Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE JUNY DE 2009

A les 10.05 hores del dia 5 de juny de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Lluís Garau Juaneda, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora Raquel Herranz Bascones, la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez i la senyora Rosa Miró Bonet.

També s'excusen d'assistir-hi el doctor Santiago Cavanillas Múgica i la senyora Beatriz Morales Nin, assistents amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, la Rectora informa els membres del Consell de Govern sobre l'estat actual en què es troba el procés de verificació dels plans d'estudis de grau i de postgrau de la nostra universitat.

Punt 1: Fixació de la composició numèrica de la Junta de la Facultat d'Economia i Empresa en relació amb els representants del professorat

La Rectora agraeix als càrrecs i membres de les juntes de centre de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials la tasca feta i el fet d'haver facilitat la creació de la nova Facultat d'Economia i Empresa. Explica que, un cop fet públic al BOIB l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual es crea la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 19 de maig de 2009), s'han d'elegir els membres que han d'integrar la junta del nou centre, per a la qual cosa el primer pas és fixar-ne la composició numèrica pel que fa als representants del professorat. Ateses les dates en què ens trobam, i després d'haver parlat amb els actuals responsables del centres i departaments implicats, es va decidir ajornar fins a l'inici del proper any acadèmic l'elecció dels representants dels alumnes, sens perjudici que els actuals representants dels estudiants que hi hagi participin en el procés electoral per a l'elecció del nou degà.

Tot seguit dóna la paraula al Secretari General, que explica els criteris seguits per a la fixació de la composició numèrica, tenint en compte el nombre de crèdits d'assignatures bàsiques i obligatòries del primer curs dels estudis de grau que s'impartiran al nou centre, així com els crèdits troncals i obligatoris corresponents al segon, tercer i quart curs de les assignatures dels plans d'estudis de les llicenciatures d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses i de la diplomatura de Ciències Empresarials. D'acord amb un repartiment estrictament proporcional dels trenta representants entre els departaments que imparteixen docència en aquests estudis, el resultat és el següent: quinze membres corresponen al Departament d'Economia Aplicada, deu membres al Departament d'Economia de l'Empresa, tres membres al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, un membre al Departament de Dret Privat i un membre al Departament de Dret Públic.

Intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per manifestar que, tot i que accepta el repartiment ja que s'han aplicat les regles vigents, és necessari un canvi en els criteris de distribució dels representants que prengui en consideració la càrrega docent, ja que els criteris actuals perjudiquen clarament el Departament d'Economia de l'Empresa. Li contesta la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 2: Aprovació, si escau, de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits

La Rectora agraeix la feina feta a totes les persones que han participat en el procés d'elaboració de la proposta. Informa igualment que el model seguit ha estat el de la normativa feta en el si del Grup 9 d'universitats. Finalment fa uns comentaris sobre les esmenes rebudes (annex 4) i indica que de les dues rebudes dins el termini i en la forma escaient, se n'ha rebutjat una perquè el contingut no era matèria de la normativa de reconeixement i transferència.

A continuació dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica els canvis fets, a proposta del Consell de Direcció, en relació amb el document enviat amb la convocatòria, al qual s'han incorporat algunes de les esmenes rebudes, que afecten els articles 4.1.c), paràgraf segon, 6.4, 12, 13.2.a), 14.1.d) i 14.3 (al text que avui s'ha lliurat en mà, les modificacions es troben en cursiva). Informa, igualment, de l'existència d'una errada a l'article 15.2, en el sentit que s'ha introduir després de l'expressió «que haurà de presentar» la frase següent: «en cas que la UIB no disposi d'aquesta informació».

A continuació s'obre un debat, en el qual intervenen el doctor Rafel Crespí Cladera, la doctora Joana M. Petrus Bey, el senyor Edgard Ginard Mateu la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, sobre el reconeixement de crèdits de títols propis de la UIB, previst a l'article 6.4. S'acorda d'introduir a l'article indicat la necessitat d'aprovació per part del Consell de Govern, amb la proposta prèvia del Consell de Direcció.

El senyor Josep Antoni Frau Coll indica que, segons el seu parer, la frase entre parèntesis que figura a l'article 6.1 es deu tractar d'un error. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea reconeix que ho és i que es traurà.

El doctor Maurici Mus Amézquita, director del CEP, pregunta sobre l'entrada en vigor de la normativa. Li contesten la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i es decideix que l'incís final de la disposició final única tindrà el contingut següent: «dels nous plans d'estudis de grau i dels estudis de màster».

Sotmesa a votació, la proposta s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 3: Aprovació, si escau, del Reglament acadèmic

La Rectora agraeix a tots els membres de la comunitat universitària la seva participació en l'elaboració de la proposta. Informa que el capítol quart (règim general de permanència) és competència del Consell Social, per la qual cosa, el Consell de Govern aprovarà, si escau, una proposta per elevar al Consell Social, que, amb l'aprovació prèvia definitiva d'aquest òrgan, s'enviarà al Consell d'Universitats per al preceptiu informe, exigit per l'article 46.3 de la LOU.

A continuació dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica les esmenes presentades els darrers dies (annex 6), les quals s'han incorporat al document enviat als membres del Consell de Govern i que afecten els següents preceptes de la proposta (al document que avui s'ha lliurat en mà, el text de les modificacions està redactat en cursiva): articles 1.4, 13, 19.5, 23.1.a), 24.3, 30, 32, 34.2, paràgraf segon, 38.4, 40.1, 43, 45.4, 46.1.d), 46.2, 47.2, 48.3 i 48.4 i disposició transitòria segona, núm. 1 i la lletra b). Finalment, el vicerector transmet les reflexions del doctor Santiago Cavanillas Múgica sobre la matrícula extraordinària.

El doctor Antoni Miralles Socias intervé sobre la qualificació de matrícula d'honor, que troba que s'hauria d'unir a l'assignatura i no al professor. Li contesten la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

El doctor Aleix Calveras Maristany comenta la nova redacció de l'article 19.5, sobre la possibilitat de realitzar una prova de validació. Li contesten la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea. Finalment, es proposa afegir al precepte que els centres puguin establir de manera excepcional un percentatge fins al 40 per cent.

A continuació, el doctor Gabriel Oliver Codina pregunta pel significat de la «prova de validació». Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i la Rectora.

Per la seva seva banda, la doctora Margalida Payeras Llodrà intervé en relació amb la prova de validació, amb la possibilitat de matrícula simultània en diversos estudis per part dels estudiants del programa ERASMUS/Sòcrates, així com sobre l'incís «la realització demostradorament fraudulenta» utilitzada a l'article 32. Li contesten la Rectora, la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària i el Secretari General.

El doctor Víctor Cerdà Martín demana sobre la possibilitat que el professor pugui demanar la constitució d'un tribunal perquè examini l'alumne. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i la Rectora.

La doctora Joana M. Petrus Bey comenta el contingut de l'article 13 de la proposta. Li contesta la Rectora.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una sèrie de reflexions i suggeriments en relació amb l'automatrícula (art. 1.4), sobre l'ampliació de matrícula i la necessitat de sol·licitar-la (art. 3.2), sobre l'ús del terme «invariable» a l'article 2, sobre la qualificació de «no presentat», prevista a l'article 48, sobre la manca de terminis per recusar, sobre l'article 35 i la normativa sobre protecció de dades personals, sobre l'article 45.4 i l'existència d'un límit màxim, així com l'inici del còmput del termini establert a l'article 46.2. En relació amb la darrera qüestió, es decideix suprimir de l'article 46.2 l'incís «de la publicació de l'assignació de plaça o». Li contesten la Rectora, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, el vicerector de Professorat i el Secretari General.

El doctor Aleix Calveras Maristany comenta l'article 19.4 i demana sobre la fixació de causes justificades en cas de no realització o lliurament de les activitats dins el termini previst. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

Finalment, el senyor Edgard Ginard Mateu pregunta sobre el sistema de votació de les esmenes presentades. Li contesta la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta amb les modificacions assenyalades anteriorment, el Consell de Govern l'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 7).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 5 DE JUNY DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. Víctor Cerdà Martín
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Joan E. de Pedro Gómez
 6. Nicolau Dols Salas
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Josep Lluís Ferrer Gomila
 9. Joan Josep Formós Astó
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Cels Garcia Garcia
 13. Edgard Ginard Mateu
 14. C. Nativitat Juaneda Sampol
 15. Carlos Juiz García
 16. Antoni Llull Gilet
 17. Joan Noguera March
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Arnau Mir Torres
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Begoña Morey Aguirre
 22. Gabriel Oliver Codina
 23. Margalida Payeras Llodrà
 24. Joana M. Petrus Bey
 25. Luis Francisco Piña Saiz
 26. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 27. Mateu Servera Barceló
 28. Patrícia Trapero Llobera
 29. Maurici Mus Amézquita
 30. M. Carme Vila Ribas
 31. Montserrat Casas Ametller
 32. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 5 DE JUNY DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Antònia Fornés Pallicer
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Aleix Calveras Maristany
 5. Marco Antonio Robledo Camacho
 6. Maximino San Miguel Rubial
 7. Francesc Torres Marí