Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2008

A les 10 hores del dia 30 d'octubre de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, la senyora Rosa Miró Bonet, la doctora Carme Vila Ribas, el doctor Carlos Juiz Garcia i el senyor Edgard Ginard Mateu.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Pere J. Brunet Estarellas, assistent amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, la Rectora dóna la benvinguda al doctor Aleix Calveras Maristany com a membre amb veu i sense vot, atesa la seva recent elecció com a degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i agraeix la feina feta a l'anterior degà de la Facultat, el doctor Javier Rey-Maquieira Palmer.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les propostes de màster i doctorat (art. 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril)

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), que informa del contingut dels plans d'estudis de màster i doctorat que no han rebut al·legacions (annex 3):

¿ Màster en Llengües i Literatures Modernes, dirigit per la doctora Joana Salazar Noguera, i programa de doctorat de Llengües i Literatures Modernes, dirigit pel doctor Perfecto Cuadrado Fernández.
¿ Programa de doctorat de Ciències de la Salut, dirigit pels doctors Felicià Grases Freixedas i Antoni Gelabert Mas. La directora del CEP informa del canvi de títol del programa de doctorat, que serà el de «doctorat de Ciències Biosociosanitàries».
¿ Màster en Política d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, dirigit per la doctora Esperança Bosch Fiol. La directora informa que hi ha una carta de compromís de l'Institut Balear de la Dona d'assumir el finançament del màster, la qual cosa s'haurà de preveure en el conveni corresponent.
¿ Màster en Management, Organization and Business Economics i programa de doctorat d'Economics, Management and Organization, ambdós dirigits pel doctor Rafel Crespí Cladera.
¿ Màster en Gestió Cultural, dirigit pel doctor Jaume Sureda Negre.
¿ Màster en Educació Inclusiva i programa de doctorat d'Educació Inclusiva, dirigits per la doctora M. Dolors Forteza Forteza. La directora del CEP informa que s'ha presentat al Consell de Govern el conveni que s'haurà de signar amb les altres dues universitats amb què s'imparteix conjuntament el màster.

Intervé la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez per fer unes consideracions al màster en Gestió Cultural. Li contesten la Rectora i la directora del CEP.

Ateses les observacions, la Rectora demana que intervingui en la sessió el director del màster. Es comprova que, tot i que ha estat citat juntament amb els altres directors de màsters i doctorats, el doctor Jaume Sureda Negre no es troba a disposició del Consell de Govern.

Seguidament intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que planteja qüestions sobre el doctorat de Ciències Biosociosanitàries i sobre el conveni amb les universitats de Vic i Lleida per a la realització conjunta del màster universitari i del doctorat d'Educació Inclusiva. Li contesten el doctor Felicià Grases Freixedas i el Secretari General, respectivament.

Sotmeses a votació les distintes propostes, de conformitat amb les previsions de l'article 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril, el Consell de Govern les aprova per unanimitat totes, excepte el màster en Gestió Cultural. Atesa la incompareixença del director d'aquest darrer, es decideix de tractar d'aquest màster a la propera sessió del Consell de Govern. Finalment queda igualment aprovat el conveni amb les universitats de Vic i Lleida per a la realització conjunta del màster universitari i del doctorat d'Educació Inclusiva.

Punt 2: Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau de Física i Psicologia (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer)

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el qual informa del procés d'elaboració dels plans d'estudis i agraeix als integrants de les CED, al director de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea i a la directora del SEQUA tota la feina feta per tirar endavant els plans d'estudis.

La Rectora pren la paraula per deixar constància també del seu agraïment a la directora del CEP, als directors dels màsters que avui s'han aprovat i als membres de les CED per la molta feina realitzada.

Sotmeses a votació les propostes dels plans d'estudis de grau de Física i Psicologia, de conformitat amb les previsions de l'article 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer, el Consell de Govern les aprova per unanimitat (annex 4).

Finalment, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa que les propostes s'enviaran al Consell Social, perquè en prengui coneixement, a la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears, a la Conselleria d'Educació i Cultura i al Consell d'Universitats.

Punt 3: Modificació de l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa per a la concessió d'ajudes per estades breus de professors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que informa del contingut de la reforma.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per demanar aclariments sobre el quart apartat de l'article 9. Li contesta la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 5).

La Rectora informa d'un projecte, al qual s'adheriran els membres del Grup 9 d'universitats, per contractar, mitjançant una ONG especialitzada, com a professors visitants, professors estrangers amenaçats de mort.

Punt 4: Complements retributius del professorat de Campus Extens

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual informa de la proposta. Informa igualment de tres errors en la documentació presentada: s'ha de suprimir de la relació la professora Isabel Tapia Fernández, l'assignatura 2949 la comparteixen al 50 per cent el professors Santiago Cavanillas Múgica i Pedro Grimalt Servera i a la llista s'hi ha d'afegir el professor Josep I. Aguiló Fuster, que imparteix l'assignatura Economia Aplicada (codi 2901).

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d'impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l'any acadèmic 2008-2009 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a la seva aprovació definitiva (annex 6).

Punt 5: Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la proposta d'assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d'assessorament creada en el si de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d'avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer, un cop valorades les sol·licituds pendents de resoldre. El vicerector agraeix la feina feta al Servei de Recursos Humans, en la persona de la seva cap, la senyora Margalida Torrens Sastre, i a l'OSR, en especial a la directora i al senyor Xavier Salvà Picó.

Les propostes de concessió són per als complements i professors que s'indiquen a continuació:

Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació

¿ Enrique Arias, Andrés

Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement

¿ Lladó Vich, Jerònia
¿ Salazar Noguera, Joana

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica posa de manifest que per la documentació posada a l'abast dels membres del Consell de Govern es planteja no proposar al Consell Social l'assignació del corresponent complement retributiu a determinats sol·licitants, ja que, no obstant la proposta favorable d'avaluació de la comissió d'avaluació, no consta acreditat el compliment dels requisits generals o específics per a l'obtenció dels complements corresponents, tal com es constata a la documentació esmentada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes i acorda, si escau, de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 7).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep Lluís Ferrer Gomila
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Joan March Noguera
 20. Martí X. March Cerdà
 21. Francesca Mir Socias
 22. Arnau Mir Torres
 23. Antoni Miralles Socias
 24. Carlos Moreno Gómez
 25. Begoña Morey Aguirre
 26. M. Josep Mulet Gutiérrez
 27. Gabriel Oliver Codina
 28. Margalida Payeras Llodrà
 29. Joana M. Petrus Bey
 30. Luis Fco. Piña Saiz
 31. Climent Ramis Noguera
 32. M. Pilar Roca Salom
 33. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 34. Mateu Servera Barceló
 35. Albert Sesé Abad
 36. Bernat Sureda Garcia
 37. Patrícia Trapero Llobera
 38. Maria Tugores Ques
 39. M. Nélida Tur Faúndez
 40. Montserrat Casas Ametller
 41. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Aleix Calveras Maristany
 2. Josefa Donoso Pardo
 3. M. Antònia Fornés Pallicer
 4. Felicià Grases Freixedas
 5. Marco Antonio Robledo Camacho