa, per a l'any acadèmic 2008-2009.
¿ Sr. Josep Llorenç Mulet Sans, del Departament d'Economia de l'Empresa, per a l'any acadèmic 2008-2009.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 18):

¿ Dra. Margalida Pons Jaume (TU), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, a la Universitat Brown, Rhode Island (EUA), pel període comprès entre el 16 de gener i el 30 d'abril de 2009, amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80% els mesos restants, d'acord amb el que preveuen l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Vènies docents

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 19).

f) Altres

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual informa d'una errada a la documentació presentada a la sessió del dia 30 d'octubre de 2008 relativa als complements retributius del professorat de Campus Extens: s'ha de suprimir de la relació el professor Francisco López Simó, atès que ja té un professor associat per a les activitats docents de Campus Extens, amb efectes de l'1 d'octubre de 2008.

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica proposa, a sol·licitud de la professora M. Nélida Tur Faúndez, que el senyor David Vich Comas, professor associat adscrit al Departament de Dret Privat amb un contracte que acaba el 31 de gener de 2009, sigui contractat amb càrrec a Campus Extens - illes amb efectes d'1 de febrer de 2009. Amb aquest fi, la doctora Tur Faúndez renuncia amb efectes d'1 de febrer a la compensació econòmica que li correspon per la impartició de docència a Campus Extens - Illes.

El Consell de Govern aprova per unanimitat aquesta contractació amb càrrec a Campus Extens - Illes.

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1662

CV/P

Consell Insular de Menorca

UOM a Menorca 2007-2008

1733

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

Programa de formació de comares

1774

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboració institucional

1775

CV/P

Consell Insular de Mallorca

II Olimpíada d'Història

1777

CV/P

Institut d'Estudis Baleàrics

Beca (producció cultural de les Illes Balears)

1778

Annexos

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Annexos al conveni de col·laboració signat el 31.03.2006

1779

CV/P

Tecnología Solar Concentradora, SL

Projecte de recerca (col·lector solar CCSTAR) per al període 2008-2010

1780

CV/P

Consorci Centre Balears Europa (Conselleria de Comerç, Indústria i Energia)

Col·laboració per a la prestació de suport i assistència tècnica

1781

CT

Ediciones La Lucerna, SL

Coeditar el llibre Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de estado

1782

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Addenda a l'annex III (ref. 1275) signat el 31.03.2006

1785

CV/P

Servei de Salut de les Illes Balears

Cooperació per a la monitorització dels camps de REM (radiació electromagnètica)

1787

AM

Istituto di Física Aplicada Nello Carrara i Istituto per a la Conservacione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionales delle Ricerche

Itàlia

Col·laboració científica

1788

CV/P

Consell de Mallorca

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez (UIB) per dur a terme l'elaboració d'actes de jornades

1789

CV/P

Consell Econòmic i Social

Col·laboració en matèria bibliogràfica i documental

1790

CV/P

Ministeri de Ciència i Innovació

Ajudes per promoure la mobilitat en postgrau, postdoctorat i estades

1791

CV/P

Guillermo Canals, Editor

Publicació en castellà del llibre Medio siglo de vida íntima barcelonesa

1795

Addenda

Consell de Mallorca

Modificació conveni per dur a terme activitats culturals

1796

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

1798

CV/P

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

Evaluació dels sexennis d'investigació dels professors contractats (2008)

1800

AM

Universitat de Tula

Federació Russa

Genèric

1805

CV/P

Banca March

Convocatòria de cinquanta beques per a pràctiques (any 2008-2009)

Finalitzada l'explicació del Secretari General, el Consell de Govern ratifica de manera global els acords marc, convenis i protocols sotmesos a la seva consideració.

A continuació, el Secretari General explica la proposta del Conveni d'associació que regeix la supervisió i concessió conjuntes d'un títol de doctorat entre la Universitat Lliure de Brussel·les i la Universitat de les Illes Balears, tramitat pel CEP, que es va retirar de la sessió del dia 13 de novembre, arran d'unes modificacions que requerien l'aprovació prèvia del Consell de Direcció. Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 21).

Punt 17: Precs i preguntes

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López demana la paraula per felicitar en nom de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia l'actitud dels estudiants de retirar el pòster de publicitat de la festa de final d'any organitzada pels alumnes d'aquest centre.

El doctor Francesc Torres Marí demana sobre la manera d'acreditar el coneixement d'una llengua oficial per a la realització del concurs d'accés dels professors acreditats. Seguidament demana sobre l'estat actual del projecte de construcció de la biblioteca central. A l'últim, demana informació sobre els danys que s'han produït a les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull com a conseqüència de les pluges que hi ha hagut. Finalment, li contesta la Rectora que en relació amb la darrera pregunta s'han adoptat les mesures pertinents per a la recepció de les obres. També indica que s'han sol·licitat informes als administradors de centre sobre els danys ocasionats als distints edificis per les pluges.

La doctora Joana M. Petrus Bey demana que s'ampliï la cobertura de la connexió Wi-Fi a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Isabel Aguiló Pons
 2. Joana Maria Alorda Fiol
 3. Marcos Augusto Lladó
 4. M. Isabel Baltasar Quesada
 5. Lluc Barceló Ibarra
 6. Montserrat Casas Ametller
 7. Víctor Cerdà Martín
 8. Rafel Crespí Cladera
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. Nicolau Dols Salas
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Josep L. Ferrer Gomila
 13. Joan Josep Formós Astó
 14. M. Dolors Forteza Forteza
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Federico F. Garau Sobrino
 17. Lluís Garau Juaneda
 18. Cels Garcia Garcia
 19. Edgard Ginard Mateu
 20. C. Nativitat Juaneda Sampol
 21. Carlos Juiz Garcia
 22. Jordi Lalucat Jo
 23. Antoni Llull Gilet
 24. Joan March Noguera
 25. Martí X. March Cerdà
 26. Arnau Mir Torres
 27. Antoni Miralles Socias
 28. Rosa Miró Bonet
 29. Alexandre Moll Jofre
 30. Carlos Moreno Gómez
 31. Begoña Morey Aguirre
 32. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 33. Jordi Joan Nicolau Roig
 34. Gabriel Oliver Codina
 35. Margalida Payeras Llodrà
 36. Joana M. Petrus Bey
 37. Luis Francisco Piña Saiz
 38. Climent Ramis Noguera
 39. M. Pilar Roca Salom
 40. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 41. Mateu Servera Barceló
 42. Albert Sesé Abad
 43. Bernat Sureda Garcia
 44. Patrícia Trapero Llobera
 45. Martí Truyols Galmés
 46. Maurici Mus Amézquita
 47. Antoni Verd Noguera
 48. M. Carme Vila Ribas

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Santiago Cavanillas Múgica
 3. Antònia Fornés Pallicer
 4. Jordi Llabrés Bordoy
 5. Hipólito Medrano Gil
 6. Beatriz Morales Nim
 7. Aleix Calveras Maristany
 8. Eduard Rigo Carratalà
 9. Marco Antonio Robledo Camacho
 10. Francesc Torres Marí