Consell de Govern

A les 10.45 hores del dia 18 de febrer de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el senyor Ramon Puigjaner Trepat, per motius acadèmics, el senyor Miquel Garí Quetglas, per motius laborals, el professor Josep Servera Baño, per motius acadèmics, i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, per motius familiars.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002, amb una rectificació al punt 5, segon paràgraf, tercera línia. Allà on diu: "prevenció", ha de dir: "psicosociologia aplicada".

A continuació acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 22 de gener de 2003.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica de forma detallada el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

0739

AM

Universitat Anáhuac de Cancún

Mèxic

0742

AM

Universitat de Guayaquil

Equador

0747

AM

Universitat de Morón, Buenos Aires

Argentina

0749

AM

Fundació Centre d'Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel Alomar

0752

AM

Club esportiu Xelska

0737

CV/P

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

0745

CV/P

Conselleria de Benestar Social

0757

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

0740

CV/P

Universitat Anáhuac de Cancún

Mèxic

0743

CV/P

Parlament de les Illes Balears

0751

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0758

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0744

CV/P

Fundació del Gran Teatre del Liceu

0736

CV/P

Consell de Mallorca

0741

CV/P

Ajuntament de sa Pobla

A continuació intervé el vicerector d'Investigació i Política Científica, que completa la informació sobre el conveni amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, concretament sobre el pagament de la subscripció a què fa referència la clàusula segona i la previsió pressupostària per enguany. També demana aclariments sobre el termini de vigència inicial fins al 31 de desembre de 2003. Així mateix, demana sobre la forma d'accés als recursos electrònics a què està subscrita la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Finalment posa de manifest la no inclusió de l'annex on figura el catàleg dels recursos electrònics de la BDC. Tot seguit, el professor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Benestar Social, i demana si l'assegurança escolar cobreix els desplaçaments de l'alumnat. Li respon el director del Servei de Biblioteca i Documentació, senyor Miquel Pastor Tous, en relació amb el conveni amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, i el Rector i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals li responen en relació amb el conveni amb la Conselleria de Benestar Social.

A continuació intervé la professora Francesca Salvà Mut en relació amb el tema de l'assegurança dels estudiants i diu que considera que hauria d'estar coberta de forma instantània. També intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre els cicles formatius de grau superior de la formació professional per demanar aclariments sobre les possibilitats de futur per desenvolupar aquest conveni. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia, Biologia i Dret Privat.

A continuació intervé la professora Isabel Moreno Castillo, que constata un error a l'àrea de coneixement d'una plaça del Departament de Biologia. També intervé la professora M. Nélida Tur Faúndez, que demana aclariments.

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla (annex 3).

Punt 4: Normativa per a l'elecció de Rector

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat de la normativa que ha de regular el procediment per a l'elecció de Rector de la UIB, en compliment de la disposició transitòria segona de la LOU, que s'ha elaborat tenint en compte la normativa vigent i la normativa d'elecció de Rector en altres universitats.

A continuació explica el contingut de l'article 2 i indica els terminis fixats i les dates.

Tot seguit s'obre un torn de paraules. Intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que fa una sèrie d'observacions de caràcter tècnic que afecten concretament els articles següents:

¾ Article 2.3. Allà on diu: "multiplicant el nombre de vots que obtingui la candidatura pel coeficient", ha de dir: "multiplicant el nombre de vots vàlids que obtingui la candidatura en cada sector pel coeficient".

¾ Article 4.4. Allà on diu: "dret de sufragi passiu", ha de dir: "dret de sufragi actiu".

¾ Article 7.1. S'ha de suprimir: "i elegibles".

¾ Article 19.2. Allà on diu: "n'assegurarà la disponibilitat", ha de dir: "n'assegurarà la disponibilitat anticipada".

A continuació aquesta professora fa una pregunta en relació amb l'article 25, relatiu a la reclamació, i una altra en relació amb les meses electorals, i proposa que n'hi hagi una per sector. El Rector assenyala que es tendirà a un nombre reduït de meses.

El professor Eduard Cesari Aliberch demana aclariments sobre el coeficient de ponderació.

El professor Llorenç Valverde Garcia discrepa sobre la fórmula utilitzada per calcular el coeficient de ponderació i diu que implica la iniquitat del resultat final.

El Rector, vist el debat sobre el contingut de l'article 2, proposa que un grup de persones integrat per ell mateix, la Secretària General, el professor Llorenç Valverde Garcia, el professor Eduard Cesari Aliberch i la professora Francesca Garcias Gomila estudiï la correcció de la redacció i la fórmula proposada en aquest article.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment, amb la inclusió de les observacions descrites anteriorment i sens perjudici dels resultats del grup de treball proposat pel Rector (annex 4).

Punt 5: Calendari lectiu per al curs 2003-2004

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que informa de l'abast i el contingut del calendari lectiu per al curs 2003-2004 i posa de manifest una sèrie d'errors materials que s'hi detecten.

La professora Francesca Garcias Gomila agraeix al vicerector que hagi tingut en compte gran part dels seus suggeriments i proposa que el curs comenci el dia 6 d'octubre i no el 29 de setembre. Li respon el vicerector. A continuació s'obre un debat sobre aquest tema, en què intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell, que proposa que el curs comenci el dia 1 d'octubre. El professor Josep I. Aguiló Fuster manifesta que també és del parer que el curs ha de començar el dia 6 d'octubre. A continuació intervenen el professor Joan A. Mesquida Cantallops i el Rector. Finalment es proposa que l'inici del curs sigui el dia 1 d'octubre de 2003 i no el 29 de setembre de 2003. També es proposa la modificació dels períodes de classes de les assignatures quadrimestrals: que el primer sigui el comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 23 de gener de 2004 i el segon entre el 16 de febrer i el 28 de maig de 2004. Així mateix, el període de classes per a les assignatures anuals serà el comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 28 de maig de 2004.

El Consell de Govern aprova per assentiment el calendari lectiu per al curs 2003-2004 amb les modificacions esmentades (annex 5).

Punt 6: Numerus clausus

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el contingut de la proposta de numerus clausus presentada (annex 6).

El Consell de Govern aprova per assentiment els numerus clausus a les distintes titulacions per al curs 2003-2004.

Punt 7: Modificació del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica de forma detallada una sèrie de propostes de modificacions al Reglament acadèmic que afecten els articles 6, 7, 31 bis i 36 i la disposició transitòria primera. Així mateix s'hi inclou una nova disposició transitòria, que amb la nova numeració serà la sisena (annex 7).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el senyor Lluís Piña Saiz per posar de manifest, des de la perspectiva del seu lloc de treball com a cap del Servei d'Alumnes, les dificultats que poden sorgir amb l'aplicació de la nova redacció proposada del primer apartat de l'article 36. Tot seguit el professor Santiago Cavanillas Múgica fa una sèrie de propostes sobre les tasques que s'han de realitzar en cas que s'aprovi la nova redacció de l'article 36 i sobre la dificultat de fer una qualificació numèrica en determinats supòsits. El professor Josep Morata Socias se suma a les intervencions anteriors i planteja els greuges comparatius en relació amb els estudiants que no varen ser avaluats de forma numèrica. La professora Francesca Garcias Gomila exposa arguments a favor de la qualificació numèrica, defensa que és una pràctica que es fa en altres universitats i posa de manifest els perjudicis que s'ocasionen als estudiants en casos de modificacions de plans d'estudis. El professor Joan Mas Vives també es manifesta partidari de la qualificació numèrica. El senyor Vicent J. Torres Escandell fa una reflexió sobre el contingut modificat de l'article 7 i sobre la disposició transitòria proposada. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

Tot seguit el Rector fa una reflexió sobre el tipus de qualificació més adient i afegeix que, atès que aquesta proposta va ser elevada al Consell de Coordinació Universitària i que aquest òrgan encara no s'ha pronunciat, proposa la supressió de l'incís final de l'article 36.1 fins que es pronunciï l'òrgan esmentat. Així mateix, el Rector assenyala que es publicarà el text refós del Reglament acadèmic, una vegada incorporades les modificacions aprovades.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el document presentat amb la modificació proposada pel Rector.

Punt 8: Proposta de concessió de la Medalla d'Or de la Universitat als doctors Antoni Roig Muntaner i Gabriel Oliver Capó

El Rector proposa, amb motiu del 25è aniversari de la creació de la Universitat, la concessió de la Medalla d'Or de la Universitat al doctor Antoni Roig Muntaner per haver estat president de la Comissió Gestora i al doctor Gabriel Oliver Capó per haver estat durant vuit anys president del Consell Social.

A continuació recorda que es requereix una majoria qualificada per aprovar la proposta.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de la Medalla d'Or de la Universitat als doctors esmentats.

El Rector assenyala la possibilitat que amb motiu d'aquesta celebració de 25è aniversari de la Universitat, el Consell Executiu, en funció de les seves atribucions, concedeixi la Medalla d'Argent a determinades persones que s'han destacat per la seva participació en la creació de la nostra universitat.

Punt 9: Curs d'Especialista Universitari en Dret del Comerç Electrònic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Curs d'Especialista Universitari en Dret del Comerç Electrònic, proposat pel Departament de Dret Privat i la Facultat de Dret (annex 8).

A continuació completa la informació anterior, com a director d'aquest curs, el professor Santiago Cavanillas Múgica.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Dret del Comerç Electrònic.

Punt 10: Curs d'Especialista Universitari en Disseny del Paisatge

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari en Disseny del Paisatge, proposat pel Departament de Biologia i la Facultat de Ciències (annex 9).

A continuació completa la informació anterior la professora Isabel Moreno Castillo.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Disseny del Paisatge.

Punt 11: Curs d'Especialista Universitari en Biologia Subaquàtica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari en Biologia Subaquàtica, proposat pel Departament de Biologia (annex 10).

A continuació completa la informació anterior, com a directora d'aquest curs, la professora Isabel Moreno Castillo.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Biologia Subaquàtica.

Punt 12: Itineraris d'especialització de la llicenciatura de Química

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat dels itineraris d'especialització de la llicenciatura de Química (annex 11):

a) Itinerari d'especialització en Química Biomèdica i Sanitària

b) Itinerari d'especialització en Química del Medi Ambient

c) Itinerari d'especialització en Química Fonamental

A continuació completen la informació anterior la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Joan J. Fiol Arbós.

El professor Santiago Cavanillas Múgica demana sobre la publicitat d'aquests títols propis i, finalment, intervé el professor Josep Morata Socias.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment els itineraris d'especialització proposats.

Punt 13: Títol progressiu de Tècnic Universitari (o Tècnica Universitària) en Enginyeria Química

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del títol progressiu de Tècnic Universitari (o Tècnica Universitària) en Enginyeria Química (annex 12) i fa referència a l'experiència a la nostra universitat sobre aquests estudis (Escola Universitària d'Estudis Empresarials).

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que fa constar que aquesta no és la solució que li agradi més, que no és la proposta que voldria la Facultat de Ciències. Així mateix fa constar que seria millor comptar amb el títol propi de primer cicle d'Enginyeria Química. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el títol progressiu proposat.

Punt 14: Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Bioquímica

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Bioquímica, en què s'inclouen noves assignatures optatives (annex 13).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Bioquímica.

Punt 15: Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Física

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Física, en què s'inclouen noves assignatures optatives (annex 14).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Física.

Punt 16: Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica, en què s'inclou una assignatura optativa (annex 15).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica.

Punt 17: Modificació dels plans d'estudis de Pedagogia, Educació Social i Mestre

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació dels plans d'estudis de Pedagogia, Educació Social i Mestre (annex 16).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació dels plans d'estudis de Pedagogia, Educació Social i Mestre.

Punt 18: Títol de Graduat Immobiliari

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la proposta del Títol de Graduat Immobiliari (annex 17). Així mateix afegeix que en un proper Consell de Govern es presentarà el conveni corresponent amb el Col·legi d'AFI i API per al finançament d'aquests estudis.

El professor Josep I. Aguiló Fuster completa la informació facilitada i indica que aquesta titulació ja existeix en altres universitats. La professora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre l'accés i la permanència en aquesta titulació. El professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre el professorat que impartirà aquests estudis i sobre el problema que es pot plantejar amb la contractació de professorat en cas que es resolgui el conveni: per això demana que s'hi inclogui una clàusula on s'especifiqui com s'assumirà la despesa per a l'acomiadament, si escau, del professorat contractat. El Consell de Govern aprova aquesta proposta.

A continuació el professor Eduard Cesari Aliberch fa una observació sobre la denominació d'aquest títol i proposa el nom de Graduat en Estudis Immobiliaris. El professor Llorenç Valverde Garcia fa una reflexió sobre un descriptor i proposa suprimir: "Procesadores de texto y hojas de cálculo" relatiu a l'assignatura Introducció a la Informàtica de Gestió de la matèria d'Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa.

El Consell de Govern aprova el pla d'estudis presentat amb les modificacions proposades, que resta condicionat a l'aprovació del conveni corresponent.

Punt 19: Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)

El Rector, en primer lloc, agraeix la tasca realitzada al professor Felicià Grases Freixedas, al vicerector d'Investigació i Política Científica i al professor F. Javier Benedí Benito, que malauradament ens deixà el passat mes de desembre, per posar en marxa l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

A continuació dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que assenyala dues modificacions que no figuren al text que s'ha lliurat (articles 7.1 i 20.2). Tot seguit dóna la paraula al professor Felicià Grases Freixedas, que fa un resum de la situació de l'Institut. També intervé la professora Rosa M. Alberdi Castell, que fa una reflexió sobre el preàmbul del reglament i destaca el caràcter de recerca que té aquest institut en ciències de la salut i no únicament en ciències biomèdiques.

El Consell de Govern aprova per assentiment el Reglament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), una vegada incorporades les modificacions esmentades (annex 18).

Punt 20: Adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que informa de la petició de la Facultat de Ciències per adscriure els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria. Així mateix, informa que el Consell Executiu va aprovar la proposta i que restava pendent de la conformitat de l'Escola Politècnica Superior. El vicerector proposa l'aprovació de l'adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, a la Facultat de Ciències, condicionada a l'informe favorable de la Junta de l'Escola Politècnica Superior.

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra per indicar que fins ara la Facultat de Ciències s'ha encarregat de la feina corresponent a aquests estudis. Li respon el Rector. Tot seguit s'obre un debat, en què intervenen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el professor Pere M. Deyà Serra.

El Consell de Govern aprova l'adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, a la Facultat de Ciències, un cop la Junta de l'Escola Politècnica Superior hi hagi manifestat la seva conformitat.

Punt 21: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) Del document marc sobre l'espai europeu d'ensenyament superior del Ministeri d'Educació i Ciència.

b) De la petició de desdoblament del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que es debatrà en un proper Consell de Govern, i assenyala que es pot plantejar un problema amb la dimensió dels departaments resultants. El professor Josep Morata Socias completa la informació facilitada pel Rector.

A continuació dóna la paraula al professor Bartomeu J. Serra Cifre, director del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears, que informa dels resultats de l'enquesta d'avaluació que s'ha fet sobre aquest servei a la UIB.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa que el Consell Executiu, per delegació del Consell de Govern, ha aprovat els cursos següents:

¾ Curs d'Actualització Professional Procediments de Maneig de Conductes i Problemes dins l'Aula.

¾ Curs d'Actualització Professional sobre les Funcions Cognitives del Llenguatge.

També informa del tema de pràctiques i fa èmfasi especial en les pràctiques corresponents a l'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria.

A continuació informa del COA i el POA dels departaments.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa que s'ha posat en marxa la tercera convocatòria del programa Ramón y Cajal.

4. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa que ja han sortit les guies ECTS ( European Credit Transfer System ).

5. La Secretària General informa de la tramesa del projecte d'Estatuts als membres del Consell de Govern, que es debatrà a la sessió extraordinària del dia 27 de febrer de 2003, i assenyala que el termini per presentar-hi esmenes acaba dilluns que ve, dia 24 de febrer de 2003.

Punt 22: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament de col·laboradors referents als senyors que s'indiquen a continuació (annex 19):

¾ Silvia García Millán com a col·laboradora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003.

¾ Onofre Munar Aguiló com a col·laborador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003.

b) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir una llicència per estudis al senyor que s'indica a continuació (annex 20):

¾ Josep Mulet Pol, ajudant, adscrit al Departament de Física, al Research Center for Communications, Optics and Materials de la Universitat Tècnica de Dinamarca, Lingby (Dinamarca), pel període comprès entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

En aquest punt es presenta la composició de la comissió de contractació de professor visitant per cobrir una plaça del Departament de Psicologia:

Departament : Psicologia

Categoria : professor visitant

Àrea de coneixement : Psicobiologia

Perfil : Psicofisiologia

El Consell de Govern aprova per assentiment la composició de la comissió de contractació de professor visitant proposada, en compliment de la LOU i el Decret 104/2002, de règim jurídic del personal docent contractat de la UIB (annex 21).

A continuació el Consell de Govern aprova la proposta del nou membre suplent que ha de jutjar la plaça de TEU de l'àrea de coneixement de Filologia Gallega i Portuguesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, atès que el primer va sortir elegit com a vocal del tribunal en el sorteig corresponent (annex 21).

d) Sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement

Vista la sol·licitud del professor Romuald Romero March, TU de l'àrea de coneixement de Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Ciències de Física, de passar a l'àrea de coneixement de Física de la Terra, atès que l'àrea a la qual està adscrit s'ha suprimit, i vist l'informe favorable del Departament per fer aquest canvi, el Consell de Govern informa favorablement sobre la sol·licitud i acorda de fer-ne la tramitació corresponent (annex 22).

e) Altres

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica el contingut del projecte de l'ICE-UIB. El Rector completa la informació facilitada i destaca dues novetats en relació amb el tema de reciclatge del professorat i amb el curs de qualificació pedagògica (CQP).

A continuació intervé la professora Rosa M. Alberdi Castell, que demana la incorporació d'un apartat d) al subapartat relatiu a la docència (pàgina 2 del document) que digui: "Formació continuada del professorat".

El Consell de Govern aprova el document presentat sobre el projecte de l'ICE-UIB amb la modificació proposada per la professora esmentada (annex 23).

Punt 23: Precs i preguntes

1. El senyor Vicent J. Torres Escandell convida tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) a una concentració que tindrà lloc dimecres que ve, dia 19 de febrer de 2003, a les 12 hores, davant l'edifici Mateu Orfila i Rotger a favor de la pau i contra la guerra a l'Iraq.

A continuació formula una queixa sobre l'escassa divulgació d'una bona iniciativa del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres de canviar la data dels exàmens del divendres dia 30 de gener de 2003, a causa del mal temps. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

2. El professor Rafael Àngel Forteza Coll demana sobre la possibilitat que els ordinadors de les aules informàtiques estiguin aïllats a l'hora de fer exàmens. Li responen el Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

3. El professor Santiago Cavanillas Múgica intervé en relació amb les conclusions de la comissió avaluadora dels estudis de Dret. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. També intervé en relació amb aquest tema la professora Francesca Garcias Gomila. El Rector assumeix el compromís de realitzar les actuacions que corresponguin.

4. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres facilita la informació sol·licitada pel professor Eduard Cesari Aliberch a la sessió ordinària del Consell de Govern del mes de desembre de 2002, relativa a les actes acadèmiques pendents de tancar a partir del mes de novembre.

5. El vicerector d'Investigació i Política Científica facilita la informació sol·licitada pel professor Eduard Cesari Aliberch relativa al nombre de sol·licituds de complements retributius de professorat i el nombre de concessions.

El professor Cesari agraeix la informació facilitada a ambdós vicerectors.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Gabriel Moyà Niell

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Pere M. Deyà Serra

 5. Francesca Garcias Gomila

 6. Carolina Garau Rosselló

 7. Eduard Cesari Aliberch

 8. Bartomeu J. Serra Cifre

 9. Isabel Moreno Castillo

 10. Maurici Mus Amézquita

 11. Rafael Forteza Coll

 12. Joan J. Fiol Arbós

 13. Felicià Grases Freixedas

 14. Maria Payeras Grau

 15. Mateu Servera Barceló

 16. Vicent Joan Torres Escandell

 17. Antoni Socias Reynés

 18. Pere Sastre Fullana

 19. Bernat Prats Taberner

 20. Josefina Salord Ripoll

 21. Luis Francisco Piña Saiz

 22. Llorenç Valverde Garcia

 23. Rafael Barea Roig

 24. M. Isabel Baltasar Quesada

 25. Miquel Pastor Tous

 26. Gabriel Fontanet Nadal

 27. Francesca Salvà Mut

 28. Catalina Juaneda Sampol

 29. María Nélida Tur Faúndez

 30. Santiago Cavanillas Múgica

 31. Isabel Tapia Fernández

 32. Pedro Antonio Rivas Yarza

 33. Josep I. Aguiló Fuster

 34. Antoni Llull Gilet

 35. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 36. Joan Mas Vives

 37. Josep Morata Socias

 38. Jaume Sureda Negre

 39. Avel·lí Blasco Esteve

 40. Eugeni Garcia Moreno

 41. Esperança Munar Muntaner

 42. Eduard Rigo Carratalà

 43. Rosa Maria Alberdi Castell

 44. Llorenç Huguet Rotger

 45. Margalida Gili Planas