Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2007

A les 10.15 hores del dia 7 de febrer de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Gabriel Moyà Niell, el doctor Pedro A. Munar Bernat, el doctor Rafel Crespí Cladera i el senyor Jordi Escandell Roig, per motius d'exàmens.

El Rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern que formen part del grup a) del Claustre, professors doctors dels cossos docents universitaris, que han renovat la seva representació al Consell de Govern, les doctores Isabel Maria Aguiló Pons, Patrícia Trapero Llobera, M. Teresa Adame Obrador i Maria Tugores Ques i els doctors Rafel Crespí Cladera, Pere M. Deyà Serra i Antoni Miralles Socias. Així mateix, dóna la benvinguda als senyors Antoni de Villalonga Zaforteza i Jordi Escandell Roig, representants del grup c), estudiants, que cobreixen dues vacants.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2006, amb dues correccions formals als punts 2 i 13.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2).

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1367

AM

Universitat de Castella - la Manxa

 

Genèric

1397

AM

Fundació Vicenç Ferrer

 

Genèric

1402

AM

Associació PEN Català (PENC)

 

Genèric

1437

AM

Pontifícia Universitat Catòlica de Paraná

Brasil

Genèric

1439

AM

Fundació Maria Ferret

 

Genèric

1440

AM

Universitat del Quebec a Mont-real

Canadà

Genèric

1442

AM

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

 

Genèric

1445

AM

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 

Genèric

1453

AM

Centre Universitari Franciscà

Brasil

Genèric

1460

AM

Universitat d'Assiut

Egipte

Genèric

1461

AM

Universitat de Tarapacá

Xile

Genèric

1455

AM

Fundació Laboral de la Construcció Balears

   

1436

AM

Fundació Rigoberta Menchú Tum, Conselleria d'Immigració i Cooperació, Ajuntament de Palma, Fundació Sa Nostra, Fundació Iberostar

Guatemala

Annex a conveni marc (adhesió)

1444

CV/P

Caixa de Balears, «Sa Nostra»

 

Centre de Recerca Econòmica (CRE) com a institut de recerca propi de la UIB

0979

AM

Portal Universia, SA

 

CERTICAP (certificació de competències d'acció professional)

1454

CV/P

Banca March

 

Cinquanta (50) beques

1452

CT

Portal Universia, SA

 

Cursos en línia

1446

AM

Reciclaje de Componentes Electrónicos

 

Genèric (residus elèctrics i electrònics)

1441

CV/P

Universitat del Quebec a Mont-real

Canadà

Genèric (turisme, transport, territori, cartografia, medi ambient)

1435

CV/P

Joan Puigdorfila Villalonga

 

Lliurament de documents originals («Papers de Son Lledó»)

1456

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Manteniment de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

1457

CV/P

Consell d'Eivissa i Formentera

 

Manteniment de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

1443

CV/P

Conselleries de Relacions Institucionals, de Comerç, Indústria i Energia i d'Educació i Cultura

 

Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) a Menorca

1447

CV/P

Conselleria de Treball i Formació

 

Pla d'acció (orientació i inserció laboral)

1451

CV/P

Fundació Rigoberta Menchú Tum, Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palma, Fundació Sa Nostra, Fundació Iberostar

Guatemala

Pla operatiu del conveni (ref. 1436)

1449

CV/P

Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i Fundació IBIT

 

Projecte d'integració i accessibilitat de persones discapacitades (pla Avanza)

1450

CV/P

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

 

Sistema informatitzat de gestió de biblioteques (INNOPAC Millenium)

En primer lloc, el Secretari General assenyala que el conveni amb la Caixa Balears, «Sa Nostra» (ref. 1444), sobre la creació del Centre de Recerca Econòmica (CRE) com a institut de recerca propi de la UIB es tractarà a part.

A continuació assenyala dues correccions a tenir en compte al conveni amb la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i Fundació IBIT (ref. 1449). La primera afecta el títol del conveni, i allà on diu «persones discapacitades» ha de dir «persones amb discapacitat»; la segona afecta la clàusula sisena, que fa referència als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, quan s'ha de referir a l'any 2007.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb el conveni 1454 amb la Banca March i planteja que poden sorgir problemes tècnics per mantenir el calendari previst. Això no obstant, agraeix que s'hagin previst determinats estudis que s'imparteixen a la Facultat de Ciències i considera que en un futur el Pla tutorial podrà ajudar a superar les dificultats. Li respon el Rector, que explica els avantatges del conveni i assenyala que la temporalització indicada és un màxim, però que es pot preveure per a períodes distints.

El doctor Pere M. Deyà Serra planteja una sèrie de preguntes en relació amb diversos convenis:

En relació amb l'acord marc amb la Fundació Laboral de la Construcció Balears (1455), demana quines persones integren la comissió mixta que preveu l'acord. En relació amb el conveni amb la Conselleria de Treball i Formació (1447), demana qui s'encarrega de l'elaboració del guió del vídeo d'animació previst. Pel que fa a l¿acord marc i al conveni amb la Fundació Rigoberta Menchú Tum, la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, la Fundació Sa Nostra i la Fundació Iberostar (ref. 1436 i 1451, respectivament), destaca possibles incoherències sobre les dates assenyalades al text. En relació amb l'acord marc amb Portal Universia, SA (979), demana si les proves corresponents al CERTICAP les poden realitzar únicament alumnes de la UIB o si també les pot realitzar gent de fora de la nostra universitat. Li responen el Rector i la vicerectora de Relacions Exteriors.

El doctor Gabriel Oliver Codina informa sobre la composició de la comissió mixta de l'acord marc a què s'ha fet referència anteriorment.

Finalment el doctor Oliver intervé en relació amb el conveni amb Banca March (1454) sobre la compensació a la tasca dels professors a què fa referència la clàusula novena. Li respon el Rector fent una interpretació del contingut de la clàusula.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats, amb les correccions indicades pel que fa al conveni amb la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i Fundació IBIT (ref. 1449).

A continuació el Secretari General explica el text dels següents convenis, que per diversos motius no s'han inclòs al bloc anterior:

¾ Conveni de col·laboració interuniversitària per a la impartició del Màster en Química Orgànica Experimental i Industrial i el Protocol d'adhesió al conveni interuniversitari per a la realització del programa de postgrau oficial: Màster en Química Orgànica Experimental i Industrial.

¾ Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Granada per a la realització conjunta del Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.

¾ Acord de col·laboració entre les universitats d'Oviedo, Illes Balears, Alacant, Girona, Rovira i Virgili, Saragossa, La Laguna, Sevilla, Màlaga, Santiago, la Corunya, Barcelona, Vigo i València.

¾ Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez per a la realització del postgrau oficial de Comunicació: Els Reptes de la Comunicació al Segle XXI.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per indicar que cal fer una revisió formal dels textos dels convenis, ja que contenen incorreccions. Li responen la vicerectora de Postgrau i el Rector indicant que es farà la revisió formal dels convenis.

El Consell de Govern aprova per unanimitat els convenis que s'acaben d'indicar (annex 3).

A continuació es tracta el conveni entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a la cessió de l'ús de l'edifici de l'antiga Comandància Militar per ampliar la seu de la UIB a l'illa d'Eivissa (ref. 1422). El Rector explica l'origen i els motius d'aquest conveni i assenyala que se n'ha lliurat en mà una darrera versió en la qual s'inclouen unes correccions a l'acord tercer.

En relació amb aquest conveni, la doctora Francesca Garcias Gomila demana que consti en acta la seva intervenció, que presenta per escrit: «que la cessió d'ús de l'edifici de l'antiga Comandància Militar d'Eivissa és una bona oportunitat per a la UIB i que l'hem d'aprofitar. Agraïm al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i al Consell de Direcció de la UIB que hagin proposat d'implantar-hi una titulació adscrita a la Facultat de Ciències.

»Des de la Facultat de Ciències, presentarem una proposta per impartir a Eivissa el futur títol de grau de Biologia o de Ciències Ambientals o de Ciències de la Mar o de la titulació nova més adequada a la voluntat del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i, sobretot, als interessos de la UIB. Això serà en tenir configurada la reforma dels estudis universitaris, probablement a partir de 2009.

»Això no obstant, els punts quart i setè dels acords del conveni suggereixen que hem de trobar una solució més immediata, la qual passa necessàriament pels títols oficials de postgrau, que no estan adscrits a la Facultat de Ciències. A tall d'exemple, es podria estudiar la implantació a Eivissa del màster en Ecologia Marina, previst al campus a partir d'octubre de 2007. La tramitació dels títols oficials de postgrau és molt més senzilla que la dels futurs títols de grau, per la qual cosa es podria dissenyar un màster específic per impartir a l'edifici de l'antiga Comandància Militar d'Eivissa».

Tot seguit també intervé la senyora Antònia Marín Perdiz.

El Rector sotmet a votació aquest conveni, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

A continuació es tracta el conveni amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la creació del Centre de Recerca Econòmica (CRE) com a institut de recerca propi de la UIB.

El vicerector d'Investigació i Política Científica explica que la creació de l'institut propi exigeix una avaluació externa que ja s'ha realitzat i un termini de presentació d'al·legacions. Afegeix que el primer pas és l'aprovació del conveni i, posteriorment, es faran els passos necessàries per a la creació de l'institut. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa completa la informació i valora molt positivament la creació de l'institut, així com els termes econòmics del conveni.

En aquest punt intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que considera important aquest conveni, però troba que no s'ha ajustat a la normativa reguladora dels instituts propis de recerca de la UIB, en particular al que estableix l'article 10 de la normativa esmentada, i considera convenient d'ampliar la base d'integrants de l'institut i no limitar-la a un sol grup. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Rector, que explica com s'ha arribat a la proposta que avui es presenta.

El Rector sotmet a votació aquest conveni, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Química, Filosofia i Treball Social, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Biologia i Economia Aplicada.

El doctor Lluís Mas Franch demana aclariments sobre el cost de la modificació presentada. Li responen la vicerectora i el Rector en el sentit que la modificació va a càrrec de l'increment previst que s'ha pressupostat per enguany.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la proposta de creació d'un itinerari d'especialització en Psicologia Clínica i de la Salut

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que indica que el degà de la Facultat de Psicologia, doctor Albert Sesé Abad, explicarà la motivació per a la implantació de l'itinerari d'especialització en Psicologia Clínica i de la Salut com a títol propi de la UIB, d'acord amb la normativa vigent sobre títols propis de la UIB (Acord normatiu 5586, de 18 de desembre de 2001).

El Rector sotmet a votació la proposta, després de la intervenció del degà, i s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 5: Adaptació del Reglament acadèmic als estudis de postgrau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que planteja al Consell de Govern la necessitat d'adaptar el Reglament acadèmic als estudis de postgrau, atès que les peculiaritats d'aquests estudis no es preveuen al Reglament acadèmic vigent, i indica que en el moment adequat la Comissió de Postgrau hauria de fer una proposta formal de modificació.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, com a secretària de la Junta de Degans i Directors de Centre, per recordar que el Reglament acadèmic vigent afecta únicament els estudis oficials de primer o segon cicle i per proposar per al futur l'elaboració d'un nou reglament vàlid per a totes les titulacions oficials i pròpies, de grau de postgrau. La vicerectora reitera el sentit de la seva intervenció.

Finalment, el Rector indica que es tracta únicament d'una informació.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica la motivació per la qual proposa la creació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, així com l'abast i el significat de l'oficina esmentada. La doctora Francesca Garcias Gomila fa una intervenció en relació amb la denominació i les funcions assignades. Li respon la vicerectora. També intervenen la senyora Antònia Martín Perdiz, la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i la doctora Josefa Donoso Pardo.

El Rector sotmet a votació la proposta amb el canvi de denominació proposat, és a dir, «Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes», i amb una modificació sobre les funcions. El Consell de Govern aprova per unanimitat la creació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes (annex 8).

Punt 7: Proposta i aprovació, si escau, de remodelació de l'IMEDEA i creació d'un nou institut de Física Interdisciplinària

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que demana disculpes perquè el text s'ha lliurat només en versió castellana. A continuació explica la motivació de la proposta que es presenta al Consell de Govern, la qual determina la creació de l'Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes Complexos (IFISC). Així mateix, el vicerector recorda que si el Consell de Govern aprova la creació d'aquest institut, la proposta s'haurà de trametre al Consell Social i, posteriorment, al Consell de Govern de la comunitat autònoma, en compliment de les previsions de la LOU i dels Estatuts de la Universitat.

Tot seguit intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que demana com queda configurada la implantació dels instituts de recerca a la UIB i fa unes reflexions generals. Finalment indica que la remodelació proposada és profunda i que en un futur hi pot haver problemes, a més de comprometre uns espais sense saber quin és el professorat i quins són els investigadors implicats. Per tant, considera que no és el moment oportú per plantejar-ne la reestructuració. La doctora Francesca Garcias Gomila assenyala que està d'acord amb el plantejament del doctor Deyà i que, en qualsevol cas, considera que hi ha observacions formals a fer (per exemple, l'adscripció del nou personal, l'operativitat de la comissió rectora i el tema d'espais). Els responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector. El vicerector d'Investigació i Política Científica assenyala que el tema s'ha tractat a la Comissió d'Investigació i que va aprovar la proposta per unanimitat, i també a les juntes de Degans i Directors de Centre i de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca. També assenyala que la relació de persones és la que figura al pla d'actuació del CSIC. El Rector completa la informació.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 29 vots a favor, 1 vot en contra i 5 abstencions, i acorda de trametre-la al Consell Social (annex 9).

Punt 8: Elecció d'un membre de la Comissió Electoral en representació del PAS i un membre en representació dels estudiants

El Rector indica que s'ha de cobrir una vacant a la Comissió Electoral en representació del PAS, atès que el senyor Rafel Barea Roig s'ha donat de baixa com a membre de la comunitat universitària, i una altra en representació dels estudiants, en substitució del senyor Bartomeu Coll Bosch, pel mateix motiu.

El Rector recorda que de conformitat amb l'article 91 dels Estatuts, els membres electes de la Comissió Electoral són elegits d'entre els membres del Consell de Govern per i entre el mateix sector que representen. Consegüentment es procedeix a l'elecció, el resultat de la qual és el següent: en representació del PAS passa a formar part de la Comissió Electoral la senyora M. Isabel Baltasar Quesada, i en representació dels estudiants, el senyor Antoni de Villalonga Zaforteza.

Punt 9: Complements retributius del professorat contractat en règim laboral

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'abast i el significat de l'acord pel qual es creen tres complements retributius transitoris per enguany per al professorat laboral. Aquests complements són:

¾ Complement de reconeixement i especialització dels professors col·laboradors.

¾ Complement d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del personal docent i investigador laboral.

¾ Complement d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació del personal docent i investigador laboral.

A continuació intervé el doctor Lluís Mas Franch, que demana aclariments en relació amb l'annex I. Li respon la vicerectora. També intervé la doctora Isabel M. Aguiló Pons, com a representant de la Junta de Personal Docent i Investigador, que completa la informació. Tot seguit intervenen la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i el senyor Carlos Moreno Gómez, que demana si el Govern de les Illes Balears col·labora en el finançament dels complements i agraeix el suport de l'equip rectoral per aconseguir aquest acord. Li respon el Rector, que indica que el cost és, aproximadament, d'uns 200.000 euros i que hi ha un compromís verbal per part de la Conselleria d'Educació i Cultura de sufragar el cost en uns 60.000 euros.

El Rector sotmet a votació l'acord proposat, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu sobre promoció de professors habilitats

El Rector recorda l'existència de l'Acord normatiu sobre la promoció de professors habilitats de 28 de setembre de 2004 i explica l'abast i el significat de la modificació que es presenta, la qual implica l'ampliació de l'àmbit d'aplicació a les proves d'habilitació nacional dels anys 2005 i 2006. A continuació el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que posa de manifest la supressió d'un dels requisits prevists en el procediment actualment vigent («El departament que obtingui una plaça extraordinària de les previstes en aquest acord no pot sol·licitar cap plaça extraordinària durant els dos anys següents»).

El doctor Nicolau Dols Salas constata una sèrie d'errades al text, que caldria corregir. El Rector indica que es corregiran, atès que el text està pendent de normalització.

El Rector sotmet a votació l'acord proposat, que s'aprova per unanimitat (annex 11).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa que el Consell de Govern previst per al dia 20 de març de 2007 s'avança al dia 14, atès que el dia 21 tindran lloc les eleccions al càrrec de rector (primera volta), d'acord amb el calendari electoral, i el dia 20 correspon al dia de reflexió.

En relació amb el dit calendari electoral, el Rector assenyala que demà es farà públic a la pàgina web de la UIB, atès que ja ha estat aprovat per la Comissió Electoral i, posteriorment, pel Consell de Direcció.

A continuació, el Rector informa de la tramitació de la modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), i indica que al mes d'abril o maig estarà en vigor.

Finalment informa de la situació del tema de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).

La vicerectora de Relacions Exteriors informa de l'aprovació de sis assignatures d'anglès tècnic per al proper any acadèmic.

La vicerectora de Postgrau informa que s'ha de tenir present que el Reial decret 56/2005 estableix que al mes d'octubre de 2007 s'extingeixen els programes de doctorat regulats conforme el Reial decret 778/1998, mentre no es modifiqui la norma esmentada en primer lloc, si bé això pot tenir lloc pròximament.

També informa de l'estat de tramitació de les propostes d'estudis oficials de postgrau aprovades al Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2006 i indica que, per part de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), han estat avaluats favorablement els màsters següents: Màster en Nutrició Humana i Qualitats dels Aliments; Màster en Pràctica Jurídica; Màster en Direcció i Planificació del Turisme; Màster en Comptabilitat; Màster en Theoretical Chemistry and Computational Modelling; Màster en Química Orgànica Experimental i Industrial; Màster en Enginyeria Electrònica; Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada; Màster en Ecologia Marina; Màster en Microbiologia Avançada; Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement; Màster en Filosofia Contemporània; Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió; Màster de l'Oral a l'Escrit: La Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l'Oralitat.

En relació amb el Màster d'Actualització en Física i Química i el Màster en Comunicació: Reptes de la Comunicació al Segle XXI, la vicerectora fa constar les modificacions que s'han fet necessàries perquè siguin avaluats favorablement, si escau, per l'AQUIB (annex 12).

El Consell de Govern en queda assabentat.

Finalment la vicerectora de Postgrau demana el reconeixement al senyor Antoni Perelló Vich i a la senyora Catalina Adrover Julià pel seu suport a la Fundació Art a la Seu i al mateix senyor Perelló, al personal del Servei de Comunicació, a l'Escola d'Hoteleria i, de forma especial, al senyor Gabriel Mesquida Amengual per la seva intervenció en la investidura del senyor Miquel Barceló com a doctor honoris causa. El Consell de Govern dóna aquest reconeixement per assentiment.

El Gerent informa de l'oferta realitzada a la UIB per l'entitat asseguradora Agrupació Mútua.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen per demanar aclariments la doctora Catalina Cantarellas Camps, la doctora Josefa Donoso Pardo, el doctor Joan Mas Vives i la senyora Antònia Martín Perdiz. Arran de la darrera intervenció, el Gerent indica que, en principi, no es donarà publicitat de l'oferta de l'Agrupació Mútua a la comunitat universitària.

Punt 12: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics
 2. El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament dels col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2006-2007 que s'indiquen a continuació per a distints departaments (annex 13):

  ¾ Senyora M. José Ortiz Trinchán com a col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

  ¾ Senyora Vera Maria da Rocha com a col·laboradora honorífica del Departament de d'Infermeria i Fisioteràpia.

  ¾ Senyora Maria Marrugat Brossa com a col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

  ¾ Senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada.

  ¾ Senyor Vicente Teruel Parra com a col·laborador honorífic del Departament de Física.

 3. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 4. El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 14):

  Categoria: professor contractat doctor

  Departament: Filosofia i Treball Social

  Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política

  Perfil: Filosofia de la ment

  Categoria: professor contractat doctor

  Departament: Filosofia i Treball Social

  Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política

  Perfil: Història de les idees polítiques

  Categoria: professor col·laborador

  Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

  Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació

  Perfil: Sociologia de l'Educació

  Categoria: professor col·laborador

  Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

  Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar

  Perfil: Tecnologia educativa

  Categoria: professor col·laborador

  Departament: Biologia

  Àrea de coneixement: Producció Vegetal

  Perfil: Producció vegetal

  Categoria: professor contractat doctor

  Departament: Economia Aplicada

  Àrea de coneixement: Economia Aplicada

  Perfil: Economia internacional

 5. Llicències d'estudis
 6. No n'hi ha.

 7. Sabàtics
 8. El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de dues llicències per any sabàtic als professors que s'indiquen a continuació (annex 15):

  ¾ El doctor Pablo Vicente Escribá Ruiz, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2007 i el 31 de maig de 2008, al Biological Research Center de l'Acadèmia de Ciències Hongaresa, Szeged (Hongria).

  ¾ La doctora M. Isabel López Bascuñana, catedràtica d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2007 i el 30 de setembre de 2008, a les universitats de Navarra i de Burgos.

 9. Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes

El senyor Luis Piña Saiz llegeix un escrit de la senyora Estrella Domínguez García, membre del personal d'administració i serveis, adreçat al president de la comissió de prevenció laboral, que es reprodueix textualment: «Amb motiu de la construcció de la nova carretera de Valldemossa i la inclusió d'un carril bici, consider que s'hauria de solucionar l'entrada a la Universitat així com la continuació del carril bici per la carretera de Valldemossa, ja que les persones que volem anar a Cas Jai o a l'edifici de Son Lledó hem de voltar tot el campus per arribar al lloc desitjat. La setmana passada vaig veure com una persona major arriscava la seva vida en entrar des del carril bici a la carretera per poder continuar cap a Valldemossa.

»Vos agrairia que doneu les passes necessàries per tal de solucionar el problema.» L'escrit està datat el 16 de gener de 2007 (annex 16).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa un comentari que suposa una felicitació relativa al tancament de les actes de forma puntual per part del professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2007

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Salvà Mut
 4. Francesca Garcias Gomila
 5. Antoni Miralles Socias
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Antoni de Villalonga Zaforteza
 9. Joan Mas Vives
 10. Carlos Moreno Gómez
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. M. Teresa Adame Obrador
 13. Francesc Escanellas Garcias
 14. Luis Francisco Piña Saiz
 15. Maria Isabel Baltasar Quesada
 16. Josep Servera Baño
 17. Patricia Trapero Llobera
 18. Andreu Crespí Plaza
 19. Joan Jordi Muntaner Guasp
 20. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 21. Antoni Socias Salvà
 22. Maria Tugores Ques
 23. Margalida Payeras Llodrà
 24. Josefa Donoso Pardo
 25. Catalina Cantarellas Camps
 26. Lluís Mas Franch
 27. Gabriel Oliver Codina
 28. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 29. Francesca Lladó Pol
 30. Francisco Muñoz Izquierdo
 31. Esperança Munar Muntaner
 32. Antonia Martín Perdiz
 33. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 34. Avel·lí Blasco Esteve
 35. Lluís Garau Juaneda