Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2008

A les 10 hores del dia 6 de febrer de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Pere M. Deyà Serra, per motius acadèmics, els vicerectors Nicolau Dols Salas i Cels Garcia Garcia, el delegat de la Rectora Víctor Cerdà Martín i la doctora Patrícia Trapero Llobera.

A continuació, ateses les darreres eleccions de representants d'estudiants claustrals al Consell de Govern, la Rectora dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern amb representació del sector estudiantil. Així mateix agraeix la feina feta als membres que han deixat de pertànyer-hi.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que dóna compte d'un error material al punt 6 quart paràgraf de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre Allà on diu: «la qual cosa implica una quantitat total de 55.577 euros», ha de dir: «la qual cosa implica una quantitat total de 55.577.000 euros». Feta aquesta observació, el Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2007.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments d'Economia Aplicada, Física i Pedagogia i Didàctiques Específiques. A continuació explica la modificació de plantilla que afecta el Departament d'Economia Aplicada, en relació amb les places de professor associat de Campus Extens - illes menors.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica la motivació de la seva presentació el dia d'avui, així com el contingut i l'abast dels següents títols que ara se sotmeten a la consideració del Consell de Govern (annex 4):

¿ Curs d'especialista universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits).

¿ Curs d'expert en Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Aplicacions a l'Àmbit Públic. Títol propi de postgrau de la UIB (11 crèdits).

Finalment, la directora del Centre d'Estudis de Postgrau explica el contingut del conveni de col·laboració entre la UIB i ASIMAG Serveis Empresarials, SL, per a la realització conjunta del Màster en Salut Laboral (títol propi) (annex 5).

A continuació intervé el senyor Edgard Ginard Mateu, que manifesta que els estudiants progressistes de la Universitat votaran a favor dels títols, en canvi s'oposaran al conveni, atès que hi participa una empresa privada i que no estan conformes amb el fet que es transfereixin diners a les empreses privades. La Rectora li contesta que en tot cas és la Universitat la que rep els diners.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per advertir que al punt 5.6 de la documentació relativa al Curs d'especialista universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius hi ha d'haver un error al darrer paràgraf, atès que no té sentit que s'exigeixi com a requisit específic «per a l'accés de diplomats al títol de Màster Universitari: Diplomats o Llicenciats universitaris». La Rectora li dóna la raó i proposa la supressió d'aquest incís.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López demana una correcció a la data d'inici del Curs d'expert en Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, punt 4.4, per tal de mantenir la correspondència amb la proposta de calendari continguda a l'annex I. La Rectora li contesta que es corregirà.

Sotmeses a votació les propostes, el Consell de Govern acorda el següent:

¿ Aprovar per unanimitat el Curs d'especialista universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits).

¿ Aprovar per unanimitat el Curs d'expert en Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Aplicacions a l'Àmbit Públic. Títol propi de postgrau de la UIB (11 crèdits).

¿ Aprovar per majoria simple, amb set vots en contra i cap abstenció, el conveni de col·laboració entre la UIB i ASIMAG Serveis Empresarials, SL, per a la realització conjunta del Màster en Salut Laboral (títol propi).

Punt 4: Substitució d'un membre de la Comissió Econòmica (un professor triat per i entre els representants dels professors del Consell de Govern)

La Rectora informa que, atesa la pèrdua de la condició de membre del Consell de Govern del doctor Antoni Socias Salvà i consegüentment la seva condició de membre de la Comissió Econòmica, s'ha de procedir a substituir-lo. Així mateix, recorda que de conformitat amb l'article 186.2.c) dels Estatuts, s'ha d'elegir un professor per i entre els representants dels professors del Consell de Govern.

La Rectora proposa el doctor Rafel Crespí Cladera, i indica que això no lleva que es puguin presentar altres candidatures.

La Rectora manifesta que, atès que es tracta d'una votació nominal, es farà votació secreta si qualque membre ho sol·licita. Atès que no se sol·licita aquest tipus de votació i atès que no s'ha presentat cap altra candidatura, se sotmet a votació la candidatura esmentada del doctor Crespí Cladera com a membre de la Comissió Econòmica, que s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Eleccions de representants dels estudiants a les comissions i òrgans que provenen del Consell de Govern (Comissió Econòmica, Comissió Electoral, Comissió Acadèmica, Comissió d'Investigació, comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat i Consell Social)

La Rectora explica el procés d'elecció dels representants dels alumnes a diversos òrgans i comissions que provenen del Consell de Govern (annex 6). Així mateix informa que en cas que el nombre de candidatures coincideixi amb el nombre de llocs a cobrir, no seria necessari fer la votació.

A continuació dóna la paraula als representants dels estudiants perquè presentin les seves candidatures i es procedeixi, si escau, a la corresponent votació.

a) Comissió Econòmica

De conformitat amb l'article 186.2.c) dels Estatuts, s'ha d'elegir un representant dels estudiants, elegit per i entre els del Consell de Govern, a la Comissió Econòmica.

Atès que només es presenta un candidat, el senyor Edgard Ginard Mateu, queda elegit com a representant dels estudiants a la Comissió Econòmica.

b) Comissió Electoral

De conformitat amb l'article 91.1.d) dels Estatuts, s'han d'elegir dos representants dels estudiants, elegits per i entre els del Consell de Govern, a la Comissió Electoral.

Atès que es presenten dos candidats, el senyor Lluc Barceló Ibarra i el senyor Martí Truyols Galmés, queden elegits com a representants dels estudiants a la Comissió Electoral.

c) Comissió Acadèmica

De conformitat amb l'article 163.1.c) dels Estatuts, s'han d'elegir cinc representants dels estudiants, elegits per i entre els del Consell de Govern, a la Comissió Acadèmica.

Atès que es presenten cinc candidats, la senyora Francesca Mir Socias, el senyor Alexandre Moll Jofre, el senyor Martí Truyols Galmés, el senyor Jordi Joan Nicolau Roig i la senyora Rosa Miró Bonet, queden elegits com a representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica.

d) Comissió d'Investigació

D'acord amb l'article 175.2.c) dels Estatuts, s'han d'elegir dos representants dels estudiants de tercer cicle, elegits pels representants dels estudiants al Consell de Govern, a la Comissió d'Investigació.

Atès que s'han presentat dos candidats, la senyora Rosa Miró Bonet i el senyor Antoni Aguiló Bonet, queden elegits com a representants dels estudiants a la Comissió d'Investigació.

e) Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat

De conformitat amb l'Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, s'ha d'elegir un representant dels estudiants, elegit pel Consell de Govern, a la comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat.

Es presenta un candidat, el senyor Alexandre Moll Jofre, que, per tant, queda elegit, per assentiment, com a representant dels estudiants a la comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat.

f) Consell Social

De conformitat amb els articles 26 i 89 dels Estatuts, s'ha d'elegir un representant dels estudiants, elegit per i entre els del Consell de Govern, al Consell Social.

Atès que només es presenta un candidat, el senyor Edgard Ginard Mateu, queda elegit com a representant dels estudiants al Consell Social.

Punt 6: Proposta de distribució dels representants del grup d) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut i l'abast de la proposta. En concret detalla la distribució que es realitza per circumscripcions electorals, garantint un mínim de representació a cadascun dels grups i repartint la resta, fins a arribar a 28 representants, de forma proporcional. Així, els representants per circumscripcions electorals es distribuirien de la manera següent:

¿ Circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups A1 (antic grup A) i A2 (antic grup B): 6 representants, dels quals es garanteixen com a mínim un representant del subgrup A1 dels cossos generals, un representant del subgrup A1 dels cossos específics, un representant del subgrup A2 dels cossos generals i un representant del subgrup A2 dels cossos específics.

¿ Circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups C1 (antic grup C) i C2 (antic grup D) i antic grup E: 16 representants, dels quals es garanteixen com a mínim un representant del subgrup C1 dels cossos generals, un representant del subgrup C1 dels cossos específics, un representant del subgrup C2 dels cossos generals i un representant del subgrup C2 dels cossos específics.

¿ Circumscripció formada pel personal laboral dels grups I i II: 3 representants.

¿ Circumscripció formada pel personal laboral dels grups III i IV: 3 representants.

Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, que el Consell de Govern aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del document de plantilla docent de la UIB

La Rectora, de forma prèvia, fa una presentació del document i manifesta que es tracta d'un text que incorpora les disposicions que s'apliquen dels dos documents de plantilla anteriors aprovats pel Consell de Govern. Així mateix, agraeix els suggeriments rebuts i recorda que la disponibilitat pressupostària per personal és la que es va aprovar al Pressupost de la Universitat.

A continuació la Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica detalladament el contingut i l'abast de la proposta, a la vegada que assenyala determinades errades que s'han detectat al document lliurat. Així, a l'apartat I.1.1 s'ha de suprimir la menció a la dedicació a temps parcial dels professors contractats doctors i dels professors col·laboradors doctors perquè aquests professors només poden tenir dedicació a temps complet, de conformitat amb les previsions de la LOU i la normativa autonòmica. L'apartat I.1.2.2, paràgraf primer, ha de tenir la redacció següent: «Règim especial per a TEU / P. col. diplomats en Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social, Arquitectura Tècnica i enginyeries tècniques». Al quart paràgraf de l'apartat I.2.1, lletra A), s'ha de suprimir l'incís «per als grups que es trobin en el tram d'entre 61 i 100 alumnes, es multiplicarà el nombre de crèdits per 1,10 als efectes del còmput de càrrega docent». Finalment, al punt II.5, «Habilitats», s'ha de modificar la redacció de l'incís final: «per poder treure la plaça corresponent a concurs» (annex 8).

Per concloure la seva intervenció, el vicerector sol·licita autorització per introduir, si fa al cas, la correcció dels errors formals i incoherències que es puguin detectar a la redacció final del text. A continuació agraeix les observacions fetes a les persones que han fet esmenes al text, així com l'actitud d'aquelles que no n'han fetes en espera que es discuteixi el nou document de plantilla del personal docent. Igualment agraeix la feina realitzada pels membres d'equips rectorals anteriors que varen elaborar els dos documents de plantilla previs, com ara els doctors Josep Servera Baño, Santiago Cavanillas Múgica, Eduard Rigo Carratalà i Esperança Munar Muntaner. Finalment, deixa constància de l'excel·lent tasca desenvolupada per la senyora Magdalena Reig Andreu, de l'Oficina de Gestió Acadèmica.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Margalida Payeras Llodrà per fer una sèrie de reflexions i apunta els desequilibris que hi ha entre els diversos centres pel que fa a la dedicació dels càrrecs acadèmics, ateses les diferències entre el nombre d'alumnes dels distints centres. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Intervé la doctora Joana M. Petrus Bey per manifestar que no entén la frase del punt I.1.1.1.E, al paràgraf que diu: «Les reduccions del grup e) es compensaran [...]». També assenyala que no sembla adequat que al punt I.1.4 («Programa d'any sabàtic»), al paràgraf segon es parli d'àrea de coneixement. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

El senyor Carlos Moreno Gómez fa unes reflexions per al pròxim document de plantilla que s'elabori, en el sentit que sol·licita que es faci arribar als òrgans de representació del personal docent i investigador (Junta de Personal i Comitè d'Empresa).

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica li explica que aquest document es va enviar a la presidenta del Comitè d'Empresa i a la presidenta de la Junta de Personal docent i investigador.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López manifesta que s'hauria de reduir la càrrega dels professors TEU i dels professors col·laboradors, que és de 36 crèdits. També demana si el descompte per sexennis es consolida i diu que, en cas afirmatiu, sembla que seria una contradicció amb els termes de la LOU, que potencia la recerca. Finalment, diu que considera excessiu el nombre de 60 alumnes a l'aula quan s'ha d'impartir docència basada en la resolució de problemes. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

La doctora Josefa Donoso Pardo intervé per comentar el descompte per cada memòria d'investigació dirigida (punt I.1.3.3). Proposa que aquest descompte de 2 crèdits s'apliqui també en relació amb els alumnes que hagin cursat un màster i després s'hagin matriculat en un dels nous cursos de doctorat. Li contesta la Rectora.

En relació amb aquest tema intervé el doctor F. Javier Capó Parrilla per proposar que per ara no es modifiqui aquest punt, però que sí que es tingui en compte a l'hora d'elaborar el nou document de plantilla. Torna a intervenir la doctora Donoso Pardo, i la Rectora proposa modificar la temporalització establerta.

El doctor Pere J. Brunet Estarellas intervé per apuntar l'absència en el punt I.2.1 del còmput de les assignatures optatives i de lliure configuració per a la formació de grups lectius. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Finalment, el doctor Antoni Miralles Socias manifesta que considera positiu el contingut del punt I.1.1.1 apartat f), en què es diu que es podrà modificar l'assignació de crèdits per exempció docent.

La Rectora sotmet a votació la proposta del nou document de plantilla docent de la UIB, i el Consell de Govern l'aprova per unanimitat amb les modificacions explicades pel vicerector en la seva intervenció, així com amb la modificació del punt I.1.3.3 (en el sentit que els crèdits de descompte per memòria de màster es comptabilitzin sempre que es comprovi que l'alumne ha fet el màster i està matriculat en un curs de doctorat).

Punt 8: Aprovació, si escau, del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB

La Rectora fa una presentació prèvia de la proposta de Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB. A continuació dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que agraeix, en primer lloc, totes les observacions que s'han fet al document de treball i explica la gestació i tramitació d'aquest projecte de reglament al llarg dels darrers mesos. Seguidament, explica el contingut i l'abast de la proposta, i assenyala que s'hi han introduït un gran nombre de suggeriments, que exposa de forma detallada (annex 9).

La Rectora dóna la paraula al doctor Maximino San Miguel Ruibal, que manifesta la seva conformitat amb el sentit de l'article 17, però considera convenient que si hi ha assignatures impartides en anglès i amb exàmens en aquest idioma hauria de ser suficient per considerar complerta l'exigència establerta. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

La doctora Josefa Donoso Pardo intervé per insistir en la idea del doctor San Miguel, manifestant que l'anglès és bàsicament un idioma instrumental per obtenir informació. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El doctor Hipólito Medrano Gil considera suficient l'exigència de superar una assignatura en anglès o la pràctica diària d'aquest idioma. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El senyor Edgard Ginard Mateu intervé per anunciar el seu vot negatiu i manifesta que els estudiants progressistes d'aquesta universitat s'oposen al disseny de l'espai europeu d'ensenyament superior. A continuació planteja el seu desacord amb diversos preceptes de la proposta. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El doctor Gabriel Oliver Codina informa de la situació dels estudis d'enginyeries i agraeix que s'hagin tingut en compte els suggeriments fets per l'Escola Politècnica Superior. En relació amb l'article 17, manifesta la seva conformitat amb certs punts de l'article, però diu que no entén l'incís en negreta. També diu que considera que, en relació amb la composició de les comissions d'elaboració i disseny dels plans d'estudis, no s'ha informat suficientment el PAS. Finalment fa reflexions en relació amb la realització de pràctiques externes a altres llocs que no siguin empreses privades, lligat amb la intervenció del representant dels estudiants, senyor Edgard Ginard Mateu. Contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El doctor Rafel Crespí Cladera manifesta, en relació amb l'article 17, que és bo incentivar l'oferta d'assignatures en anglès, encara que hauria d'establir un nombre mínim de crèdits en anglès. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

La doctora M. Antònia Fornés Pallicer pren la paraula per intervenir com a directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, atès que l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa pertany al seu departament, i dóna les gràcies pel contingut de les previsions de l'article 17. Diu que tot i que considera que l'exigència hauria de ser superior, també considera que el prec de la doctora Donoso Pardo, en el sentit d'exigir un coneixement específic, es recull a l'article 17.2. Finalment manifesta la seva disconformitat amb la possibilitat de considerar assolit el coneixement d'anglès pel simple fet de cursar assignatures en aquest idioma. Li contesta la Rectora.

El doctor Antoni Miralles Socias agraeix la inclusió d'observacions fetes per la Facultat de Ciències. En relació amb l'article 17, diu que considera que la redacció i expressió oral són més importants que el coneixement purament gramatical. També, que seria bo que cada pla d'estudis imposàs el nivell i les garanties del coneixement de la llengua anglesa. Per altra banda, fa reflexions sobre la previsió del nombre fix de 6 crèdits per a cada assignatura, per la qual cosa demana més flexibilitat en aquest punt. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El senyor Marcos Augusto Lladó intervé per explicar la reunió que va mantenir amb el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i amb el vicerector d'Estudiants i Campus. També planteja la representació i participació del estudiants a les comissions d'elaboració i disseny dels plans d'estudis. Li contesten el Secretari General i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer manifesta que comparteix la cautela del Consell de Direcció sobre la grandària dels grups. També parla del cost econòmic o social que tindrà aquesta reforma i sol·licita en nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que s'informi les autoritats pertinents que aquesta reforma no es pot realitzar mai a cost zero. Li contesta la Rectora.

La doctora Margalida Payeras Llodrà dóna suport a la intervenció del doctor Javier Rey-Maquieira Palmer i vol deixar constància que l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, amb la grandària prevista per als grups, no pot fer una reforma seriosa. Està d'acord amb la inclusió de l'anglès als nous plans d'estudis, encara que diu que la preocupa el tema del nivell d'anglès del professorat a l'hora d'impartir una assignatura en aquest idioma. Li contesta la Rectora, que informa que a la reunió del Consell d'Universitats la ministra d¿Educació i Ciència va anunciar un finançament extraordinari per a les universitats.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza intervé per manifestar el seu acord amb les previsions de l'article 17 i amb l'opinió del vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que el tema de l'idioma s'ha de resoldre en el si de la Comissió Acadèmica, tenint en compte les especificats de cada estudi. En relació amb la disposició transitòria primera, sol·licita la presència d'una persona del PAS en cadascuna de les comissions d'elaboració i disseny i proposa que en aquesta disposició s'introdueixi l'expressió «oïdes les necessitats». Finalment, demana un calendari clar per a la implantació dels nous plans d'estudis. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López demana que es garanteixi que el document de plantilla que s'acaba d'aprovar no té res a veure amb els nous plans d'estudis i que s'elaborarà un nou document de plantilla del personal docent. La Rectora li garanteix aquest punt.

Per concloure, la Rectora dóna la paraula al doctor F. Javier Capó Parrilla, que demana que es consulti prèviament els centres i departaments pel que fa a l'adscripció definitiva dels nous estudis. Li contesta la Rectora.

Finalment, se sotmet a votació el text amb les propostes que s'han debatut. El Consell de Govern aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB per 31 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció.

Punt 9: Modificació de l'Acord normatiu relatiu a títols propis de postgrau de la UIB

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica l'abast i significat de la reforma de l'acord normatiu que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern i que consisteix a suprimir de l'article 8 la menció al Reial decret 86/1987, de 16 de gener, atès que aquesta norma va ser derogada pel Reial decret 285/2004, de 20 de febrer (s'inclou documentació com a annex 10).

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

¿ Del compromís de finançament extraordinari a les universitats per part del Ministeri, promès per la ministra d'Educació i Ciència a la darrera reunió del Consell d'Universitats.

¿ Del programa d'enfortiment a les universitats en matèria de R+D+I, per al qual es preveu la dotació de quinze programes amb un cost d'1,5 milions d'euros anuals per a grups d'excel·lència.

¿ De la situació actual de l'elaboració de les directrius dels títols corresponents als estudis d'enginyeria.

¿ De la queixa que va manifestar en el Consell d'Universitats sobre el procés d'elecció dels experts per a les comissions d'acreditació.

¿ De la inauguració de l'ampliació de l'edifici Ramon Llull i de la unió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, prevista per al proper dia 18 de febrer, i agraeix la feina feta per la vicerectora d'Infraestructures Universitàries i el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura.

El vicerector d'Investigació explica la documentació que s'ha repartit amb les dades corresponents al finançament de projectes de recerca de la nostra universitat (s'inclou documentació com a annex 11).

A continuació demana la paraula el doctor Gabriel Oliver Codina per sol·licitar que es normalitzin el menús desplegables de diversos programes del Ministeri.

Finalment intervé la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària per demanar que s'animi els professors perquè realitzin visites docents en el marc del programa ERASMUS a les universitats amb les quals tenim projectes d'aquest programa d'intercanvi.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament com a col·laborador honorífic per a l'any acadèmic 2007-2008 relativa al senyor Pere Joan Pons Sampietro, del Departament de Dret Públic (annex 12).

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat la comissió que ha de jutjar la següent plaça dels cossos docents universitaris (annex 13):

Categoria: TEU

Departament: Física

Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques

Perfil: Materials de construcció I i història de la construcció

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1601

CV/P

Institut Balear de Turisme

Col·laboració

1610

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Actuacions diverses

1611

CV/P

Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn

Programa de col·laboració

1613

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA; Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Estudi de la implantació de plantes de cogeneració i xarxes de districte a les Illes Balears

1614

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2006)

1616

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Addenda a l'annex III 2007

1617

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Reciclatge 2006-2007

1618

CV/P

Ajuntament de Palma

Col·laboració

1619

CV/P

Consell de Seguretat Nuclear

Vigilància radiològica ambiental 2007-2011

1620

CV/P

Parlament de les Illes Balears

Edició d'un llibre

1621

CV/P

Fundació Carolina

Convocatòria de cinc beques de postgrau

Finalitzada l'explicació del Secretari General, el senyor Edgard Ginard Mateu sol·licita la votació individualitzada de cadascun dels convenis.

A continuació, el Consell de Govern passa a votar individualment els acords marc, convenis i protocols sotmesos a la seva consideració, amb els resultats següents:

¿ Ref. 1610: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1616: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1601: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1618: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1621: s'aprova per majoria simple, amb 3 abstencions.

¿ Ref. 1620: s'aprova per majoria simple, amb 1 vot en contra.

¿ Ref. 1613: s'aprova per majoria simple, amb 2 vots en contra i 1 abstenció.

¿ Ref. 1614: s'aprova per majoria simple, amb 1 abstenció.

¿ Ref. 1617: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1619: s'aprova per unanimitat.

¿ Ref. 1611: s'aprova per unanimitat.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Rafel Crespí Cladera demana la paraula per denunciar el comportament incívic d'alguns membres de la comunitat universitària en relació amb els aparcaments del campus.

La doctora Irene Nadal Gómez intervé per manifestar la queixa d'un professor del seu departament en relació amb la manca de cursos d'anglès en els programes de formació del professorat.

La senyora Rosa Miró Bonet denuncia certes mancances en relació amb la impartició dels màsters oficials, com és ara la falta de presentació del màster, el fet que no es presenti el coordinador, la superposició d'assignatures i la desinformació sobre les aules en què s'imparteixen les assignatures. Li contesten la Rectora i la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

El senyor Edgard Ginard Mateu intervé sobre els temes següents:

¿ Considera que hi ha hagut problemes per fer arribar als representants del estudiants la convocatòria i documentació del Consell de Govern.

¿ Demana que els membres del Consell de Govern amb veu i vot tinguin prioritat per ocupar el seu lloc a la sala de juntes.

¿ Transmet la queixa d'altres estudiants sobre la presència policial al campus.

¿ Manifesta, d'acord amb les notícies aparegudes als diaris, el seu disgust pel fet que es rescindeixi el contracte a certs professors o hom els retardi injustificadament la lectura de la tesi doctoral.

Li contesten la Rectora i el Secretari General, en el sentit que al Rectorat no ha arribat cap denúncia de fets com el que manifesta el senyor Ginard Mateu.

A continuació, en relació amb el tema, demana la paraula el doctor Lluís Garau Juaneda per sol·licitar que si hi ha reclamacions o acusacions a fer, es posi un punt per incloure-les a l'ordre del dia del Consell de Govern, i així es podran debatre.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. Marcos Augusto Lladó
 4. M. Isabel Baltasar Quesada
 5. Lluc Barceló Ibarra
 6. Catalina Cantarellas Camps
 7. Rafael Crespí Cladera
 8. Joan E. de Pedro Gómez
 9. Josefa Donoso Pardo
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. Josep Lluís Ferrer Gomila
 12. M. Dolors Forteza Forteza
 13. Edgard Ginard Mateu
 14. Raquel R. Herranz Bascones
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Martí X. March Cerdà
 20. Joan Mas Vives
 21. Lluís Mas Franch
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Rosa Miró Bonet
 24. Alexandre Moll Jofre
 25. Carlos Moreno Gómez
 26. Begoña Morey Aguirre
 27. Pedro A. Munar Bernat
 28. Irene Nadal Gómez
 29. Joan Jordi Nicolau Roig
 30. Gabriel Oliver Codina
 31. Margalida Payeras Llodrà
 32. Joana Maria Petrus Bey
 33. Luis Fco. Piña Saiz
 34. Maria Pilar Roca Salom
 35. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 36. Josep Servera Baño
 37. Mateu Servera Barceló
 38. Martí Truyols Galmés
 39. M. Nélida Tur Faúndez
 40. Montserrat Casas Ametller
 41. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2008

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Lluís Garau Juaneda
 4. Jordi Llabrés Bordoy
 5. Hipólito Medrano Gil
 6. Arnau Mir Torres
 7. Javier Rey-Maquieira Palmer
 8. Marco Antonio Robledo Camacho
 9. Maximino San Miguel Ruibal
 10. Albert Sesé Abad
 11. F. Javier Capó Parrilla