Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 13 de juny de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Mateu Servera Barceló, per motius familiars, el doctor Llorenç Valverde Garcia, per motius acadèmics, el doctor Lluís Pomar Gomà, el doctor Ramón Oliver Herrero i el senyor Miquel Garí Quetglas, per motius laborals.

A continuació el Rector dirigeix unes paraules de benvinguda als membres del Consell de Govern i indica que ara comença una etapa d'aquest òrgan col·legiat amb una composició parcialment diferent.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de març de 2003.

Punt 2: Nova composició del Consell de Govern

El Rector recorda que la LOU estableix que el Consell de Govern és constituït per tres membres nats (el Rector, el Secretari General i el Gerent) i per cinquanta membres, com a màxim, de la comunitat universitària. D'aquests, el 30 per cent (quinze) els designa el Rector; el 40 per cent (vint) els elegeix el Claustre entre els seus membres, garantida la representació dels distints sectors; i el 30 per cent restant (quinze) són elegits o designats entre degans de facultat, directors d'escola i directors de departament i instituts universitaris de recerca. També s'hi integren tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

El Rector indica que, com a conseqüència del canvi produït en l'equip de govern i com a nou Rector d'aquesta universitat, ha designat els membres que pertoquen. Afegeix que ha designat les persones següents: tots els vicerectors, el delegat del Rector per a les tecnologies de la informació, doctor Francisco J. Perales López, el president del Consell d'Estudiants, senyor Vicent Joan Torres Escandell, la directora del projecte Campus Extens, doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, el director de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, doctor David Pons Florit, i el doctor Jaume Sureda Negre, que s'ocuparà de l'educació en línia. Finalment indica que resta pendent de designar un membre.

Punt 3: Reorganització de les competències dels membres del Consell Executiu

El Rector indica que vol informar els membres del Consell de Govern sobre un futur acord que prendrà el Consell Executiu relatiu a la reorganització de les competències dels membres del Consell Executiu.

De forma prèvia indica que hi ha hagut un canvi en l'equip de direcció del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB), i que aquest centre dependrà directament del Rector.

Seguidament indica, de forma resumida, les tasques més destacables que correspondran a cada membre del Consell Executiu:

1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica dirigirà i coordinarà les funcions referents a l'organització i el control de la docència, a la planificació dels nous estudis, als plans d'estudis, al règim acadèmic, a les relacions amb les facultats i escoles, als centres adscrits, a les activitats de Campus Extens i a la formació del professorat.

2. La vicerectora de Professorat tindrà les mateixes competències que amb l'equip de govern anterior.

3. L'antic Vicerectorat d'Investigació i Política Científica s'ha dividit en dos nous vicerectorats:

a) El vicerector de Política Científica dirigirà i coordinarà les funcions referents a la promoció i l'avaluació de la investigació, a la tramitació de projectes d'investigació externs, al programa de formació del PDI i al programa de reparació i reposició de material científic. Dependran d'aquest vicerectorat els instituts universitaris de recerca, els Serveis Cientificotècnics, l'Oficina de Suport a la Recerca, la Comissió d'Investigació i el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.

b) La vicerectora d'Investigació dirigirà i coordinarà les funcions referents als programes propis d'investigació, a les beques d'investigació, als programes de doctorat i a les publicacions institucionals. Dependran d'aquest vicerectorat la Comissió de Doctorat, l'Institut de Ciències de l'Educació, el Servei de Biblioteca i Documentació, el Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i la Comissió de Bioètica.

4. El vicerector d'Estudiants dirigirà i coordinarà les funcions referents a les relacions amb els estudiants, als serveis assistencials, a la política lingüística, a la política de comunicació i informació, a l'accés a la Universitat i a la relació amb l'Institut Joan Lluís Vives.

5. La vicerectora de Relacions Exteriors s'ocuparà de les relacions internacionals, de la mobilitat estudiantil i els programes d'intercanvi, del seguiment i la gestió de projectes exteriors, de la promoció externa de la UIB i de la cooperació al desenvolupament.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient tindrà les mateixes competències que amb l'equip de govern anterior i a més dependran d'aquest vicerectorat les aules informàtiques i el Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

7. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa tindrà, en línies generals, les mateixes competències que amb l'equip de govern anterior.

8. El Secretari General tindrà les mateixes competències que amb l'anterior equip de govern. A més a més, hom li atorgarà la tramitació de convenis, que és el model més estès en l'àmbit de les universitats espanyoles, i la representació institucional no executiva de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera. Tot seguit el Rector explica l'abast i el significat d'aquesta expressió i fa una justificació d'aquesta comesa.

9. El delegat del Rector per a les tecnologies de la informació dirigirà i coordinarà les funcions referents a la definició de les directrius generals de programari i maquinari, a la promoció de l'ús i el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació i a les relacions amb el G9 en matèria de Campus Virtual compartit. El Rector recorda que en l'equip anterior hi havia un delegat del Rector en matèria de noves tecnologies aplicades a la formació, el doctor Jesús M. Salinas Ibáñez.

10. El Gerent tindrà les mateixes competències que tenia amb l'equip de govern anterior.

Punt 4: Autorització del Consell de Govern per a la creació del Vicerectorat de Projecció Cultural

El Rector recorda que els Estatuts, tant el text vigent com el nou text aprovat pel Claustre, limiten el nombre de vicerectors a vuit, si bé també preveuen que aquest nombre es pot superar amb l'autorització del Consell de Govern. Afegeix que hi ha altres universitats de les mateixes dimensions que la nostra que tenen més vicerectors dels establerts estatutàriament, com són les universitats Jaume I de Castelló i la de Girona.

Vists aquests antecedents, el Rector demana l'autorització del Consell de Govern per crear un nou vicerectorat, que amb la denominació de Projecció Cultural ocuparia el lloc del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, tot i que tindria un contingut de competències més limitat. Tot seguit explica les competències i comeses d'aquest nou vicerectorat.

Finalment afegeix que no pensa demanar, en el futur, noves autoritzacions semblants ni nomenar cap nou delegat del Rector.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Perfecto Cuadrado Fernández, que manifesta el seu suport a la proposta i demana qui s'ocuparà de la convergència europea. La professora Rosa Maria Alberdi Castell fa una intervenció en relació amb el perfil de la persona que hauria d'ocupar el càrrec i també fa referència a la promoció de les dones en els càrrecs de responsabilitat. La doctora Catalina Cantarellas Camps demana per què s'ha suprimit la denominació Extensió Universitària, la qual tenia una àmplia tradició històrica.

Els contesta el Rector. En relació amb la supressió de l'expressió Extensió Universitària, indica que el tema en qüestió va ser objecte de debat, i fa esment al nou perfil de competències. La vicerectora d'Investigació, doctora Mercè Gambús Saiz, completa la informació facilitada. Quant al tema de la convergència europea, el Rector indica que correspondrà al vicerector d'Ordenació Acadèmica, atès que incideix en els plans d'estudis i en la formació del professorat.

Finalment el Consell de Govern aprova per unanimitat la creació esmentada.

Punt 5: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que fa un aclariment sobre la circumstància que en alguns convenis qui figura com a representant de la UIB és el doctor Llorenç Huguet Rotger i en altres és el doctor Avel·lí Blasco Esteve. La motivació és simple: alguns es trobaven signats o en tramitació de ser-ho i altres no. Seguidament el Secretari General explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0777

AM

Universitat de Vigo

Genèric

0781

AM

Clínica Rotger

Genèric

0785

AM

Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

Genèric

0791

AM

Institut Nacional de Telecomunicació d'Egipte

Egipte

Genèric

0786

Addenda

Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

Assignatura (Creació d'Empreses de Base Tecnològica)

0763

Addenda

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

Assignatura (Gestió de Qualitat a l'Empresa)

0782

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

Aules informàtiques

0795

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura) Protocol núm. 6

Beques Joves Investigadors 2003

0783

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

Biblioteques universitàries

0784

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

Crèdits de lliure elecció (cursos d'estiu)

0750

AM

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

Doctorat (Educació Ambiental)

0756

AM

Universitat Rovira i Virgili, Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), Institut Catòlic de París (França), Universitat d'Urbino Carlo Bo (Itàlia)

Diversos països

Doctorat europeu (Estudis culturals mediterranis)

0787

CV/P

Consell de Menorca

Dues beques (Xarxa de Biblioteques de Menorca)

0769

AM

Russian International Academy for Tourism (RIAT)

Federació Russa

Formació (llengua espanyola, turisme) i pràctiques (sector turístic)

0718

CV/P

Conselleria de Benestar Social (DG d'Esports) i Ajuntament de Palma (Institut Municipal de l'Esport)

Futbol sala i triatló 2004

0774

CV/P

Institut Balear d'Afers Socials

I Simpòsium Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors

0792

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

II Fira de la Ciència

0772

CV/P

Instituto Cervantes

La UIB com a centre d'examen d'espanyol com a llengua estrangera

0779

CV/P

Ajuntament de Palma

Pla especial d'ordenació urbana; Càtedra Guillem Sagrera; biblioteques municipals; edificis històrics

0762

CV/P

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

Pràctiques (Dret)

0793

CV/P

Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears

Projecte de recerca (alumnes amb la síndrome de Down)

0780

CV/P

Ajuntament d'Artà

Publicacions electròniques i revista Llevant

0759

CV/P

Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears, Col·legis Territorials d'Administradors de Finques d'Espanya i Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears

Títol propi (Graduat Immobiliari)

0771

CV/P

Entitat del Turisme de les Illes Balears (ENTURIB)

Treballs d'anàlisi, coordinació i assessorament

0798

CV/P

Consell de Menorca

Universitat Oberta per a Majors a Ciutadella

0797

CV/P

Consell de Menorca

Universitat Oberta per a Majors a Menorca

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb l'addenda amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears i amb l'addenda amb l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears i demana sobre la possibilitat que puguin ser ofertes com a assignatures de lliure configuració. Li respon el Rector i es remet al text del primer acord de les addendes respectives.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 6: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que presenta les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Biologia, Ciències de l'Educació, Física, Dret Privat, Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Filosofia i Treball Social, Economia Aplicada, Ciències de la Terra, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Dret Públic, Economia de l'Empresa i Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

A continuació explica que les modificacions de plantilla obeeixen a tres motivacions:

1. Nous estudis: el tercer curs de Fisioteràpia del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i el segon curs dels estudis d'Arquitecte Tècnic del Departament de Física i d'Hortofructicultura i Jardineria del Departament de Biologia.

2. Repartiment de 120.000 euros de la Conselleria d'Educació i Cultura per dèficit de plantilla.

3. Resta: petites modificacions i ajustaments de rectificacions que s'han hagut de realitzar.

La vicerectora de Professorat també constata que s'hi ha afegit un associat de 4 hores de l'àrea de coneixement d'Expressió Gràfica en Arquitectura com a conseqüència dels estudis d'Arquitecte Tècnic.

S'aprova per assentiment la modificació presentada (annex 3).

Punt 7: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2003-2004

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que presenta la proposta d'acord normatiu pel qual es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al curs 2003-2004. La vicerectora també indica que el criteri de distribució econòmica serà el mateix que el de l'any passat. Finalment constata dos errors a la columna «SM Redond.» de la documentació tramesa (annex 4).

El doctor Perfecto Cuadrado Fernández intervé per fer referència a la insuficiència dels doblers destinats a aquestes places i a la possibilitat de donar beques sense dotació econòmica o de redistribuir fons si hi ha possibilitats. La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la convocatòria, incideix en la intervenció del doctor Perfecto Cuadrado Fernández i demana sobre la possibilitat d'una segona oferta. La doctora Catalina Cantarellas Camps s'adhereix a la proposta de la doctora Garcias Gomila. Els respon la vicerectora d'Investigació. El Rector indica que assumeix el compromís de modificar la normativa sobre aquest tema en un proper Consell de Govern.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2003-2004.

Punt 8: Curs d'Expert Universitari d'Orientació Laboral

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual indica que retira aquest curs com a conseqüència dels problemes de finançament de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, ja que encara no s'ha rebut el document de compromís de finançament de la conselleria esmentada.

Punt 9: Creació d'un títol propi de la UIB relatiu als estudis de primer cicle de la llicenciatura de Matemàtiques

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la sol·licitud de l'Escola Politècnica Superior i les previsions de l'article 2.b) de la normativa sobre títols propis de la UIB. Així mateix, indica que hi ha precedents de peticions semblants a la Facultat de Ciències.

El Rector dóna la paraula al doctor Ramon Puigjaner Trepat, que completa la informació donada pel vicerector i explica la justificació de la petició.

S'aprova per unanimitat la creació del títol propi relatiu als estudis de primer cicle de la llicenciatura de Matemàtiques (annex 5)

Punt 10: Creació de dos itineraris curriculars per a la llicenciatura de Matemàtiques

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica el contingut de l'article 4 de la normativa de títols propis de la Universitat i informa de la petició de l'Escola Politècnica Superior de crear els itineraris Matemàtiques per a la indústria i Matemàtiques per a l'ensenyament.

El Rector dóna la paraula al doctor Ramon Puigjaner Trepat, el qual completa la informació facilitada i explica la justificació de la petició. La doctora C. Nativitat Juaneda Sampol demana aclariments. Li respon el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

S'aprova per unanimitat la creació de dos itineraris curriculars per a la llicenciatura de Matemàtiques: Matemàtiques per a la indústria i Matemàtiques per a l'ensenyament (annex 6).

Finalment, el doctor Ramon Puigjaner Trepat demana per l'estat actual de tramitació de la doble titulació de Matemàtiques i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. El Rector li contesta que la qüestió s'hauria de plantejar al punt corresponent a precs i preguntes.

Punt 11: Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual indica que aquesta petició, igual que les aprovades als dos punts anteriors, ja l'havia aprovada el Consell Executiu de l'equip de govern anterior. A continuació explica l'abast i el significat de la proposta.

La doctora Maria Payeras Garau completa la informació facilitada.

S'aprova per assentiment la substitució de l'assignatura 2072 del pla d'estudis de Filologia Hispànica anomenada Llengua i Literatura Francesa per una de denominada Comentari de Textos Francesos (annex 7).

Punt 12: Criteri interpretatiu dels articles 52.6 i 59 del Reglament acadèmic

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica el criteri interpretatiu dels articles 52.6 i 59 del Reglament acadèmic. Assenyala que els preceptes esmentats es refereixen a l'expressió «ponderació» i explica la motivació de la proposta.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la proposta presentada i felicita el vicerector per la iniciativa presentada; tot i això, demana aclariments sobre el règim transitori. Li contesta el Rector.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 8).

Punt 13: Informació del Consell Executiu

1. El Rector, de forma prèvia, realitza dos comentaris:

a) El dia 9 de juny de 2003 va tenir lloc a la nostra universitat la jornada La Integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior: un repte de les universitats espanyoles.

b) Informa sobre la reunió de la CRUE del mateix dia, en la qual es va demanar més temps per estudiar els diversos projectes de reials decrets presentats pel Ministeri d'Educació, ja que hi ha variables poc clares, per a la qual cosa es va crear una comissió d'estudi presidida pel rector de la Universitat de Vigo. En aquesta mateixa reunió també es va criticar la ingerència que suposen les normes plantejades en l'autonomia universitària, ja que la troncalitat proposada és molt alta.

Finalment indica que es desconeix el ritme de tramitació que hi vol donar el MEC.

c) A continuació informa de diversos canvis organitzatius i vol fer esment dels produïts al CTI@UIB. El Rector reconeix i agraeix al doctor Bartomeu J. Serra Cifre la feina feta per ell i pel seu equip directiu durant prop de vint anys. A continuació explica el procés realitzat per fer els canvis de manera que no afectassin la continuïtat del servei i que han conduït al nomenament del doctor Gabriel Fontanet Nadal com a director del CTI@UIB, servei que entra en una nova etapa.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels temes següents:

a) De la reunió que el dia 4 de juny de 2003 va mantenir amb degans i directors de centre, en què es varen tractar els temes següents:

1. La Junta de Degans i Directors de Centre, el desenvolupament de la qual és fixat per un precepte del nou text estatutari aprovat, per la qual cosa una vegada aprovats definitivament els Estatuts se n'haurà d'elaborar el reglament de funcionament.

2. La figura del professor tutor acadèmic, la qual significa obrir un procés llarg i complicat, per la qual cosa es va acordar de concedir un any de marge per evitar errades degudes a la pressa.

3. La petició del Consell d'Estudiants perquè es puguin realitzar exàmens a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

4. La reforma del Reglament acadèmic amb la participació de totes les persones implicades.

b) De la jornada anomenada La Integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior: un repte de les universitats espanyoles, la qual va tenir lloc el dia 9 de juny de 2003 i va tenir molt bona resposta entre la comunitat universitària, i agraeix la participació de tots els assistents.

c) De la posada en marxa del Consell Assessor de Convergència Europea, integrat per un president, que serà el vicerector d'Ordenació Acadèmica, un vicepresident i cinc vocals: un per cada un dels grans camps cientificotècnics que estableix l'ANECA.

d) Del projecte de reial decret pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior; del projecte de reial decret pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau i l'obtenció i expedició dels títols oficials de màster i de doctor; del projecte de reial decret sobre homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat; del reial decret pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau.

Indica que aquests projectes suposen canvis profunds, el més innovador dels quals és el que regula el postgrau.

3. La vicerectora de Professorat informa dels temes següents:

a) Del conveni amb l'Agència Catalana d'Avaluació, i assenyala que les acreditacions es troben en procés de concessió.

b) Dels sorteigs de la comissions jutjadores de concursos que es regeixen encara per la LRU.

c) De les comissions d'habilitació que es realitzaran a la UIB, que són presidides per dos catedràtics d'universitat de la nostra universitat. Una comissió habilitarà una plaça de CU d'Història Contemporània i serà presidida pel doctor Miquel Duran Pastor, i l'altra habilitarà una plaça de TU d'Història Moderna i serà presidida pel doctor Josep Juan Vidal.

d) De la publicació al proper FOU (núm. 220), de 20 de juny, de les convocatòries dels complements retributius d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora, i d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora, i de les sol·licituds d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, i del complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària.

4. El vicerector de Política Científica informa dels fons FEDER concedits a la UIB, així com de les propostes concedides i denegades (annex 9). També recorda el contingut de l'e-mail del Consell Executiu de l'equip de govern anterior sobre el tema.

5. La vicerectora de Relacions Exteriors informa sobre el canvi produït al Servei de Relacions Internacionals i agraeix la feina realitzada per la directora anterior, la doctora Gloria García de la Banda García.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa:

a) De l'avaria telefònica produïda al campus a causa d'un petit incendi que ha tingut lloc en una zona del ParcBIT.

b) Del moment actual de tramitació del concurs d'idees per al projecte de la biblioteca.

7. La vicerectora d'Investigació informa dels temes següents:

a) De la possibilitat que ella i el vicerector de Política Científica puguin informar els diferents departaments sobre els distints temes que afectaran el funcionament dels dos nous vicerectorats sorgits de l'antic Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

b) Fa un recordatori sobre la necessitat de revisar el catàleg de revistes DURSI, relatiu a les àrees de ciències humanes, socials i jurídiques.

Finalment, el Rector recorda que es mantindrà la sessió prevista del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2003.

Punt 14: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador del senyor Javier Rodríguez-Miquel, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003 (annex 10).

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per als professors que s'indiquen tot seguit (annex 10):

- Claudio R. Mirasso Santos, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física , pel període comprès entre l'1 de setembre de 2003 i el 31 d'agost de 2004, a la Universitat de Califòrnia a los Angeles (EUA).

- Eduard Cesari Aliberch, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física, pel període comprès entre l'1 de febrer de 2004 i el 30 de juliol de 2004, al Laboratoire de Métallurgie Structurale de l'École Nationale Supérieure de Chimie de París (França).

- Josep Servera Baño, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 30 de setembre de 2004, a les universitats de Santiago de Compostel·la i Rovira i Virgili.

d) Ajuts per a estades breus

El Rector dóna la paraula al vicerector de Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat elaborada juntament amb els departaments per al període comprès entre l'1 d'agost de 2003 i el 31 de desembre de 2004, i fa ressaltar les dificultats per finançar-los i la forma com es farà, de conformitat amb l'Acord normatiu del dia 24 de setembre de 2002 sobre ajuts per a estades breus de professorat a la Universitat de les Illes Balears.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 11).

Finalment, el Rector anuncia que s'està preparant una normativa sobre els ajuts per a estades breus que es durà a un proper Consell de Govern.

e) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La vicerectora de Professorat explica la problemàtica sorgida en la comissió que ha de jutjar una plaça de TEU de Metodologia de les Ciències del Comportament, perquè a la proposta de composició aprovada en el seu moment figurava com a secretari titular una persona que no tenia els requisits. En conseqüència, la proposta que ara es presenta és permutar l'ordre dels dos primers professors de la terna de secretaris. S'aprova per assentiment la proposta (annex 12).

f) Altres

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que presenta la proposta de preus pels crèdits de les assignatures autofinançades dels estudis de Graduat en Estudis Immobiliaris (annex 13).

S'aprova per assentiment. El Rector recorda que, de conformitat amb la LOU, la proposta aprovada s'ha de trametre al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

Punt 15: Precs i preguntes

1. El doctor Perfecto Cuadrado Fernández agraeix també la feina feta a la doctora Gloria García de la Banda García, fa una reflexió sobre el complement d'excel·lència i també sobre el procés de convergència europea i fa notar la motivació de la denegació dels fons FEDER («àrea no elegibles»).

Li contesten el Rector i el vicerector de Política Científica.

2. El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana per la doble titulació de Matemàtiques i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, per una convocatòria de tècnics de laboratori per col·laborar en projectes i per una qüestió d'infraestructura del seu despatx.

Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el vicerector de Política Científica i el Gerent.

3. El doctor Pere M. Deyà Serra demana pels fons FEDER, pel seu finançament i pel retorn dels anteriors.

Li contesten el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Gerent.

4. La doctora Maria Payeras Grau demana per la revisió del catàleg DURSI i per un qüestionari tramès pel CSIC.

Li contesta la vicerectora d'Investigació.

5. El senyor Vicent Joan Torres Escandell planteja una qüestió relativa al Reglament acadèmic i sobre el procediment per realitzar exàmens a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

6. El professor David Pons Florit vol agrair la seva presència al Consell de Govern i planteja uns certs problemes relatius a la vigilància dels exàmens que s'han de realitzar a Menorca i a Eivissa i Formentera.

7. El senyor José Miguel Gómez García demana per un conveni amb la Universitat de Sao Paulo, per la modificació del Reglament acadèmic, pel pla de l'alumnat a la Facultat de Ciències i per les subvencions per a les associacions d'estudiants.

Li responen el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector d'Estudiants.

8. El doctor Perfecto Cuadrado Fernández planteja una qüestió relativa a la signatura d'actes i a la matrícula del CAP de l'ICE.

Li contesta la vicerectora d'Investigació.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep I. Aguiló Fuster
3. Mercè Gambús Saiz
4. Gabriel Moyà Niell
5. Pere M. Deyà Serra
6. Francesca Garcias Gomila
7. Maurici Mus Amézquita
8. Isabel Moreno Castillo
9. José Miguel Gómez García
10. Joan Mas Vives
11. Joan Jesús Fiol Arbós
12. Rafael Forteza Coll
13. Gabriel Fontanet Nadal
14. Vicent Joan Torres Escandell
15. María Nélida Tur Faúndez
16. Antoni Socias Reynés
17. Bernat Prats Taberner
18. Luis Francisco Piña Saiz
19. Rafael Barea Roig
20. M. Isabel Baltasar Quesada
21. Francisco J. Perales López
22. Isabel Tapia Fernández
23. Jaume Sureda Negre
24. Miquel Pastor Tous
25. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
26. David Pons Florit
27. Antoni Llull Gilet
28. Perfecto Cuadrado Fernández
29. Maria Payeras Grau
30. Rosa Maria Alberdi Castell
31. Pedro Antonio Rivas Yarza
32. C. Nativitat Juaneda Sampol
33. Josep Morata Socias
34. Francesca Salvà Mut
35. Joan Antoni Mesquida Cantallops
36. Francisco Muñoz Izquierdo
37. Esperança Munar Muntaner
38. Sergio Alonso Oroza
39. Avel·lí Blasco Esteve
40. Lluís Garau Juaneda