Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 D'ABRIL DE 2013

A les 10 hores del dia 30 d'abril de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. Presideix la sessió el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector per substitució reglamentària (p.s.r.), i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Gemma I. Turnes Palomino, la doctora Raquel Herranz Bascones, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Federico F. Garau Sobrino.

El doctor Llorenç Huguet proposa fer un minut de silenci en record de la Rectora Montserrat Casas Ametller, que es realitza just abans d’iniciar la sessió.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, i Pedagogia i Didàctiques Específiques.

El doctor Climent Ramis Noguera indica que atès el contingut de la proposta de modificació de plantilla relativa al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, considera que s’hauria d’ajornar, i pel que fa a la proposta de modificació que afecta el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, fa una sèrie d’observacions a les dotacions de professors associats i proposa una alternativa per rectificar la proposta de modificació. Li respon el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r., que assenyala que els professors col·laboradors que tinguin el títol de doctor accedeixen directament a la categoria de professor contractat doctor a les places que ocupin a l’empara del que estableix la disposició addicional tercera de la LOMLOU. En relació amb els professors associats, assenyala que és la fórmula habitual.

També intervenen el doctor Ricardo Alberich Martí, per defensar la proposta presentada, i el doctor Rafel Crespí Cladera, que fa una reflexió de futur amb vista a la presentació de la modificació de plantilla.

El doctor Climent Ramis Noguera insisteix en el plantejament fet anteriorment i demana una votació de la modificació de plantilla de forma independent per a cada departament.

El doctor Carlos Moreno Gómez intervé com a representant del PDI laboral i demana la votació conjunta de la modificació de plantilla.

Intervé novament el doctor Alberich Martí.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per 32 vots a favor i 3 abstencions (annex 3).

Punt 3: Eleccions dels representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. indica que es torna a dur el punt a la sessió del Consell de Govern després d’haver-lo ajornat a les dues darreres sessions i dóna la paraula als representants dels estudiants al Consell de Govern (annex 4). El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni indica que els estudiants presents al Consell de Govern han arribat a un acord sobre els representants que han d’integrar cadascuna de les comissions. A continuació s’aporta una llista amb els noms corresponents:

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 88 dels Estatuts de la Universitat, es designen per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants les persones següents:

– Sr. David Medina Martín
– Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni

b) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 140 dels Estatuts, es designen per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants les persones següents:

— Sra. Margalida Palmer Riera (màsters universitaris)
— Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni (estudis d’Història)
— Sr. David Medina Martín (Eivissa i Formentera)
— Sr. Alejandro Rivas Ortiz (estudis d’Economia)
— Sra. Laura Costa Forteza (estudis de Dret)

c) Comissió d'Investigació

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 146.2.c) dels Estatuts, es designen per formar part de la Comissió d’Investigació en representació dels estudiants les persones següents:

– Sra. Gemma Sastre Serrano
– Sra. Margalida Palmer Riera

d) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152 dels Estatuts, es designa el senyor Santiago Ramon Canals per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels estudiants.

e) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86 dels Estatuts, es designa el senyor Joan Ramon Pons Bibiloni membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

Punt 4: Aprovació, si escau, del títol oficial de grau de Publicitat i Relacions Públiques

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. explica l’abast i el significat de la proposta presentada i dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que completa la informació facilitada i destaca la circumstància que el centre adscrit té implantat un sistema de garantia de qualitat.

El doctor Sergio Alonso Oroza fa una matisació a la proposta relativa a la composició dels òrgans de qualitat i suggereix una modificació d’aquesta part de la Memòria, sens perjudici de mostrar la seva conformitat amb la proposta presentada.

El doctor Climent Ramis Noguera assenyala que se n’haurien d’esmenar alguns aspectes formals que s’han indicat.

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. indica que es procedirà a corregir els aspectes formals esmentats.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. indica que es tracta d’un màster nou, que implica la reconversió del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes i en Oralitat i Escriptura.

A continuació explica les característiques principals del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes i assenyala que no s’implantarà el proper any acadèmic, sinó el següent, l’any acadèmic 2014-15.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. explica les característiques principals del Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments i assenyala que tampoc no s’implantarà el proper any acadèmic, sinó el següent, l’any acadèmic 2014-15.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de postgrau de l’any acadèmic 2013-14

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. explica les característiques d’alguna de les propostes presentades:

1.    Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus).
2.    Màster en Criminalística. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus).
3.    Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus).
4.    Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus).
5.    Màster en Dret de Família. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus).

 • Curs d’Actualització Universitària en Dret Internacional Privat, Dret Interregional i Dret de l’Estrangeria en l’Àmbit de la Família. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits europeus).

6.    Màster en Dret de Societats. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus).
7.    Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus).
8.    Especialista Universitari en Disseny i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus).

 • Expert Universitari en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Docència. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus).
 • Expert Universitari en Disseny i Gestió d’Entorns Virtuals de Formació a les Organitzacions. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Organització i Gestió del Coneixement per a l’Actualització Professional Docent (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Disseny de l’Acció Formativa amb TIC (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Estratègies Didàctiques en Entorns Virtuals de Formació (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en l’Acció Tutorial en Entorns Virtuals de Formació (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Organització i Gestió del Coneixement a les Organitzacions (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Eines per a la Formació en Xarxa (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Disseny de Projectes de Formació a Distància (3 crèdits europeus).
 • Curs d’Actualització Universitària en Gestió dels Entorns Virtuals de Formació (3 crèdits europeus).

9.  Expert Universitari en Acció Tutorial en l’Ensenyament Obligatori. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus).
10. Màster en Disseny i Intervenció en Espais Turístics i Hotelers. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus).
11.  Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus).12.  Especialista Universitari en Direcció de Comunicació i Nous Mitjans de l'Empresa Turística. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus).

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. agraeix de forma expressa la tasca realitzada per la comissió de títols propis de postgrau en la revisió de les propostes presentades.

Se sotmeten a votació la propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de grau

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. recorda que el Consell de Govern del proppassat dia 15 de febrer va aprovar una sèrie de títols propis de grau i que avui es presenten tres propostes més que havien estat subjectes a al·legacions.

A continuació el vicerector d’Ordenació Acadèmica completa la informació de les propostes següents:

1.  Diploma Universitari d’Innovació en Educació Física a Primària. Títol propi de grau de la UIB (31 crèdits europeus).
2.    Diploma Universitari de Gestió d’Empreses Turístiques. Títol propi de grau de la UIB (48 crèdits europeus).
3.    Diploma Universitari d’Habilitats Internacionals. Títol propi de grau de la UIB (35 crèdits europeus).        

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. agraeix la feina realitzada per presentar les propostes, així com dóna les gràcies a la comissió de títols propis de grau de la UIB.

Se sotmeten a votació la propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, de propostes de dobles titulacions de grau

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. fa una presentació d’aquesta nova proposta acadèmica i assenyala que les propostes no suposen cap titulació nova ni requereixen cap procediment de verificació ni autorització, ja que es tracta únicament d’una reordenació per a l’obtenció de dos títols. Les dobles titulacions de grau proposades són les següents:

1.    Doble titulació Dret - Administració i Direcció d'Empreses
2.    Doble titulació Matemàtiques - Enginyeria Telemàtica
3.    Doble titulació Educació Social - Treball Social
4.    Doble titulació Periodisme - Comunicació Audiovisual

Tot seguit dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica, que completa la informació. En relació amb la doble titulació Dret - Administració i Direcció d'Empreses, assenyala que suposa la implantació d’un grup de 40 places i que, per posar-la en marxa, resta pendent la formalització d’un conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.

En aquest punt intervé el doctor Sergio Alonso Oroza per indicar que considera que és una bona iniciativa, però fa una reflexió en relació amb els continguts dels crèdits ECTS i la càrrega de treball que suposa per als estudiants que cursin la doble titulació. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica.

El doctor Lluís Garau Juaneda agraeix la feina feta, si bé demostra la seva preocupació per les característiques del conveni que es planteja i les conseqüències amb el finançament.

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. li contesta indicant que el curs es podrà iniciar si hi ha el compromís d’assumir la despesa corresponent per part del Govern de les Illes Balears, i que no hi ha necessitat d’assumir cap risc si el conveni no està signat.

En relació amb les altres titulacions, el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. assenyala que no hi ha cap grup especial, sinó que es tracta d’itineraris. El vicerector d’Ordenació Acadèmica completa la informació i indica que la iniciativa de plantejar dobles titulacions es va tenir fa dos anys; explica l’abast i el significat de les propostes i assenyala que en qualsevol cas els crèdits cursats i reconeguts haurien d’assolir el total de 240 per cada titulació cursada, la qual cosa permetrà l’obtenció de tots dos títols. Finalment recorda que és una pràctica generalitzada a les universitats.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 10: Creació de l’empresa de base tecnològica Animart Studios

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. presenta la proposta sobre la creació de l’empresa de base tecnològica Animart Studios, SL, en termes generals i dóna la paraula al vicerector de Política Científica i Innovació, que explica l’abast i el significat de la proposta, així com la tramitació realitzada, d’acord amb el que estableix l’article 8 de l’Acord normatiu 9005/2009, de 17 de març, pel qual s'aprova la normativa d’empreses de base tecnològica a la Universitat de les Illes Balears a partir de l’activitat d’investigació universitària (FOU núm. 310, de 8 d’abril), i indica que si s’aprova la proposta, es traslladarà al Consell Social perquè l’aprovi definitivament, si escau.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 11).

Punt 11: Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2013)

En absència de la vicerectora d’Investigació, el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2013 i indica que s’han presentat tretze sol·licituds i s’han concedit totes tretze.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 12).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. informa dels temes següents:

a) De la posició de la UIB en els primers llocs del rànquing SCIMAGO entre les universitats espanyoles.
b) De la convocatòria d’eleccions a Rector, publicada al FOU d’ahir, i del termini de presentació de candidatures, que dura fins al 3 de maig. També assenyala que les dates de votació seran el 22 de maig i, si escau, el 29, en segona volta.
c) Del començament de les obres de l’edifici de la futura seu del Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB.

La Gerent, tal com es va acordar a la sessió anterior, informa de les gestions realitzades amb la Junta de Personal sobre l’Acord normatiu pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d'administració i serveis de la UIB: es tractava d’incloure una referència a la seu electrònica a l’expositiu de la normativa i, també, d’incloure els factors distància i edat de la persona sol·licitant com a criteris d’autorització a l’article 7. Indica que el vistiplau s’ha assolit.

Seguidament intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que recorda que dissabte es va publicar el decret de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència del coneixement del personal docent i investigador de la UIB. Li contesta el vicerector d’Economia i Seus Universitàries.

Seguidament intervé la doctora Isabel M. Aguiló Pons per fer una puntualització. Li contesta el vicerector d’Economia i Seus Universitàries.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
No n'hi ha.

b) Llicències d'estudis
No n'hi ha

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per assentiment les següents propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per als anys acadèmics 2013-14 i 2014-15 (annex 13):

– Senyor Agustí Jansà Clar, Departament de Física
– Senyor Bartomeu Bennàsar Mas, Departament de Física

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per assentiment la concessió d’any sabàtic al professor que s’indica a continuació (annex 14):
Dr. Pedro Montoya Jiménez, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicobiologia, del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014, a la Universitat Eberhard Karl de Tübingen (Alemanya).

e) Emèrits

El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. planteja la proposta de nomenament del doctor Carlos Otero Areán com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Química (annex 15):

La doctora Isabel M. Aguiló Pons fa una reflexió sobre la proposta presentada i recorda que hi havia el compromís de no proposar professors emèrits en temps de crisi. El vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. puntualitza que no hi ha cap compromís de no nomenar professors emèrits i que una altra cosa és el cost d’aquests nomenaments.

El senyor Josep A. Frau Coll fa una reflexió. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r.

El doctor Climent Ramis Noguera fa una reflexió sobre el procés i recorda que, per a la persona, suposa el reconeixement de la trajectòria realitzada.

El doctor Víctor Cerdà Martín intervé per indicar que també suposa mantenir la vinculació del professor en qüestió a la UIB.

Finalment, se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

f) Altres
No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

En primer lloc hi ha un seguit d’intervencions per discutir els termes d’alguns convenis.

En relació amb el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (ref. 2587), intervé el doctor Nicolau Dols Salas per indicar que aquest conveni ja es va retirar en un Consell de Govern anterior, en què va sol·licitar la justificació de la despesa que fa la UIB de 5.000 euros l’any per posar a l’abast de la plataforma terminològica de l’IEC la col·lecció d’obres de terminologia universitària que té la UIB. En aquest sentit, el doctor Dols Salas assenyala que la UIB no en treu cap benefici i considera que amb aquest mateix objecte ja hi ha un conveni signat el 23 de desembre de 2010 amb el TERMCAT.

Li contesa la vicerectora de Projecció Universitària, que indica que només hi ha una part que coincideix amb el conveni esmentat, ja que es tracta de plataformes de distinta naturalesa que determinen les diferències entre ambdós convenis. A continuació la vicerectora justifica l’aportació de la UIB i s’ofereix a fer les modificacions adients i/o a aportar els informes complementaris.

El doctor Dols Salas insisteix que ja va sol·licitar més informació en aquest sentit en el Consell de Govern del mes de desembre.

També intervé la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez en relació amb la partida pressupostària.

Finalment, s’acorda de retirar el conveni per tractar-lo en una propera sessió.

En relació amb el conveni amb la Fundació Palma Espai d’Art (ref. 2636), intervé la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez per demanar sobre els criteris per fer aquest conveni, la justificació de la despesa i per què no s’identifica l’autor del llibre.

Li contesta la vicerectora de Projecció Universitària, que indica que el va aprovar el Consell d’Edicions UIB. La doctora Mulet Gutiérrez indica que s’hauria d’especificar que l’edició del llibre no té cost per a la UIB. La vicerectora accepta l’especificació suggerida.

El doctor Nicolau Dols Salas considera que la UIB amb la venda del llibre no podrà recuperar el cost d’editar-lo, i que es consumeix un tant per cent elevat del pressupost d’Edicions UIB (un 29%), tenint en compte així mateix que la UIB no es dedica a aquest tipus d’activitat.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per confirmar el tant per cent de despesa sobre el pressupost d’Edicions UIB.

El doctor Antoni Amengual Colom demana informació addicional sobre propostes de beneficis, si s’ha de votar.

El vicerector de Professorat i Postgrau assenyala que es demanarà un informe.

El doctor Llorenç Huguet Rotger demana que, atès que s’ha d’aprofundir en determinats aspectes, es retiri el conveni.

Finalment, ateses les observacions fetes, s’acorda de retirar el conveni.

Tot seguit intervé el doctor Sergio Alonso Oroza en relació amb la clàusula quarta del conveni amb l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, CAIB (2241). Li contesten el vicerector de Professorat i Postgrau i Rector p.s.r. i el vicerector de Política Científica i Innovació.

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 16):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2241

CV/P

Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agraria i Alimentària, CAIB

 

Creació de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua

2457

CV/P

Asociación Red Española Matemática- Industria (math-in.net)

 

Valorar els resultats de les investigacions realitzades en l’àmbit de les matemàtiques

2671

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Creació de la Càtedra IDI per a l'emprenedor i la PIME

2678

CV/P

Universitat de Girona

 

Repartiment de la subvenció aconseguida pel Campus e-MTA

2679

CV/P

Universitat Estatal de Bolívar

Equador

Pràctiques acadèmiques externes curriculars dels alumnes de grau dels estudis d’Infermeria

2685

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears (2012-13)

2686

Annex

Club Rotary Palma Ramon Llull

 

Annex a l’addenda (ref. 2579) per a la concessió d’un nou ajut de matrícula

2688

Addenda

Ministeri de Defensa

 

Genèric

2689

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

 

Instrumentar els compromisos assumits per la concessió d’una subvenció nominativa

2690

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Formació de capital humà a les empreses de base tecnològica, anys 2012 i 2013

2691

CV/P

Universitat de Girona

 

Formació externa dels estudiants de la Universitat de Girona a la UIB

2692

Model

Diverses entitats (MODEL)

 

Establir un marc de col·laboració per a la utilització de la infraestructura de la UIB

A continuació el vicerector de Postgrau i Formació Permanent i Rector p.s.r. sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 17):

   Conveni de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques entre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2677).
   Conveni de cooperació acadèmica entre la Universitat Autònoma de Madrid i les universitats: Universitat d'Alcalá de Henares, Universitat d'Alacant, Universitat de Huelva, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de les Illes Balears, Universitat de La Laguna i Universitat Rey Juan Carlos, per al desenvolupament del programa de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (ref. 2578).
   Annex de modificacions sobre el conveni per a cotutela de tesis de doctorat d'investigació amb la Universitat Federico II d’Itàlia (ref. 2661).
   Conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de Granada i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de les titulacions: Màster Universitari en Nutrició Humana (Universitat de Granada) i Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (Universitat de les Illes Balears) (ref. 2681).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, excepte els dos que s’han retirat, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 15: Precs i preguntes

La doctora Isabel M. Aguiló Pons intervé per demanar certa informació sobre la situació dels funcionaris que tenen MUFACE. Li contesta la Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2013

Relació d’assistents:

1.    Isabel M. Aguiló Pons

2.    Antoni Aguiló Pons

3.    Sergio Alonso Oroza

4.    Antoni Amengual Colom

5.    M. Isabel Baltasar Quesada

6.    Jaume Carot Giner

7.    Santiago José Cavanillas Múgica

8.    Víctor Cerdà Martín

9.    Nicolau Dols Salas

10.   Maria Antònia Fornés Pallicer

11.   Josep Antoni Frau Coll

12.   Yolanda González Cid

13.   Llorenç Huguet Rotger

14.   Maria Juan Garau

15.   Catalina N. Juaneda Sampol

16.   Carlos Juiz García

17.   David Medina Martín

18.   Juan José Montaño Moreno

19.   Carlos Moreno Gómez

20.   Begoña Morey Aguirre

21.   Maria Josep Mulet Gutiérrez

22.   Margalida Payeras Llodrà

23.   Luis Fco. Piña Saiz

24.   Joan Ramon Pons Bibiloni

25.   David Pons Florit

26.   Bernat Prats Taberner

27.   Climent Ramis Noguera

28.   Santiago Ramon Canals

29.   Alejandro Rivas Ortiz

30.   Albert Sesé Abad

31.   Patrícia Trapero Llobera

32.   Maria Tugores Ques

33.   Josep Antoni Tur Marí

34.   Antoni Verd Noguera

35.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Ricardo Alberich Martí

2.     José Aurelio Castro Ocón

3.     Rafel Crespí Cladera

4.     Bartolomé Deyà Tortella

5.     Joan Jesús Fiol Arbós

6.     Lluís Garau Juaneda

7.     Jordi Llabrés Bordoy

8.     Joan Lluís Llinàs Bégon

9.     Joan Antoni Mesquida Cantallops

10.   Josep Lluís Oliver Torelló

11.   Maximino San Miguel Ruibal

12.   Joan Josep Fornós Astó

13.   Maurici Mus Amézquita