Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2009

A les 10 hores del dia 4 de febrer de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el senyor Jordi Joan Nicolau Roig, la senyora Rosa Miró Bonet i la doctora Joana Maria Petrus Bey.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, i abans de començar la sessió, la Rectora dóna la benvinguda a aquest òrgan com a membre amb veu i sense vot al doctor Joan Jordi Muntaner Guasp, nou director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, i d'altra banda deixa constància del seu agraïment per la feina feta a l'anterior director d'aquest departament, doctor Eduard Rigo Carratalà.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2008.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia Aplicada, Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el procediment d'accés als cossos docents universitaris

La Rectora informa breument de la necessitat d'aquesta normativa atesos els canvis normatius produïts ¿de manera especial a la LOU, mitjançant la Llei orgànica 4/2007¿, així com de les grans línies de la proposta. A continuació dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu pel qual s'aprova el procediment d'accés als cossos docents universitaris. El vicerector destaca el contingut de l'article 3.2, sobre la composició de les comissions que han de jutjar els concursos, així com la publicitat del currículum dels seus membres. Finalment, agraeix la feina feta al personal del Servei de Recursos Humans, a l'Assessoria Jurídica de la Universitat i als directors de departament que han fet observacions a la proposta, especialment, el doctor Climent Ramis Noguera per les seves valuoses observacions.

A continuació s'obre un debat en què intervé, en primer lloc, el doctor Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia i Treball Social, per demanar aclariments en relació amb l'article 4.3 de la proposta relatiu a l'acreditació del coneixement d'una de les llengües oficials. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora.

Seguidament intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que demana aclariments sobre el treball original d'investigació, sobre els terminis en què s'han de realitzar les proves, sobre la compulsa dels documents i sobre les conseqüències de la presentació de documentació en català, així com sobre la manca de normes de caràcter transitori en relació amb els concursos d'accés dels professors que han obtingut l'habilitació. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

El doctor Climent Ramis Noguera, director del Departament de Física, comenta les exigències temporals de l'article 6. Li contesta la Rectora i es decideix que l'Assessoria Jurídica revisarà aquest precepte per tal de recollir aquestes observacions.

Tot seguit, la doctora M. del Carme Vila Ribas demana aclariments en relació amb l'article 7 sobre les propostes de nomenament i els nomenaments del president i secretari de les comissions. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Finalment, el doctor Pere M. Deyà Serra fa referència a les resolucions judicials que determinen que les possibles persones interessades en el concurs d'accés no han de participar en les sessions dels òrgans col·legiats que proposin o aprovin la composició de les comissions. També demana sobre la participació dels professors emèrits en les comissions.

A continuació, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu del programa d'ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors i Mobilitat Universitària, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu del programa d'ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.

Seguidament s'obre un torn de paraules, en què intervé el doctor Climent Ramis Noguera, director del Departament de Física, per fer unes reflexions sobre el finançament de les modalitats A) i B) del punt 5è de la proposta. Li contesten la Rectora i la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz pregunta per la inclusió del PAS en aquest programa i sol·licita que es facin més referències a aquest col·lectiu en el text. La Rectora li contesta que es tindrà en compte aquesta observació.

A continuació, el doctor Hipólito Medrano Gil, director del Departament de Biologia, demana que al primer punt de la proposta es faci una referència als centres públics de recerca. La Rectora indica que s'hi farà una referència en termes amplis per tal de no excloure'n determinats tipus de centres de recerca.

El doctor Marco Antonio Robledo Camacho, director de l'Escola Universitària de Turisme, intervé en relació amb el vistiplau dels directors de departament a les propostes, previst al punt setè, i opina que també s'hauria de donar validesa al vistiplau dels degans i directors d'escola. Li contesta la Rectora.

Finalitzat el torn obert de paraules, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat, amb les correccions indicades en el decurs del debat (annex 5).

Punt 5: Proposta de supressió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i creació d'un nou centre

La Rectora explica breument als membres del Consell de Govern l'origen d'aquesta proposta. A continuació dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica el contingut i abast de la proposta que s'inclou dins la revisió de l'estructura de la Universitat, com a conseqüència de la implantació dels nous estudis, i la denominació que s'ha elegit per al nou centre.

A continuació intervé la doctora Margalida Payeras Llodrà, directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, per demanar sobre les dates estimades de l'aprovació del Decret de la comunitat autònoma pel qual es crearà el nou centre. Li contesten el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i la Rectora.

El doctor Francesc Torres Marí pregunta si és previsible que hi hagi més centres de la Universitat que es puguin veure afectats per processos semblants. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

Finalment, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Plans d'estudis dels centres adscrits

La Rectora informa el Consell de Govern de la interpretació feta recentment pel Consell d'Universitats de l'article 25.1 del Reial decret 1393/2003, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el sentit que les universitats no poden aprovar plans d'estudis diferents per a les mateixes titulacions. Pel que fa a la nostra universitat, aquesta interpretació afecta els plans d'estudis d'Educació Infantil, Educació Primària i Turisme. En vista d'això, a les escoles adscrites de la nostra universitat hom els va donar l'opció de plantejar els recursos corresponents contra aquesta interpretació o d'adaptar els seus plans d'estudis als aprovats pels centres propis de la Universitat, i totes optaren per la segona opció. Per tant, indica que la Universitat el que ha fet és trametre de nou al Consell d'Universitats els plans d'estudis indicats aprovats pel Consell de Govern en les condicions requerides.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si aquesta interpretació podria afectar els cursos de postgrau. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

Punt 7: Màster Universitari en Formació del Professorat

La Rectora comença per agrair la feina feta per la comissió que ha elaborat el pla d'estudis del Màster Universitari en Formació del Professorat i n'explica breument el contingut. A continuació, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea completa la informació i explica els problemes que han sorgit a l'hora d'elaborar el projecte. Així mateix, assenyala que s'ha de constatar l'error que l'acreditació d'una segona llengua és un criteri obligatori i no addicional, com es diu ara a la documentació aportada.

Seguidament intervé la doctora M. Dolors Forteza Forteza, degana de la Facultat d'Educació i presidenta de la comissió que ha elaborat el projecte de màster, per manifestar que comparteix el que s'ha dit a les intervencions anteriors, i es posa a disposició dels membres del Consell de Govern per contestar les qüestions que puguin sorgir.

A continuació s'obre un debat, en què intervenen el doctor Pere J. Brunet Estarellas, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, el doctor Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia i Treball Social, i la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, per manifestar la seva oposició a l'aprovació d'aquest màster. També hi intervenen el doctor Climent Ramis Noguera, director del Departament de Física, i el senyor Luis Fco. Piña Saiz per manifestar la seva opinió sobre el màster. Finalment, i per tal de contestar diverses qüestions sorgides en el debat, hi intervenen la doctora M. Dolors Forteza Forteza, degana de la Facultat d'Educació, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el Secretari General i la Rectora.

Acabat el debat, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb un vot en contra i sis abstencions (annex 7).

Punt 8: Aprovació, si escau, del títol de grau de Relacions Laborals i de la seva adscripció a la branca del coneixement de Ciències Socials i Jurídiques

La Rectora explica breument l'origen de la proposta i, a continuació, dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa del seu contingut i abast, així com de la previsible periodificació d'aquest procés.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana la paraula per sol·licitar que es tinguin en compte les relacions existents entre aquesta titulació i la possessió de coneixements tècnics en matèria de prevenció de riscs laborals. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica que ara se sotmet a votació la proposta de concessió de complements retributius de la convocatòria de l'any 2008 per a aquelles persones que varen recórrer contra la denegació inicial i a les quals s'ha estimat el recurs.

El Consell de Govern, en virtut del que estableixen els articles 21.2.7 dels Estatuts de la Universitat i 14.1 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, acorda de trametre al Consell Social, per a l'aprovació pertinent, la proposta dels complements retributius addicionals del professorat que s'indica a continuació (annex 9):

Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement

¿ Kustov, Sergey

C omplement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació

¿ Valero Sierra, Óscar

Punt 10: Informació sobre els estudis de Medicina

La Rectora recorda que a la sessió del dia 13 de novembre de 2008 va informar el Consell de Govern de la situació dels estudis de Medicina arran de les informacions que hi havia aleshores, i que va donar compte de l'acord que havia adoptat no feia gaire el Parlament de les Illes Balears. A continuació informa el Consell de Govern que, després d'haver-ho consultat amb distints rectors i especialistes, el Consell de Direcció va aprovar, a la sessió del dia 9 de gener, la creació d'una comissió tècnica per a la implantació dels estudis de Medicina. Aquesta comissió serà integrada per les persones següents:

¿ El doctor Jordi Lalucat Jo, vicerector d'Investigació, que la presidirà.

¿ El doctor Mateu Servera Barceló, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

¿ El doctor Josep Lluís Ferrer Gomila, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

¿ El doctor Antoni Gelabert Mas, catedràtic d'Urologia de la UAB i membre de la unitat docent de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (UDIMAS).

¿ La doctora Maria Nolla Domenjó, directora adjunta de la Fundació Doctor Robert de la UAB, professora de la Facultat de Medicina de la UAB a la unitat docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

¿ El doctor Alfonso Rodríguez Baeza, catedràtic d'Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la UAB.

Membre suplent: doctor Antoni Llull Gilet, vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Aquesta comissió serà l'encarregada d'elaborar un possible projecte de pla d'estudis de Medicina, per a la qual cosa tindran en compte altres plans ja aprovats, i estudiar les necessitats de dotació financera i d'espais per a la implantació d'aquests estudis.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per posar de manifest que va rebre una telefonada d'un director general del Govern de la comunitat autònoma per demanar-li per què s'oposava a la creació d'una Facultat de Medicina. Seguidament intervé la Rectora per manifestar el seu rebuig a aquests tipus d'actuacions cap a membres de la comunitat universitària.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

¿ De la instal·lació d'endolls sota la taula de la sala de juntes perquè els membres del Consell de Govern que hi assisteixen amb ordinador els hi puguin connectar.

¿ De l'acreditació de dotze professors d'aquesta universitat per poder accedir al cos de catedràtics d'universitat.

¿ De la concessió de la Medalla Ramon Llull de la Universitat a la senyora Kerstin-Monika Englund per part del Consell de Direcció a la sessió del dia 13 de gener.

¿ De l'informe favorable rebut sobre l'estudi del pla d'estudis del títol de graduat en Educació Social, amb dues recomanacions en el procés de verificació.

¿ Dels problemes que s'han posat des de l'ANECA per a la verificació de determinats màsters oficials.

¿ De la situació dels estudiants que ocupen el hall de l'edifici Ramon Llull i del cost de 12.000 euros que fins aquest moment se'n deriva, per l'increment de despeses del servei de seguretat. La Rectora informa també que ha rebut queixes de personal de la Universitat i d'altres estudiants relatives al comportament d'aquests estudiants.

El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, doctor Pere J. Brunet Estarellas, demana si hi ha una ordre de desallotjament de l'edifici. Li contesta la Rectora.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa que dijous passat es va signar el primer conveni col·lectiu per al personal docent laboral de la Universitat. Així mateix informa de les inversions més importants aprovades des del 14 de novembre de 2008 fins al 21 de gener de 2009 (annex 10).

Intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per agrair al Servei de Recursos Humans i l'Assessoria Jurídica de la Universitat la seva tasca per aconseguir que el conveni col·lectiu arribàs a bon port.

La Gerent informa del contingut de la propera convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos específic de biblioteca, escala d'ajudants de suport d'administració de la UIB, torn lliure, per la reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per manifestar la preparació de persones amb discapacitat física per dur a terme tasques de gran vàlua. Li contesta la Gerent.

La doctora M. de Carme Vila Ribas intervé per felicitar al Consell de Direcció per aquesta iniciativa. Li contesta la Gerent.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics relatives a les persones que s'indiquen a continuació (annex 11):

¿ Sr. Sebastià Manresa Tejedor, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, per a l'any acadèmic 2008-2009.

¿ Sr. Esteve Bardolet Jané, del Departament d'Economia Aplicada, per a l'any acadèmic 2008-2009.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 12):

¿ Dr. Pere J. Tauler Riera (professor contractat doctor), del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, a la Universitat de Loughborough (Regne Unit), pel període comprès entre el 3 de març i el 31 de juliol de 2009, amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions, d'acord amb la normativa vigent relativa als beneficiaris dels ajuts de mobilitat del programa José Castillejo.

d) Altres

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual informa d'una errada a la documentació presentada a la sessió del dia 30 d'octubre de 2008 relativa als complements retributius del professorat de Campus Extens. El Consell de Govern aprova el complement assignat al professor que ha d'impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l'any acadèmic 2008-2009 que s'indica a continuació, i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a la seva aprovació definitiva (annex 13).

Nom

Departament

Assignatura

Retribució

Àngel Bujosa Bestard

Economia Aplicada

2627 (50%)

Associat 3 h (50%)

De la mateixa manera, acorda de retirar el complement que han precebut per error els professors següents i de trametre aquest acord al Consell Social, que en el seu moment ho va aprovar:

Nom

Departament

Assignatura

Retribució

Antoni Riera Font (d'octubre 2008 a gener 2009)

Economia Aplicada

2627 (50%)

Associat 3 h (50%)

M. Lluïsa Mir Pozo (d'octubre 2007 a juliol 2008)

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

5237

Associat 4 h

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1717

CV/P

Laboratoris Sanifit, SL

Utilització de tota la infraestructura cientifictècnica de la UIB (Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal) per part dels Laboratoris Sanifit, SL

1801

CV/P

Universitat Nacional Agrària La Molina (Lima, Perú)

Perú

Projecte de recerca: construcció d'un biofiltre

1806

CV/P

Ministeri de Ciència i Innovació

Finançament d'infraestructura científica i xarxes de comunicació (FEDER 2000-2006)

1807

CV/P

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya

Finançar l'assignatura Dret Registral, amb dos professors associats de tres hores setmanals

1808

Addenda

Universitat Rovira i Virgili

Activitat en investigació. Ref. CSD2007-00004

1809

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

Actuacions Euroregió Pirineus Mediterrània

1810

CV/P

Conselleria de Treball i Formació

Realitzar l'avaluació ex-post de formació contínua (FORCEM)

1811

Addenda

Conselleria de Treball i Formació

Assignatura (Empresa i Economia Social)

1812

CV/P

Universitat Nacional de la Patagònia Austral

Argentina

Cooperació científica i pedagògica

1813

AM

Enseñanza e Investigación Superior, AC

Mèxic

Genèric

1814

Addenda

Servei Meteorològic de Catalunya

Creació d'un Centre Instrumental de Recerca en Micrometeorologia

1815

Adhesió

Conferència de Rectors de las Universitats Espanyoles i Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda

Certificació de firma electrònica i altres serveis

1817

CT

José J. de Olañeta Editor

Coeditar el llibre La Real Cartuja de Valldemossa

1819

CV/P

Consell de Joventut de les Illes Balears (annex 1)

Centre universitari del CJIB

1820

CV/P

Consell de Joventut de les Illes Balears (annex 2)

Crèdits de lliure configuració

1821

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Programa d'orientació i transició a la Universitat per a l'any acadèmic 2008-2009 (POTU)

1822

CV/P

Ministeri de Ciència i Innovació

Execució de projectes d'infraestructures científiques cofinançades pel FEDER

1823

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

Grup interdisciplinari d'investigació geneticomolecular en aqüicultura

Sotmesa a votació la totalitat de la proposta, s'aprova per unanimitat.

Punt 14: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta per les condicions d'accés als títols de grau de les persones que han cursat diplomatures universitàries. Li contesten la Rectora i el doctor Climent Ramis Noguera.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. M. Isabel Aguiló Pons
 3. Joana M. Alorda Fiol
 4. M. Isabel Baltasar Quesada
 5. Víctor Martín Cerdà
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Joan E. de Pedro Gómez
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols salas
 10. Josep Lluís Ferrer Gomila
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Carlos Juiz García
 18. Jordi Lalucat Jo
 19. Antoni Llull Gilet
 20. Joan March Noguera
 21. Martí X. March Cerdà
 22. Arnau Mir Torres
 23. Antoni Miralles Socias
 24. Carlos Moreno Gómez
 25. Begoña Morey Aguirre
 26. M. Josep Mulet Gutiérrez
 27. Gabriel Oliver Codina
 28. Margalida Payeras Llodrà
 29. Luis Fco. Piña Saiz
 30. Climent Ramis Noguera
 31. Maria Pilar Roca Salom
 32. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 33. Mateu Servera Barceló
 34. Albert Sesé Abad
 35. Patrícia Trapero Llobera
 36. Maria Tugores Ques
 37. Maurici Mus Amézquita
 38. M. del Carme Vila Ribas
 39. Montserrat Casas Ametller
 40. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2009

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Hipólito Medrano Gil
 5. Aleix Calveras Maristany
 6. Marco Antonio Robledo Camacho
 7. Francesc Torres Marí