Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 22 de juliol de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Maurici Mus Amézquita, per motius familiars, el doctor Perfecto Cuadrado Fernández, per malaltia, la doctora Maria Payeras Grau, per motius familiars, el doctor Josep Morata Socias, per motius acadèmics, el doctor Gabriel Moyà Niell, el senyor Rafael Barea Roig, per motius personals, i el senyor Pere Sastre Fullana.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2003 amb la incorporació de dues esmenes presentades per la doctora Francesca Garcias Gomila (al punt 13.1.c s'ha de substituir l'expressió transcrita en negreta i entre signes d'admiració per la sigla CTI@UIB) i pel vicerector d'Ordenació Acadèmica (al punt 13.4.c s'ha de substituir l'expressió «un per cada una de les grans àrees de coneixement» per «un per cada un dels grans camps cientificotècnics»).

Així mateix, la doctora Francesca Garcias Gomila agraeix al nou Secretari General la incorporació del tractament de doctor en la redacció de l'acta.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2) i indica que es retira el CV/P amb referència 0802 amb la Conselleria d'Educació i Cultura, ja que s'articularan uns altres mecanismes per aconseguir la mateixa finalitat:

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0746

AM

Universitat Estatal de Petrozavodsk, República de Carèlia

Federació Russa

Genèric

0788

AM

Universitat Nacional d'Entre Ríos

Argentina

Genèric

0806

AM

Associació REAS Balears (Xarxa d'economia alternativa i solidària)

 

Genèric

0807

AM

Universitat de Roma III

Itàlia

Genèric

0812

AM

Universitat Nacional del Centre de la Província de Buenos Aires

Argentina

Genèric

0816

AM

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

 

Genèric

0775

CV/P

Universitats de Còrdova, de Barcelona i Rovira i Virgili

 

Doctorat (Nutrició i Metabolisme)

0805

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, SA

 

Edició del Diccionari sànscrit-català

0799

AM

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

 

Genèric (educació social)

0813

CV/P

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Inventari de béns 2003

0802

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Inversions de reposició (PC i equips de laboratori)

0803

CV/P

Conselleria de Benestar Social

 

Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups

0810

CV/P

Col·legi Notarial de Balears

 

Professors associats (Dret Notarial)

0789

CV/P

Universitat de Barcelona

 

Projecte de recerca (prehistòria i arqueologia)

0773

AM

Fundació Genoma España

 

Recerca en genòmica i proteòmica

0809

CV/P

Institut Balear d'Afers Socials

 

UOM 2002-2003

0801

CV/P

Consell de Seguretat Nuclear

 

Vigilància radiològica ambiental 2003

El doctor Jordi Pich Soler demana que es completi la informació relativa al CV/P amb referència 0803 amb la Conselleria de Benestar Social. Li contesta el Rector i indica l'origen del conveni.

La senyora Rosa Maria Alberdi Castell també intervé en relació amb el conveni esmentat i mostra la seva preocupació per la incidència que pot tenir el canvi de l'estructura del Govern de les Illes Balears. Li contesta el Rector, que indica que no s'ha de plantejar cap problema, ja que si un òrgan ha desaparegut de l'organigrama, un nou òrgan ha assumit les seves funcions.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Elecció de representants del Consell de Govern al Consell Social

El Rector indica que s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern un document explicatiu (annex 3). El Rector recorda el contingut de l'article 14.3 de la LOU, segons el qual una llei de la comunitat autònoma ha de regular la composició i les funcions del Consell Social i la designació dels seus membres entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social que no poden ser membres de la comunitat universitària; en són membres, emperò, el Rector, el Secretari General i el Gerent i també un professor, un estudiant i un representant del PAS, elegits pel Consell de Govern entre els seus membres. El Rector també indica que la Llei 2/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, a l'article 7, estableix la composició del Consell Social; el Rector també fa notar que la norma esmentada pretén mantenir la proporcionalitat de la LRU, ja que si bé s'ha reduït la representació de la Universitat, també s'ha reduït el nombre total de membres.

A continuació el Rector fa referència al contingut del primer apartat la disposició transitòria («En un plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, la Universidad de las Illes Balears, el Parlamento de las Illes Balears, los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa i Formentera, el Gobierno de las Illes Balears y todas las asociaciones, las entidades y las instituciones a las cuales hace referencia el artículo 7 de esta ley, designarán sus representantes en el Consejo Social de la Universidad de las Illes Balears»), que s'ha vist superat a causa dels processos electorals duts a terme a la comunitat autònoma i a la mateixa universitat. Per tant, tampoc no s'ha constituït l'òrgan en el termini de tres mesos previst a la disposició addicional primera («El Consejo Social de la Universidad de las Illes Balears se constituirá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de esta ley»). A continuació el Rector informa del contingut de l'article 89 dels Estatuts, aprovats pel Claustre a la sessió del dia 20 de març de 2003.

Tot seguit té lloc l'elecció dels diversos representants.

a) La doctora Isabel Moreno Castillo presenta la seva candidatura en representació dels professors i surt elegida per trenta vots a favor i dos vots en blanc.

b) El senyor Vicent Joan Torres Escandell presenta la seva candidatura en representació dels estudiants i surt elegit per quatre vots a favor.

c) El senyor Luis Francisco Piña Saiz presenta la seva candidatura en representació del PAS i surt elegit per cinc vots a favor.

En conseqüència, es designen representants del Consell de Govern al Consell Social la doctora Isabel Moreno Castillo i els senyors Luis Francisco Piña Saiz i Vicent Joan Torres Escandell.

Punt 4: Pròrroga del mandat de determinats òrgans de la UIB

El Rector explica l'abast i el significat de la proposta de pròrroga del mandat de determinats òrgans de la UIB i la problemàtica que pot plantejar la renovació de diversos òrgans.

La proposta presentada és la següent: en cas que els òrgans unipersonals o col·legiats d'aquesta universitat esgotin llur mandat abans de l'aprovació i entrada en vigor dels nous Estatuts de la UIB, es prorrogarà el mandat esmentat fins a l'entrada en vigor dels Estatuts, a partir de la qual s'iniciaran els processos electorals corresponents.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana aclariments i li contesta el Rector.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

Punt 5: Complements retributius de professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que sis professors han sol·licitat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

A continuació explica les circumstàncies que es donen en el professorat que figura al document tramès (annex 5).

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per fer una reflexió sobre el fet que hi figurin ajudants, que estant en període de formació dupliquen la seva càrrega docent. La vicerectora de Professorat li contesta que es tracta de situacions circumstancials que es limiten a tres mesos.

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada.

Finalment, la vicerectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 6: Màster Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les circumstàncies del cas: es tracta de la sisena edició del Màster Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient, que ara també pot donar lloc a cinc nous títols propis:

a) Especialista Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient.

b) Expert en Sistema de Gestió per a la Certificació.

c) Expert en Sistemes de Gestió Orientats a l'Excel·lència.

d) Expert en Protecció del Medi Ambient.

e) Expert en Gestió Ambiental de l'Empresa.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments sobre les taxes dels anomenats títols intermedis, en relació amb la mateixa qüestió. També intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra i el senyor Luis Fco. Piña Saiz. També intervé el doctor Ramon Puigjaner Trepat en relació amb la possible acumulació dels títols. Els contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

S'aprova el Màster Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient per 34 vots a favor i una abstenció (annex 6). El Rector fa notar que amb l'aprovació del màster també s'aproven els altres cinc nous títols.

Punt 7: Ampliació d'assignatures optatives de distints plans d'estudis

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica en què consisteix l'ampliació d'assignatures optatives de distints plans d'estudis:

¿ A la llicenciatura de Dret s'incorporaria l'assignatura Contractació i Document Notarial (4 crèdits totals = 3 crèdits teòrics + 1,5 crèdits pràctics).

¿ A la diplomatura d'Infermeria s'incorporaria l'assignatura Adolescència i Família (4 crèdits totals = 3 crèdits teòrics + 1,5 crèdits pràctics).

¿ A la llicenciatura de Bioquímica s'incorporarien quatre assignatures optatives: Fonaments de la Biologia Computacional, Bioinformàtica, Bioinformàtica Aplicada i Nutrició Humana.

¿ A la llicenciatura de Biologia s'incorporarien quaranta-una assignatures optatives.

La doctora Francesca Garcias Gomila explica l'abast, el significat i la motivació de la modificació proposada. També intervé la doctora Isabel Moreno Castillo per donar suport a la proposta.

Finalment, s'aprova per unanimitat la proposta d'ampliació presentada (annex 7).

Punt 8: Assignació de l'àrea de coneixement de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica al Departament d'Economia Aplicada

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica perquè expliqui el procés d'adscripció de l'àrea de coneixement de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica al Departament d'Economia Aplicada.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'adscripció de l'àrea de coneixement esmentada al Departament d'Economia Aplicada (annex 8).

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. El Rector, de forma prèvia, dóna la benvinguda al doctor Francesc Casadesús Bordoy com a nou membre del Consell de Govern i vol que consti en acta la fecilitació al nou conseller, el doctor Joan Flaquer Riutort, i els nous directors generals, el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Eugeni Garcia Moreno i la doctora Margalida Alemany Hormaeche, del nou govern, els quals formen part de la comunitat universitària de la UIB.

Seguidament informa sobre diversos temes:

a) D'una reunió amb el conseller d'Educació que va tenir lloc la setmana passada, a la qual varen assistir quatre membres del Consell Executiu i el nou director general d'Universitat. Indica que la impressió que varen tenir va ser positiva. També indica que estan programades reunions amb el conseller de Treball i Formació, senyor Guillermo de Olives Olivares, amb la consellera de Presidència i Esports, senyora Maria Rosa Puig Oliver, i amb la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, senyora Margalida Isabel Cabrer González. Finalment, assenyala que resta pendent de concretar una reunió amb el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, senyor Luis Ángel Ramis d'Ayreflor Cardell.

b) De les gestions amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera en relació amb la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

c) De dues sessions del Consell de Coordinació Universitària que varen tenir lloc el dies 17 de juny i 1 de juliol passats. En aquestes sessions es varen tractar diversos temes: el desenvolupament de la LOU sobre el suplement europeu al títol, el crèdit europeu, l'equivalència de títols, l'homologació de títols estrangers, l'homologació de plans d'estudis oficials, l'estatut del becari d'investigació, l'accés de majors de 25 anys i els estudis de grau i postgrau. Així mateix, es va parlar del catàleg de títols, que es pretén reduir, per a la qual cosa es tindrà un marge de tres anys. Finalment es va tractar dels estudis de grau, concretament de la seva troncalitat excessiva, que pot suposar una ingerència en l'autonomia universitària, i de la seva durada (3 + 2 o 2 + 2 o 4 + 1 o 5).

d) Del procés d'habilitació: en la segona convocatòria de proves d'habilitació les universitats varen sol·licitar 228 places i el Ministeri en va convocar devers quatre-centes. També indica que a la primera convocatòria varen ser 2.487 les sol·licituds presentades.

e) D'una visita a les institucions europees a Brussel·les, amb finançament del Centre Balears Europa, d'unes vint o vint-i-dues persones: quatre degans o directors d'escola, onze o dotze directors de departament, dos membres del Centre Balears Europa, dos representants del PAS (una persona de l'Oficina de Suport a la Recerca i la cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts) i tres membres del Consell Executiu (el Rector, el vicerector de Política Científica i la vicerectora d'Investigació).

El doctor Ramon Puigjaner Trepat intervé per indicar que no es va contactar amb ell. Li respon el vicerector de Política Científica per indicar que es va contactar amb tots els degans i directors d'escola.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell intervé per indicar que a la proposta presentada no hi figura cap estudiant. Li contesta el Rector i en qualsevol cas deixa oberta la possibilitat que hi pugui participar un estudiant.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels temes següents:

a) De la integració a l'espai europeu d'educació superior, i en concret del nomenament de la comissió assessora, de les tasques que s'han de desenvolupar i del procés d'elaboració d'un procediment per implicar la comunitat universitària. Així mateix, destaca les activitats desenvolupades en relació amb aquest tema: reunions a El Escorial i Deusto els dies 9, 10 i 11 de juliol passat. També informa de la reunió mantinguda amb el director general d'Universitat a la Universitat i de l'activitat desenvolupada per l'ANECA.

b) Del procediment de lliurament de les qualificacions, seguint les disposicions de l'article 37.4 del Reglament acadèmic. Indica que resta pendent un centre i n'explica la motivació.

c) De la doble titulació de Matemàtiques i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, que va restar pendent de contestar a la darrera sessió del Consell de Govern. El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana aclariments, que contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

3. La vicerectora de Professorat informa dels temes següents:

a) Als mesos de setembre o octubre es farà el sorteig de membres de les comissions que han de jutjar els concursos de places LRU que resten pendents.

b) De la darrera convocatòria per a l'habilitació, que en la tercera convocatòria es publicarà previsiblement al mes d'agost.

4. El vicerector de Projecció Cultural anuncia que en una propera reunió presentarà les línies d'actuació del seu vicerectorat.

5. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa dels temes següents:

a) Del procediment negociat que hi ha hagut per adjudicar el servei de restauració a l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

b) De l'adjudicació del servei de reprografia a l'empresa Impresrapit.

En aquest punt intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per indicar que no hi havia coneixement previ del tancament que s'havia de produir pel canvi de concessionari.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat posa de manifest la seva queixa pel contingut de la nota que es va fer pública a l'edifici Anselm Turmeda referent a aquest tancament i perquè no portava cap signatura. També fa palesa la seva queixa sobre el tancament del servei esmentat a l'edifici Anselm Turmeda.

c) Del procés per adjudicar el servei d'agència de viatges.

d) Del procés d'elaboració de les dades estadístiques.

6. El Gerent explica les negociacions que es duen a terme amb la Junta de Personal d'administració i serveis i amb el Comitè d'Empresa per reduir una hora la jornada laboral la primera quinzena de setembre. També indica les compensacions que hauria de realitzar el PAS.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Josep Antoni Grimalt Gomila, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 30 de setembre de 2004, a l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) (annex 9).

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat explica la nova proposta de president de la comissió que ha de jutjar una plaça de professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, atès el traspàs del president titular de la dita comissió. El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta presentada (annex 10).

A continuació el Consell de Govern acorda d'aprovar les propostes de tribunals de professors col·laboradors que s'indiquen a continuació (annex 11):

Departament: Ciències de l'Educació

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva

Perfil: Teoria i pràctica del condicionament físic i animació esportivoturística

Departament: Ciències de l'Educació

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Psicologia evolutiva i de l'Educació

Perfil: Dificultats d'aprenentatge

Departament: Biologia

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Enginyeria agroforestal

Sense perfil

Departament: Física

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures

Sense perfil

e) Habilitacions

El Consell de Govern aprova la proposta del Departament de Física de treure a concurs d'habilitació les places següents (annex 12):

Categoria: TU

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Categoria: TEU

Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques

f) Altres

El Consell de Govern acorda de renovar la contractació del doctor Josep Miró Nicolau com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys. Aquesta renovació té efectes des del dia 3 de juliol de 2003 (annex 13).

Punt 11: Precs i preguntes

1. El doctor Ramon Puigjaner Trepat planteja el tema de l'aparcament reservat per al professorat al campus i indica que en mandats d'anteriors rectors era una qüestió que no es va voler tractar. Li contesta el Rector.

2. El senyor Vicent Joan Torres Escandell presenta una queixa relativa al fet que el Consell de Govern es reuneixi al mes de juliol. Li contesta el Rector i indica que aquesta sessió estava programada i que és molt difícil evitar que al mes de juliol no s'hagi de reunir el Consell de Govern, ja que no hi hauria reunions de l'òrgan esmentat entre el mes de juny i el de setembre. Així mateix, el senyor Vicent Joan Torres Escandell vol que consti en acta la felicitació del Consell d'Estudiants al vicerector d'Ordenació Acadèmica perquè els exàmens de juny ja estan corregits.

3. La doctora Francesca Garcias Gomila planteja la necessitat de dades estadístiques no solament de primer nivell, sinó també de segon nivell; així mateix, exposa la necessitat de tenir present un mecanisme que permeti cobrir la docència que tinguin assignada els professors que participin en les habilitacions; i finalment, també exposa la necessitat de donar publicitat a les beques de col·laboració del MECD. A l'últim, planteja qüestions sobre la reserva de places d'alumnes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2003

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Josep I. Aguiló Fuster

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Francesca Garcias Gomila

 5. Joan Jesús Fiol Arbós

 6. Isabel Moreno Castillo

 7. Joan Mas Vives

 8. M. Nélida Tur Faúndez

 9. José Miguel Gómez García

 10. Mateu Servera Barceló
 11. Jordi Pich Solé

 12. Miquel Garí Quetglas

 13. Vicent Joan Torres Escandell

 14. Antoni Socias Reynés

 15. Bernat Prats Taberner

 16. Luis Fco. Piña Saiz

 17. M. Isabel Baltasar Quesada

 18. Ramón Oliver Herrero

 19. Rosa Maria Alberdi Castell

 20. Maurici Mus Amézquita

 21. Pedro Antonio Rivas Yarza

 22. Antoni Llull Gilet

 23. David Pons Florit

 24. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

 25. Jaume Sureda Negre

 26. Miquel Pastor Tous

 27. Lluís Pomar Gomà

 28. Francesca Salvà Mut

 29. Francisco José Perales López

 30. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 31. Francisco Muñoz Izquierdo

 32. Esperança Munar Muntaner

 33. Sergio Alonso Oroza

 34. Ramon Puigjaner Trepat

 35. Pere M. Deyà Serra

 36. Gabriel Fontanet Nadal

 37. Llorenç Valverde Garcia

 38. Avel·lí Blasco Esteve

 39. Lluís Garau Juaneda