Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8 DE JUNY DE 2012

            A les 10 hores del dia 8 de juny de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora Catalina N. Juaneda Sampol, el doctor Sergio Alonso Oroza, el doctor Antoni Amengual Colom i el doctor Santiago Cavanillas Múgica.

            També s’excusa d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2012, amb una esmena del doctor Climent Ramis Noguera al punt 13, ja que vol que hi consti el següent: «El doctor Climent Ramis Noguera demana a la Rectora sobre el seu nivell de coneixement dels punts inclosos en el comunicat publicat pels sindicats en relació amb les reunions mantingudes amb el director general d’Universitats, Recerca i Transferència de Coneixement, en el qual es dóna informació sobre una futura estructuració de la UIB en tot allò que faci referència a càrrecs, emèrits, sabàtics i complements autonòmics. En particular, interessa per la possible desaparició del complement d’excel·lència en investigació, i sol·licita a la Rectora que faci tot el possible perquè els investigadors més excel·lents de la Universitat no siguin els únics que tinguin una davallada de sou. Li contesta la Rectora.»

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla de Campus Extens d'Eivissa i Menorca.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, després d’haver-se constatat una errada de supressió de la plaça 060375, la qual s’aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la normativa del personal contractat que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears

            La Rectora explica la motivació de la normativa que es presenta i indica que en el procediment de tramitació han estat oïts diversos òrgans (Comitè d’Empresa, Comissió d’Investigació...).

            A continuació dóna la paraula a la Gerent, que comenta l’abast i el significat de la proposta i explica l’àmbit subjectiu d’aplicació, el procediment establert i els objectius a cobrir (compliment de principis constitucionals en la selecció de personal en l’àmbit de l’Administració pública i necessària agilitat en el procediment de contractació).

            El doctor Climent Ramis Noguera diu que considera que el procediment pot tenir una excessiva celeritat (per exemple, l’article 6.3). Li contesten la Gerent i la Rectora.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions

            La Rectora explica la motivació de la normativa que afecta els dos tipus de pràctiques que poden realitzar els estudiants (curriculars i extracurriculars).

            Tot seguit el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat completa la informació.

            La doctora Margalida Payeras Llodrà demana aclariments sobre determinades pràctiques extracurriculars. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i la Rectora.

            El doctor Pere M. Deyà Serra demana si hi ha la possibilitat de facilitar determinats models i demana aclariments sobre els articles 11, 14.7, 21 i 24. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

A continuació la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la normativa d'alumnat col·laborador de la UIB

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que explica l’abast i el significat de la proposta de modificació de la normativa d’alumnat col·laborador.

            Així mateix, constata una modificació que s’ha de realitzar a l’article 11, la redacció del qual ha de ser: «Anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat total dedicada a aquest programa, la quantitat assignada al mòdul i la quantitat total assignada a cada facultat i escola.»

            La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez demana per la possibilitat d’ampliar l’àmbit subjectiu i preveure-hi també els alumnes de màster i doctorat. Li contesten la vicerectora d’Estudiants i la Rectora.

            El doctor Nicolau Dols Salas agraeix la previsió de mecanismes alternatius de compensació i demana si es faran constar al seu expedient acadèmic. Li contesten la vicerectora d’Estudiants i la Rectora.

            El senyor Francesc Escanelles Garcias demana si en aquesta normativa s’hi inclouen els alumnes dels centres adscrits. Li contesta la Rectora.

            A continuació la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de l’acord normatiu pel qual es retarda el procés electoral per elegir els representants dels estudiants al Consell d’Estudiants

            La Rectora explica la motivació de la proposta, que té l’origen en una petició del Consell d’Estudiants.

            A continuació la Rectora dóna la paraula al Secretari General, que completa la informació i indica que, abans de presentar la proposta al Consell de Govern, va ser oïda la Comissió Electoral el dia 8 de maig de 2012.

            Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 7: Elecció dels representants dels degans, directors d’escola, directors de departament i directors d’instituts universitaris de recerca a la Comissió de Biblioteca

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que recorda que el mes de setembre de 2011 es va modificar el Reglament de la Comissió de Biblioteca, modificació que va incidir en la composició d’aquesta comissió.

            En conseqüència, indica que s’han de triar cinc representants dels col·lectius de degans, directors d'escola, directors de departament i directors d'instituts universitaris de recerca, que seran triats cada dos anys pel Consell de Govern, de manera que sempre hi quedin representades les cinc grans branques del coneixement (Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura). Seguidament afegeix que la proposta que fa el Consell de Direcció és la següent:

– Ciències: doctor José. A. Castro Ocón.

– Ciències de la Salut: doctor Albert Sesé Abad.

– Ciències Socials i Jurídiques: doctor Santiago José Cavanillas Múgica.

– Arts i Humanitats: doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops.

– Enginyeria i Arquitectura: doctora Yolanda González Cid.

La Rectora agraeix la feina feta als anteriors representants i la disposició dels nous membres i constata la possibilitat que surtin altres propostes. Atès que no hi ha cap més proposta, s’aprova per assentiment la presentada.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

            1. La Rectora informa dels temes següents:

– De les vicissituds de les sessions del Consell d’Universitats i de la relació de la CRUE amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Així mateix, explica com s’ha reconduït aquesta relació en unes reunions que varen tenir lloc ahir i el passat 1 de juny.

– Del contingut de la sessió ordinària del Consell d’Universitats del dia 1 de juny de 2012, en la qual es discutí el projecte de reial decret sobre beques i ajuts a l’estudi, el projecte de reial decret que modificarà el reial decret que estableix les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris (concretament, s’ajorna un any la prova d’oral d’anglès a la prova d’accés a la Universitat) i la retirada del reconeixement de dos títols d’universitats estrangeres implantades en territori espanyol.

– Del contingut de la sessió extraordinària del Consell d’Universitats d’ahir, en la qual es discutí sobre el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.

– De la situació de la UIB per l’aplicació del Reial decret llei 14/2012.

– Del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

– Del numerus clausus definitiu per al proper any acadèmic presentat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El vicerector de Política Científica i Innovació informa de la convocatòria de premis i idees empresarials dins el programa RESET.

3. La vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient informa de la campanya d’estalvi energètic, la qual cosa ha suposat una disminució del consum energètic del 5,2% (devers 120.000 euros) durant els cinc primers mesos de l’any.

A continuació intervé el doctor Llorenç Huguet Rotger, que demana aclariments en relació amb diversos aspectes i també demana proacció per part del Consell de Direcció. Li contesta la Rectora. Seguidament intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que agraeix determinades actuacions i fa una reflexió sobre el tema. Li contesta la Rectora.

Punt 9: Afers de tràmit

            a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            No n'hi ha.

            b) Llicències d'estudis

            No n'hi ha.

            c) Col·laboradors honorífics

            No n'hi ha.

            d) Vènies docents

            No n’hi ha.

            e) Altres

            No n’hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 8):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2485

Acord

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Creació del Complex Balear d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació

2486

Acord

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Acord de rescissió del cv. ref. 2225 (construcció i equipament de nou edifici)

2487

Addenda

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Construcció i equipament d’un nou edifici interdepartamental

2489

AM

Federació Balear de Muntanya i Escalada

 

Genèric

2495

AM

Institut Politècnic de Beja

Portugal

Genèric

2507

CV/P

Associació de Neuropsicologia Balear

 

Col·laboració en projecte d’investigació

2518

CV/P

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

 

Elaborar el Pla director del Convent de Nostra Senyora de Loreto

2522

AM

Fons Menorquí de Cooperació

 

Cessió d’un fons documental

2526

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears (2011-12)

2527

AM

Fundació Teatre Principal de Palma

 

Col·laboració i assistència mútua

2528

AM

Fundació Baleària

 

Establir un marc de col·laboració i assistència mútua

2529

CV/P

UNESCO; Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Costa Rica

 

Establiment d’una Càtedra UNESCO

2532

CV/P

Joan Ramon Bonet Verdaguer

 

Cessió de sis fotografies

2533

CV/P

Fusteria Galmés, SL

 

Construcció modular d’un sistema de control intel·ligent de clima interior

2534

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Tretzena programació de la UOM a la Seu universitària d’Eivissa 2011-12

2535

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Manteniment de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

 

            A continuació intervé el vicerector de Postgrau i Formació Permanent per informar del contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 9):

   Acord de doctorat conjunt ERASMUS Mundus (EMJD) / memoràndum d’entesa per dur a terme el programa de Doctorat en Nutrició Molecular i Fisiologia (MOLNUPH), (ref. 2492).

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments en relació amb l’acord ref. 2485, i concretament sobre la situació de l’INAGEA. Li contesta la Rectora.

Punt 11: Precs i preguntes

            El doctor Pere M. Deyà Serra exposa les dificultats administratives trobades per justificar l’assistència a un congrés. Així mateix, fa una reflexió sobre determinats aspectes de la convocatòria de grups competitius i sol·licita que les universitats facin les gestions necessàries perquè es faciliti l’execució d’aquests projectes de recerca. Li contesta la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8 DE JUNY DE 2012

Relació d’assistents:

1.       M. Isabel Baltasar Quesada

2.       Miquel Bennàssar Veny

3.       Jaume Jesús Carot Giner

4.       Víctor Cerdà Martín

5.       Pere M. Deyà Serra

6.       Nicolau Dols Salas

7.       Francesc Escanellas Garcias

8.       Josep Antoni Frau Coll

9.       Federico F. Garau Sobrino

10.   Yolanda González Cid

11.   Raquel Herranz Bascones

12.   Llorenç Huguet Rotger

13.   Maria Juan Garau

14.   Juan José Montaño Moreno

15.   Carlos Moreno Gómez

16.   Begoña Morey Aguirre

17.   M. Josep Mulet Gutiérrez

18.   Margalida Payeras Llodrà

19.   Luis Fco. Piña Saiz

20.   David Pons Florit

21.   Climent Ramis Noguera

22.   Antoni Roig Muntaner

23.   Mateu Servera Barceló

24.   Albert Sesé Abad

25.   Bernat Sureda Garcia

26.   Maria Tugores Ques

27.   Josep Antoni Tur Marí

28.   Gemma Isabel Turnes Palomino

29.   Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves

30.   Antoni Verd Noguera

31.   M. del Carme Vila Ribas

32.   Montserrat Casas Ametller

33.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8 DE JUNY DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       José Aurelio Castro Ocón

3.       Rafel Crespí Cladera

4.       Bartolomé Deyà Tortella

5.       Joan Jesús Fiol Arbós

6.       Joan Josep Fornós Astó

7.       Lluís Garau Juaneda

8.       Miquel Grimalt Gelabert

9.       Jordi Llabrés Bordoy

10.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

11.   Maurici Mus Amézquita