Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2013

A les 11 hores del dia 5 de novembre de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Federico Garau Sobrino, el doctor Antoni Amengual Colom i la doctora Yolanda González Cid.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Bartolomé Deyà Tortella i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al representant dels estudiants, senyor Nicolau Fuster de España, que substitueix la senyora Laura Costa Forteza.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 4).

Tot seguit intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per demanar aclariments sobre la dotació de places corresponents a programes especials (I3) i la seva càrrega docent, i exposa que si no seria adient, una vegada que la UIB assumeixi el cost d’aquestes places, que aquests professors tinguessin la mateixa càrrega docent que els altres. Li contesta el vicerector de Professorat, que comenta que no té cap inconvenient a obrir un debat sobre la càrrega docent d’aquestes places.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 3: Aprovació del canvi de nom de Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat per Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica que el Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat, regulat d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 30 de gener de 2013, i que l’ANECA en el procediment de verificació ha proposat modificar-ne la denominació, que passa a ser Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.

El doctor Juan José Montaño Moreno intervé en relació amb la documentació tramesa en aquest punt i el següent i assenyala que s’hi haurien d’incloure els annexos als quals es fa referència. En conseqüència, considera que en el futur seria recomanable, amb caràcter general, poder tenir accés a la documentació esmentada. Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el Rector.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica les característiques de la proposta del Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, en què participen la Universitat Autònoma de Madrid –universitat coordinadora–, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Cantàbria, la Universitat d'Extremadura, la Universitat de Múrcia, la Universitat d'Oviedo, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de Valladolid, la Universitat de Vigo, la Universitat del País Basc, la Universitat de València i la Universitat de les Illes Balears.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Se sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, del Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de grau de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica la proposta del Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de grau de la UIB (8 crèdits europeus), tramitat de conformitat amb les previsions de l'Acord normatiu 10531/2013, de 15 de febrer. Així mateix, indica que si algun membre del Consell de Govern vol demanar aclariments complementaris, el director i la codirectora del títol els hi poden facilitar.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 6: Modificació, si escau, del Diploma Sènior de la UOM

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica les circumstàncies de la proposta de modificació de la direcció del Diploma Sènior de la UOM, títol propi de grau de la UIB (30 crèdits europeus), arran del canvi de responsable de la UOM, i el fet que la direcció del títol sempre ha recaigut en la mateixa persona que té aquesta responsabilitat. Així mateix informa que la comissió assessora dels títols propis de grau va aprovar la proposta de substitució de l’actual directora del Diploma, doctora M. del Carme Orte Socias, per la directora de la Universitat Oberta, doctora Joana Maria Seguí Pons, motiu pel qual s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau (annex 8).

El doctor Bernat Sureda Garcia comenta que aquesta modificació és fruit d’un acord amb les persones implicades. El Rector indica que s’han realitzat tres reunions prèvies amb la doctora Orte Socias.

El doctor Lluís Ballester Brage recorda que en un Consell de Govern anterior va manifestar la seva discrepància amb el canvi en la direcció d'activitats acadèmiques, en el sentit que qui les ha de dirigir ha de ser un especialista en la matèria. No es tracta de gestionar un servei, sinó de garantir la qualitat acadèmica d'un curs important. El Rector també recorda que ja li va manifestar que no entenia per què s’havien de patrimonialitzar els càrrecs. En qualsevol cas, el Rector comenta que es va parlar de fer una comissió assessora.

El doctor Nicolau Dols Salas considera que no ha de coincidir necessàriament la gestió amb la tutela acadèmica, per tant, és del mateix parer que el doctor Ballester Brage.

Se sotmet a votació la proposta de modificació del Diploma Sènior de la UOM, que s’aprova per unanimitat.

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i el significat de la proposta de modificació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions i la necessitat d’adaptar-la a necessitats que la demanda de la societat ha fet patents, i en aquest sentit es proposa introduir unes regles especials de durada i horari de les pràctiques, davant circumstàncies excepcionals, diferents del que està previst amb caràcter general: en qualsevol cas, no es podran superar les 950 hores de durada anual, així com les 8 hores diàries.

El doctor Andreu Sansó Rosselló agraeix la iniciativa, que resoldrà diversos problemes que s’havien plantejat amb certes pràctiques dels alumnes que reben ensenyaments a la Facultat d’Economia i Empresa.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la creació del Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP)

 El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el significat de la proposta del creació del Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP), que té com a finalitat millorar la formació clínica dels estudiants i oferir llocs on puguin desenvolupar les seves pràctiques, com també oferir un servei assistencial a la comunitat universitària i a tota la societat en general, de manera que es creïn vincles entre la investigació bàsica i aplicada en ciències de la salut. L’objectiu d’aquests serveis, per tant, és la transferència del coneixement.

Finalment assenyala que aquest nou servei dependrà del vicerector d’Innovació i Transferència, sens perjudici de les competències d’altres vicerectors.

El doctor Bernat Sureda Garcia planteja els dubtes que suscita la creació del Servei i el perill de la seva generalització. Així mateix, considera que les competències no es defineixen de forma adequada. Finalment indica la conveniència d’establir un marc més general que pugui donar cobertura a la proposta presentada. Li contesta el vicerector d’Innovació i Transferència per aclarir els dubtes plantejats.

El doctor Nicolau Dols Salas incideix en l’apartat de competències i fa una reflexió sobre el tema de la possible incidència amb les competències de professionals i, finalment, sobre les seves relacions amb el Servei de Prevenció. Li contesten el vicerector d’Innovació i Transferència i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Albert Sesé Abad dóna suport a la creació del Servei. No obstant això, manifesta la seva sorpresa, atès que és membre del Departament de Psicologia i degà de la Facultat de Psicologia, ja que fins a la convocatòria de la sessió del Consell de Govern desconeixia la proposta de crear-lo.

El doctor Juan José Montaño Moreno, director del Departament de Psicologia, diu que considera que la proposta és bona i necessària, ja que incideix en la formació acadèmica dels estudiants. Tot això, sens perjudici de la necessitat de concretar-ne determinats aspectes.

El Rector, arran de les darreres intervencions, mostra, al seu torn, la seva sorpresa i assenyala que la proposta sorgeix del subdirector del Departament de Psicologia.

El doctor Albert Sesé Abad fa una reflexió final en relació amb la forma de presentar la proposta.

El Rector planteja ajornar l’aprovació de la proposta de creació del Servei fins a una propera sessió, si es considera oportú, i deixa obert el debat suscitat.

El doctor Nicolau Dols Salas recorda que s’han de definir les competències del Servei i afegeix que s’absté a la votació, ja que considera convenient també l’aportació d’una memòria econòmica justificativa de la creació del servei.

El doctor Climent Ramis Noguera fa referència a la rúbrica de l’article 4 i comenta que també es podria dir en aquest article que el Servei es pot finançar amb el que s’ingressi amb la seva tasca.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre la creació del servei.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta, amb el benentès que se’n perfilaran determinats aspectes amb el departament implicat, fonamentalment les competències, sens perjudici de la ratificació del Consell de Govern.

Sotmesa a votació en els termes indicats, la proposta s’aprova amb dues abstencions i amb el vot favorable de la resta dels membres presents del Consell de Govern (annex 10).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA) i Punt 10: Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) 

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de les propostes següents:

a) Creació del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes Balears, que té la finalitat de donar suport als investigadors i docents en la seva tasca científica i docent que impliqui experimentació amb animals de laboratori i de desenvolupar la seva missió procurant la correcta realització de la investigació amb animals i vetllar perquè els animals siguin protegits en cada investigació en què participin, com marquen la Declaració de Basilea i la normativa en vigor que regula la protecció dels animals utilitzats en experimentació (annex 11).

b) Creació del Comitè Ètic de Recerca (CER), que neix amb la finalitat de donar suport als investigadors la tasca científica dels quals impliqui investigació amb dades procedents d'éssers humans amb l’objectiu prioritari de garantir que els dissenys experimentals emprats pels investigadors compleixin la legislació vigent. En tot cas, les investigacions que impliquin els éssers humans han de complir els principis ètics de respecte a la dignitat humana, confidencialitat, no discriminació i proporcionalitat entre els riscs i els beneficis esperats i, si escau, han de disposar del consentiment a partir d'un informe i per escrit de les persones implicades o dels seus representants legals (annex 12).

Finalment assenyala que amb l’aprovació d’aquestes dues normatives queden derogats l’Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat (FOU núm. 194, de 21 de setembre), els acords normatius 7289/2005, de 26 de juliol (FOU núm. 254, de 29 de juliol), i 7545/2006, de 3 de maig (FOU núm. 266, de 26 de maig), de modificació de l’Acord normatiu 5453/2001, i la Correcció d’errors del mateix Acord normatiu 5453/2001 (FOU núm. 195, de 19 d’octubre).

Tot seguit el vicerector d’Investigació i Postgrau fa una precisió a l’Acord normatiu del CER, que implica la correcció de dos detalls:

a) A l’exposició de motius, darrer paràgraf, la referència al «Reial decret 561/1993 s’ha de substituir per: «Reial decret 223/2004», ja esmentat al primer paràgraf de l’exposició de motius.

b) A l’article 2 (Composició), apartat 1.a), allà on diu: «El vicerector de qui depengui aquest comitè», ha de dir: «El vicerector amb competències en matèria d’investigació».

A continuació s’obre un debat en què intervenen diversos professors: el doctor Joan E. de Pedro Gómez assenyala que la proposta de creació del CER presenta tres aspectes a considerar:

1. L’article 1 de la proposta del CER suposa l’exclusió de determinades actuacions.

2. En relació amb la composició, planteja la qüestió d’una possible contradicció que hi hagi un professor amb vinculació permanent a la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement vinculades a les ciències de la salut i un professor amb vinculació permanent a la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement de ciències socials o de psicologia, ja que normalment s’inclou aquesta darrera àrea en les ciències de la salut.

3. Sobre la temporalització d’aprovació i elecció de membres del comitè, la qual cosa a la mateixa sessió suposa una limitació a la possibilitat que es puguin presentar candidats.

Li contesta el Secretari General.

El doctor Josep Tur Marí mostra la seva satisfacció per la proposta però discrepa de l’apreciació sobre la limitació abans indicada sobre l’article 1 i qüestiona la composició proposada i en demana la modificació per tal d'ajustar-la a la realitat de la UIB.

. També fa una reflexió sobre la composició establerta a l’article 2.

El doctor Lluís Ballester Brage considera que s’hauria de garantir que un representant dels estudis i recerques educatives formi part del Comitè, com a membre de ple dret. La importància a la UIB d'aquests estudis, el nombre de grups de recerca reconeguts i la seva productivitat, així com la seva composició o semblants comitès a altres universitats són arguments suficients per justificar aquesta garantia.

El doctor Felicià Grases Freixedas s’adhereix a la intervenció del doctor Josep Tur Marí.

El Rector contesta les intervencions fetes i fa la proposta següent:

1. Retirar la proposta de creació del Comitè Ètic de Recerca (CER), pendent d’incloure-hi les observacions realitzades fruit del debat, i consegüentment, la Comissió de Bioètica continua en funcionament, ja que té assumides les competències que ara assumia el CER.

2. Sotmetre a votació la proposta de creació de Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA), amb l’adaptació necessària de la disposició derogatòria pels motius esmentats.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat, sens perjudici d’ajustar la disposició derogatòria a la circumstància de l’ajornament a l’aprovació de la creació del CER.

Punt 11: Elecció dels membres del Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

            El Rector pren la paraula per indicar que un cop aprovat el Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA) s’ha de procedir, d’acord amb l’article 5 de l’Acord de creació, a elegir-ne els membres, i avança una proposta dels integrants perquè el Consell de Govern la consideri. Els membres proposats són:

President:

   Sebastià Albertí Serrano, director del Serveis Cientificotècnics de la UIB i catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.

Vocals:

   Susana Esteban Valdés, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia.
   Antoni Gamundí Gamundí, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia i responsable de benestar animal del quiròfan experimental de l'Hospital Son Llàtzer.
   Eva Margalida Contestí Seguí, veterinària de la Conselleria de Salut.
   Carlos Rico Bocco, investigador contractat de la Fundació d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (FISIB).

Secretària:

   M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l'estabulari de la UIB. 

Així mateix, el Rector dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, que recorda que, de conformitat amb la normativa aprovada, els membres han de ser habilitats per l’organisme competent. A més, està a punt de sortir la pròxima convocatòria nacional de projectes de recerca.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 12: Elecció dels membres del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Rector pren la paraula per indicar que atès que s’ha retirat de l’ordre del dia la creació del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER), aquest punt també s’ha de retirar.

Punt 13: Elecció d'un membre de la Comissió Econòmica

El Rector explica que d’acord amb l'article 152 dels Estatuts de la UIB, s'ha d'elegir un representant del PDI, triat per i entre els representants del sector del PDI al Consell de Govern, per substituir la doctora Margalida Payeras Llodrà.

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152 dels Estatuts, es designa el doctor Climent Ramis Noguera per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels professors (annex 13).

Punt 14: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2014)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2014 i indica que s’han presentat divuit sol·licituds i s’han concedit les tretze que es presenten.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 14).

Punt 15: Complements retributius dels professors de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2013-14 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 15).

Punt 16: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica que hi ha 4 professors del Departament de Dret Públic que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2013-14 (annex 16).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 17: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) De les retallades en la dotació econòmica de les beques del programa ERASMUS, publicades al BOE del dia 29 d’octubre. A continuació, el Rector recorda el triple finançament que poden rebre aquest tipus de beques: Unió Europea, estatal i comunitat autònoma. També recorda que actualment la nostra comunitat autònoma no ofereix el finançament esmentat, sens perjudici que hi hagi ajuntaments que n’ofereixin. Finalment, indica que la nostra universitat concedeix 350 euros per estudiant, que implica una ampliació de la dotació en cent euros respecte als anys anteriors.

A continuació el Rector convida la senyora Magdalena Lladó Lladó, del Servei de Relacions Internacionals, a oferir dades sobre el present curs acadèmic en relació amb els 162 alumnes de la UIB que participen en el programa ERASMUS, dels quals n’hi ha vint-i-nou que corresponen al segon quadrimestre.

Intervé el senyor Juan Ramon Pons Bibiloni, que fa una reflexió sobre la forma d’actuació del Ministeri.

El Rector assumeix la reflexió i indica que la UIB no abandonarà cap estudiant.

El doctor Joan E. de Pedro Gómez demana un comunicat al Consell de Govern en el sentit que doni suport al manteniment de la norma en les mateixes condicions en què els alumnes iniciaren l’ERASMUS. El Rector assumeix la proposta, però recorda que la SICUE-CRUE s’ha de pronunciar sobre la qüestió. De tot el que s’ha dit, es conclou que es rebutja la decisió del Ministeri d’Educació de modificar els requisits d’accés a l’aportació complementària del Govern a les beques ERASMUS i demana que es mantingui la mateixa dotació que s’hi va destinar l’any passat, de la qual cosa es farà la publicitat adient.

b) De les negociacions amb la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb les partides nominativa corrent i d’inversions perquè no s’apliquin noves retallades, tenint en compte que no es cobreixen les despeses del capítol I, per una banda, i, per l’altra, quant a la partida d’inversions, es negocia la quantitat de 250.000 a 300.000 euros. Així mateix manifesta l’agraïment al director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement en la negociació amb el director general de Pressuposts respecte als recursos amb què comptarà la UIB per a l’elaboració del Pressupost. Completa la informació el vicerector d’Economia i Infraestructures.

c) Sobre la modificació de la LOU. El Rector explica que a la reunió que varen tenir els rectors amb el Ministre d’Educació, Cultura i Esports es va comentar que no hi hauria una nova llei d’universitats, però sí que hi havia especial interès a modificar certs aspectes de l’actual LOU: accés a la condició de professor universitari, organització departamental i racionalització de les titulacions.

Així mateix, sobre aquesta reunió, el Rector comenta les conclusions de l’informe del Ministeri de Justícia, encarregat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports: 1) que potenciar el professor laboral sobre el professor funcionari no afecta l’autonomia universitària; 2) que refondre el Consell Social amb el Consell de Govern no afectaria la autonomia universitària.

d) Que la CRUE es va sumar a la carta d’investigadors a favor de la ciència.

e) De la petició del conseller de Salut per a la implantació dels estudis de Medicina, del cost i de la situació del pla d’estudis.

Així mateix recorda l’encàrrec del Parlament de les Illes Balears realitzat en el seu moment. És a dir, considera que simplement hi ha una intenció del Govern de les Illes Balears de recollir informació per valorar la implantació d’aquests estudis.

El vicerector d’Investigació i Postgrau informa del viatge realitzat a l’Equador arran de la incidència de la reforma educativa universitària, amb les exigències al professorat d’aquell país d’assolir el doctorat.

Així mateix informa del programa Prometeo del Govern de l’Equador per atreure talent, així com del promogut per les mateixes universitats.

Punt 18: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 17):

Categoria: ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Llatina
Perfil docent: Lingüística llatina: llatí clàssic i vulgar
Perfil com a investigador: Lingüística llatina: anàlisi conversacional i pragmàtica        

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: Instal·lacions
Perfil com a investigador
: Computació probabilística i reconeixement de patrons

b) Vènies docents

La vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Professorat presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals i de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 18).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2013-14, com s’indica a continuació (s’inclou documentació com a annex 19):

Col·laboradors honorífics del Departament de Biologia

   Senyor Manuel Torres Canalejo
   Senyor David López Jiménez
   Senyor Jesús Fernando Torres Peraza

Col·laboradors honorífics del Departament de Dret Privat

   Senyor Joan Buades Feliu
   Senyora Catalina Asela Munar Fons
   Senyor Rafael March Alcover
   Senyora Francisca Rosselló Rubert
   Senyora Eugenia Garcías de España
   Senyor Josep Antoni Carbonell Crespí

Col·laboradors honorífics del Departament de Dret Públic

   Senyor Andreu Rigo Sureda
   Senyor Jaume Munar Fullana
   Senyor Lluís Isern Estela
   Senyor Francesc Antoni Vaquer Ferrer
   Senyor Eduardo Calderón Susín

Col·laborador honorífic del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

   Senyor Gabriel Sampol Fullana

Col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada

   Senyor Esteve Bardolet Jané

Col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

   Senyora Gloria Gallego Caminero

Col·laborador honorífic del Departament de Psicologia

   Senyor Lluís Barceló Coblijn

Col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

   Senyor Ángel Vázquez Alonso

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 19: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2711

AM

Creu Roja

 

Projectes i experiències en matèries d’interès comú

2712

CV/P

Creu Roja

 

Cessió de terreny perquè la Creu Roja hi pugui implantar horts urbans

2736

CV/P

Fundació Universia

 

Préstec de productes a través del Banc de Productes de Suport de la Fundació

2755

Addenda

Institut Camões

 

Addenda al cv. ref. 2650, per a la modificació dels compromisos financers

2760

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA

 

Manteniment Càtedra Sampol d’Eficiència i Gestió Energètica, curs 2013-14

2762

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Renovació cv. 1851, per a formalitzar l’associació del Grup d’Evolució i Cognició

2763

AM

Universitat Lucian Blaga de Sibiu

Romania

Genèric

2764

AM

Universitat Casa Grande

Equador

Genèric

2769

AM

Fundació Universitat de l’Amazones

Brasil

Genèric

2770

AM

OceanDrivers, SL

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts de R+D+I

2774

CV/P

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca

 

Impartició del curs per a l’adaptació del títol de grau d’Edificació

2775

CV/P

Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears

 

Impartir el curs d’adaptació del grau d’Infermeria

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut del conveni que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detalla a continuació (annex 21):

– Acord de col·laboració entre la Universitat Federal de Pernambuco (Brasil) i la Universitat de les Illes Balears per a la direcció i la concessió conjuntes d'un títol de doctor (ref. 2754).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 20: Precs i preguntes

La doctora Isabel M. Aguiló Pons demana sobre els resultats de la vaga del proppassat dia 24 d’octubre.

El vicerector de Professorat facilita els resultats i constata que hi ha un 12,50% pendent d’aclarir-ne la posició, i diu que considera que s’ha d’actuar amb cautela.

El doctor Rafel Crespí Cladera comenta el comportament d’incivisme en la situació del trànsit al campus. Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

També interven el doctor Andreu Sansó Rosselló i el doctor Climent Ramis Noguera.

El doctor Joan E. de Pedro Gómez també demana sobre els resultats de la vaga i proposa que els directors i degans puguin realitzar el control del personal.

El senyor Carlos Moreno Gómez demana sobre els mecanismes de control de la vaga.    El doctor Lluís Ballester considera que no només s'ha d'informar del professorat que declara que fa vaga, sinó també sobre la reducció de l'activitat acadèmica. Els contesta el vicerector de Professorat i indica que no hi ha cap problema a traslladar la proposta del doctor Joan E. de Pedro Gómez als òrgans implicats.

El senyor Juan Ramon Pons Bibiloni demana al president del Consell Social, senyor Antoni Verd Noguera, sobre la intervenció que va fer en el programa d’IB3 sobre el TIL. El senyor Antoni Verd Noguera li contesta que aquest punt és per fer preguntes a la presidència de l'òrgan, no als vocals; no obstant això, no té inconvenient a contestar-li.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

 CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2013

Relació d’assistents:

1.       Isabel Aguiló Pons

2.       Antoni Aguiló Pons

3.       Sergio Alonso Oroza

4.       Antònia Fullana Puigserver

5.       Lluís Ballester Brage

6.       M. Isabel Baltasar Quesada

7.       Miquel Bennàsar Veny

8.       Jaume Carot Giner

9.       José Aurelio Castro Ocón

10.    Santiago José Cavanillas Múgica

11.    Joan E. de Pedro Gómez

12.    Nicolau Dols Salas

13.    Josep Lluís Ferrer Gomila

14.    Joan Jesús Fiol Arbós

15.    M. Antònia Fornés Pallicer

16.    M. Dolors Forteza Forteza

17.    Josep Antoni Frau Coll

18.    Jordi Llabrés Bordoy

19.    Antoni Miralles Socias

20.    Carlos Moreno Gómez

21.    M. Josep Mulet Gutiérrez

22.    Margalida Payeras Llodrà

23.    Luis Fco. Piña Saiz

24.    Juan Ramon Pons Bibiloni

25.    David Pons Florit

26.    Bernat Prats Taberner

27.    Climent Ramis Noguera

28.    Alejandro Rivas Ortiz

29.    Albert Sesé Abad

30.    Bernat Sureda Garcia

31.    Jaume Sureda Negre

32.    Maria Tugores Ques

33.    Josep Antoni Tur Marí

34.    Antoni Verd Noguera

35.    M. del Carme Vila Ribas

36.    Llorenç Huguet Rotger

37.    Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Rafel Crespí Cladera

2.       Lluis Garau Juaneda

3.       Felicià Grases Freixedas

4.       Miquel Grimalt Gelabert

5.       Joan Lluís Llinàs Bégon

6.       Joan Antoni Mesquida Cantallops

7.       Juan José Montaño Moreno

8.       Josep L. Oliver Torelló

9.       Andreu Sansó Roselló

10.    Josep Servera Baño

11.    Xavier Varona Gómez