Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JUNY DE 2013

A les 10 hores del dia 25 de juny de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneixen sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Lluís Garau Juaneda, el doctor Miquel Bennàsar Veny, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Bartolomé Deyà Tortella i el senyor Luis Fco. Piña Saiz.

De forma prèvia el Rector dóna la benvinguda als professors que s’incorporen amb veu i vot al Consell de Govern com a representants del grup a), professors doctors amb vinculació permanent, Antoni Miralles Socias i Lluís Ballester Brage.

Així mateix, dóna la benvinguda als professors que passen a tenir vot com a representants dels directors de departament, doctors Joan J. Fiol Arbós i José A. Castro Ocón, i als professors que s’hi incorporen amb veu i sense vot, doctors Xavier Varona Gómez i Margalida Capellà Roig.

Finalment, també saluda les persones que de forma circumstancial assisteixen com a convidats al Consell de Govern.

El doctor Climent Ramis Noguera desitja al Rector i al nou equip de govern el millor en la tasca a desenvolupar durant aquests propers anys.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 30 d'abril de 2013.

Punt 2: Aprovació, si escau, de nomenament de professor emèrit

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que planteja la proposta de nomenament del doctor Rubén V. Rial Planas com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Biologia, i recorda que per al proper any acadèmic es plantejarà una modificació del reglament vigent per a la contractació de professors emèrits de la UIB, amb la participació dels departaments, la Junta de PDI i el Comitè d’Empresa.

El Rector sotmet a votació secreta la proposta, atès que afecta persones, que s’aprova per 31 vots a favor, 2 en contra i 4 en blanc (annex 3).

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la mecànica per donar cobertura a les places que s’han de treure a concurs.

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Dret Privat, Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Seguidament explica la modificació ordinària de plantilla, que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra, Dret Públic, Dret Privat, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Química. Així mateix, el vicerector constata una correcció a fer a la modificació proposada pel Departament d’Economia de l’Empresa.

El vicerector explica que com a resultat de la modificació de plantilla dels departaments de Dret Públic i Economia de l’Empresa, es possibilita la docència al nou grup ADE-Dret (doble titulació).

Així mateix, indica que s’agrairà la feina feta a totes les persones implicades.

Tot seguit s’obre un torn de paraules:

 1. Intervé la Dra. M. Josep Mulet, que demana si s’ha canviat la filosofia del «cost zero» per treure places, ja que a la proposta presentada no sempre és així. Pel principi de solidaritat, pot admetre aquestes excepcions, però demana que es tingui en compte en el futur a favor d’altres departaments.
 2. Intervé el Dr. Climent Ramis Noguera, que diu que està en desacord amb la filosofia de «desfuncionaritzar» la plantilla del PDI desdotant places de catedràtics i titulars d’universitat per promocionar contractats doctors, malgrat que entén que en la conjuntura actual no sigui possible la promoció cap a funcionaris. En tot cas, troba que es necessita fer una reflexió general.
 3. Intervé el Dr. Maximino San Miguel Ruibal, que també considera que s’ha de reflexionar sobre la filosofia de promoció a contractats doctors i si la interinitat proposada és el millor sistema. Demana si aquestes places de contractat doctor que es presenten per a la seva aprovació al Consell de Govern responen totes a situacions de necessitats. També entén que aquestes promocions suposen una discriminació respecte als investigadors Ramón y Cajal.
 4. Intervé el Dr. Nicolau Dols Salas per indicar que considera que hi ha poca informació en general de l’estat de la plantilla. Aquesta informació la considera necessària per valorar les necessitats de canvis estructurals.
 5. Intervé el Dr. Bernat Sureda Garcia, que assenyala que és necessari saber la càrrega que tenen els departaments. Considera que s’ha de racionalitzar la informació sobre les necessitats dels departaments.
 6. Intervé la Dra. Margalida Capellà Roig, que manifesta la necessitat d’estabilitzar la plantilla, i recorda als departaments que els professors contractats doctors interins no podran demanar sexennis i que això pot derivar en el fet que aquests contractats doctors interins passin de tenir una càrrega de 24 a 36 crèdits.
 7. Intervé el vicerector de Professorat per donar resposta a les intervencions anteriors:
  1. Respecte al cost zero de les promocions, indica que no es dóna en tres departaments, però això està justificat, ja que són tres dels quatre departaments implicats en la doble titulació ADE-Dret, que per conveni ha de tenir un finançament específic, per cobrir necessitats de docents que no pot assumir la Universitat.
  2. Quant a la incorporació de contractats doctors, considera que millora les plantilles dels departaments envers els associats, ja que malgrat que aquests moltes vegades fan una magnífica labor, no sempre ben reconeguda, amb la incorporació dels contractats doctors es guanya un professor que investigarà i que podrà participar en la gestió universitària, sens perjudici que es pugui estimular el pas de contractat doctor a titular d’universitat.
  3. Sobre la provisió com a interins, si escau, d’aquests contractats doctors que es duen a aprovació del Consell de Govern, suposaran una bona dotació de plantilla, pel que s’ha dit abans, proposta que té base legal, però sense intenció de perpetuar-la, ja que tot d’una que sigui possible les places es traurien a concurs públic per fer-les indefinides.
  4. Comenta que no es produeix cap discriminació respecte als Ramón y Cajal envers els ajudants doctors, ja que els primers «tenen assegurada» la promoció de la seva situació cap a contractat doctor (sens perjudici que això no els garanteixi res, ja que després el procés per optar a la plaça de contractat doctor es realitza mitjançant concurs públic), a diferència del que passa amb els ajudants doctors.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Compleció de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l’abast i el significat de la compleció de l’Acord normatiu de 17 de juny de 2005 per incloure-hi els criteris generals per a la contractació de professors contractats doctors interins, que són pràcticament els mateixos que els prevists per a la contractació de professors titulars d’universitat interins.

Tot seguit s’obre un torn de paraules en què intervenen:

 1. El Dr. Bernat Sureda Garcia, en relació amb el criteri 4, «si escau, el programa de l’assignatura: màxim 5 punts», i assenyala que s’hauria de suprimir la locució «si escau», ja que sempre convindria saber el programa que vol desenvolupar el candidat. Aquí comenta el vicerector que entén que més aviat no serà necessari, ja que el candidat generalment es podria limitar a copiar el programa de l’assignatura que ja es desenvolupa al departament en qüestió.
 2. El Dr. Maximino San Miguel Ruibal indica que es podrien valorar altres coses, com és la capacitat del candidat per atreure recursos humans o econòmics, i dubta que s’hagi de valorar l’expedient de la llicenciatura.
 3. El Dr. Nicolau Dols Salas considera que el «si escau» provocarà indefensió als candidats, ja que no sabran quan serà procedent presentar programa i quan no.

Aquí es planteja la modificació del «si escau» i exigir el programa només quan l’assignatura sigui de nova impartició.

 1. La Dra. Beatriz Morales Nin s’adhereix a la intervenció del Dr. San Miguel Ruibal.
 2. El Dr. Climent Ramis Noguera planteja la possibilitat d’exigir als candidats un projecte docent i un d’investigació.
 3. El vicerector de Professorat contesta les intervencions i recorda que per accedir a les places de professors contractats doctors els aspirants han d’estar acreditats per a les places pertinents, és a dir, que el seu currículum ja haurà passat per una valoració externa i que, efectivament, s’ha de fer una bona selecció, però els criteris han d’anar en consonància amb la plaça a la qual s’opta. Així mateix, indica que en relació amb el programa es podria exigir quan l’assignatura a impartir sigui nova, això és, en una fórmula idèntica a l’exigida a les places de professorat associat.
 4. El Dr. Bernat Sureda fa una reflexió sobre el procediment selectiu que tindrà lloc i diu que és probable que es presenti molta gent a les places, per tant, seria necessari que els experts fossin majoria a la comissió de contractació. Aquí la Dra.M. Josep Mulet Gutiérrez considera que això no ha de ser problema, ja que se suposa que els departaments nomenen com a membres de les comissions les persones més preparades per valorar les places.
 5.  El Dr. Albert Sesé Abad,després de comentar que alguns dels criteris proposats són molt difícils de valorar, exposa la necessitat de reflexionar sobre «el gap generacional» i la seva incidència en el disseny de la plantilla de cara al futur.
 6. La Dra.Isabel Maria Aguiló Pons recorda que només es tracta de la contractació de professorat interí, que per a la contractació de professors amb caràcter indefinit hi haurà d’haver un concurs.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb la modificació proposada (exigir el programa només quan l’assignatura sigui de nova impartició), que s’aprova amb una abstenció i la resta de vots favorables (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent per substitució reglamentària, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS i destaca les característiques de les places; d’altra banda, constata que s’hi ha de fer una petita correcció.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (61 crèdits europeus)

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que comenta en primer lloc que hi ha una errada al punt de la convocatòria pel que fa als crèdits del màster, el qual té 63 crèdits europeus en lloc de 61.

Fet aquest aclariment, explica el contingut i la tramitació dels títols següents (annex 7):

 • Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (63 crèdits europeus).
 • Especialista Universitari en Mediació de Conflictes Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (44 crèdits europeus).

El vicerector afegeix que aquests títols se sotmeten a l’aprovació del Consell de Govern només per un any i que les properes edicions que se’n faci resten condicionades a un canvi de denominació, o bé per la supressió de la referència a «civils i mercantils» o bé perquè en canviï el contingut, de tal manera que s’indiqui que el mediador pot assolir uns coneixements suficients per poder entendre el problema civil o mercantil en el qual ha d’intervenir.

Tot seguit intervé el doctor Federico F. Garau Sobrino per comentar que hi ha un esborrany de reial decret que regularà les competències que han d’assolir els que vulguin mitjançar en temes civils o mercantils; afegeix que s’hauria d’estar molt atent a la publicació d’aquest reial decret perquè podria ser que el títol que es presenta a aprovació no habilitàs per a mediador en conflictes civils i/o mercantils i els alumnes veiessin defraudades les seves expectatives.

El vicerector diu que es posarà molta atenció al que acaba de comentar el doctor Garau Sobrino i que la Comissió de Títols Propis del CEP farà un seguiment de la qüestió per la incidència que podria tenir en la impartició del títol.

El Rector sotmet a votació la proposta amb les condicions sobre els possibles canvis detallats, i s’aprova per unanimitat.

Punt 6 bis: Títols propis de grau

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau perquè expliqui el contingut de les propostes dels títols propis de grau que s’indiquen a continuació, atès que es varen tramitar quan ell era Rector per substitució reglamentària (annex 8):

 • Diploma Sènior de la UOM. Títol propi de grau de la UIB (30 crèdits europeus).
 • Diploma d’Especialització de la UOM en Cultura Popular. Present i Futur. Títol propi de grau de la UIB (8 crèdits europeus).
 • Diploma d’Especialització de la UOM en els Reptes i els Dilemes del Segle XXI. Títol propi de grau de la UIB (8 crèdits europeus).

El vicerector recorda que abans ja s’impartien aquests títols, a l’empara de la normativa anterior, i ara es presenten adaptats a la normativa vigent (Acord normatiu 10531/2013, del dia 15 de febrer –FOU núm. 379, de 15 de març).

A continuació, en relació amb el Diploma Sènior de la UOM (30 crèdits europeus), comenta que hi ha finançament extern específic per a aquest títol, que faria possible que el curs fos a cost zero. Atès que al dia d’avui no s’ha acreditat aquest finançament, el títol es presenta a aprovació de forma condicionada. Per tant, es demana l’aprovació del curs però amb la condició que s'acrediti d'on procediran els 10.000 euros pendents de justificar perquè el curs sigui a cost zero, justificació que no pot anar amb càrrec als diners destinats com a partida general a la UOM.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, amb la condició esmentada per al Diploma Sènior, i s’aproven amb el resultat següent: 38 vots a favor i una abstenció.

Punt 7: Proposta de denominació del nou edifici del Centre d’Estudis de Postgrau

El Rector explica el contingut de la proposta presentada per un grup de professors de la Universitat que figura a la documentació adjunta per posar el nom d’Antoni Maria Alcover Sureda al nou edifici del Centre d’Estudis de Postgrau, i que l’actual Consell de Direcció assumeix el que ja es va aprovar durant el mandat de la Rectora Montserrat Casas. Ara bé, el Rector també comenta que ha rebut una proposta del Departament de Física del dia 11 de juny perquè l’edifici s’anomeni Montserrat Casas Ametller (annex 9).

A continuació intervé el doctor Miquel Grimalt Gelabert, que exposa que el nom d’Antoni Maria Alcover Sureda, que va sorgir d’un grup de professors manacorins de diferents àmbits científics, és un nom adequat per al nou edifici de Postgrau, ja que es tracta d’una personalitat que permet integrar diferents sensibilitats intel·lectuals.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé per indicar que la proposta del Departament de Física perquè l’edifici s’anomeni Montserrat Casas Ametller no és deguda solament a la circumstància de la mort de la Dra. Casas, sinó també al fet que va ser la impulsora del Campus d’Excel·lència i va afavorir els estudis de Postgrau, la seva internacionalització i la docència d’alt nivell.

El Rector intervé per comentar que hi ha el costum de no posar el nom de persones mortes recentment als edificis, com va passar amb el Dr. Nadal Batle, que hauria pogut donar nom, per exemple, al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB. En qualsevol cas, el Rector retira aquest punt de l’ordre del dia perquè es pugui reflexionar sobre ambdues propostes.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

 1. Informació del Rector. El Rector informa dels temes següents:

a. Que va assistir a la reunió de la CRUE, on es va parlar:

i. De les beques. La CRUE va rebutjar la proposta del Ministeri de fixar en el 6,5 la nota mínima per obtenir la totalitat de la beca i la forma de calcular-la (en funció dels recursos, però també en funció de les disponibilitats pressupostàries). Afegeix que la CRUE va considerar que el sistema proposat pel Ministeri suposa una vulneració del principi d’igualtat en detriment dels que tenen menys recursos per poder accedir a la Universitat. També comenta que la CRUE va demanar la retirada del projecte, petició que va rebutjar el Ministeri, però que va decidir obrir un debat durant un període d’una setmana mitjançant la presentació d’esmenes via CRUE.

ii. Es va plantejar la possibilitat que es pogués incloure les universitats dins el nou pla de pagaments a proveïdors.

iii. La reforma de la LOU. Es va comentar que des del Govern central no veuen possible per raó de temps un canvi en profunditat de la llei, però sí que tindrien intenció de modificar-la almenys en els punts següents: a) sistema d’acreditació del professorat; b) mapa de titulacions: es tractaria de racionalitzar-lo; c) possibilitat d’avaluació de facultats i centres a fi d’anar cercant l’especialització.

iv. Propietat Intel·lectual. Es varen comentar les reclamacions de CEDRO per poder cobrar un cànon (5/9 euros per alumne i any) pel material digital que empren les universitats i les demandes que ja té interposades CEDRO contra algunes d’aquestes. Comenta que el rector de la UOC va alertar que després del cànon de CEDRO podrien venir cànons per vídeos i per a l’SGAE. Es va plantejar des de la CRUE una negociació conjunta per determinar el cànon entre CRUE i CEDRO.

b. De la reunió mantinguda, juntament amb el vicerector d’Investigació i Postgrau, amb el president del Govern balear.

i. Es va parlar del deute que té el Govern amb la UIB, i el Govern va dir que es faran esforços per eixugar-lo.

ii. Es va parlar de poder incorporar la UIB al pla de pagaments de proveïdors.

iii. Es va parlar de crear línies amb contracte programa a fi d’obtenir finançament supletori.

iv. Es va comentar que s’intentaria minimitzar la diferència que hi ha respecte a la mitjana nacional de la relació euro invertit / alumne.

c. De la reunió que va tenir amb el director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, Dr. Miquel J. Deyà Bauzà.

i. Va seguir la mateixa línia que el president del Govern balear.

ii. Es varen comentar diferents línies a desenvolupar per contracte programa: a) potenciar les seus de Menorca i d’Eivissa; b) apostar per Campus Extens; c) la tecnologia al món del turisme i a la sanitat.

iii. Es va comentar la possibilitat de recuperar les jubilacions anticipades. La idea és fer una simulació cap al futur de la plantilla per poder fer una planificació que ajudi a rejovenir-la.

 1. Informació del vicerector d’Investigació i Postgrau. El vicerector comenta que el Campus d’Excel·lència Internacional està sense finançament específic des de 2102, però que en tot cas és voluntat del Consell de Direcció mantenir-lo. S’intentarà potenciar-lo: a) donant-lo a conèixer més bé a la comunitat universitària; b) obrint-lo a grups que hi vulguin participar.
 1. Informació del vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

a. El vicerector comenta que en el proper Consell de Govern explicarà l’assignació d’espais del futur edifici de Postgrau.

b. Quant a la informació que ha sortit a la premsa, s’ha de comentar que, consultada l’empresa de control de plagues, no hi ha cap plaga de rates a la UIB.

 1. Informació de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica

a. Primer de tot, agraeix al Dr. Joan Stela Fiol i a l’exvicerectora d’Estudiants, Maria Juan Garau, la seva feina, que ha permès l’èxit de les proves de selectivitat.

b. Comenta que el 95,1% dels presentats han superat les proves de selectivitat.

c. Comenta que es varen lliurar els premis alsalumnes guanyadors de les olimpíades de Biologia, Dibuix Artístic, Economia, Física, Geografia, Història, Història de l’Art, Llengües i Cultura Clàssiques, Matemàtiques, i Química, i que un dels guanyadors del premis de física i de matemàtiques, el Sr. Felipe Cano, ha estat el que ha obtingut la millor nota de selectivitat.

 1. Informació del vicerector d’Economia i Infraestructures. El vicerector comenta que:

a. Els quatre mesos pendents (gener/abril) del complement d’excel·lència en investigació es pagaran al setembre.

b. La nòmina de juny es pagarà el 28 de juny, mentre que l’extraordinària es pagarà l’1 de juliol.

 1. El Dr. Ricardo Alberich Martí, arran de la informació del Rector sobre les reclamacions de CEDRO, comenta que és necessari reflexionar sobre la manera com publicam els nostres materials educatius. El Rector comenta que a la CRUE es té ben present la problemàtica i s’està estudiant.
 1. El Dr. Mateu Servera Barceló demana si és que el Govern no anava pagant el deute pendent amb la UIB. El Rector comenta que se n’anava pagant alguna quantitat, però que no es feia periòdicament. La idea és que hi hagi un acord i que el deute es vagi pagant de forma regular.
 1. El Dr. Maximino San Miguel Ruibal demana com es materialitzaran els diners que podrien anar destinats al Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) i altra informació complementària. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 10):

Categoria:ajudant doctor
Departament:Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement:Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent:

 • Gestió de projectes (grau d’Enginyeria Informàtica)
 • Processos i qualitat de software (grau d’Enginyeria Informàtica)
 • Gestió avançada de projectes (grau d’Enginyeria Informàtica)

Perfil com a investigador:Millora de processos de software (especialització en PIME). Gestió de serveis de TI. Integració de sistemes de gestió de qualitat en entorns TI. Gestió de projectes. Especialització en gestió de programes docents

Categoria:ajudant doctor
Departament:Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent:

 • Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
 • Ampliació d’Arquitectura de Computadors
 • Arquitectura de Computadors II
 • Web Semàntica

Perfil com a investigador:Rendiment d’arquitectura d’ordinadors i representació semàntica d’informació de rendiment. Mapatge d’ontologies i desambiguació dels seus elements

Categoria:professor visitant
Departament:Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent:Economia dels Recursos Humans
Perfil com a investigador:El propi de l’àrea

Categoria:ajudant doctor
Departament:Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil docent:Física Mèdica
Perfil com a investigador:Informació quàntica i radioactivitat ambiental

Categoria:ajudant doctor
Departament:Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent i com a investigador:El propi de l’àrea

Categoria:ajudant doctor
Departament:Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent i com a investigador:El propi de l’àrea

Abans de sotmetre a votació els tribunals que han de jutjar les places d’ajudant doctor, el vicerector demana que amb la votació s’entengui demanada l’autorització perquè pugui demanar aclarir qui serà el president i el secretari dels tribunals dels quals ha concretat la informació.

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha. 

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per assentiment la concessió de llicència per any sabàtic als professors que s’indiquen a continuació (annex 11):

 • Dr. Miquel Seguí Llinàs, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Ciències de la Terra, per al curs acadèmic 2013-14, a la Universitat Nacional del Sud (Argentina) i a la Universitat de Cuenca (Equador).
 • Dr. Antoni Martínez Taberner, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Ecologia del Departament de Biologia, per al període comprès entre el 17 de febrer i el 7 de juliol de 2014 i per al darrer quadrimestre de l’any acadèmic 2014-15 a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Dr. Miguel Ángel Miranda Chueca, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Zoologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 de setembre de 2013 i el 28 de febrer de 2014, a l'Arthropod-Borne Animal Diseases Research Unit (ABADRU) del Departament d'Agricultura dels Estats Units (EUA).

e) Altres

No n'hi ha.        

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació, sens perjudici que s’hagi retirat el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (ref. 2587), que es tractarà, si escau, en una propera sessió (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2587

Addenda

Institut d’Estudis Catalans

 

Addenda per a l’edició en línia dels reculls terminològics de diverses obres

2637

CV/P

Will Kill, SA

 

Utilització de la infraestructura dels Serveis Cientificotècnics per part de l’empresa

2682

CV/P

Can Palerm Centre de Formació, SL

 

La UIB cedeix una llicència d’ús del programa de gestió de biblioteques

2693

CV/P

Secretaria d’Estat de Seguretat

 

Realització de pràctiques formatives

2694

CV/P

Càritas Diocesana de Mallorca

 

Cessió d’espai a Càritas per a la col·locació d’un contenidor per a la recollida de roba

2695

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Doble titulació de Dret - Administració i Direcció d’Empreses

2696

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2012-13

2697

CV/P

Ministeri d’Economia i Competitivitat (Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva)

 

Avaluació cientificotècnica de tres instituts universitaris d’investigació de la UIB

2698

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Catorzena programació UOM a la Seu universitària d’Eivissa 2012-13

2701

AM

Universitat de Ningbo

Xina

Genèric

2702

CV/P

Universitat de Ningbo

Xina

Desenvolupar programes d’intercanvi d’alumnat

2705

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2013 al conv. (ref. 1275) signat el 31.03.2006

 

A continuació hi ha un seguit d’intervencions per discutir els termes d’alguns convenis:

a) En relació amb el conveni amb la Secretaria d’Estat de Seguretat (ref. 2693) intervé el doctor Nicolau Dols Salas, que recorda el procediment de tramitació dels convenis de cooperació educativa, entre altres observacions. Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el Rector.

b) En relació amb el conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (ref. 2695) per a la realització de la doble titulació de Dret - Administració i Direcció d’Empreses, intervé el doctor Sergio Alonso Oroza per demanar alguns aclariments. Li contesa el vicerector d’Investigació i Postgrau.

c) En relació amb el conveni amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat (Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ref. 2697), intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal per demanar de quins instituts es tracta. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau i assenyala que són l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3), Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i l’Institut de Recerca en Estudis Renaixentistes (IREM).

Finalment, se sotmet a votació la ratificació dels convenis restants, que queden ratificats per unanimitat, excepte el conveni amb la Secretaria d’Estat de Seguretat (ref. 2693), que es ratifica amb el vot en contra del doctor Nicolau Dols Salas, que fa constar la circumstància esmentada, en ús de la normativa sobre l’adopció d’acords dels òrgans col·legiats.

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 13):

 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per al finançament del Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut (ref. 2704).
 • Conveni específic per a defensa de tesis doctorals en règim de cotutela internacional entre la Universitat AbdelMalek Saadi de Tetuan i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2717).
 • Conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de les Illes Balears i l'École Normale Supérieure de Cachan (ref. 2720).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis tramitats pel CEP, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb el recent nomenament del director de l’estratègia de comunicació i promoció institucional de la UIB i demana, d’acord amb allò que disposa l’article 23.2 de l’Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears, la transcripció íntegra i literal a l’acta d’aquesta sessió de la intervenció següent:

 «Per la Resolució del Rectorat del dia 18 de juny de 2013 (número 10664) es nomena el senyor Antonio Fernández Coca director de l’estratègia de comunicació i promoció institucional en virtut de les funcions que l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears confereix al rector de la UIB. L’apartat esmentat legitima el rector per “Nomenar i remoure tots els altres òrgans unipersonals de la Universitat, així com qualsevol altre càrrec acadèmic, en els termes prevists en aquests Estatuts i en altra normativa universitària”. Vull fer dues preguntes sobre aquesta qüestió: (1) És conscient el rector de la UIB que l’article 8.4 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears assigna al Consell de Govern la competència de crear nous òrgans de govern (col·legiats i unipersonals)? i (2) És conscient el rector de la UIB que l’article 51 de l’Acord normatiu de la Universitat de les Illes Balears exigeix la inclusió d’informacions concretes sobre els òrgans a crear? En concret, i citant, “La resolució del Rectorat per la qual es crea un òrgan unipersonal per designació ha d’incloure almenys els punts següents:

»a) Denominació de l’òrgan.
»b) Integració en l’estructura de la UIB.
»c) Funcions.
»d) Requisits per ocupar el càrrec.
»e) Retribució complementària, si escau, que pot ser només dinerària, només una exempció de l’activitat docent, o ambdues.
»f) Informe o autorització, si escau, de compatibilitat per ocupar el càrrec.»

Li respon el Rector.

2. El doctor Climent Ramis Noguera demana si se sap si sortirà la convocatòria del programa del Pla nacional d’Investigació. El vicerector d’Investigació i Postgrau comenta que no hi ha informació en aquest sentit. La doctora Isabel Maria Aguiló Pons intervé per comentar que es diu que si la convocatòria no sortís divendres, ja no sortiria.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JUNY DE 2013

Relació d’assistents:

 1. Isabel Maria Aguiló Pons
 2. Antoni Aguiló Pons
 3. Sergio Alonso Oroza
 4. Antoni Amengual Colom
 5. Lluís Ballester Brage
 6. M. Isabel Baltasar Quesada
 7. Jaume Carot Giner
 8. José Aurelio Castro Ocón
 9. Santiago José Cavanillas Múgica
 10. Joan Ernest de Pedro Gómez
 11. Nicolau Dols Salas
 12. Josep Lluís Ferrer Gomila
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Joan Jesús Fiol Arbós
 15. M. Antònia Fornés Pallicer
 16. M. Dolors Forteza Forteza
 17. Josep Antoni Frau Coll
 18. Federico F. Garau Sobrino
 19. Yolanda González Cid
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Carlos Moreno Gómez
 23. M. Josep Mulet Gutiérrez
 24. Joan Ramon Pons Bibiloni
 25. David Pons Florit
 26. Bernat Prats Taberner
 27. Climent Ramis Noguera
 28. Antoni Roig Muntaner
 29. Albert Sesé Abad
 30. Bernat Sureda Garcia
 31. Jaume Sureda Negre
 32. Maria Tugores Ques
 33. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves
 34. Antoni Verd Noguera
 35. Jordi Pericàs Beltran
 36. Magdalena Catrain González
 37. Mateu Servera Barceló
 38. Llorenç Huguet Rotger
 39. Pedro Grimalt Servera  

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 25 DE JUNY DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Miquel Grimalt Gelabert
 3. Joan Lluís Llinàs Bégon
 4. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 5. Beatriz Morales Nin
 6. Josep L. Oliver Torelló
 7. Maximino San Miguel Ruibal
 8. Margalida Capellà Roig
 9. Maurici Mus Amézquita
 10. Xavier Varona Gómez