Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2013

A les 10 hores del dia 15 de febrer de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Federico F. Garau Sobrino, el doctor Santiago José Cavanillas Múgica, el senyor Santiago Ramon Canals i el senyor David Medina Martín.

Abans d’iniciar la sessió la Rectora dóna la benvinguda als nous representants dels estudiants claustrals al Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment les actes de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2012 i de la sessió extraordinària del dia 30 de gener de 2013, amb la inclusió en aquesta darrera acta de les esmenes presentades pel doctor Nicolau Dols Salas al punt 3 de l’ordre del dia, que s’adjunta com a annex 3.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia i Ciències de la Terra.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 3: Fixació del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2013-14

La Rectora, en primer lloc, explica l’estat de la qüestió i el procediment que se segueix per a la fixació de l’oferta de places. A continuació explica la proposta de numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2013-14 corresponent a la proposta plantejada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Finalment assenyala dues correccions a la proposta presentada: a les seus universitàries s’hi ha de fer una substitució, i allà on diu: «Grau d’Educació Infantil», ha de dir: «Grau d’Educació Primària», i als estudis del grau de Treball Social s’hi ha de corregir el nombre de places; i allà on diu: «100», ha de dir: «90». A continuació afegeix que els degans i directors dels centres han pogut fer arribar noves propostes, però que estan condicionades, insisteix, pel procediment establert a la normativa que s’hagi d’aplicar.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica exposa les dues propostes que es varen tractar ahir a la Comissió Acadèmica:

a) En el grau de Bioquímica s’augmenta el nombre de places de 50 a 60.
b) En el grau d’Enginyeria Informàtica s’augmenta el nombre de places de 150 a 165.

El motiu de la proposta d’aquest augment de places són les peculiaritats que es donen en aquests estudis, en què de forma sistemàtica els estudiants no es matriculen del 100 per cent dels crèdits.

La Rectora completa la informació i indica que el degà de la Facultat de Dret ha fet arribar la proposta relativa al Màster Universitari en Advocacia amb una limitació de places, perquè es passa de 100 a 80.

El vicerector de Professorat i Postgrau explica el significat del símbol (*) que apareix en determinats màsters per indicar que estan en procés de reformulació, i afegeix que si no ha acabat en el seu moment la tramitació corresponent, es produirà l’oferta del màster autoritzat actualment.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per indicar que no entén la reducció de places proposada per al grau de Treball Social de 100 a 90 ni tampoc entén la redacció del punt de l’ordre del dia. Li contesten el Secretari General, que li recorda que és competència del Consell de Govern, d’acord amb el que preveu l’article 24.2.19 dels Estatuts de la UIB, «Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat pel que fa al nombre de places disponibles», i la Rectora.

La doctora Margalida Payeras Llodrà proposa d’elevar l’oferta de places del grau d’Economia de 140 a 150. Li contesta la Rectora, que fa una reflexió sobre la justificació de la proposta i indica que, en qualsevol cas, l’augment de places s’hauria de fer sense cap cost afegit, atès que no hi ha d’haver cap increment econòmic.

El doctor Pere A. Deyà Serra intervé per fer una reflexió de caràcter genèric sobre el contingut del punt en caràcter general. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica.

La doctora Yolanda González Cid fa dos aclariments sobre la proposta que afecta el grau d’Enginyeria Informàtica.

La Rectora recorda que, en qualsevol cas, els centres hauran de fer arribar un escrit on indiquin expressament que assumeixen els compromisos esmentats reiteradament en el transcurs del debat.

Finalment la Rectora fa una recapitulació de les propostes debatudes i sotmet a votació la proposta d’acord amb els termes del debat, això és:

 • Grau de Bioquímica, de 50 a 60
 • Grau d’Economia (Palma), de 140 a 150
 • Grau d’Enginyeria Informàtica (Palma), de 150 a 165
 • Grau de Treball Social, manterir les 100 places
 • Màster Universitari en Advocacia, de 100 a 80

El Consell de Govern aprova la proposta per 32 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al doctor Nicolau Dols Salas (annex 5).

Punt 4: Eleccions de representants d'estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

Atès que l’únic representant dels estudiants present al Consell de Govern és el senyor Joan Ramon Pons Bibiloni, i és la primera vegada que hi assisteix, a petició seva, s’acorda d’ajornar per a la propera sessió l’elecció prevista a les comissions indicades i al Consell Social.

Punt 5: Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva   

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica la proposta del programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva, regulat d’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment. En conseqüència, es procedirà a fer la tramitació pertinent de la proposta del programa presentat i s’enviarà a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Reglament sobre títols propis de grau de la UIB

La Rectora, de forma prèvia, fa una presentació de la proposta, i a continuació dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que explica l’origen, l’abast i el significat del Reglament, així com les diferències més importants respecte a la normativa anterior.

Finalment fa èmfasi en els aspectes més rellevants (càrrega lectiva, procediment de tramitació, etc.) de la proposta.

El doctor Nicolau Dols Salas fa una reflexió sobre la proposta de reduir el mínim de càrrega lectiva dels títols, com es va plantejar ahir a la Comissió Acadèmica. Li contesten el vicerector i la Rectora.

El doctor Ricardo Alberich Martí demana aclariments sobre el contingut de l’article 15 (requisits per ser director), en què no s’especifica que en cas que hi hagi dos codirectors d’un títol, un ha de ser de la UIB. Li contesten la Rectora, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i el Secretari General, que assenyala que tal vegada es pot especificar aquesta circumstància i indicar, per tant, que en cas que hi hagi dos codirectors, almenys un ha de ser membre de la UIB.

El doctor Antoni Amengual Colom intervé en relació amb les denominacions que s’utilitzen (títols propis de grau).

El doctor Climent Ramis Noguera intervé en el mateix sentit i fa una reflexió sobre la terminologia utilitzada i, finalment, considera que la normativa es podria simplificar més. Li contesta la Rectora.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre els supòsits de títols que reben finançament extern.

El doctor Sergio Alonso Oroza incideix en el tema de les denominacions i la seva «visibilització» i planteja suprimir la referència a «grau» en la denominació. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per fer una reflexió. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i la Rectora.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella exposa la seva posició.

Després d’aquestes intervencions, s’acorda de modificar l’article 15.1.b) de la proposta del Reglament i indicar, per tant, que en cas que hi hagi dos codirectors d’un títol, almenys un ha de ser membre de la UIB, així com la reducció de 15 a 6 pel que fa al nombre mínim de crèdits establert a l’article 4.2.a) i b).

El Consell de Govern aprova la proposta amb les dues modificacions indicades: hi ha 2 vots en contra, corresponents a la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez i al doctor Nicolau Dols Salas, i 1 abstenció, corresponent al senyor Joan Ramon Pons Bibiloni, amb la resta de vots, a favor (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de sol·licituds de modificació de títols oficials de grau

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que explica el contingut i l’abast de les sol·licituds de modificacions dels plans d'estudis de grau que s’indiquen a continuació i que es tramiten de conformitat amb les previsions dels articles 24.2.2 i 17 dels Estatuts de la UIB i 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre):

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Social
 • Estudis Anglesos
 • Filosofia
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • Llengua i Literatura Catalanes
 • Llengua i Literatura Espanyoles
 • Treball Social

            La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2013-14

La Rectora presenta la proposta de calendari per al proper any acadèmic 2013-14 i dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que informa del contingut i abast de la proposta i en destaca les principals novetats. Finalment fa un comentari sobre la situació dels exàmens de setembre i ofereix una estadística en relació amb aquesta qüestió a les altres universitats (40). La Rectora completa la informació.

Seguidament intervé la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, que diu que considera que seria interessant que els directors dels màsters participassin en el procés d’elaboració del calendari acadèmic. Li contesta la Rectora, que recorda que a la Comissió Acadèmica hi estan representats a través del director del CEP.

El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni intervé per plantejar la seva posició. Li contesta la Rectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 9).

Punt 9: Modificació de la normativa sobre reconeixement i transferència en matèria de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster

La Rectora, després d’una reflexió i presentació de la normativa sobre reconeixement i transferència en matèria de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster, dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que constata en primer lloc una errada a la documentació presentada: indica que la modificació afecta l’article 6 i no el 3, i seguidament explica l’abast i el significat de la proposta i completa la informació anterior.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 10: Modificació del Reglament acadèmic en matèria de finalització d'estudis mitjançant compensació

La Rectora explica la motivació de la modificació del Reglament acadèmic en matèria de finalització d'estudis mitjançant compensació que es presenta.

A continuació intervé el doctor Albert Sesé Abad, que fa una reflexió sobre el mecanisme de compensació amb caràcter general. Li contesta la Rectora.

El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni explica la seva experiència personal. El doctor Nicolau Dols Salas fa una reflexió sobre les conseqüències que pot arribar a produir el mecanisme de compensació i posa com a exemple la possible compensació del pràcticum.

Se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 31 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al doctor Nicolau Dols Salas (annex 11).

Punt 11: Modificació de la denominació del grau d’Enginyeria d’Edificació

La Rectora explica la motivació de la sol·licitud de modificació de la denominació «grau d’Enginyeria d’Edificació» per «grau d’Edificació». La Rectora indica que hi ha distints col·legis professionals que varen recórrer contra la denominació «grau d’Enginyeria d’Edificació». Els processos judicials varen finalitzar amb sentències del Tribunal Suprem, del dia 3 de juliol de 2012, i de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, del dia 17 d’octubre, que anul·len la primera denominació esmentada. A continuació afegeix que la UIB ha interposat un recurs d’empara i un recurs de cassació, respectivament, contra les esmentades resolucions judicials.

No obstant això, la Rectora posa de manifest que les sentències s’han d’executar.

També recorda que en la mateixa situació que la UIB es troben altres universitats i que aquesta té l’origen en dues normes estatals que foren anul·lades pel Tribunal Suprem.

Finalment diu que la proposta que es presenta és fruit de conversacions mantingudes amb el col·legi professional corresponent i amb els estudiants del grau.

La Rectora sotmet a votació la proposta de canvi de denominació de «grau d’Enginyeria d’Edificació» per «grau d’Edificació», que s’aprova per assentiment (annex 12).

Punt 12: Consorci interuniversitari Porta Laurea

La Rectora explica l’origen de la proposta que es presenta i dóna la paraula al Secretari General, que completa la informació i indica les universitats que hi participen (Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Girona i Almeria). A continuació explica diversos aspectes dels seus Estatuts. Finalment, recorda el procediment previst a la LOU i als Estatuts. La vicerectora d’Estudiants completa la informació anterior.

Tot seguit intervé el doctor Nicolau Dols Salas per demanar aclariments sobre les aportacions de la UIB al Consorci. Li contesten la Rectora i el Secretari General.

El doctor Antoni Amengual Colom demana aclariments en relació amb la inscripció dels estudiants. Li contesta la vicerectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 13).

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa dels temes següents:

a) De les reunions a Madrid mantingudes amb representants de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de la Secretaria d’Estat d’Educació.
b) De la taxa de reposició del PDI, que indica que és un plantejament de les autoritats ministerials, no conjuntural sinó estructural, ja que es considera que hi ha un excedent de personal des de la perspectiva del Ministeri.
c) De la situació dels grups competitius.
d) De la situació del procediment de la convocatòria dels complements retributius autonòmics.

El vicerector de Tecnologies de la Informació informa sobre la situació d’utilització dels equips de videoconferència.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
No n'hi ha.

b) Llicències d'estudis
No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova les següents propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2012-13 per 32 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al doctor Antoni Amengual Colom (annex 14):

 • Jaume Ferrà Rotger, del Departament de Filosofia i Treball Social.
 • David Reynolds, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
 • Daniel Horacio López, del Departament de Biologia.

d) Altres
No n’hi ha.

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2402

Addenda

Meliá Hotels International, SA

 

Canvi denominació Càtedra Sol Melià a Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International

2477

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

REDINED

2592

AM

Direcció General d’Institucions Penintenciàries

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars en centres penitenciaris

2604

CV/P

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

 

Projecte: «Avaluació de la sensibilitat tàctil i dolorosa en músics professionals»

2615

CV/P

Telefónica Digital, SA

 

Col·laborar en la formació d’estudiants en les àrees operatives empresarials

2640

CV/P

Institut Balear de l’Habitatge (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori)

 

Caracteritzar el comportament de la posidònia oceànica com a aïllament tèrmic

2644

CV/P

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

Projecte d’investigació de Neuropsicologia

2645

CV/P

Ajuntament de Montuïri

 

Digitalització de l’arxiu de l’Ajuntament de Montuïri

2646

Addenda

Institut d’Estudis Baleàrics

 

3a addenda al conveni (ref. 2112) per prorrogar una beca

2647

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Patrimoni arqueològic (Closos de Can Gaià)

2648

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2012 al cv. (ref. 1275) signat el 31.03.2006

2650

CV/P

Institut Camões

Portugal

Programa conjunt de promoció de la llengua i cultura portuguesa a la UIB

2651

CV/P

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Creació de la segona fase de la col·lecció digital Medicina Balear

2652

CV/P

Hospital Can Misses

 

Realització de pràctiques formatives

2654

CV/P

Universitat de Florència

Itàlia

Col·laboració en els sectors de ciències econòmiques i socials, didàctica i pedagogia

2655

CV/P

Illes Balears d’Innovació i Tecnologia

 

Creació premis IBITEC als millors estudiants dels graus de les enginyeries d’Informàtica o de Telemàtica

2656

AM

Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, Managua

Nicaragua

Genèric

2659

CV/P

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions

 

Addenda de modificació del cv. ref. 2545, signat el 12.06.2012

2660

AM

10 entitats

 

Constitució de la Xarxa d’Investigació i formació en joves i inclusió social

2662

AM

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

 

Foment per a la inserció professional dels estudiants universitaris al món empresarial

2663

AM

Universitat Jamia Millia Islamia

Índia

Genèric

A continuació el vicerector de Postgrau i Formació Permanent sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 16):

   Conveni de col·laboració entre les universitats Universitat de les Illes Balears, Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea i Universitat Rovira i Virgili per a l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments conjunts del programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (ref. 2619).

   Conveni de col·laboració subscrit entre les universitats de les Illes Balears, Rovira i Virgili, Lleida i Múrcia per a la realització del programa de Doctorat en Tecnologia Educativa (ref. 2620).

   Conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, l'Agrupació Territorial de Balears de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, l'Associació del Dret de la Insolvència de Balears i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2631).

   Conveni de col·laboració subscrit entre les universitats de Granada i de les Illes Balears per a la realització del programa de Doctorat conjunt en Nutrició i Ciències dels Aliments (ref. 2641).

   Acord marc de pràctiques externes curriculars en empreses i institucions per a estudiants d'estudis oficials de postgrau de la UIB (model) (ref. 2658).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El doctor Climent Ramis Noguera demana un aclariment sobre el còmput de l’activitat docent del professorat dels màsters universitaris, i en relació amb l’operativitat dels grups competitius. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Postgrau, que li recorda el contingut de la normativa que resulta aplicable.

2. El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió sobre l’aprovació de la proposta de numerus clausus realitzada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i la incidència que té en l’autonomia universitària.

3. El doctor Jordi Llabrés Bordoy demana aclariments sobre el POA dels màsters universitaris i la seva relació amb els COA.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2013

 

Relació d’assistents:

1. Sergio Alonso Oroza

2. Antoni Amengual Colom

3. M. Isabel Baltasar Quesada

4. Miquel Bennàsar Veny

5. Jaume Jesús Carot Giner

6. Víctor Cerdà Martín

7. Joan Ernest de Pedro Gómez

8.  Pere M. Deyà Serra

9.  Nicolau Dols Salas

10. Josep Antoni Frau Coll

11. Yolanda González Cid

12. Raquel Herranz Bascones

13. Maria Juan Garau

14. C. Nativitat Juaneda Sampol

15. Carlos Juiz García

16. Juan José Montaño Moreno

17. Carlos Moreno Gómez

18. Begoña Morey Aguirre

19. M. Josep Mulet Gutiérrez

20. Margalida Payeras Llodrà

21. Luis Fco. Piña Saiz

22. David Pons Florit

23. Joan Ramon Pons Bibiloni

24. Bernat Prats Taberner

25. Climent Ramis Noguera

26. Antoni Roig Muntaner

27. Albert Sesé Abad

28. Josep Antoni Tur Marí

29. Gemma Isabel Turnes Palomino

30. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

31. Antoni Verd Noguera

32. Montserrat Casas Ametller

33. Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Rafel Crespí Cladera

4. Bartolomé Deyà Tortellà

5. Joan Jesús Arbós Fiol

6. Jordi Llabrés Bordoy

7. Joan Lluís Llinàs Bégon

8. Joan Antoni Mesquida Cantallops

9. Maurici Mus Amézquita