Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 26 de març de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la Secretària General, el Gerent i el senyor Miquel Pastor Tous, per motius de viatge, el senyor José Miguel Gómez García, per motius laborals, el senyor Miquel Garí Quetglas i el senyor Antoni Socias Reynés, per la seva assistència al plenari extraordinari del Consell d'Estudiants, el professor Santiago Cavanillas Múgica, per motius acadèmics, i el senyor Bernat Prats Taberner, per motius de malaltia.

A continuació el Rector indica que no es troba present el professor Avel·lí Blasco Esteve, atès que ha presentat la seva dimissió com a vicerector de Projectes i Relacions Internacionals amb motiu de la seva presentació com a candidat a les eleccions a Rector. El Rector li agraeix la feina feta al capdavant d'aquest vicerectorat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 27 de febrer de 2003.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector indica que a darrera hora es va fer arribar als membres del Consell de Govern el conveni de col·laboració amb Telefónica de España, SAU. També afegeix que farà referència a un pròxim conveni amb l'Ajuntament de Palma.

A continuació dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica de forma detallada el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

0702

AM

Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera

Genèric

0768

AM

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears

Genèric

0647

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, Consell de Mallorca i Consell d'Eivissa i Formentera

Creació de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

0761

AM

Università degli Studi dell'Insubria, Universitat de Leiden, Universitat de París VI, Universitat de París VII, Universitat Louis Pasteur

Diversos països

Doctorat europeu (Física)

0754

CV/P

Universitat de Barcelona i Universitat de Múrcia

Doctorat (Gerontologia educativa i social)

0712

CV/P

Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera

Estudi (la dona en el mercat laboral)

0703

CV/P

Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera

Estudi (nous jaciments d'ocupació)

0765

CV/P

Consell de Menorca

Formació continuada, transferència de tecnologia i inserció professional dels joves

0767

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura (DG d'Ordenació i Innovació)

Formació permanent del professorat no universitari (Curs d'Especialització en Audició i Llenguatge)

0770

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura i Consell Social de la UIB

Funcionament de la gestió del Consell Social

0753

AM

Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent

Genèric (inserció social i professional)

0755

CV/P

Banca March

Pràctiques (LADE i Econòmiques)

0766

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2002)

CV

Telefónica de España, SAU

En aquesta explicació també intervenen distints professors com a persones de contacte per completar la informació facilitada pel vicerector.

Intervé el professor Joan Mas Vives per completar informació en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, el Consell de Mallorca i el Consell d'Eivissa i Formentera. Demana aclariments la professora Catalina Cantarellas Camps. Completa la informació el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals. Així mateix, intervé aquest vicerector per completar la informació facilitada en relació amb el conveni amb el Consell de Menorca, com també en relació amb l'addenda amb la Conselleria d'Educació i Cultura (DG d'Ordenació i Innovació) i amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura i el Consell Social de la UIB. També intervé el Rector per completar la informació facilitada en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia.

A continuació el Rector intervé en relació amb el conveni amb Telefónica de España, SAU, i assenyala, de forma prèvia, que es tracta de la renovació del que està en vigor actualment i fa especial esment a la vigència d'aquest. Tot seguit dóna la paraula al professor Bartomeu J. Serra Cifre, director del Centre de Tecnologies de la Informació, que explica l'abast i el significat del conveni i assenyala que actualment a la nostra comunitat no hi ha alternativa i que les condicions de les propostes milloren el conveni vigent. Així mateix, assenyala que la telefonia mòbil no hi queda vinculada. El professor Llorenç Valverde Garcia reafirma que actualment no hi ha companyies que competeixin per donar aquest servei en el nostre àmbit geogràfic. El professor Pere M. Deyà Serra destaca que en el conveni s'estableix una càtedra i això és un tema no reglat.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

A continuació el Rector fa referència al conveni esmentat anteriorment amb l'Ajuntament de Palma que tracta sobre la regularització urbanística del campus i de recuperar espais educatius a Palma. Llegeix el contingut de l'acord I de la proposta relatiu a la qüestió exposada. El Rector indica també que el conveni preveu la creació d'una càtedra i llegeix el contingut de l'acord II. A continuació assenyala que a l'acord III es fa referència a la descentralització de les biblioteques municipals i la seva ubicació als diferents barris de Palma, i a l'acord IV a la revitalització d'edificis de marcat caràcter al centre històric de Palma.

El Rector demana un vot de confiança al Consell de Govern per la signatura d'aquest conveni abans de les eleccions municipals, sens perjudici de la ratificació del Consell de Govern.

La professora Catalina Cantarellas Camps intervé per fer una reflexió i hi mostra la seva conformitat. El professor Josep Morata Socias assenyala altres avantatges del conveni que el fan interessant.

El Consell de Govern aprova per assentiment la signatura d'aquest conveni.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que assenyala que en aquesta sessió no es presenta cap modificació de plantilla.

Punt 4: Tancament del Pressupost de 2002

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'abast i el significat de la documentació corresponent al tancament del Pressupost de 2002 que s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern (annex 3) i assenyala que no és definitiva, atès que està en procés de tancament.

El vicerector assenyala que en el darrer exercici es va produir un superàvit d'uns 628.000 euros i indica que es manté la mateixa tendència d'altres anys. A continuació explica la motivació del superàvit esmentat: el control pressupostari i els ingressos d'inversions que s'han d'executar en exercicis posteriors.

Finalment explica els romanents del capítol I (1995-2001), que han experimentat una alçada el darrer any.

El professor Ramon Puigjaner Trepat agraeix la informació facilitada arran d'una petició. També demana que en un futur es puguin comparar els ingressos pressupostats amb les despeses realitzades, és a dir, l'execució del pressupost.

Punt 5: POA i capacitat dels departaments

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que prèviament es disculpa per no haver lliurat amb anterioritat la documentació relativa a aquest punt. La vicerectora exposa que, excepte pel que fa a la càrrega d'associats, s'ha aplicat el document de plantilla que va aprovar el Consell de Govern el passat dia 22 de gener de 2003. A continuació exposa l'abast i el significat de la documentació presentada: capacitat docent curs 2003-2004, càrrega departament 2003-2004, balanç 2003-2004 (annex 4).

La vicerectora indica que el finançament de la comunitat autònoma per al proper curs serà de 120.000 euros, sens perjudici de les promocions que s'hauran de negociar amb el Govern que surti de les pròximes eleccions autonòmiques del mes de maig de 2003.

Tot seguit intervé el Rector, que completa la informació facilitada. El professor Ramon Puigjaner Trepat fa una observació sobre l'aplicació del document de plantilla i les conseqüències que se'n deriven. Li responen la vicerectora de Professorat i Departaments i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. El professor Josep Servera Baño planteja una sèrie de dubtes, per exemple, l'optativitat finançada, que pot produir desajustaments. El professor Joan Mas Vives fa una observació relativa al professorat de determinades àrees de coneixement que no imparteix assignatures troncals o obligatòries. El professor Pere M. Deyà Serra agraeix la feina feta i explica les circumstàncies del Departament de Química. El professor Josep Socias Morata constata una petita diferència i fa una reflexió sobre la documentació i el finançament del Govern de les Illes Balears.

El Rector a les 12 hores suspèn la sessió durant 15 minuts, com a mostra del rebuig a la guerra de l'Iraq i a favor de la pau.

El Rector reprèn la sessió a les 12.15 hores i dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que respon al professor Josep Morata Socias i demana disculpes al professor Ramon Puigjaner Trepat per haver personalitzat en la seva persona una resposta.

Finalment, el Consell de Govern aprova per unanimitat el POA i la capacitat dels departaments.

Punt 6: Adscripció de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Agroforestal al Departament de Biologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres perquè expliqui el procés d'adscripció de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Agroforestal al Departament de Biologia i indica que històricament aquesta àrea estava adscrita al Departament de Biologia i quan es va dividir l'antic Departament de Biologia una sèrie d'àrees de coneixement no es varen adscriure a cap dels dos nous departaments creats (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Departament de Biologia Ambiental). Finalment indica que hi ha una petició recent del Departament de Biologia perquè s'adscriguin al Departament de Biologia quatre d'aquestes àrees de coneixement.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'adscripció de l'àrea de coneixement d'Enginyeria Agroforestal al Departament de Biologia (annex 5).

Punt 7: Proposta del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts: divisió del Departament

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que presenta la proposta del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts sobre la divisió d'aquest departament. La vicerectora explica la problemàtica que hi pot haver, atesa la manca de normativa de desenvolupament de la LOU (annex 6).

A continuació el Rector dóna la paraula al professor Josep Morata Socias, director del Departament, que explica la motivació de la proposta i afegeix que, arran d'una reunió de directors de departament, s'ha considerat convenient de deixar la proposta de divisió d'aquest departament per més endavant.

Punt 8: Informació del Consell Executiu

1. El Rector:

a) Agraeix la participació de la comunitat universitària al vint-i-cinquè aniversari de la UIB.
b) Informa de les qüestions pendents de tancar abans de les eleccions a Rector: el concurs d'idees d'un projecte arquitectònic per a la construcció de la biblioteca, la constitució del IUNICS, el conveni amb l'Ajuntament i la possible constitució de la Fundació Estudi General Lul·lià.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa dels temes següents:

a) De la resposta positiva de l'Escola Politècnica Superior en relació amb l'adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola: especialitat Hortofructicultura i Jardineria a la Facultat de Ciències i recorda que ara s'haurà de trametre al Consell Social abans de la seva tramitació externa, tot i que als efectes interns ja s'operarà com si s'hagués produït.
b) De la convergència europea, de l'espai europeu d'educació superior i de la pròxima aparició de la primera normativa del Ministeri d'Educació i Cultura.

El professor Ramon Puigjaner Trepat intervé per indicar que els dies 15 i 16 tindrà lloc un seminari a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos en relació amb els crèdits dels estudis tècnics.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa dels temes següents:

a) De l'obertura d'un nou procés d'ajudes per a professorat convidat.
b) D'una reunió de vicerectors d'Investigació i de la protesta que han fet del funcionament del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

4. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa d'una campanya publicitària de la UIB amb motiu de vint-i-cinquè aniversari de la Universitat.

5. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa dels temes següents:

a) De la convocatòria del concurs d'idees d'un projecte arquitectònic per a la construcció de l'edifici de la biblioteca.
b) De can Oleo i de la problemàtica suscitada arran de la Llei de patrimoni del Consell de Mallorca. El vicerector informa que resta pendent d'aprovació per part de la Comissió de Patrimoni.
c) De la concessió del Premi a l'Accessibilitat atorgat pel Consell de Mallorca, mitjançant el qual reconeix la tasca realitzada en l'eliminació de barreres arquitectòniques al campus.

6. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa s'acomiada del Consell de Govern, a la darrera reunió del qual assisteix abans de les eleccions a Rector, i agraeix la col·laboració rebuda per part dels seus membres com també del personal d'administració i serveis.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradora de la senyora Catalina Llull Vallès, del Departament de Dret Públic, per al curs 2002-2003 (annex 7).

b) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir dues llicències per estudis als senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):

- Rubén Santamarta Martínez, ajudant d'universitat, adscrit al Departament de Física, a la Universitat d'Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre el 15 d'abril i el 30 de setembre de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

- Jesús Garcia Sevilla, catedràtic d'universitat, adscrit al Departament de Biologia, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2003 i el 31 de març de 2004, sense retribució.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 10: Precs i preguntes

1. El professor Ramon Puigjaner Trepat agraeix la paciència i la col·laboració al Consell de Govern.

2. El senyor Lluís Piña Saiz agraeix les paraules del professor Carles Manera Erbina relatives a la bona impressió d'una sèrie d'empresaris sobre la nostra universitat.

3. El professor Pere M. Deyà Serra demana una campanya institucional que fomenti el vot. El Rector li respon que un cop s'hagin proclamat les candidatures es prendran les mesures pertinents.

4. El senyor Vicent J. Torres Escandell agraeix la feina del Consell Executiu i el suport que n'ha rebut. Afegeix que els dies 7 al 10 d'abril tindrà lloc la Setmana Cultural i es fomentarà el vot des de la perspectiva del Consell d'Estudiants.

Finalment informa del Programa pilot de delegats a la Facultat de Ciències i agraeix la col·laboració de la degana.

5. El Rector adreça unes paraules de comiat als membres del Consell de Govern, fa una recapitulació de la feina feta i agraeix la col·laboració rebuda en la seva gestió com a Rector, i també fa una sèrie de reflexions i es posa disposició dels membres de la comunitat universitària.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

Relació d'assistents:

1. Carles Manera Erbina
2. Gabriel Moyà Niell
3. Mercè Gambús Saiz
4. Isabel Moreno Castillo
5. Maurici Mus Amézquita
6. Francesca Garcias Gomila
7. Pere M. Deyà Serra
8. Mateu Servera Barceló
9. Eduard Cesari Aliberch
10. Joan Mas Vives
11. Joan Antoni Mesquida Cantallops
12. Catalina Juaneda Sampol
13. Francesca Salvà Mut
14. Luis Francisco Piña Saiz
15. M. Isabel Baltasar Quesada
16. Carolina Garau Rosselló
17. Vicent Joan Torres Escandell
18. Rafael Forteza Coll
19. Joan Jesús Fiol Arbós
20. Antoni Llull Gilet
21. Josefina Salord Ripoll
22. Bartomeu J. Serra Cifre
23. Ramon Puigjaner Trepat
24. Josep Servera Baño
25. María Nélida Tur Faúndez
26. Pedro Antonio Rivas Yarza
27. Catalina Cantarellas Camps
28. Josep Morata Socias
29. Jaume Sureda Negre
30. Eugeni Garcia Moreno
31. Esperança Munar Muntaner
32. Eduard Rigo Carratalà
33. Llorenç Valverde Garcia
34. Gabriel Fontanet Nadal
35. Llorenç Huguet Rotger
36. Jeroni Reynés Vives