Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2008

A les 10 hores del dia 19 de febrer de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusa d'assistir-hi el doctor Carlos Juiz García, per motius acadèmics.

També s'excusen d'assistir-hi el doctor Joaquim Tintoré Subirana, assistent amb veu i sense vot, per motius de viatge, i el doctor Maximino San Miguel Ruibal.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les propostes de títols de grau i d'adscripció a les branques de coneixement

La Rectora presenta breument les propostes que ara se sotmeten a la consideració del Consell de Govern. Fa una introducció per explicar que es proposen implantar a la UIB vint-i-nou títols i indica que el nom dels títols de grau són indicatius ¿excepte en el cas que la denominació sigui imposada per les corresponents directrius de títols oficials de grau. Així mateix, la Rectora indica que la proposta correspon als estudis actuals adaptats. Seguidament agraeix la feina feta tant als vicerectors implicats com als degans i directors d'escola i de departament que han fet arribar els seus suggeriments. Finalment demana que aquests processos que a partir d'ara s'encetaran es facin tenint en compte el bé de l'alumnat i es deixin de banda lluites per obtenir representativitat a les comissions o més presència en els plans d'estudis.

A continuació la Rectora dóna la paraula als membres del Consell de Govern.

Intervé el doctor Lluís Mas Franch, el qual indica que s'hauria de corregir la denominació del títol de grau d'Enginyeria de l'Edificació, que figura a la documentació, per la correcta d'Enginyeria d'Edificació. La Rectora li agraeix l'observació i li assegura que es farà així.

El doctor Hipólito Medrano Gil intervé per demanar, en relació amb la denominació del títol de grau de Bioquímica, quina és la denominació correcta: «Bioquímica» o «Biotecnologia».

Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, en el sentit que es parteix dels títols existents en l'actualitat i que més endavant s'haurà de negociar amb la Conselleria d'Educació i Cultura la implantació de noves titulacions. En tot cas, ara s'utilitza a la denominació del títol de grau el terme «Bioquímica», sens perjudici que durant l'elaboració del pla d'estudis es pugui modificar.

A continuació se sotmet a votació la proposta de títols de grau per implantar a la UIB a partir de l'adaptació de les titulacions actuals i dels quals s'han d'elaborar els respectius plans d'estudis. Efectuada la votació, queda aprovada per unanimitat la proposta (annex 3).

A continuació la Rectora presenta la proposta del Consell de Direcció, d'acord amb la normativa aplicable i amb l'article 1.2 del Reglament d'ordenació d'ensenyaments universitaris de grau, d'adscripció de cada titulació de grau a una branca de coneixement. La Rectora assenyala la modificació que s'ha introduït en el document: en concret, el títol de grau de Matemàtiques deixa d'estar adscrit a la branca de Ciències i passa a la branca d'Enginyeria i Arquitectura.

En relació amb aquesta modificació, intervé el doctor Arnau Mir Torres per demanar aclariments. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica per indicar els criteris que s'han tingut en compte a l'hora de fer aquesta modificació.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'adscripció de cada titulació de grau a una branca de coneixement, la qual queda aprovada per unanimitat (annex 4).

Punt 2: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern de la composició de la comissió assessora del disseny i l'elaboració dels nous títols de grau (CADE), prevista a l'article 4 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau, especialment pel que fa als cinc membres de les diverses branques de coneixement que ha de designar la Rectora. Es tracta dels doctors Santiago Cavanillas Múgica, Eduard Cesari Aliberch i Ramon Puigjaner Trepat i les doctores Margalida Gili Planas i Joana Maria Seguí Pons (annex 5).

La Rectora informa de les reunions que els vicerectors han mantingut en diversos departaments i centres per tal determinar la composició de les comissions d'elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED).

A continuació dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el qual informa del contingut i l'abast del calendari inicial d'elaboració dels ensenyaments universitaris de grau a la UIB (annex 6). També informa, d'acord amb l'article 1.3 del reglament esmentat, de les facultats i escoles que han d'elaborar la proposta de plans d'estudis dels diversos títols de grau (annex 7).

El doctor Antoni Miralles Socias intervé per comunicar que la Facultat de Ciències està preparada per començar l'elaboració dels diversos plans d'estudis dels quals és responsable i demana començar al més aviat possible.

La Rectora li contesta que demà, per correu electrònic, es farà arribar als centres la composició per departaments de les comissions d'elaboració i disseny dels títols de grau (CED).

El doctor F. Javier Capó Parrilla demana avançar els cursos de formació prevists al calendari al mes de setembre per evitar, així, que coincideixin amb les activitats docents del professorat.

Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica en el sentit que s'intentarà començar al mes de setembre, però, atès que es realitzaran moltes edicions de cada curs per tal d'arribar a tots els estudis, s'espera que en un moment o en un altre cada professor els podrà fer quan li vagi més bé.

Punt 3: Comissió que ha de jutjar una plaça de professor ajudant doctor del Departament de Psicologia

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual explica al Consell de Govern la proposta presentada.

Sotmesa a votació, el Consell de Govern aprova per unanimitat la comissió que ha de jutjar una plaça de professor ajudant doctor del Departament de Psicologia (annex 8):

Categoria : professor ajudant doctor

Departament : Psicologia

Àrea de coneixement : Psicobiologia

Perfil docent : Psicobiologia

Perfil com a investigador : Avaluació del dolor crònic i les emocions en humans a través d'EEG i fRMI

La composició de la comissió és la següent:

President : Dr. Rubén V. Rial Planas, catedràtic d'universitat (UIB)

Secretari : Dr. Pedro Montoya Jiménez, professor titular d'universitat (UIB)

Vocals : Dr. Jorge Arias, professor titular d'universitat (Universitat d'Oviedo)

Dra. Susana Esteban Valdés, profesora titular d'universitat (UIB)

Dr. Jordi Llabrés Bordoy, professor titular d'escola universitària (UIB)

Suplents : Dr. Javier Campos, professor titular d'universitat (Universitat Complutense de Madrid)

Dr. Antoni Gomila Benejam, professor titular d'universitat (UIB)

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. Marcos Augusto Lladó
 4. M. Isabel Baltasar Quesada
 5. Catalina Cantarellas Camps
 6. Víctor Cerdà Martín
 7. Rafel Crespí Cladera
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Josefa Donoso Pardo
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Josep Lluís Ferrer Gomila
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Lluís Mas Franch
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Rosa Miró Bonet
 22. Carlos Moreno Gómez
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. Irene Nadal Gómez
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana M. Petrus Bey
 28. Luis Fco. Piña Saiz
 29. Maria Pilar Roca Salom
 30. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 31. Josep Servera Baño
 32. Mateu Servera Barceló
 33. M. Nélida Tur Faúndez
 34. Montserrat Casas Ametller
 35. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. M. Antònia Fornés Pallicer
 2. Lluís Garau Juaneda
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Hipólito Medrano Gil
 5. Arnau Mir Torres
 6. Javier Rey-Maquieira Palmer
 7. Marco Antonio Robledo Camacho
 8. Albert Sesé Abad
 9. F. Javier Capó Parrilla