Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 24 de setembre de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Josep I. Aguiló Fuster, el doctor Perfecto Cuadrado Fernández, la doctora Maria Payeras Garau, el doctor Llorenç Valverde Garcia, el doctor Ramon Puigjaner Trepat, per motius acadèmics, el senyor Joan Llull Cabrer, el doctor Mateu Servera Barceló, per motius personals, el doctor Ramón Oliver Herrero, el senyor Lluís Piña Saiz i la senyora Josefina Salord Ripoll.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2003, després de l'observació feta pel Secretari General sobre un text redactat en castellà que es corregirà i es traduirà al català i de les correccions realitzades per la doctora Francesca Garcias Gomila al punt 9, primer apartat, subapartat d), i al punt 11, tercer apartat. Així mateix, el senyor Vicent Joan Torres Escandell vol que consti en acta la felicitació del Consell d'Estudiants al vicerector d'Ordenació Acadèmica perquè la correcció dels exàmens s'ha fet dins els terminis establerts.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0826

AM

SCIWARE, SL

Genèric

0827

AM

Universitat Especialitzada de les Amèriques

Panamà

Genèric

0831

AM

Fundació Universitat Federal de Rondônia

Brasil

Genèric

0804

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

Campus virtual compartit

0830

CV/P

Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 12)

Cursos (àrea de turisme)

0820

Addenda

Consell de Menorca

Noves poblacions de l'espècie Apium bermejoi (projecte LIFE Natura)

0829

CV/P

Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 11)

Postgrau (Direcció i Màrqueting d'Empreses Turístiques)

0811

CV/P

TIRME, SA

Projecte de recerca (transformació de biomassa en hidrogen)

0819

CT

Fundació Genoma España

Protecció i comercialització 2-hidroxioleic

0832

CV/P

Fundació del Gran Teatre del Liceu

Representacions operístiques de la temporada 2003-2004

0818

CV/P

Consell de Mallorca

Tramitació d'expedients de declaració de béns d'interès cultural

El Rector completa la informació relativa als convenis amb la Universitat Oberta de Catalunya (addendes núm. 11 i 12).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el doctor David Pons Florit, que demana sobre la possibilitat que puguin arribar a Eivissa les retransmissions de les òperes del Liceu. Li respon el vicerector de Projecció Cultural i assenyala que creu que serà possible.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat informa de les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Biologia, Física, Economia Aplicada, Dret Privat, Ciències de l'Educació, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l'Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, algunes de les quals es produeixen atesa la concessió de serveis especials a diversos professors.

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Financeres

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i convida el doctor Gonzalo Lozano Arnica perquè com a director del curs completi la informació. El doctor Gonzalo Lozano Arnica explica l'origen del curs i el procés seguit fins a la data actual.

A continuació intervé el senyor José Miguel Gómez García, que demana aclariments sobre els requisits d'accés al curs. El doctor Gonzalo Lozano Arnica indica que només reben el títol les persones de les quatre promocions anteriors que en el moment d'expedició del seu certificat ja complien el requisit de diplomat o llicenciat.

El Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses Financeres (annex 4).

Punt 5: Proposta del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa

El Rector explica que durant els mesos de juny i juliol s'han rebut diversos escrits de suport a la proposta de nomenament del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa (escrits d'adhesió o cartes dels directors de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, dels departaments de Física, de Biologia, de Química i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut d'aquesta universitat, del president de la Càtedra d'Emèrits de la Comunitat Valenciana, del doctor C. Ballús Pascual, del president de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Sevilla, del president del Grup Serra i del president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i certificat de la secretària de la Facultat de Ciències).

El Consell Executiu va assumir, com a òrgan competent, la proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Dausset i així ho exposa el Rector, que explica el procediment establert a la normativa (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Així mateix, indica que s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern un breu currículum del senyor Dausset i afegeix que la documentació restant està a disposició dels membres del Consell de Govern a la Secretaria General.

Finalment el Rector dóna la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa una exposició més detallada del currículum del senyor Jean Dausset (annex 5).

Punt 6: Danys ocasionats per les pluges de setembre

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que fa una exposició dels fets que varen tenir lloc el dia 3 de setembre. El vicerector explica que arran de les fortes pluges es va inundar el soterrani del Centre de Tecnologies de la Informació. El vicerector recorda que en aquestes dependències hi ha la centraleta telefònica, les UPS i les dependències de l'empresa OSIATIS, que s'ocupa del manteniment dels equips informàtics de la UIB. Finalment el vicerector explica les mesures que s'han adoptat, com és ara traslladar la centraleta a la primera planta i cercar una nova ubicació per a les UPS. També assenyala que s'ha construït un mur de contenció i que s'estan fent actuacions a la galeria de serveis. El doctor Francisco J. Perales López completa la informació anterior i indica que s'estudien alternatives possibles per actuar davant aquest tipus d'esdeveniments. El Gerent assenyala que hi ha una assegurança que cobreix part dels danys ocasionats, estimats entre 420.700 i 480.800 euros, i que les despeses de la nova centraleta s'acosten als 200.000 euros.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient vol agrair el suport i la comprensió del personal de la UIB. El Rector també agraeix la feina feta pel personal del Centre de Tecnologies de la Informació i del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura, com també de la seva unitat tècnica.

La doctora Francesca Garcias Gomila també vol agrair la resposta dels òrgans de la UIB.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell vol fer constar que el Consell d'Estudiants no va rebre cap tipus de queixa.

Punt 7: Informació del Consell Executiu

1. El Rector, de forma prèvia, comunica que les dues properes sessions del Consell de Govern seran el dies 5 de novembre i 18 de desembre, i afegeix que a la propera sessió es facilitarà la programació de la resta del curs acadèmic.

Seguidament informa sobre diversos temes:

a) De la publicació del Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol (BOE núm. 218, d'11 de setembre), i del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat (BOE núm. 224, de 18 de setembre).

b) Afegeix que es troben en tramitació els esborranys del reial decret pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau, del reial decret pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau i l'obtenció i expedició dels títols oficials de màster i de doctor, i finalment del reial decret sobre homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat.

c) A l'últim, el Rector recorda que dilluns que ve tindrà lloc l'acte d'inauguració del curs i afegeix que seguint la dinàmica d'altres universitats s'ha procurat reduir-ne la durada.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels temes següents:

a) De l'activitat desenvolupada per la comissió assessora per a la integració a l'espai europeu d'educació superior.

b) Afegeix que el proper mes de novembre tindran lloc unes jornades sobre espai europeu, adreçades al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i als estudiants.

c) Completa la informació facilitada pel Rector sobre el desenvolupament normatiu, per fer referència al projecte de reial decret de TED (Tècnic en Especialització Didàctica).

3. La vicerectora de Relacions Exteriors informa:

De la reunió, dilluns passat, del CEURI (Comitè Espanyol Universitari de Relacions Internacionals), en la qual es va elegir el nou comitè executiu.

4. El vicerector d'Estudiants informa:

a) De l'aparició de la revista telemàtica Enllaç Campus UIB , que sortirà cada dues o tres setmanes, que té com a objectiu canalitzar la informació de la UIB i posar-la a l'abast de tota la comunitat universitària.

b) Del resultat de les proves d'accés a la Universitat, que a la convocatòria de setembre s'ha pogut anticipar tres dies. Per tant, vol agrair la tasca dels professors correctors i del personal del Servei d'Alumnes.

c) Finalment, informa dels dos esborranys de la "prova de revàlida".

5. El delegat del Rector per a les tecnologies de la informació informa:

a) De l'evolució d'assignatures impartides pel G9 a través de la xarxa.

b) De la propera aparició d'un cd-rom institucional.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa del concurs d'idees amb intervenció de jurat per a l'edifici de la biblioteca general, al qual es varen presentar més de setanta projectes. Afegeix que el jurat es reunirà properament per atorgar els premis del concurs.

7. La vicerectora d'Investigació informa:

a) De l'organització per part del CEDOC d'unes sessions d'iniciació als estudis universitaris i a la investigació científica (10 hores cada sessió), que tindran lloc als edificis Melchor Gaspar de Jovellanos i Ramon Llull.

b) De la convocatòria de presentació de sol·licituds per a l'obtenció de la menció de qualitat en els programes de doctorat de les universitats públiques que va realitzar, el novembre de l'any passat, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Del SET (suplement europeu al títol), que es podrà expedir també en relació amb els títols de doctor.

8. El vicerector de Projecció Cultural informa:

a) Del curs d'estiu a Menorca (UIMIR) i de la seva valoració positiva, i dels cursos d'estiu a Eivissa i Formentera.

b) De la propera inauguració de la Universitat Oberta per a Majors, que tindrà lloc el dia 3 d'octubre.

c) De la primera retransmissió d'òpera des del Liceu, que es farà el proper dia 15 d'octubre.

d) De la presentació del llibre de commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la Coral Universitat de les Illes Balears, que tindrà lloc el proper 18 d'octubre.

e) De la Mostra de Teatre Universitari a la xarxa de l'Institut Joan Lluís Vives.

9. El Gerent informa:

a) De la signatura d'un preacord amb la Sindicatura de fallida de Brokerval, mitjançant l'aportació de la quantitat que previsiblement resultaria del procediment final, evitant costs suplementaris (360.607 euros). Afegeix que es tracta d'un preacord que es troba pendent de l'aprovació de la Junta de Creditors, la qual tindrà lloc el proper 4 de novembre, i de l'aprovació d'un proper Consell de Govern, que possiblement podria ser el previst per al dia 5 de novembre de 2003.

b) De les negociacions amb els sindicats per adequar l'acord normatiu pel qual s'aproven les normes reguladores del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB i llur règim d'aplicació i del pla pilot d'obrir els serveis administratius de la UIB els capvespres.

c) Dels nous concessionaris de la UIB: del servei de reprografia de l'edifici Anselm Turmeda i del servei de restauració de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

S'obre un torn de paraules en relació amb els temes que s'han tractat en aquest punt de l'ordre del dia:

1. La senyora Rosa M. Alberdi Castell demana sobre la revista Enllaç Campus UIB i sobre la possibilitat que aquesta permeti una disminució de la informació que es tramet mitjançant correu electrònic. Afegeix que la cafeteria de l'edifici Guillem Cifre de Colonya funciona molt bé. Li respon a la primera qüestió el vicerector d'Estudiants.

2. El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana sobre el sistema d'informació del pla pilot d'obrir els serveis administratius a la tarda. Li respon el Gerent.

3. El doctor Josep Morata Socias presenta una queixa sobre el servei de reprografia de l'edifici Ramon Llull. Li contesten el Gerent i el Rector.

4. La doctora Francesca Garcias Gomila informa de l'acte de presentació i projecció de reportatges de divulgació científica realitzats pel programa Punt omega de Televisió de Catalunya sobre projectes d'investigació desenvolupats als departaments i instituts de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Afegeix que aquest acte és organitzat per la Facultat de Ciències, dins el cicle Ciència i Societat, i el Vicerectorat d'Estudiants, i tindrà lloc el proper 8 d'octubre, a les 12.30 hores, a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El vicerector d'Estudiants completa la informació.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir dues llicències per estudis als senyors que s'indiquen a continuació (annex 6):

¾ Rubén Santamarta Martínez, ajudant d'universitat, adscrit al Departament de Física, a la Universitat d'Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 28 de febrer de 2004, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

¾ Josep Mulet Pol, ajudant, adscrit al Departament de Física, al Research Center for Communications, Optics and Materials de la Universitat Tècnica de Dinamarca, Lingby (Dinamarca), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 31 de gener de 2004, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les propostes de tribunals de professors col·laboradors que s'indiquen a continuació (annex 7):

Departament: Física

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica

Departament: Física

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica

Departament: Ciències de l'Educació

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar

Perfil: Noves tecnologies aplicades a l'educació

Departament: Economia Aplicada

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil: Econometria

Departament: Biologia

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Producció Vegetal

Perfil: Tecnologia de la producció vegetal i fisiologia vegetal

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil: Informàtica gràfica

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil: Àlgebra i mètodes numèrics d'informàtica de gestió i sistemes

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Perfil: Laboratori de sistemes i robòtica

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Perfil: Mètodes numèrics de matemàtiques i àlgebra d'informàtica de gestió i sistemes

Departament: Psicologia

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament

Departament: Psicologia

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament

Departament: Filosofia i Treball Social

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials

d) Renovació de contracte a un professor emèrit

El Consell de Govern aprova la renovació del contracte del doctor Antoni Roig Muntaner com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys (annex 8).

e) Cursos d'actualització

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que completarà la informació d'aquest punt a la propera sessió.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Precs i preguntes

1. El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana informació sobre les reunions que han tingut lloc amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i el Consell de Menorca. Li contesta el Rector.

També demana informació sobre els cursos zero. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

2. El doctor Joan Jesús Fiol Arbós demana sobre la relació que manté la Universitat amb els antics alumnes. Li respon el vicerector d'Estudiants i fa referència al programa Amics i Amigues de la UIB i dels seus avantatges.

3. El doctor Pere M. Deyà Serra demana sobre la possibilitat de posar filtres al correu electrònic per evitar el col·lapse de missatges. Així mateix exposa que existeixen problemes de manteniment, en particular pel que fa a les UPS. Li contesten el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el doctor Gabriel Fontanet Nadal i el doctor Francisco J. Perales López.

4. El senyor José Miguel Gómez García demana sobre el moment actual del procés de reforma del Reglament acadèmic. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

5. La doctora Francesca Garcias Gomila fa un agraïment al personal de la Seu de Menorca per haver facilitat la realització d'exàmens d'assignatures que no s'imparteixen a la seu.

També demana sobre el procés d'informatització per poder introduir qualificacions numèriques i per realitzar convalidacions conservant les notes. Li contesta el doctor Gabriel Fontanet Nadal.

Finalment, s'interessa sobre l'estat de tramitació de les modificacions dels plans d'estudis aprovades al darrer Consell de Govern. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2003

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Francesc Casadesús Bordoy

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Pere M. Deyà Serra

 6. Francesca Garcias Gomila

 7. Joan Jesús Fiol Arbós

 8. Isabel Moreno Castillo

 9. Maurici Mus Amézquita

 10. José Miguel Gómez García

 11. Carolina Garau Rosselló

 12. Gabriel Fontanet Nadal

 13. Jordi Pich Solé

 14. Catalina Cantarellas Camps

 15. Vicent Joan Torres Escandell

 16. Antoni Socias Salvà

 17. Bernat Prats Taberner

 18. Rafael Barea Roig

 19. Rosa Maria Alberdi Castell

 20. María Nélida Tur Faúndez

 21. Pedro Antonio Rivas Yarza

 22. David Pons Florit

 23. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

 24. Jaume Sureda Negre

 25. Miquel Pastor Tous

 26. Joan Mas Vives

 27. Josep Morata Socias

 28. Francisco Muñoz Izquierdo

 29. Francisco J. Perales López

 30. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 31. Francesca Salvà Mut

 32. Esperança Munar Muntaner

 33. Sergio Alonso Oroza

 34. Avel·lí Blasco Esteve

 35. Lluís Garau Juaneda