Consell de Govern

A les 10 hores del dia 5 de novembre de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Perfecto Cuadrado Fernández, per motiu de malaltia, el doctor Jaume Sureda Negre i el senyor José Miguel Gómez García.

De forma prèvia, el vicerector d'Ordenació Acadèmica excusa l'absència momentània del Rector, el qual assisteix en aquests moments a la inauguració de les Jornades Tècniques RedIRIS 2003, que tenen lloc a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador des d'avui fins al dia 7 de novembre. Acabat l'acte d'inauguració, el Rector s'incorporarà a la sessió.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2003 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2003, una vegada introduïdes a l'acta del dia 24 de setembre de 2003 les correccions realitzades per la doctora Francesca Garcias Gomila als punts 6 (on la data correcta dels danys ocasionats per les pluges és el 3 de setembre), 9.1 (en el qual no han de ser cursos «Cero», sinó «zero») i 9.5, segon paràgraf (on s'ha de substituir l'expressió «procés d'informatització per poder realitzar convalidacions» per «procés d'informatització per poder introduir qualificacions numèriques i per realitzar convalidacions conservant les notes»).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector d'Ordenació Acadèmica dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

0821

AM

Consell de Joventut de les Illes Balears

a

Genèric

0834
AM
Universitat de Colima
Mèxic
Genèric

50330841

AM

Universitat Autònoma de Santo Domingo

República Dominicana

Genèric

0843

AM

Universitat de los Andes

Veneçuela

Genèric

0844

AM

Centre Ocular Oftalmèdic, SL

a

Genèric

0854

AM

Consell de Mallorca

a

Activitats diverses 2003 i fons fonogràfics COPEell 0842

CV/P

Universitat de Kassel (addenda núm. 1)

Alemanya

Assignatures en línia

2640 0836
CV/P
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
a
Assistència a congressos

50330776

CV/P

Agència Espanyola de Cooperació Internacional

a

Beques MAE-AECI

0822

CV/P

Consell de Joventut de les Illes Balears (annex 1)

a

Centre universitari del CJIB

700837

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

a

Contractar personal tècnic (amb recursos FEDER o FSE)

0823

CV/P

Consell de Joventut de les Illes Balears (annex 2)

a

Crèdits de lliure configuració

30840

CV/P

Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 13)

a

Cursos (àrea de turisme)

3402 0814

CV/P

Universitat Vanderbilt (Nashville, Tennessee)

EUA

Estudiants de la UV a la UIB

00808

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

a

Genèric (personal docent no universitari)

10833

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

a

Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel_3·lular associat a l'Institut del Greix

0815

CV/P

Universitat d'Andorra

Andorra

Postgrau i doctorat (Tecnologia Educativa)

0790

CV/P

Universitat de València. Estudi General

a

Projecte de recerca (prehistòria i arqueologia)

16310846

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

a

Títol d'Especialització Didàctica

3402 0838

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

a

Universitat d'Estiu (UEEF)

A continuació s'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana diversos aclariments sobre els convenis amb la Conselleria d'Educació i Cultura (ref. 0808 i 0846). Li contesta el vicerector d'Estudiants. La doctora Francesca Garcias Gomila també demana aclariments sobre el conveni amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (ref. 0833). Li contesta el vicerector de Política Científica.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector, una vegada incorporat a la sessió, indica que atès que el quòrum d'assistents és molt ajustat respecte a la majoria qualificada exigida pels Estatuts, es deixa per a més tard el debat d'aquest punt.

Després del punt 8 es reprèn el punt 3. El Rector fa un recordatori de la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 27 d'octubre de 2003 i indica que a la documentació referent a la normativa electoral que s'ha lliurat per a la sessió d'avui s'han incorporat en negreta les modificacions aprovades a la sessió extraordinària esmentada. A continuació afegeix que l'únic punt susceptible de debat és la presentació de candidatures ¿excepte la referent als estudiants, que ja es troba recollida al text presentat¿ a representants d'òrgans de govern col·legiats (Claustre, Consell de Govern, consells de departament i juntes de facultat i d'escola) i fa una reflexió sobre els avantatges i inconvenients. Segons el Rector, si el text resta com està ara, la Comissió Electoral podrà establir quin ha de ser el sistema aplicable a cada elecció en concret.

S'obre un torn de paraules sobre la qüestió de presentació de candidatures ¿referents a professors i PAS¿ per a eleccions de representants d'òrgans col·legiats. La doctora Francesca Garcias Gomila indica que retira la proposta que va fer en el seu moment, atesa la possibilitat que té la Comissió Electoral d'introduir la presentació de candidatures en determinats processos electorals. A continuació afegeix que considera que si no hi ha presentació de candidatures de forma prèvia al dia que tinguin lloc les eleccions, no ha de ser possible l'emissió del vot anticipat, ja que no es coneixen les candidatures. El senyor Jeroni Reynés Vives contesta que podria considerar-se ¿ per contra¿ que tots els membres del col·lectiu són candidats.

El Rector proposa que s'introdueixi la impossibilitat expressa d'exercir el vot anticipat en el supòsit de l'elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern (art. 43.2) i de representants dels degans i directors d'escola i dels directors de departament i d'institut universitari de recerca al mateix òrgan col·legiat (art. 44.3).

El senyor Vicent Joan Torres Escandell fa una reflexió. Li contesten el vicesecretari general i el Gerent.

Finalment el Rector sotmet a votació la normativa electoral amb la modificació esmentada als articles 43.2 i 44.3, la qual s'aprova per 35 vots a favor i 2 abstencions; per tant, s'aprova amb la majoria qualificada requerida (annex 3).

Punt 4: Composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola

El Rector introdueix el tema de la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola i dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives perquè expliqui el document presentat (annex 4), a més d'advertir la presència d'alguns errors materials.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa algunes observacions sobre l'assignació de representants dels professors a la Junta de la Facultat de Ciències. Concretament fa alguns comentaris sobre el criteri de distribució segons el qual es garanteix un representant a tots els departaments implicats. També demana que se substitueixi la denominació d'«Hortofructicultura i Jardineria» per la d'«Enginyeria Tècnica Agrícola». Li contesten el vicesecretari general i el Rector i li expliquen que el criteri de representació és el que estableix l'article 45.1.b) dels Estatuts («1. Formaran part de la junta de facultat o escola: [...] b) Un nombre de professors distribuïts de forma proporcional al nombre de crèdits troncals i obligatoris assignats a cada departament en els plans d'estudis de la facultat o escola. La distribució es farà prenent com a punt de referència el nombre de trenta professors»). El Rector també indica que, atesa la petició realitzada, no hi ha cap problema per modificar la denominació de l'estudi esmentat.

A continuació la doctora Francesca Garcias Gomila proposa una nova composició de la Junta de la Facultat de Ciències i que en lloc de 30 representants siguin 32, dels quals 9 correspondrien al Departament de Biologia i 2 al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; la resta de representants del professorat es mantindria igual.

El doctor Mateu Servera Barceló considera que la distribució és injusta a la Junta de la Facultat de Psicologia, ja que té divuit representants enfront del criteri general de trenta representants, i demana d'augmentar el nombre de representats dels professors a aquesta junta. També intervé el senyor Vicent Joan Torres Escandell, que planteja un dubte. Els respon el vicesecretari general, que explica la motivació de la composició numèrica que es proposa.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat planteja el problema de saber qui és alumne de tercer cicle. Li contesta el Rector i explica que aquest problema el podria resoldre la Comissió Electoral. El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana que consti en acta que des del seu punt de vista existeix discriminació entre alumnes de primer i de segon cicle per una part i de tercer cicle per l'altra.

Atès el decurs del debat, el Rector fa la proposta d'ajustar la fixació de la composició numèrica de tots els centres. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa proposa ajustar a trenta els representants assignats a cada facultat o escola.

La doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez discrepa de la posició del vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El doctor Mateu Servera Barceló proposa que cada centre faci una proposta quant a la seva composició i que l'enviï a la Secretaria General.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre el representant del PAS a les juntes de centre i als consells de departament.

Finalment, el Rector ajorna l'aprovació de la fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola per a una propera sessió, que es convocarà de forma extraordinària, la qual cosa suposa ajornar alguns processos electorals.

Punt 5: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Biologia, Dret Públic, Economia de l'Empresa i Economia Aplicada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 5).

Punt 6: Acord amb la Sindicatura de fallida de Brokerval

El Rector indica que es retira aquest punt i explica que el motiu d'aquesta retirada és que la documentació lliurada reflecteix una «Proposta de transacció que presenten la Sindicatura de la fallida de Broker Balear, Agència de Valors, SA (Brokerval), i la Universitat de les Illes Balears» (annex 6), el primer paràgraf del cinquè pacte de la qual preveu que «L'eficàcia d'aquesta transacció queda subjecta a la condició suspensiva de la seva aprovació per la Junta de Creditors de la Fallida de Brokerval i l'òrgan de govern pertinent de la UIB, la convocatòria judicial de la qual serà instada al més aviat millor per la sindicatura. Una vegada aprovada per la junta de creditors, serà aprovada per l'òrgan de govern de la UIB». Per tant, prèviament a l'acord del Consell de Govern, era necessari l'acord favorable de la Junta de Creditors. El Rector afegeix que no es va poder adoptar l'acord esmentat perquè no va tenir lloc la junta indicada per manca de quòrum (tres cinquenes parts dels creditors de la fallida).

Finalment, el Rector assenyala que l'acord que ens ocupa es tornarà a presentar, si escau, novament al Consell de Govern una vegada que la Junta de Creditors atorgui l'aprovació corresponent.

Punt 7: Normes reguladores de vacances, permisos i jornada de treball del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'abast i el significat de les normes reguladores de vacances, permisos i jornada de treball del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB, i destaca les novetats més importants dels aspectes regulats (vacances, permisos i jornada). A continuació informa de tres errors als articles 2.6, 2.8 i 5.2. Finalment indica que el document ha estat fruit d'un llarg procés de negociació, en el qual han estat oïts els sindicats.

A continuació el Rector destaca el procés de diàleg que ha permès arribar a l'acord que es reflecteix en la normativa que avui es duu al Consell de Govern.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que indica que l'acord és profitós per a totes les parts i felicita les parts implicades. A continuació, quant a l'horari d'atenció a les secretaries, demana prudència al començament. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz intervé per manifestar-se de forma favorable a l'acord i per agrair l'interès de l'equip econòmic.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les normes reguladores de vacances, permisos i jornada de treball del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB (annex 7).

Punt 8: Modificació de la relació de llocs de treball del PAS

El Rector dóna la paraula al Gerent, el qual indica que atesa l'obertura, els horabaixes, de les secretaries dels centres, s'ha considerat oportú de dotar una sèrie de places que permetin fer interines les persones contractades més antigues de les secretaries; al mateix temps, també s'ha aprofitat per fer interí personal d'altres serveis. A l'últim, el Gerent indica que també s'ha dotat una plaça per promocionar la de cap de secció de biblioteques amb la mateixa operació que es fa per a les promocions docents, és a dir, dotar la diferència.

El Rector sotmet a votació la modificació de la relació de llocs de treball del PAS, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Màster Universitari en Neuropsicologia Cl_ínica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual indica que l'aprovació, si escau, del Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica (50,6 crèdits) suposarà també l'aprovació dels títols d'Especialista Universitari en Neuropsicologia Aplicada (24,1 crèdits) i dote Expert Universitari en Neuropsicologia Bàsica (10 crèdits), i convida els directors del màster, els doctors Francisco Barceló Galindo i Pedro J. Montoya Jiménez, perquè l'expliquin.

El Rector sotmet a votació les propostes de títols propis de postgrau esmentats, que s'aproven per unanimitat (annex 9).

Punt 10: Aprovació, si escau, del nomenament del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa

El Rector recorda la tramitació realitzada per poder nomenar doctor honoris causa d'aquesta universitat el senyor Jean Dausset, com també les actuacions que es varen dur a terme, en aquest sentit, a la darrera sessió ordinària del Consell de Govern.

par Finalment el Rector sotmet a votació secreta la proposta de nomenament aprovada pel Consell de Direcció, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.3 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern. El resultat de la votació és de 34 vots a favor i 2 en blanc; per tant, s'aprova la proposta (annex 10).

Punt 11: Normativa per a la concessió d'ajuts per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector de Política Científica, que explica l'abast i el significat de la normativa que es presenta i n'explica els aspectes mé8es destacats.

S'obre un debat en el qual intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Ramon Puigjaner Trepat per demanar aclariments. Els contesta el vicerector. També intervé la doctora M. Nélida Tur Faúndez, que manifesta que el Departament de Dret Privat no comparteix els barems actuals. Li contesta el vicerector de Política Científica, el qual manifesta que comunicarà els barems del G9. El doctor Joan Mas Vives demana quan es començarà a aplicar la normativa. El vicerector indica que si s'aprova avui, serà operativa el mes de novembre.

El Rector sotmet a votació la normativa per a la concessió d'ajuts per estades breus de professors convidats, la qual s'aprova per unanimitat, amb la introducció que la denegació a què es refereix l'article 9.5 és per «motius pressupostaris» (annex 11).

Punt 12: Complements retributius del professorat, modalitat Campus illes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta corresponent als complements retributius del professorat que treballa en el projecte Campus Extens.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 12).

Punt 13: Complements retributius de professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha deu professors que han sol·licitat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicaci_ó docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

A continuació explica les circumstàncies que es donen en el professorat que figura al document tramès (annex 13).

Intervé el doctor Mateu Servera Barceló per demanar aclariments sobre l'aparició d'un ajudant i dquote una professora associada en el document tramès. Li contesta la vicerectora de Professorat.

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada.

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 14: Nomenament de representant del Consell de Govern al Patronat de la FUEIB

El Rector explica que al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears hi ha presents cinc professors elegits pel Consell de Govern (l'elecció dels quals va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2000, per quatre anys), i afegeix que un dels professors elegits és ell mateix; per tant, s'ha de substituir, ja que com a Rector és membre nat del Patronat i el presideix, i proposa que el seu substitut sigui el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, sens perjudici que es puguin presentar altres candidats.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana per què el substitut ha de ser un professor. Li respon el Rector, que indica que així ho estableix l'article 11.2.b) dels Estatuts de la Fundació.

El doctor Mateu Servera Barceló demana sobre els professors que en formen part. Li contesta el Rector, que indica que en formen part el doctor Eugeni Aguiló Pérez, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Felicià Grases Freixedas i el doctor Jaume Sureda Negre, com també el doctor Francisco Muñoz Izquierdo com a membre nat, atesa la seva condició de vicerector.

Efectuada la votació sobre la proposta realitzada pel Rector, el resultat és de 25 vots a favor, 4 vots en blanc i una abstenció. Per tant, resulta elegit representant el doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Punt 15: Elecció per cobrir dues vacants de la Comissió de Doctorat

idctlpar El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, la qual explica el contingut de l'article 164 dels Estatuts, que estableix la composició i el mandat de la Comissió de Doctorat. Afegeix que se n'han de substituir dos membres: el doctor Josep Servera Baño, que enguany gaudeix d'una llicència per any sabàtic i ha manifestat la seva voluntat de ser substituït, i el doctor Vicente Javier Benedí Benito, traspassat l'any passat. Afegeix que la resta de membres que la integren són el doctor Lluís Mas Cerdà, el doctor José Ángel Torres Lana, la doctora Magdalena Gianotti Bauzà i la doctora Victòria Ferrer Pérez.

A continuació la vicerectora d'Investigació recorda que segons les previsions dels nous Estatuts, la Comissió de Doctorat ha de ser presidida pel vicerector amb competències d'investigació i formada per sis professors dels cossos docents universitaris que siguin doctors.

La vicerectora d'Investigació proposa que els nous membres siguin el doctor Rafael Crespí Cladera i el doctor Ramon Mas Sansó, els quals representarien l'àmbit de l'economia i de les ciències matemàtiques i informàtica en el si de la Comissió de Doctorat.

S'aprova per unanimitat la proposta realitzada.

Punt 16: Programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica l'abast i el significat de la normativa relativa al programa TUO -Titulats universitaris a l'ocupació i en destaca els aspectes més rellevants.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que proposa d'eliminar l'edat màxima de trenta anys que apareix a l'article 3, i el senyor Vicent Joan Torres Escandell, que, expressant l'opinió del Consell d'Estudiants, proposa de substituir determinats paràgrafs de l'exposició de motius i d'introduir algunes observacions a diversos articles (concretament als articles 1, 2, 3.e), 4, 6, 9 i 14). La vicerectora de Relacions Exteriors els contesta a ambdós. També intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra i el senyor Luis Fco. Piña Saiz.

El Rector sotmet a votació la normativa presentada amb les modificacions assenyalades per la vicerectora de Relacions Exteriors als articles 1, 3.b) i e) i 4, sens perjudici que s'adeqüi la motivació que conté. S'aprova per unanimitat (annex 14).

Punt 17: Criteris per a les pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que realitzen cursos d'idiomes de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica l'abast i el significat de la normativa relativa als criteris per a la realització de pràctiques en empreses per part d'estudiants universitaris estrangers que fan cursos d'idiomes de la UIB, i en resumeix els aspectes més destacats.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el senyor Vicent Joan Torres Escandell, que demana aclariments sobre el contingut dels articles 1, 3, 6 i 8. Li respon la vicerectora de Relacions Exteriors. També demana aclariments el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

El Rector sotmet a votació la normativa amb l'única modificació de suprimir la conjunció «o» de l'incís final de l'article 8. Efectuada la preceptiva votació, s'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 15).

Punt 18: Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica l'abast i el significat del Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB, i en destaca els aspectes més rellevants.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el senyor Vicent Joan Torres Escandell, que demana aclariments sobre la motivació i els articles 2, 3, 7, 9 i 11. El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre la dificultat d'aplicació d'aquesta normativa en determinats supòsits. Els contesten el Rector i la vicerectora de Relacions Exteriors.

El Rector sotmet a votació el reglament presentat amb modificacions als articles 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 i 14, sens perjudici que s'adeqüi també la motivació que conté. S'aprova per unanimitat (annex 16).

Punt 19: Informació del Consell Executiu

1. El Rector parla dels punts següents:

a) Informa del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a la resta del curs acadèmic 2003-2004 (annex 17), sens perjudici que es puguin convocar sessions extraordinàries, i recorda que per al dia 18 de desembre de 2003 ja hi ha programada una sessió ordinària.

b) Proposa al Consell de Govern de traslladar felicitacions al doctor Carles Manera Erbina per l'obtenció del Premi Catalunya d'Economia 2003, al doctor Joaquim Tintoré Subirana per l'obtenció del Premi Nacional d'Investigació 2003 Alejandro Malaspina del Ministeri de Ciència i Tecnologia, al doctor Felicià Fuster Jaume per l'obtenció del Premi Nacional d'Enginyeria Industrial 2003 i al doctor Romuald Romero March per l'obtenció de la medalla PLINIUS 2004 de la Unió Europea de Geociències.

El Consell de Govern aprova per assentiment que s'enviïn les felicitacions indicades.

c) Informa de la publicació al BOE de:

¿ El Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a l'equivalència de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (BOE de 24 d'octubre).

¿ El Reial decret 1326/2003, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova l'estatut del becari d'investigació (BOE de 3 de novembre).

d) Informa de la constitució, la setmana passada ¿concretament el 28 d'octubre¿, del nou Consell Social. Afegeix que avui horabaixa hi haurà una sessió ordinària d'aquest òrgan.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa:

a) De la Jornada sobre EEES (espai europeu d'educació superior) que tindrà lloc el proper 17 de novembre.
b) De la recuperació de les qualificacions numèriques per als alumnes i que quan acabi el curs que ve els alumnes podran demanar el suplement europeu al títol.
c) Dels projectes pilot d'acreditació de l'ANECA i de l'enquesta sobre integració en el mercat laboral, en la qual participaran diversos ensenyaments d'aquesta universitat.
d) De la preparació, per part de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària, del projecte de reial decret d'accés a la Universitat, com també de la nova convocatòria de les proves d'habilitació i de la possible previsió d'una convocatòria corresponent a places d'àrees de coneixement en les quals fins ara no s'ha produït cap prova d'habilitació.

3. La vicerectora de Relacions Exteriors informa de la convocatòria de pràctiques d'estudiants en països empobrits.

4. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa que el guanyador del concurs d'idees amb intervenció de jurat per a l'edifici de la biblioteca general ha estat l'arquitecte Jaume Vidal i que els projectes finalistes s'exposaran a Sa Riera.

5. La vicerectora d'Investigació informa de la reunió, dilluns i dimarts passat, dels presidents de les comissions de doctorat de diferents universitats a Tarragona , en la qual es va analitzar l'esborrany del dia 26 de setembre de 2003 de reial decret regulador del tercer cicle universitari. Així mateix, vol destacar la convocatòria corresponent a la menció de qualitat de doctorat.

6. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa:

a) De la intoxicació alimentària que el passat 21 d'octubre va afectar unes trenta persones a l'edifici Guillem Cifre de Colonya. Afegeix que es trametrà una carta als afectats.
b) Del nomenament del senyor Jaume Munar Bernat pel Consell de Direcció del dia 21 d'octubre com a inspector de qualitat i concessionaris.
c) De la reunió de la Comissió Econòmica de la Universitat del dia d'avui.

Punt 20: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradores honorífiques que s'indiquen a continuació (annex 18):

¿ Senyora Catalina Piña Garau com a col·laboradora honorífica del Departament d'Economia de l'Empresa, per al curs 2003-2004.

¿ Senyora Natividad Doblas Gómez com a col·laboradora honorífica del Departament d'Economia de l'Empresa, per al curs 2003-2004.

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

par El Consell de Govern acorda d'aprovar la proposta de tribunal de professor col·laborador que s'indica a continuació (annex 19):

Departament: Física

Categoria: professor col·laborador

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

A continuació el Consell de Govern acorda d'aprovar la proposta de tribunal que ha de jutjar les dues places d'ajudants doctors que s'indiquen a continuació (annex 19):

Departament: Economia de l'Empresa

Categoria: professor ajudant doctor

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil: el propi de l'àrea

Departament: Economia de l'Empresa

Categoria: professor ajudant doctor

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil: el propi de l'àrea

d) Vènies docents

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada relativa al professorat que imparteix classes a l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 20).

e) Cursos d'actualitzacióar El Secretari General informa de l'aprovació per part del Consell de Direcció dels cursos de formació bàsica que s'indiquen tot seguit:

- Curs d'Actualització Professional de Promotor d'Activitat Física i Estil de Vida Saludable, que va aprovar el Consell Executiu a la sessió del dia 29 de juliol de 2003, per delegació de la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002.

- Reedició del curs d'Actualització Professional Procediments de Maneig de Conductes i Problemes dins l'Aula, aprovada pel Consell de Direcció7 a la sessió del dia 7 de d'octubre de 2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell Executiu a la sessió del dia 11 de febrer de 2003, per delegació de la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002.

- Reedició del Diploma en Gestió de la Qualitat Turística, aprovada pel Consell de Direcció del dia 28 d'octubre de 2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell de Govern a la sessió del dia 23 de juliol de 2002.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 21: Precs i preguntes

1. El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana de revisar la quantia de les dietes establertes per a allotjament i manutenció. També recorda que resta pendent la investidura del doctor Felicià Fuster Jaume com a doctor honoris causa de la Universitat. Li contesta el Gerent a la primera qüestió i el Rector li respon que la investidura podria tenir lloc la primavera de l'any que ve.

2. El doctor Joan Jesús Fiol Arbós agraeix les dades estadístiques rebudes de l'OPP, però afegeix que n'hi ha d'altres que resten pendents. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

3. El doctor Pere M. Deyà Serra demana que es contractin els investigadors del programa Ramón y Cajal com més aviat millor. Li contesta el vicerector de Política Científica, que indica que per fer la contractació resta pendent la formalització del corresponent conveni amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

4. El doctor David Pons Florit trasllada la queixa de la seu d'Eivissa i Formentera per la situació en què es troba en determinats aspectes, deguda, en part, a la manca de potència de la xarxa. Li contesta el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

5. El senyor Vicent Joan Torres Escandell s'adhereix a la posició manifestada pel doctor David Pons Florit, demana aclariments i manifesta la seva disconformitat en relació amb les dates previstes per a les sessions ordinàries del Consell de Govern. A continuació planteja una sèrie de problemes relatius al procés de matriculació, i també en relació amb el servei d'idiomes. Seguidament transmet les queixes relatives a l'Escola de Relacions Laborals, al servei de reprografia i per la falta d'informació sobre la intoxicació produïda a la cafeteria de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

També demana el pronunciament de la UIB sobre el segon cinturó, l'autovia i el tren.

Així mateix, indica que el Consell d'Estudiants té prevista per al dia 27 de novembre la Diada Cultural. En aquest punt, el senyor Vicent Joan Torres Escandell vol que consti en acta l'agraïment del Consell d'Estudiants a la senyora Margalida Estelrich Blanch, adscrita al Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient, a la senyora Catalina Riera Femenias, adscrita al Servei d'Activitats Culturals, i a la senyora Miriam Riera Hevia, de la Junta de Representants de Psicologia.

El Rector li contesta punt per punt. També li contesten de forma puntual i en aspectes concrets el vicerector d'Estudiants, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. Finalment el Rector explica que considera que la Universitat només s'ha de manifestar en relació amb temes estrictament universitaris.

La doctora Francesca Garcias Gomila considera que les queixes dels alumnes per qüestions acadèmiques s'han de dirigir en primer lloc als caps d'estudis. Seguidament recalca la necessitat de poder disposar de determinades dades estadístiques per poder dur endavant els projectes d'acreditació i posa de manifest la necessitat d'adscriure el PAS als departaments i centres, ja que considera que és una dada imprescindible. Així mateix fa palesa la necessitat de cobrir la docència dels professors que concorrin a habilitacions. Li contesten el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i la vicerectora de Professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2003

Relació d'assistents:

1. Josep Ignasi Aguiló Fuster

2. Andreu Alcover Ordinas

3. Mercè Gambús Saiz

4. Gabriel Moyà Niell

5. Francesca Garcias Gomila

6. Isabel Moreno Castillo

7.Mateu Servera Barceló

8. Pere M. Deyà Serra

9. Joan Llull Cabrer

10. Maurici Mus Amézquita

11. Antoni Socias Reynés

12. Vicent Joan Torres Escandell

13. Bernat Prats Taberner

14. Luis Fco. Piña Saiz

15. M. Isabel Baltasar Quesada

16. Rafael Barea Roig

17. Ramon Oliver Herrero

18. Jordi Pich Soler

19. C. Nativitat Juaneda Sampol

20. Pedro Antonio Rivas Yarza

21. David Pons Florit

22. Antoni Llull Gilet

23. M. Nélida Tur Faúndez

24. Joan Mas Vives

25. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

26. Maria Payeras Grau

27. Gabriel Fontanet Nadal

28. Ramon Puigjaner Trepat

29. Francisco José Perales López

30. Josep Morata Socias

31. Joan Antoni Mesquida Cantallops

32. Francesca Salvà Mut

33. Francisco Muñoz Izquierdo

34. Esperança Munar Muntaner

35. Sergio Alonso Oroza

36. Avel·lí Blasco Esteve

37. Lluís Garau Juaneda