Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2010

A les 10 hores del dia 5 de maig de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor David Pons Florit, la doctora M. Teresa Adame Obrador, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Jordi Lalucat Jo.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat les actes de la sessió ordinària del dia 16 de març i de la sessió extraordinària del dia 30 de març de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Física, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Química, Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències de la Terra, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Biologia i Filosofia i Treball Social.

En primer lloc, el vicerector informa que en la modificació de plantilla que afecta el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut es dota una plaça d’ajudant doctor (Aj. dr.) d’acord amb la Resolució del Rectorat 9385/2010, de 16 de març, per la qual es dóna compliment a la sentència núm. 824/2009, de 16 de desembre, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Seguidament informa que al document presentat hi ha diverses errades, com és ara la suma total de les modificacions de places del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, que ha de ser 2808,07 i no 2742,43, i també, que al Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, la plaça 168143 ha de dir associat de 4 hores, i a la plaça 160947, la modificació de la dedicació ha de ser de 4 a 6 hores.

Se sotmet a votació la proposta presentada amb les correccions indicades, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

A continuació explica de forma detallada la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa i Infermeria i Fisioteràpia.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 3: Acord de modificació de l’accés al títol propi de Direcció Hotelera Internacional

La Rectora presenta la petició del director de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears en el sentit que s’inclogui com a altres vies d’accés als estudis del títol propi de Direcció Hotelera Internacional, amb efectes des de l’aprovació del títol, els cicles formatius de grau superior i la prova de més grans de 25 anys (annex 5).

La Rectora indica que si la motivació de la petició és, com s’indica a l’escrit, que la forma d’accés a aquests estudis sigui anàloga a la dels estudis oficials universitaris, seria convenient que els termes de la proposta fossin que les vies d’accés al títol de Direcció Hotelera Internacional siguin les mateixes que per a l’accés als títols de grau.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada en els termes indicats i s’aprova per assentiment.

Punt 4: Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut de l’informe elaborat per la Comissió d’Estudis de Postgrau en relació amb el reconeixement de crèdits a les persones que hagin cursat el Curs d’Especialista Universitari en Gerontologia 255 hores (impartit de febrer 1993 a febrer 1994), títol propi de postgrau de la UIB, i que volen matricular-se al Màster en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària. Ara es demana, d’acord amb l’article 6.4 de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB, el vistiplau del Consell de Govern.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per sol·licitar que a la denominació del màster s’afegeixi la menció «universitari», si realment es tracta d’un màster universitari. La Rectora diu que està d’acord amb la petició i que es farà així.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Proposta de transformació de l’Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa, en primer lloc, el Consell de Govern del contingut de la proposta aprovada per la Junta de l’Escola Universitària de Turisme, que ha de permetre donar més reconeixement als títols impartits per l’Escola i suposa la modificació de l’escola esmentada. Finalment, informa que, en cas d’aprovació, la proposta s’elevarà al Consell Social perquè en faci l’informe favorable, si escau, i després es remetrà al Govern de la comunitat autònoma per a la seva aprovació definitiva (annex 7).

El doctor Marco Antonio Robledo Camacho, director de l’Escola, demana la paraula per adherir-se a les paraules del vicerector primer, de Planificació i Coordinació Acadèmica.

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat remetre-la al Consell Social perquè en faci l’informe.

Punt 6: Eleccions de membres de distintes comissions

La Rectora informa els membres del Consell de Govern que s’han d’elegir representants del Consell de Govern per a diferents comissions, atesa la pèrdua de la condició de membres del Consell de Govern d’alguns dels representants actuals (annex 8). Així mateix, agraeix la feina feta a les persones que ara seran substituïdes a la Comissió Electoral, a la Comissió Acadèmica, a la Comissió Econòmica i al Consell Social.

De forma prèvia a l’inici de les eleccions, la Rectora demana si a la sessió del dia d’avui hi ha present algun estudiant. No n’hi ha cap, per la qual cosa la Rectora indica que no serà possible realitzar les eleccions pertinents perquè els representants dels estudiants s’han d’elegir per i entre els representants d’aquest sector al Consell de Govern. Per tant, s’hauran d’ajornar les eleccions de representants dels estudiants a les comissions Electoral, Acadèmica i Econòmica i també al Consell Social.

Així doncs, en relació amb l’elecció d’un representant dels professors a la Comissió Electoral elegit per i entre els membres del Consell de Govern, la Rectora proposa la candidatura del doctor Pere M. Deyà Serra, en substitució de la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, amb el benentès que es poden presentar altres candidatures.

Atès que no hi ha més candidats i que ningú dels presents no demana la realització de votació secreta, es demana la conformitat del Consell de Govern a la candidatura del doctor Deyà Serra, la qual s’aprova per assentiment.

Punt 7: Ajudes per a estades breus de professors convidats

La Rectora excusa l’absència del vicerector d’Investigació, que ha anat a una reunió del CIDTUR, i explica el contingut de la proposta. Assenyala que s’han rebutjat deu propostes (dues de les quals, perquè presentaven defectes en la documentació, i la resta, perquè es tractava de joves investigadors).

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’ajudes per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2010 (annex 9).

A continuació, la Rectora anuncia que atès el rebuig d’un nombre considerable de sol·licituds per una circumstància molt concreta, es farà una propera convocatòria per a la concessió d’ajudes per a estades breus a la UIB de joves investigadors convidats en el marc del Programa de foment de la recerca, que avui mateix s’anunciarà a la pàgina web de la Universitat, amb la finalitat que les persones amb una bona trajectòria curricular i amb menys anys de dedicació puguin gaudir també d’aquests ajuts.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

   

 • De la relació d’inversions de major quantia aprovades des del dia 15 de desembre de 2009 fins al dia 27 d’abril de 2010 (s’inclou documentació com a annex 10).
 • Dels problemes a les infraestructures de diversos edificis arran de les intenses pluges de dilluns passat, per la qual cosa demana disculpes per les molèsties ocasionades.
 • De la convocatòria de Campus d’excel·lència al BOE, i afegeix que en el moment oportú es farà una presentació pública del projecte.
 • Dels diversos projectes normatius en els quals treballa el Ministeri d’Educació, com ara el nou reial decret de doctorat, el nou document de finançament presentat en sessió conjunta i el nou esborrany de la Llei de la ciència.
 • Del procés de verificació dels estudis d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i de l’informe favorable de les altres enginyeries.

El vicerector primer, de Coordinació i Planificació Universitària, informa que el Consell de Direcció ha aprovat els criteris específics per a la implantació de titulacions oficials de màster i per a l’elaboració i aprovació dels corresponents plans d’estudis, en compliment de l’article 28 de l’Acord normatiu del dia 16 de març de 2010 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril).

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa el Consell de Govern del temes següents:

   

 • De l’aprovació del calendari d’accions docents i de diverses actuacions relacionades amb aquest calendari.
 • Dels problemes sorgits en relació amb les guies docents, especialment pel que fa a l’accés informàtic.
 • Dels procediments per autoritzar l’ampliació de matrícula i de la docència compartida d’assignatures.
 • De la propera reunió amb els degans per tractar el tema del procés d’automatrícula.
 • De la proposta d’acord executiu per reglamentar la publicació de qualificacions.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa de la proposta de normativa de programes internacionals d’intercanvis d’estudiants.

El vicerector de Projecció Cultural informa del sistema per al còmput d’activitats culturals.

El vicerector de Estudiants i Campus informa dels temes següents:

   

 • Del procés electoral al Consell d’Estudiants, que acabarà el proper 25 de maig amb les eleccions.
 • Del procés d’accés a la Universitat.

La Gerent informa de la notícia publicada a la premsa sobre la liquidació del pressupost de la UIB, de la qual es podia deduir que hi havia un forat pressupostari. La Gerent recorda l’origen del tancament deficitari del darrer exercici, justificat en l’existència de compromisos assolits al llarg dels darrers exercicis i dels quals es varen fer les provisions corresponents, per la qual cosa no hi ha cap mena de dèficit.

El Secretari General informa de l’estat en què es troba el procés d’aprovació dels Estatuts per part del Govern de la comunitat autònoma. Explica que hi ha hagut informe favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, que s’està elaborant la traducció al castellà del document aprovat i que a hores d’ara els nous Estatuts es troben pendents d’aprovació per part del Consell de Govern de les Illes Balears.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

A. Cossos docents:

Categoria: professor titular d’universitat
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

B. Professors contractats:

Categoria: ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Entomologia aplicada i Parasitologia

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Ciències de la Terra
Àrea de coneixement: Geografia Física
Perfil docent: Geografia física general
Perfil com a investigador:

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Ciències de la Terra
Àrea de coneixement: Geografia Humana
Perfil docent: Geografia humana general
Perfil com a investigador:

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Perfil docent: Docència a Campus Extens illes. Docència a Administració d’Empreses i Economia
Perfil com a investigador: Dret tributari i Dret mercantil de societats

Categoria: ajudant doctor
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Finances
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor visitant amb rang d’ajudant doctor
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Organització d’empreses
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor visitant amb rang de contractat doctor
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Finances
Perfil docent: Economia financera i comptabilitat
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor col·laborador
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil com a investigador:

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil docent: Experimentació en física de materials
Perfil com a investigador: Física de materials

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Sistemes complexos: física quàntica, física estadística, física no lineal

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Processos psicològics bàsics
Perfil com a investigador: Estètica experimental

Finalment, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica informa, a petició del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, del canvi d’un membre de la comissió que s’indica a continuació, aprovada pel Consell de Govern del dia 16 de març de 2010:

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Tecnologia de la programació i fonaments de la programació
Perfil com a investigador: Interfícies enactives basades en l’anàlisi del moviment humà en seqüències d’imatges

c) Llicències d’estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 12):

– Dra. Carlota Vicens Pujol (TEU), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, a la Universitat de la Sorbona de París (França), pel període comprès entre el 9 de setembre i el 22 de desembre de 2010, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant sempre que la docència quedi coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic al professor que s’indica a continuació (annex 13):

   

 • Dr. Josep Servera Baño, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2010 i el 30 de setembre de 2011, a la Universitat de Santiago de Cuba.

e) Emèrits

La Rectora planteja les següents propostes de nomenament com a professors emèrits de la Universitat, realitzades pels departament corresponents (annex 14):

   

 • Dr. Ramon Puigjaner Trepat, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 • Dr. Eduard Petitpierre Vall, del Departament de Biologia.

Se sotmeten a votació les propostes, mitjançant votació secreta, amb el resultat següent:

   

 • Dr. Puigjaner Trepat: 27 vots a favor, 3 vots en blanc i cap vot en contra.
 • Dr. Petitpierre Vall: 29 vots a favor, 1 vot en blanc i cap vot en contra.

Així mateix, presenta les següents propostes de renovació dels contractes com a professors emèrits, presentades pels departaments corresponents (annex 15):

   

 • Dr. Lluís Mas Franch, del Departament de Física.
 • Dra. Isabel Moll Blanes, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Se sotmeten a votació les propostes, mitjançant votació secreta, amb el resultat següent:

   

 • Dr. Mas Franch: 28 vots a favor, 2 vots en blanc i cap vot en contra.
 • Dra. Moll Blanes: 28 vots a favor, 2 vots en blanc i cap vot en contra.

Atès que tots ells han assolit les majories necessàries, es considera aprovada la proposta de nomenament per dos anys dels doctors Puigjaner Trepat i Petitpierre Vall, així com la renovació per dos anys del doctor Mas Franch i la doctora Moll Blanes.

A continuació el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica afegeix, pel que fa a les remuneracions, que els doctors Puigjaner Trepat i Petitpierre Vall rebran una retribució equivalent a la diferència que deixaran de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtics d’universitat en servei actiu.

f) Altres

No n’hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 16):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2019

AM

Clúster Audiovisual de les Illes Balears

 

Impulsar activitats de coop. tecnològica i innovació, investigació i recerca

2052

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

2055

AM

Associació Nousistemes

 

Cooperació científica i tecnològica

2056

AM

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació

2060

CV/P

Universitat Autònoma de Madrid

 

Activitat d’investigació CSD2009-00064

2062

CV/P

Institut Balear de Turisme (IBATUR)

 

Convocatòria de quatre beques per a l’any 2010

2065

CT

José J. de Olañeta Editor

 

Contracte per a l’edició del llibre Llibre dels reis

2067

CV/P

Fundació CONAMA

 

Participació de la UIB en el CONAMA 10, Cumbre de Desarrollo Sostenible

2068

AM

Universitats de Girona, Via Domícia de Perpinyà, de Lleida, de París VI (Universitat Pierre i Marie Curie)

 

Creació del Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior Transfronterer

2070

AM

Universitat del Centro Educativo Latinoamenricano

Argentina

Genèric

2071

Addenda

Casa de les Llengües

 

Pla d’activitats per a l’any 2010

2073

CV/P

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Instrumentar la subvenció per a actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

2075

Addenda

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Pràctiques d’estudiants universitaris dintre del programa TUO

2076

CV/P

Ajuntament de Valldemossa

 

Centre universitari

2077

AM

Associazione Italiana per la Cultura, la Scienza e la Società delle Isole Baleari

 

Genèric

2081

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Projecte de recerca

REN2002-04044-C02-01/MAR

2082

CV/P

Escola Balear d’Administració Pública

 

Participació de personal d’adm. públiques en activitats de l’EBAP

2083

CV/P

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia

 

Establir el marc de col·laboració dels estudis de grau de Ciències Policials i Seguretat

2086

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Subvenció per al foment d’integració del professorat

2088

CV/P

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca

 

Impartició de curs per a l'adaptació del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació

2090

Addenda

Consell de Mallorca

 

Modificació de conveni (ref. 2020) per dur a terme l’Anuari teatral de les Illes Balears

La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, demana la paraula per llegir un manifest, aprovat per majoria a la secció d’Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, en què es manifesta el malestar pel desenvolupament del procés d’aprovació de l’acord marc amb la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (ref. 2056), per no haver estat informat amb temps suficient, i es demana la retirada del conveni (annex 17).

A continuació intervé la Rectora, que manifesta que abans d’iniciar la tramitació d’aquest conveni es va posar en contacte amb la directora del Departament per tal d’explicar-li que es tractava d’un conveni marc i que en la actualitat hi havia vies de col·laboració entre la Fundació del Museu Es Baluard i la UIB. La Rectora va esperar el vistiplau de la directora del Departament per continuar amb la tramitació del conveni. Finalment, assenyala que el que es demana a l’escrit de la secció d’Art del Departament, en el sentit d’informar prèviament i amb caràcter vinculant sobre tots els convenis en matèria d’art, no és possible d’acord amb els Estatuts de la Universitat.

A continuació s’obre un debat en què intervenen la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, la doctora Joana M. Petrus Bey, el Secretari General i la Rectora.

La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez sol·licita la votació explícita d’aquest conveni ref. 2056, i així es fa; el conveni s’aprova per assentiment amb dos vots en contra i una abstenció. La resta de convenis s’aproven per assentiment.

A continuació, intervé el director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita, per informar del contingut dels convenis tramitats pel CEP (annex 18):

– Conveni i annex I per al desenvolupament de programes de cooperació educativa entre la Universitat Rey Juan Carlos i la Universitat de les Illes Balears (ref. 1999).

Punt 11: Precs i preguntes

El doctor Climent Ramis Noguera pregunta al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea sobre les guies docents per al proper any, en el cas d’assignatures ja impartides enguany. Li contesta el vicerector.

A continuació, el doctor Ramis Noguera pregunta sobre els professors emèrits nomenats avui, atesa la propera entrada en vigor dels nous Estatuts, en què hi ha un canvi en la regulació d’aquesta figura. La Rectora li contesta que les propostes presentades avui s’han realitzat d’acord amb la normativa vigent en l’actualitat, per la qual cosa el professors que han estat nomenats per primera vegada tenen dret a la renovació per un segon període de dos anys.

El doctor Climent Ramis pregunta pel nombre de sol·licituds de jubilació anticipada presentades. El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica li contesta que s’han rebut quatre sol·licituds.

El doctor Climent Ramis prega que s’arregli el drenatge de l’aparcament anomenat «codi de barres» abans de convertir el campus en zona de vianants. Li contesta el vicerector d’Estudiants i Campus i indica que es prendran les mesures oportunes en aquest sentit.

El doctor Climent Ramis Noguera pregunta pels carnets universitaris i la seva utilització per a la identificació i accés al campus els vespres. Li contesta el delegat de la Rectora per les noves tecnologies.

La senyora Cristina Moreno Mulet demana que els professors puguin veure la mateixa informació que els alumnes tindran al seu abast quan utilitzin el programa d’automatrícula. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

A continuació, pregunta per les entrevistes personals en les proves d’accés a la Universitat per als més grans de 40 anys. Li contesten el vicerector d’Estudiants i Campus i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

La doctora Margalida Payeras Llodrà demana que sigui possible assignar automàticament els estudiants als grups. El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica s’adhereix a la petició. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

El doctor Antoni Miralles Socias manifesta la preocupació pels horaris. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

La doctora Joana M. Petrus Bey demana per què les targetes les han de fer entitats bancàries. Li contesta el delegat de la Rectora per les noves tecnologies.

A continuació pregunta per la composició de les comissions dels concursos d’accés, en el sentit que la UIB exigeix que hi hagi cinc membres, mentre que a altres universitats n’hi ha prou amb tres. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

El senyor Francesc Escanellas Garcias fa un suggeriment sobre el tancament del campus els vespres. Li contesta el vicerector d’Estudiants i Campus.

El doctor Gabriel Oliver Codina s’interessa pels accessos als edificis un cop es procedeixi a tancar el campus als vespres. Li contesta el vicerector d’Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2010

Relació d’assistents:

   

 1. M. Isabel Baltasar Quesada
 2.  

 3. Víctor Cerdà Martín
 4.  

 5. Rafel Crespí Cladera
 6.  

 7. Andreu Crespí Plaza
 8.  

 9. Nicolau Dols Salas
 10.  

 11. Francesc Escanellas Garcias
 12.  

 13. Josep Lluís Ferrer Gomila
 14.  

 15. Joan Josep Fornós Astó
 16.  

 17. Josep Antoni Frau Coll
 18.  

 19. Cels Garcia Garcia
 20.  

 21. Raquel R. Herranz Bascones
 22.  

 23. C. Nativitat Juaneda Sampol
 24.  

 25. Carlos Juiz García
 26.  

 27. Antoni Llull Gilet
 28.  

 29. Martí X. March Cerdà
 30.  

 31. Antoni Miralles Socias
 32.  

 33. Begoña Morey Aguirre
 34.  

 35. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 36.  

 37. Maurici Mus Amézquita
 38.  

 39. Balbina Nogales Fernández
 40.  

 41. Gabriel Oliver Codina
 42.  

 43. Margalida Payeras Llodrà
 44.  

 45. Joana Maria Petrus Bey
 46.  

 47. Luis Fco. Piña Saiz
 48.  

 49. Climent Ramis Noguera
 50.  

 51. Maria Pilar Roca Salom
 52.  

 53. Mateu Servera Barceló
 54.  

 55. Patrícia Trapero Llobera
 56.  

 57. Maria Tugores Ques
 58.  

 59. M. del Carme Vila Ribas
 60.  

 61. Montserrat Casas Ametller
 62.  

 63. Federico F. Garau Sobrino

 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

   

 1. Antoni Aguiló Pons
 2.  

 3. Pere J. Brunet Estarellas
 4.  

 5. Santiago J. Cavanillas Múgica
 6.  

 7. M. Antònia Fornés Pallicer
 8.  

 9. Marco Antonio Robledo Camacho
 10.  

 11. Maximino San Miguel Ruibal
 12.  

 13. Francesc Torres Marí