Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

A les 10 hores del dia 21 de març de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. En absència de la Rectora, presideix la sessió el vicerector de Professorat i Postgrau, per substitució reglamentària, i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la Rectora, la doctora Patrícia A. Trapero Llobera, la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, el doctor Carlos Moreno Gómez i la senyora Margalida Palmer Riera. 

El vicerector de Professorat i Postgrau de forma prèvia dóna la benvinguda als nous representants dels estudiants que avui s’incorporen al Consell de Govern.

A continuació, intervé el doctor Llorenç Huguet Rotger per desitjar una ràpida recuperació de la Rectora.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

No n'hi ha.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d'administració i serveis de la UIB

El vicerector de Professorat i Postgrau presenta la proposta d’acord normatiu pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d'administració i serveis de la UIB i agraeix la bona disposició a tot el PAS de la Universitat en nom seu i de la Rectora.

Tot seguit dóna la paraula a la Gerent, que assenyala que l’objecte de la normativa que es presenta és regular el teletreball per al PAS de la UIB com a sistema de prestació del servei públic no presencial, i destaca que, amb caràcter general, aquesta modalitat de prestació del servei no podrà excedir el 60 per cent de la jornada setmanal, de manera que el 40 per cent restant serà presencial (art. 1). També destaca que s’hi podrà acollir fins a un 3% de la plantilla i especifica els requisits necessaris per fer-ho, així com la durada, que inclou un període de prova (art. 5) i els criteris de preferència d’autorització (art. 7). I, finalment, indica que es requereix també el compliment de les normatives de prevenció de riscs laborals i de protecció de dades de caràcter personal.

A continuació s’obre un debat en què intervé primer el doctor Llorenç Huguet Rotger, que lloa la iniciativa presentada i assenyala que seria interessant incloure a l’acord una referència a la seu electrònica. Així mateix, proposa suprimir l’apartat h) de l’article 3, «Augmentar la productivitat del personal d’administració i serveis», que s’inclou com un dels objectius del teletreball, i raona la motivació de la proposta. Li contesta la Gerent dient que pel que fa a la seu electrònica de la UIB, s’hi pot fer una referència a l’expositiu de l’acord; pel que fa al percentatge del 3 per cent de la plantilla del PAS que com a màxim es podrà acollir a aquesta modalitat de treball, assenyala que també està previst que es pugui incrementar segons l’article 2.3. I, a l’últim, en relació amb la creació d’un clima de desconfiança, considera que no s’ha de donar necessàriament, sinó que s’està possibilitant la introducció d’una nova modalitat en el sistema de treball.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz suggereix que, a l’apartat de criteris de preferència d’autorització, s’hi podria incloure una referència als factors distància del domicili al lloc de treball i edat de la persona sol·licitant. Li contesta la Gerent, que indica que s’hi podria incloure amb la negociació prèvia amb la Junta de Personal.

El senyor Josep A. Frau Coll intervé per fer unes quantes reflexions i indica que la qüestió de la productivitat a què fa referència l’article 3.h) esmentat es va incorporar a l’acord expressament a proposta de la Junta de Personal, com també poder incrementar el 3 per cent de la plantilla que es pugui acollir a aquesta modalitat de treball, i n’explica els motius.

Finalment, se sotmet a votació la proposta amb la inclusió de la referència a la seu electrònica a l’expositiu de la normativa i la inclusió, pendent de les negociacions amb la Junta de Personal, dels factors distància i edat de la persona sol·licitant com a criteris d’autorització a l’article 7, i s’aprova per assentiment (annex 3).

Punt 4: Eleccions dels representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El Secretari General presenta el procés d’eleccions de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, a la Comissió Acadèmica, a la Comissió d'Investigació, a la Comissió Econòmica i al Consell Social (annex 4).

Tot seguit s’obre un debat en què intervenen el Secretari General, el senyor Joan Ramon Pons Bibiloni i el doctor Climent Ramis Noguera, que proposa ajornar aquest punt fins que els estudiants tinguin clars els candidats que els han de representar a les distintes comissions i al Consell Social.

El Consell de Govern aprova per assentiment ajornar aquest procés electoral

Punt 5: Informació del Consell de Direcció

El vicerector de Professorat i Postgrau informa que el Govern, en l’àmbit d’aplicació del RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de col·locació, ha exclòs les universitats de la nova convocatòria de crèdits ICO per al pagament de les factures corresponents. La Gerent completa la informació.

El vicerector d’Economia i Seus Universitàries informa sobre els complements retributius autonòmics.

Tot seguit intervé la doctora Isabel M. Aguiló Pons. A continuació ho fa el doctor Climent Ramis Noguera, que afirma que la Universitat està incomplint la legalitat en aquest punt. Els contesten el vicerector d’Economia i Seus Universitàries i el vicerector de Professorat i Postgrau, el qual informa de l’ofici remès pel director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i també recorda que la UIB va fer una proposta alternativa.

Punt 6: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
No n'hi ha.

b) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 5):

– Dra. Catalina M. Torres Figuerola (professora contractada doctora), del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Stirling, Escòcia (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2013 i el 31 de gener de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la següent proposta de nomenament de col·laborador honorífic per a l'any acadèmic 2012-13 (annex 6):

   Senyora M. del Carme Pons Bonafè, Departament de Química.

d) Altres
No n’hi ha.

Punt 7: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector de Professorat i Postgrau de forma prèvia fa un aclariment i indica que l’entitat proponent que figura per error al primer full de la relació de convenis és la Fundació Palma Espai d’Art, i constata que en qualsevol cas el conveni es retira per a una propera sessió.

Tot seguit el Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 7):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2664

AM

Universitat Externat de Colòmbia

Colòmbia

Genèric

2667

AM

Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent

 

Projectes conjunts relacionats amb la biodiversitat i les ciències naturals

2668

AM

UCMAS Spain, SL

 

Cooperació científica i tecnològica

2669

AM

OKM Gestión documental SLL

 

Projectes en l’àmbit de la gestió documental intel·ligent, seguretat digital i firma

2672

AM

Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador

Equador

Genèric

2673

AM

Universitat Pavel Josep Safárik de Košice

Eslovàquia

Genèric

2674

AM

Universitat Abou Bekr Belkaid de Tlemcen

Algèria

Genèric

2675

CV/P

Rotary Club Palma Juníper Serra

 

Concessió d’un premi i un accèsit per a estudiants

I s’ajorna, per tant, la ratificació del conveni esmentat:

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2636

CV/P

Fundació Palma Espai d’Art

 

Coedició del catàleg de l’exposició sobre l’obra del dibuixant Russ Health

 A continuació el vicerector de Postgrau i Formació Permanent sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 8):

   Conveni d'associació per a la supervisió i l’expedició conjunta del títol de doctorat entre l'Institut Nacional d’Astrofísica, Òptica i Electrònica (Mèxic) i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2642).
   Acord marc de pràctiques externes curriculars en empreses i institucions per a estudiants d'estudis oficials de postgrau de la UIB (amb beca) (ref. 2676).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 8: Precs i preguntes

1. La doctora Isabel M. Aguiló Pons suggereix sol·licitar 155 euros a MUFACE. La Gerent li contesta que el tema està resolt.

2. El doctor Nicolau Dols Salas demana si hi ha activitats previstes per a la celebració del tercer centenari del naixement de Juníper Serra. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

3. El doctor Climent Ramis Noguera demana sobre el contingut de l’ofici del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. Li contesta el Secretari General.

4. El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni demana aclariments sobre la disminució de les freqüències del metro i si la UIB ha adoptat mesures. La vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient contesta que la UIB ha enviat un escrit de queixa a la Direcció General de Transports de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i que han contestat que les freqüències es recuperaran a principi del pròxim curs acadèmic.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

Relació d’assistents:

1. Isabel Aguiló Pons

2. Sergio Alonso Oroza

3. Antoni Amengual Colom

4. Jaume Carot Giner

5. Santiago José Cavanillas Múgica

6. Víctor Cerdà Martín

7. Joan Ernest de Pedro Gómez

8. Nicolau Dols Salas

9. Maria Antònia Fornés Pallicer

10. Josep Antoni Frau Coll

11. Federico F. Garau Sobrino

12. Yolanda González Cid

13. Raquel Herranz Bascones

14. Llorenç Huguet Rotger

15. Maria Juan Garau

16. Catalina N. Juaneda Sampol

17. Carlos Juiz García

18. Juan José Montaño Moreno

19. Begoña Morey Aguirre

20. Jaume Sureda Negre

21. Margalida Payeras Llodrà

22. Luis Fco. Piña Saiz

23. David Pons Florit

24. Santiago Ramon Canals

25. Joan Ramon Pons Bibiloni

26. Bernat Prats Taberner

27. Climent Ramis Noguera

28. Alejandro Rivas Ortiz

29. Antoni Roig Muntaner

30. Albert Sesé Abad

31. Bernat Sureda Garcia

32. Maria Tugores Ques

33. Gemma Isabel Turnes Palomino

34. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

35. M. del Carme Vila Ribas

36. Antoni Verd Noguera

37. Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Rafel Crespí Cladera

4. Joan Jesús Fiol Arbós

5. Lluís Garau Juaneda

6. Joan Antoni Mesquida Cantallops

7. Maximino San Miguel Ruibal

8. Joan Josep Fornós Astó