Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2007

A les 10 hores del dia 6 de novembre de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusa d'assistir-hi la doctora M. Dolors Forteza Forteza, per motius acadèmics.

També ha excusat l'absència el doctor Joaquim Tintoré Subirana, assistent amb veu i sense vot.

Ateses les darreres eleccions a òrgans unipersonals, la Rectora dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern. Així mateix agraeix la feina feta als membres que han deixat de pertànyer-hi.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2007.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments d'Economia Aplicada, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Elecció de dos membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de coneixement d'Infermeria i Fisioteràpia i àmbit de Ciències Jurídiques)

La Rectora informa de les baixes produïdes en el si de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que afecten els representants dels àmbits de coneixement d'Infermeria i Fisioteràpia i de Ciències Jurídiques. A continuació, la Rectora indica que fetes les consultes pertinents amb els departaments implicats, el Consell de Direcció proposa al Consell de Govern l'elecció del doctor Andreu Bover Bover, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, com a representant de l'àmbit del coneixement d'Infermeria i Fisioteràpia, i el doctor Antonio Conde Tejón, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, com a representant de l'àmbit del coneixement de les Ciències Jurídiques. La Rectora informa que si qualcú té un altre candidat, el pot presentar. Així mateix, demana si qualcú vol que la votació sigui secreta.

Atès que no es presenta cap altra proposta, se sotmet a votació la del Consell de Direcció, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Renovació de la Comissió d'Investigació

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el procés de renovació de la Comissió d'Investigació (annex 4): especialment informa de les reunions mantingudes amb els directors de departament i d'instituts universitaris per tal de consensuar una proposta de 13 membres, atès que hi ha dos membres de la Comissió, els doctors Felicià Grases Freixedas i Aleix Calveras Maristany, que varen ser elegits pel Consell de Govern de 25 de juliol de 2006, per la qual cosa el seu mandat de tres anys no ha expirat. El vicerector informa dels membres proposats pel Consell de Direcció.

A continuació la Rectora demana si hi ha més candidats i si qualcú vol que la votació sigui secreta. Atès que no hi ha més candidats, se sotmet a votació la proposta del Consell de Direcció, que s'aprova per assentiment. Així, les persones elegides són les següents:

¿ Dr. Hipólito Medrano Gil
¿ Dra. M. Pilar Roca Salom
¿ Dra. Josefa Donoso Pardo
¿ Dr. Arnau Mir Torres
¿ Dr. Joan D. Janer Torrens
¿ Dr. Joan Mas Vives
¿ Dra. M. Antònia Fornés Pallicer
¿ Dr. Bernat Sureda Garcia
¿ Dra. Joana Fornés Vives
¿ Dra. Joana M. Petrus Bey
¿ Dr. Joaquim Tintoré Subirana
¿ Dr. Maximino San Miguel Ruibal
¿ Dr. Climent Ramis Noguera

Continuen com a membres de la Comissió, perquè no ha expirat el seu mandat, el doctor Aleix Calveras Maristany i el doctor Felicià Grases Freixedas.

El vicerector d'Investigació informa que va contreure el compromís d'informar els departaments i de fer-los arribar la documentació de les reunions, així com de fer públiques les actes de la Comissió a la intranet de la Universitat.

A continuació intervenen el senyor Carlos Moreno Gómez i el doctor F. Javier Capó Parrilla per tal de precisar les paraules del vicerector en el sentit que es convidarà a les reunions de la Comissió els directors dels departaments implicats en les decisions que es prenguin i que, per al procés de reforma dels Estatuts, s'estudiarà la possibilitat que a la Comissió hi hagi representats tots els departaments.

Punt 5: Renovació de la comissió de reclamacions (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d'agost)

La Rectora llegeix l'article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears, en què es regula la composició de la comissió de reclamacions, objecte de renovació (annex 5), i informa que s'han cercat quatre possibles candidats. La Rectora dóna a conèixer la proposta del Consell de Direcció i demana si qualcú vol presentar un altre candidat. Així mateix, demana si qualcú desitja que la votació sigui secreta.

No es presenten propostes alternatives ni es demana votació secreta.

S'aprova per assentiment nomenar com a membres de la comissió de reclamacions les persones següents:

¿ Dr. Santiago Cavanillas Múgica
¿ Dr. Eduard Rigo Carratalà
¿ Dr. Ramon Puigjaner Trepat
¿ Dr. Rafel Crespí Cladera

Punt 6: Programes oficials de postgrau

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), que passa a informar de les noves propostes d'estudis oficials de postgrau i de les modificacions d'estudis oficials de postgrau aprovats en convocatòries anteriors que tenen una certa rellevància, i recorda que els informes corresponents s'han pogut consultar a la pàgina web de la Universitat i que la documentació completa ha estat a disposició dels membres del Consell de Govern al CEP (annex 6).

S'obre un debat en relació amb les noves propostes d'estudis oficials i les modificacions d'estudis oficials aprovats en convocatòries anteriors, que dóna lloc a les intervencions següents:

El doctor Rafel Crespí Cladera demana les implicacions d'aquests canvis en els màsters que s'imparteixen per a l'alumnat actualment matriculat. Li contesta la directora del CEP.

El doctor Arnau Mir Torres demana, en relació amb el màster de Matemàtiques, si dóna o no accés al doctorat. Li responen la Rectora i la directora del CEP.

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer fa una reflexió sobre la utilització de l'expressió «cost zero» com tradicionalment s'ha realitzat a la nostra universitat i fa també una reflexió sobre la demanda que poden tenir determinats estudis oferts. Li contesta la Rectora.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si es farà una anàlisi global de l'oferta de màsters, en el sentit que es puguin cobrir llacunes. També comenta que el preocupa que no es parli d'àrees científiques i sí de departaments. Sol·licita finalment que la normativa s'adapti a les noves previsions. Li contesta la Rectora.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López fa una reflexió sobre el procediment seguit en relació amb el Màster en Atenció a les Noves Demandes Socials i de Salut i assenyala que la direcció de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia no ha tingut la suficient informació sobre el finançament d'aquest màster. Li contesta la directora del CEP. La senyora Antònia Martín Perdiz intervé per precisar que aquest màster ha complert amb tots el tràmits d'audiència i informació.

RELACIÓ DE NOVES PROPOSTES D'ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU

(Convocatòria 2008-2009)

¿ Màster en Salut Laboral

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster en Salut Laboral juntament amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i ASIMAG Servicios Empresariales per la realització conjunta del màster universitari en Salut Laboral, que dóna cobertura al màster indicat.

¿ Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular.

¿ Màster en Neurociències

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster en Neurociències.

¿ Màster en Matemàtiques

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster en Matemàtiques.

¿ Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

¿ Màster en Atenció a les Noves Demandes Socials i de Salut

Se sotmet a votació la proposta del Màster en Atenció a les Noves Demandes Socials i de Salut. Tot seguit demana la paraula el senyor Carlos Moreno Gómez, que demana si aquest màster dóna accés al doctorat. Li responen la directora del CEP i la senyora Antònia Martín Perdiz. El senyor Moreno Gómez insisteix que no s'han respectat els tràmits preceptius. Realitzada la votació, el resultat és de 2 abstencions i cap vot en contra, i la resta de vots emesos favorables.

RELACIÓ DE MODIFICACIONS D'ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU APROVATS EN CONVOCATÒRIES ANTERIORS

¿ Màster en Comptabilitat
¿ Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient
¿ Doctorat en Física
¿ Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
¿ Màster en Enginyeria Electrònica
¿ Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies

Sotmeses globalment a votació les modificacions d'estudis oficials de postgrau, s'aproven per assentiment.

Per tant, d'acord amb el resultat de les votacions, el Consell de Govern trametrà al Consell Social per a la seva aprovació i tramitació posterior les noves propostes d'estudis oficials de postgrau i les modificacions d'estudis oficials de postgrau aprovats en convocatòries anteriors.

Punt 7: Proposta d'acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de tecnologia de la UIB

La Rectora dóna la paraula al delegat de la Rectora per a les noves tecnologies, que explica el contingut i l'abast de la proposta (annex 7).

A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que demana per la relació dels alumnes col·laboradors amb la Universitat, per la compatibilitat amb l'assistència a classes i pel significat del terme «laboratori», així com per la quantia que es rebrà en compensació. Li contesta el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies i també la Rectora, que assenyala la necessitat que la seva activitat formativa no pugui coincidir amb la seva activitat discent.

El doctor Lluís Mas Franch intervé per comentar l'escassa percepció econòmica d'aquest alumnat. Li contesten el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies i la Gerent. La Gerent explica que la quantitat econòmica que perceben els becaris és una compensació i no una retribució, perquè no hi ha relació laboral.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment.

Punt 8: Proposta d'acord normatiu pel qual es crea la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB

La Rectora dóna la paraula al delegat de la Rectora per a les noves tecnologies, que explica el contingut i l'abast de la proposta (annex 8).

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment.

Punt 9: Proposta d'acord normatiu sobre el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el contingut i l'abast de la proposta del programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB, que substituirà l'Acord normatiu 6878/2004, de 13 de maig. Finalment constata una modificació a l'incís final de l'article 2 (on diu: «laboral, mitjançant un contracte per obra i servei», ha de dir: «la corresponent a la normativa aplicable»).

A continuació intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal, que suggereix que les places no siguin úniques sinó diferenciades segons les necessitats. Comenta igualment el sistema de repartiment de punts i diu que considera que la retribució hauria d'estar en funció de la titulació, i també fa una reflexió sobre els criteris per fer la priorització de les sol·licituds (article 5). Li contesta el vicerector d'Investigació.

El doctor Hipólito Medrano Gil demana un aclariment sobre la lletra c) de l'article 5. Li contesta el vicerector d'Investigació.

El doctor Pere M. Deyà Serra comenta la temporalitat d'aquesta figura. Demana que aquesta figura estigui vinculada a un membre del grup de recerca, més que al propi grup. També intervé el delegat de la Rectora per a la innovació. Els responen el vicerector d'Investigació i la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 9).

Punt 10: Proposta de modificació de l'Acord normatiu 6891/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa de becaris de col·laboració de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el contingut i l'abast de la reforma.

Sotmesa a votació la reforma, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 10).

Punt 11: Proposta de modificació de l'Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica el contingut i l'abast de la reforma.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 11).

Punt 12: Proposta d'acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la Universitat

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica al Consell de Govern el contingut i l'abast de la proposta.

A continuació intervé la senyora M. José Morales Mateo per demanar que s'ajornin aquestes eleccions per poder fer-les coincidir l'any que ve amb les eleccions al Consell d'Estudiants. Li contesta el Secretari General.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 12).

El Secretari General informa que es proposarà a la Comissió Electoral i al Consell de Direcció un calendari en què està previst, per tal de respectar tots els terminis establerts a la normativa electoral, que les eleccions es realitzin el dia 13 de desembre.

Punt 13: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la relació dels professors que en data 1 d'octubre de 2007 (o en una altra que s'hi especifica, com és el cas del professor Tomás del Barrio Castro) han incrementat la seva càrrega docent en aplicació del punt 1.1.2 del document de plantilla («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

Demanen la paraula els doctors Rafel Crespí Cladera i Hipólito Medrano Gil per demanar aclariments.

A continuació intervé novament el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica per informar dels increments de càrrega docent.

Seguidament demana la paraula el doctor Lluís Mas Franch per demanar si s'han fet les comprovacions necessàries per determinar si en aquests casos es donen les causes que justifiquin la concessió d'aquests increments. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 13).

Punt 14: Complements retributius del professorat laboral

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica l'assignació de distints complements retributius transitoris per al professorat laboral, que ha realitzat la comissió designada pel Consell de Direcció per avaluar els complements retributius del PDI laboral, de conformitat amb la convocatòria que va tenir lloc el mes de març (annex 14):

 • Complement retributiu d'estímul i de reconeixement a la docència i a la formació permanent del PDI laboral (s'han avaluat favorablement 8 sol·licituds).
 • Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació del PDI laboral (s'han avaluat favorablement 5 sol·licituds).

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 15: Proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis funcionari i laboral

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica al Consell de Govern el contingut i l'abast de la modificació.

Sotmesa a votació la modificació, el Consell de Govern l'aprova per assentiment (annex 15).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa que s'acaba d'aprovar el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Informa igualment de la composició de la comissió assessora per a la reforma dels Estatuts (CARE), que serà integrada pel Secretari General, que la presidirà, pel cap de l'Assessoria Jurídica, que actuarà de secretari, pel doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Manuel González Hidalgo, la doctora Maria Juan Garau, la doctora Esperança Munar Muntaner i la senyora M. Pilar Lafont Nuño. Es resta en espera que el Consell d'Estudiants designi el seu representant.

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica el canvis que es duen a terme a la revista Enllaç .

A continuació la Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que informa el Consell de Govern que els dies 12 i 13 es reuniran a la UIB els vicerectors o personal responsable en matèria de convergència europea de les universitats del Grup G9.

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que informa del programa de beques José Castillejo.

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que informa del pagament per part de la UIB del complement específic a les pagues extraordinàries corresponents al PDI funcionari.

Finalment la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa els membres del Consell de Govern de la incidència de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la Llei de la Funció Pública de la comunitat autònoma en diversos aspectes de la contractació del PAS de la nostra universitat.

A continuació demanen la paraula els doctors Maximino San Miguel Ruibal, Pere M. Deyà Serra i Hipólito Medrano Gil per demanar aclariments sobre determinats aspectes plantejats.

Punt 17: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2007-2008 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 16):

¿ Sra. M. del Carmen Sánchez Gombau com a col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia.
¿ Sr. Antoni Monserrat Quintana com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
¿ Sr. Johannes Koepp com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
¿ Sr. Carlos Izquierdo Téllez com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
¿ Sr. Miquel Àngel Mas i Colom com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
¿ Sr. Fèlix Pons Irazazábal com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.
¿ Sr. Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada.
¿ Sr. Lluís Isern Estela com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
¿ Sr. Andreu Rigo Sureda com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.

La doctora Irene Nadal Gómez demana la paraula per aclarir que la proposta del senyor Carlos Izquierdo Téllez es tracta d'una renovació i que per error s'ha tramitat com una proposta de nou nomenament.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern a la darrera sessió va aprovar per unanimitat la proposta de comissió que ha de jutjar la següent plaça de professor contractat doctor, que va restar condicionada al fet que la Universitat rebi la notificació oficial segons la qual la persona de la nostra universitat que es troba al programa I3 ha estat acreditada com a professor contractat doctor (annex 17):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil: Bases cel·lulars de l'efecte antiobès d'àcids grassos naturals i modificats

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 18: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1414

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

Mobilitat de PAS funcionari

1563

CV/P

Fundació Bancaixa

Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores

1567

CV/P

Universitat d'Oviedo

Projecte de recerca (CIEMAT)

1568

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Reciclatge 2005-2006

1569

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Patrimoni i Identitat Cultural)

I Olimpíada d'Història

1576

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius

Estudi (Accessibilitat de municipis de Mallorca)

1577

AM

Universitat Nacional de Chiayi

Taiwan

Genèric

1578

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Sa Colomina d'Eivissa

Instal·lacions per a activitats de l'ICE (CAP)

1579

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Cap de Llevant (Menorca)

Instal·lacions per a activitats de l'ICE (CAP)

1580

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d'Alaior

Instal·lacions per a activitats de l'ICE (CAP)

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats. Igualment es recorda que s'han aprovat els convenis presentats per la directora del CEP de convenis de finançament de màsters oficials:

¿ Conveni de col·laboració per al desenvolupament de la Càtedra d'Estudis Socials i de la Salut, subscrit entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i la Universitat de les Illes Balears (UIB).
¿ Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i ASIMAG Servicios Empresariales per a la realització conjunta del Màster universitari en Salut Laboral (títol oficial de postgrau).

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera en relació amb els convenis de creació de càtedres universitàries. Sol·licita que en aquests casos s'obri un procés públic per al nomenament del responsable de la càtedra. Li respon la Rectora.

Punt 19: Precs i preguntes

Demana la paraula la doctora Irene Nadal Gómez per demanar que es modifiqui el procés per cobrir les substitucions per baixa. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

El senyor Carlos Moreno Gómez pregunta sobre les previsions per posar en marxa la negociació del conveni col·lectiu del PDI laboral. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

La doctora Josefa Donoso Pardo sol·licita informació sobre la pàgina web de la universitat en castellà. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2007

Relació d'assistents:

 1. M. Isabel Aguiló Pons
 2. M. Isabel Baltasar Quesada
 3. Catalina Cantarellas Camps
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Andreu Crespí Plaza
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Josefa Donoso Pardo
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. Josep Lluís Ferrer Gomila
 11. Cels Garcia Garcia
 12. C. Nativitat Juaneda Sampol
 13. Carlos Juiz García
 14. Jordi Lalucat Jo
 15. Antoni Llull Gilet
 16. Martí X. March Cerdà
 17. Antònia Martín Perdiz
 18. Lluís Mas Franch
 19. Antoni Miralles Socias
 20. M. José Morales Mateo
 21. Carlos Moreno Gómez
 22. Begoña Morey Aguirre
 23. Pedro A. Munar Bernat
 24. Irene Nadal Gómez
 25. Margalida Payeras Llodrà
 26. Joana M. Petrus Bey
 27. Luis Francisco Piña Saiz
 28. M. Pilar Roca Salom
 29. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 30. Francesc Sastre Albertí
 31. Josep Servera Baño
 32. Mateu Servera Barceló
 33. Antoni Socias Salvà
 34. Patrícia Trapero Llobera
 35. M. Nélida Tur Faúndez
 36. Montserrat Casas Ametller
 37. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2007

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Hipólito Medrano Gil
 5. Arnau Mir Torres
 6. Joan David Janer Torrens
 7. Javier Rey-Maquieira Palmer
 8. Maximino San Miguel Ruibal
 9. Albert Sesé Abad
 10. F. Javier Capó Parrilla