Consell de Govern

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE GENER DE 2013

A les 10.10 hores del dia 30 de gener de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi la doctora Yolanda González Cid.

Punt 1: Aprovació, si escau, del curs d'Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis. Títol propi de la UIB (20 crèdits europeus)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica el contingut del curs d'Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus), i assenyala que la tramitació d’aquest títol segueix el procediment extraordinari, atès que s’acompanya del conveni que dóna suport a la realització del curs. Així mateix indica que, si escau, l’aprovació implicarà també l’aprovació dels cursos següents:

- Curs d'Actualització Universitària en Gestió Energètica i Energies Renovables en els Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (5,6 crèdits europeus).
- Curs d'Actualització Universitària en Eficiència Energètica i Limitació de la Demanda dels Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (6,4 crèdits europeus).
- Curs d'Actualització Universitària en Certificació Energètica dels Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (8 crèdits europeus).

A continuació intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que suggereix que s’inclogui una precisió a la pàgina 10, on es fa referència a dos professors com a ajudants doctors: tots dos són ajudants i doctors, però no ajudants doctors.

També intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que fa un suggeriment. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, així com el conveni amb el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca (ref. 2630), i s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 2: Aprovació, si escau, de les sol·licituds de verificació i modificació de títols oficials

La Rectora, després d’un preàmbul, dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que explica breument el contingut de les 9 propostes de modificació dels títols oficials de grau que es detallen a continuació. Finalment recorda que es presentaran a verificació, com a data límit, demà.

Títols oficials de grau

1.    Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
2.    Grau d'Enginyeria Informàtica
3.    Grau d'Enginyeria Telemàtica
4.   
Grau de Fisioteràpia
5.    Grau d'Història
6.    Grau d'Infermeria
7.    Grau de Matemàtiques
8.    Grau de Comunicació Audiovisual (CESAG)
9.    Grau de Periodisme (CESAG)

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment, de conformitat amb l’article 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre (annex 4).

A continuació, la Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica la motivació genèrica de les propostes dels onze títols de màster que s’escriuen a continuació, i recorda que s’inclouen en la redefinició del mapa de titulacions de màster.

Títols oficials de màster universitari

1. Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat
2. Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química
3. Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
4. Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut
5. Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida
6. Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions
7. Màster Universitari en Filosofia
8. Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions
9. Màster Universitari en Neurociències
10. Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
11. Màster Universitari en Enginyeria Industrial

En aquest punt intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal per indicar que hi ha casos en què no consta el centre responsable del títol. El vicerector ofereix els aclariments pertinents i facilita la informació requerida.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment, de conformitat amb l’article 37 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre (annex 5).

Seguidament el doctor Llorenç Huguet Rotger intervé en relació amb el contingut de determinades guies acadèmiques que la UIB té publicades. Li contesta la Rectora i precisa que s’ocupa del tema el vicerector de Professorat i Postgrau. El vicerector completa la informació indicant que s’adoptaran les mesures adequades.

El doctor Climent Ramis Noguera fa una intervenció sobre el calendari de verificació de l’ANECA i per demanar si el Vicerectorat farà cap indicació per poder elaborar oportunament les guies docents. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i el vicerector d’Ordenació Acadèmica, en relació amb el calendari i el procediment de verificació prevists.  

Punt 3: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es modifica l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la UIB

La Rectora, de forma prèvia, fa un plantejament de l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública («Decret Wert»), i també agraeix el posicionament de la Direcció General d’Universitats en relació amb la forma en què s’ha d’aplicar.

A continuació dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica de forma detallada les línies mestres de la proposta de modificació que es presenta i també en comenta diversos aspectes puntuals (la suspensió del pla de disminució progressiva de la capacitat docent a partir dels 60 anys o el contingut de la disposició transitòria de la proposta).

Seguidament s’obre un torn de paraules en què intervenen:

1. El doctor Nicolau Dols Salas, per indicar que considera que la modificació incideix en aspectes de l’Acord normatiu 8879/2008 que ara no es modifiquen i considera que s’haurien d’haver plantejat aprofitant aquesta modificació, arran de l’experiència acumulada aquests darrers anys en el sentit de reduir la discrecionalitat que hi ha, tenint en compte les conseqüències que se’n deriven, i demana que se’n faci una revisió acurada en el futur. L’intervinent també afirma que no s’ha incrementat el factor de multiplicació dels crèdits optatius previst al punt 2.5 de l’Acord normatiu 8879/2008, que continua essent d’1,4. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora. En relació amb el factor de multiplicació esmentat pel doctor Dols, el vicerector de Professorat i Postgrau afirma que per al curs 2013-14 el factor de multiplicació que determina l’oferta de crèdits optatius serà d’1,5.

2. El doctor Antoni Aguiló Pons, que agraeix la feina feta i demana aclariments sobre la dedicació dels funcionaris que no són doctors. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora.

3. El doctor Ricardo Alberich Martí, que demana un aclariment en relació amb el punt 9 del document presentat, relatiu a les assignatures optatives. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

4. El doctor Climent Ramis Noguera, que agraeix la feina feta i incideix en el contingut del mateix apartat 9, i manifesta la seva preocupació per la forma d’aplicar-ho en determinats casos. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau i fa notar que la redacció de l’apartat diu expressament «sempre que això no suposi una pèrdua del dret de l’alumne a poder tenir una optativitat efectiva».

5. El doctor Santiago José Cavanillas Múgica, que explica la motivació del seu vot i indica que en cap cas no serà en contra. Així mateix, fa una reflexió sobre els «sexennis» en els diversos àmbits del coneixement, en relació amb l’activitat docent que es desenvolupa al seu centre. Finalment, fa una reflexió en vista al futur sobre els termes d’aplicació de l’acord i proposa que el segon paràgraf de l’exposició de motius es traslladi dins l’articulat i, concretament, a continuació de la lletra d) de l’apartat primer. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau indicant que, si escau, també es podria incloure l’afegitó d’un incís final en els termes següents: «condicionat a les disponibilitats pressupostàries».

6. El doctor Lluís Garau Juaneda, que agreix la feina feta i insisteix en la conveniència de reflectir a l’acord el tractament del personal a temps parcial. Li contesta la Rectora.

7. El doctor Pere M. Deyà Serra, que fa una pregunta en relació amb el tractament de les assignatures de caràcter no presencial i suggereix revisar el llenguatge amb què se’n parla. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

8. El doctor Federico Garau Sobrino, que també agraeix la feina feta, dóna suport a la intervenció del doctor Cavanillas Múgica i planteja un dubte sobre l’òrgan esmentat a l’incís final de la lletra d) de l’apartat 1 i, en conseqüència, proposa substituir la referència al «Consell de Direcció» continguda en aquest apartat per «Consell de Govern». Li contesten la Rectora i el Secretari General. S’acorda per assentiment incloure aquesta modificació a la proposta presentada.

9. La doctora Isabel M. Aguiló Pons, que demana aclariments sobre la disposició transitòria segona en relació amb el futur Pla d’igualtat. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau, que li recorda que és la versió que pactaren directament els sindicats amb la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada amb les dues modificacions plantejades al torn de paraules, i s’aprova per 39 vots a favor, un en contra, que correspon al doctor Nicolau Dols Salas, i una abstenció (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu sobre els estudis de màster universitari a la UIB

La Rectora, de forma prèvia, explica l’abast i el significat de la proposta i dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica de forma detallada el contingut de la normativa presentada.

1. El doctor Rafel Crespí Cladera valora el coratge d’abordar el tema, però expressa el seu desacord amb l’esperit d’aquesta norma, que considera molt escorada cap a un extrem i que afavoreix la justificació de la docència de determinats departaments en detriment d’altres. Així mateix, fa una reflexió sobre la fórmula utilitzada a l’article 1.1 i hi mostra el seu desacord. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau, i la Rectora hi afegeix una reflexió.

2. El doctor Bernat Sureda Garcia felicita el Consell de Direcció per l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública, i demana un aclariment sobre el significat de l’article 2.4 de l’Acord normatiu presentat. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora.

3. El doctor José A. Castro Ocón manifesta la seva conformitat amb el plantejament del doctor Sureda Garcia. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau per fer unes quantes precisions.

4. El doctor Santiago José Cavanillas Múgica justifica el sentit del seu vot en contra, una vegada analitzada l’oferta que hi ha en altres universitats semblants, que determina que el plantejament podria ser distint. Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora. Tot seguit s’obre un torn de paraules.

5. El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

6. El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa un comentari relatiu als dos tipus de màsters (professionals i d’investigació), també una reflexió, i després planteja dues previsions tècniques. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Postgrau.

Tot seguit s’obre un debat en què intervenen diversos membres del Consell de Govern.

7. El doctor Climent Ramis Noguera explica el sentit del seu vot i assenyala que s’abstindrà en la votació; d’altra banda, posa de manifest la seva preocupació per determinats aspectes de l’acord. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

8. El doctor Ricardo Alberich Martí mostra reticència a votar a favor de la proposta. Li contesta la Rectora.

9. El doctor Federico Garau Sobrino intervé per manifestar la seva adhesió a la reflexió feta pel doctor Cavanillas Múgica i fa una sèrie d’aportacions i suggeriments en relació amb la tècnica normativa utilitzada (fórmula art. 1.1, caràcter transitori d’alguna disposició que figura a l’articulat, contingut art. 5.2.i) i a les competències atribuïdes de vegades al Consell de Direcció en lloc del Consell de Govern –article 1.1, 1.2 i 2.9. Li contesten el Secretari General, el vicerector de Professorat i Postgrau i la Rectora.

Finalment, el vicerector agraeix les observacions i els suggeriments realitzats.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada amb la inclusió de les esmenes fruit del debat –incorporació d’una nova disposició transitòria (abans, art. 1.1) i substitució de «Consell de Direcció» per «Consell de Govern» a l’article 1.1 in fine i a l’article 2.9, així com les correccions i precisions terminològiques pertinents–, que s’aprova per 20 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions (annex 7).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE GENER DE 2013

Relació d’assistents:

1.     Isabel M. Aguiló Pons

2.     Antoni Aguiló Pons

3.     Sergio Alonso Oroza

4.     Antoni Amengual Colom

5.     M. Isabel Baltasar Quesada

6.     Miquel Bennàsar Veny

7.     Jaume Jesús Carot Giner

8.     Santiago Cavanillas Múgica

9.     Víctor Cerdà Martín

10.   Joan Ernest de Pedro Gómez

11.   Pere M. Deyà Serra

12.   Nicolau Dols Salas

13.   Bernat Prats Taberner

14.   Maria Antònia Forner Pallicer

15.   Josep Antoni Frau Coll

16.   Federico F. Garau Sobrino

17.   Raquel Herranz Bascones

18.   Llorenç Huguet Rotger

19.   Maria Juan Garau

20.   C. Nativitat Juaneda Sampol

21.   Carlos Juiz García

22.   Juan José Montaño Moreno

23.   Carlos Moreno Gómez

24.   Begoña Morey Aguirre

25.   María José Mulet Gutiérrez

26.   Margalida Payeras Llodrà

27.   Luis Fco. Piña Saiz

28.   David Pons Florit

29.   Climent Ramis Noguera

30.   Alberto José Sesé Abad

31.   Bernat Sureda Garcia

32.   Jaume Sureda Negre

33.   Patrícia Trapero Llobera

34.   Maria Tugores Ques

35.   Josep Antoni Tur Marí

36.   Gemma Isabel Turnes Palomino

37.   Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

38.   Antoni Verd Noguera

39.   Maria del Carme Vila Ribas

40.   Montserrat Casas Ametller

41.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE GENER DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Ricardo Alberich Martí

2.     José Aurelio Castro Ocón

3.     Rafel Crespí Cladera

4.     Bartolomé Deyà Tortella

5.     Joan Jesús Arbós Fiol

6.     Lluís Garau Juaneda

7.     Jordi Llabrés Bordoy

8.     Joan Lluís Llinàs Bégon

9.     Josep Lluís Oliver Torelló

10.   Maximino San Miguel Ruibal

11.   Maurici Mus Amézquita