Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2013

A les 10 hores del dia 24 de juliol de 2013, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves, el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Santiago Cavanillas Múgica, el doctor Pere M. Deyà Serra i el senyor Bernat Prats Taberner.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juny de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia. Així mateix, el vicerector fa una reflexió en relació amb la proposta que afecta aquest darrer departament: l’àrea de coneixement podria no ser definitiva encara. En conseqüència, demana al Consell de Govern autorització perquè el Consell de Direcció la pugui definir, a proposta del Departament implicat (annex 3).

A continuació, el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens de la Universitat, que afecta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (annex 3).

El Rector sotmet a votació les dues propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 3: Adhesió, si escau, a la Fundació Triptolemos

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica la naturalesa de la Fundació Triptolemos, d’innovació en l’àmbit agroalimentari.

A continuació, explica la motivació de l’adhesió i indica que la Fundació la presideix el senyor Federico Mayor Zaragoza; d’altra banda, exposa la tipologia dels tres tipus de patrons.

Finalment, justifica que hi participi la nostra universitat.

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Proposta de denominació del nou edifici del Centre d’Estudis de Postgrau

El Rector recorda que a la darrera sessió aquest punt es va ajornar, atesa la proposta de nom realitzada pel Departament de Física. A continuació indica que avui es planteja la proposta de denominació que va aprovar el Consell de Direcció del dia 23 d’abril de 2013: posar el nom «Antoni Maria Alcover i Sureda» a l'edifici destinat a ser seu del Centre d’Estudis de Postgrau.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Elecció d’un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

El Rector explica que el doctor Víctor Cerdà Martín ha presentat la renúncia a formar part del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, atès que ha deixat el càrrec de vicerector de Política Científica i Innovació d’aquesta universitat.

El Rector proposa la designació del vicerector d'Innovació i Transferència, doctor Jordi Llabrés Bordoy, en substitució de l’exvicerector doctor Cerdà Martín, com a representant de la UIB al Patronat, de conformitat amb les previsions de l’article 11.2.c) dels Estatuts de la Fundació, sens perjudici que algun altre membre del Consell de Govern s’hi vulgui presentar (annex 6). Atès que no hi ha cap altre candidat, el Consell de Govern designa el senyor Jordi Llabrés Bordoy com a nou patró de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d’administració i serveis de la UIB

El Rector dóna la paraula a la Gerent, la qual, en primer lloc, explica la motivació de la presentació a aprovació d’aquest nou acord normatiu pel qual s’aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del PAS de la UIB: indica que aquest nou acord és conseqüència de l’aparició de nova normativa, tant estatal (Estatut bàsic de l’empleat públic i Reial decret 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat) com autonòmica (Llei de la Funció Pública de la CAIB i Decret llei 5/2012, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques), reguladora de les matèries indicades, així com de la necessitat d'incorporar a la norma diverses instruccions que s'havien anat dictant per l’aplicació de la normativa esmentada en el nostre àmbit.

Finalment, la Gerent explica de forma detallada els aspectes nous més destacats: diversos aspectes de la jornada (flexibilitat horària, compensació horària, jornada partida, hores de formació, hores extraordinàries...), vacances, dies d’assumptes particulars i calendari laboral, així com la seva incidència en les disposicions transitòries. Finalment indica que el nou acord es pot considerar com un text refós de la normativa anterior.

A continuació intervé el senyor Josep Antoni Frau Coll, a instàncies del Rector, per explicar les circumstàncies de la negociació que s’ha dut a terme amb els representants del personal implicat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d’administració i serveis de la UIB (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova la normativa d’alumnat col·laborador de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i el significat de la nova normativa d’alumnes col·laboradors (annex 8) i constata una errada a l’article 5.1. La redacció correcta seria la següent: «h) Si les tasques impliquen que l’alumne pugui tenir accés a dades de caràcter personal o confidencial. i) Si les tasques impliquen algun tipus de risc per a la salut de l’alumne.» Així mateix, la vicerectora explica la motivació de la normativa presentada (el contingut de l’article 121.2 dels Estatuts de la Universitat) i n’indica l’abast i el significat. Finalment, constata les novetats més destacades: introducció d’un nou tipus d’alumne col·laborador (tipus C), forma de compensació nova de l’activitat desenvolupada per l’alumne...

A continuació s’obre un torn de paraules en el qual intervenen:

a) El doctor Josep Lluís Oliver Torelló, que considera que hauria estat necessària una darrera reunió de la vicerectora amb els degans per tancar determinades qüestions. Així mateix, fa observacions als articles 7.3 (incorpora tipus B), 10, 14.5 (necessitat d’incorporar com a obligació de l’alumne la confidencialitat de dades) i 16 (ampliar la incompatibilitat establerta als tres tipus).
b) El doctor Nicolau Dols Salas, que diu que considera que a la normativa presentada hi ha excessius aspectes no tancats, que es deixen oberts a la decisió que pugui adoptar el Consell de Direcció (per exemple, les previsions de l’article 2.3 i de l’article 13.1). Finalment, posa un èmfasi especial en la necessitat que s'estableixin, de forma prèvia, els criteris per a la distribució dels crèdits entre els diversos centres.
c) El doctor Joan de Pedro Gómez, que diu que considera que la tramitació ha estat excessivament ràpida, en vista de la convocatòria a realitzar per al proper curs, amb les conseqüències que se’n deriven. També incideix, com en la intervenció anterior, en el tema dels criteris.
d) El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni, que s’adhereix a les intervencions dels doctors Josep Lluís Oliver Torelló i Nicolau Dols Salas.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat contesta de forma detallada a les distintes intervencions. En primer lloc, de forma prèvia, assenyala que l’any passat es va dur a aprovació una modificació de la normativa que avui es discuteix, que és la base de la que ara es presenta. En segon lloc, recorda que es presenta a aprovació el contingut de la norma i no els criteris. En qualsevol cas, indica el possible criteri de repartiment per dur a terme la distribució: 50% experimentalitat i 50% alumnes amb més de 60 crèdits. Finalment, indica que està oberta a qualsevol millora tècnica que es consideri convenient introduir al text presentat.

El doctor Nicolau Dols Salas es reafirma en la seva intervenció i el doctor Climent Ramis Noguera fa una reflexió sobre la normativa presentada i la seva aplicació el proper curs. El Rector contesta a les intervencions realitzades i indica que no hi ha cap problema a substituir el Consell de Direcció per la Comissió Acadèmica, o l’òrgan corresponent del CEP, si escau (màster), per exemple.

El doctor Joan de Pedro Gómez indica que, no obstant això, la normativa que es discuteix suposa una millora respecte a la que ara és vigent, i és un avanç. El doctor Bartolomé Deyà Tortella agraeix la millora que suposa. El doctor Mateu Servera Barceló demana aclariments. La doctora Yolanda González Cid recorda que a la Comissió Acadèmica s’hi integra el director del CEP.

El Secretari General indica les modificacions introduïdes a la proposta presentada, que s’hi incorporen i que seran sotmeses a votació: errada de l’article 5.1.h) i i), article 7.3 (incorpora tipus B), article 14.5 (necessitat d’incorporar com a obligació de l’alumne la confidencialitat de dades), article 16 (ampliar la incompatibilitat establerta als tres tipus d’alumnes) i, finalment, substituir en els temes acadèmics el Consell de Direcció per la Comissió Acadèmica.

El Rector sotmet a votació la proposta de normativa presentada, amb les modificacions indicades, i s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica la motivació de la modificació que es proposa (annex 9): la nova modalitat de compensació de l’alumne col·laborador que introdueix la normativa anteriorment aprovada.

El Rector sotmet a votació la proposta de normativa presentada, amb les modificacions indicades, i s’aprova per unanimitat.

Punt 9: Canvi de denominació del títol propi de grau Estudi de Primer Cicle de Protocol i Organització d’Esdeveniments per Diploma Universitari de Protocol i Organització d’Esdeveniments

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica el motiu de la proposta: ajustar la denominació del títol propi impartit pel centre adscrit a les establertes a l’Acord normatiu del dia 15 de febrer de 2013, relatiu al Reglament sobre títols propis de grau de la UIB (annex 10).

El Rector sotmet a votació la proposta de canvi de denominació del títol «Estudi de Primer Cicle de Protocol i Organització d’Esdeveniments. Títol propi de la UIB (240 crèdits» per «Diploma Universitari de Protocol i Organització d’Esdeveniments. Títol propi de grau la UIB (240 crèdits europeus)».

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat.

Punt 10: Aprovació, si escau, dels criteris d’aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions

El Rector dóna la paraula al Secretari General, el qual, en primer lloc, explica la motivació de la presentació a aprovació d’aquests criteris d’aplicació de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB: la recent Sentència de 21 de maig de 2013 del Tribunal Suprem, que declara nul el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris –la fonamentació és l'omissió del preceptiu dictamen del Consell d’Estat en relació amb la incorporació d'una disposició addicional, després de l’emissió del seu dictamen previ i preceptiu– (annex 11).

A continuació el Secretari General explica l’abast i significat dels criteris.

El Rector sotmet a votació la proposta dels criteris d’aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, que s’aproven per unanimitat.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2013, que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

   Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
   Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 12).

Punt 12: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat al professorat que ha d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2013-14 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 13).

Punt 13: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica que hi ha 27 professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2013-14 (annex 14).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

a) El Rector inicia aquest punt donant la paraula al Consell de Govern per tractar la notícia publicada al diari Ara/Balears sobre un possible plagi de la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat. El Rector manifesta la seva confiança en la doctora Margalida Payeras Llodrà.

Intervé en primer lloc el doctor Nicolau Dols Salas, que diu: «En relació amb el cas de l’informe redactat per les doctores Payeras i Jacob a petició del Consell Insular de Menorca i en el qual s’aprecien coincidències textuals importants amb un document del Consell Econòmic i Social de les Illes Canàries sense que a l’informe consti atribució d’autoria: 1) Un mitjà de comunicació recull, el 17 de juliol proppassat, unes declaracions del senyor rector que anuncien una investigació del cas i la presa de mesures, fins al moment indeterminades. S’ha produït aquesta investigació? Qui l’ha duta a terme? La dóna per tancada el senyor rector? S’han de prendre mesures? En cas afirmatiu, quines mesures s’han de prendre? 2) Avala el senyor rector la manera de procedir de les dues autores de l’informe? 3) Quina és la definició de “plagi” que haurien de tenir en compte els professors de la UIB a l’hora de corregir treballs acadèmics?»

El Rector comenta que no ha demanat la dimissió de la doctora Margalida Payeras i que sí que s’ha actuat i s’ha fet només mitjançant una informació d’un diari, i que no hi ha hagut cap denúncia en aquest sentit.

El doctor Nicolau Dols intervé: «He comprovat els textos Evolución econòmica y social de Menorca (2000-2011) i La economía, la sociedad y el empleo en Canarias durante el año 2011 i hi he trobat coincidències textuals importants. Atès que la publicació del segon dels esmentats és anterior a la publicació del primer, i que aquest és obra de dues professores de la Universitat de les Illes Balears, en benefici d’aquesta institució us preg que feu les actuacions pertinents perquè s’investiguin formalment els fets assenyalats.»

El doctor Bernat Sureda Garcia intervé per assenyalar la seva preocupació pel plagi en general. Diu que la Universitat ha d’actuar, i que ha de quedar clar que a la Universitat no es tolera el plagi i que la UIB actuarà contra aquestes conductes.

El doctor Rafel Crespí Cladera comenta la necessitat d’una resposta més ràpida de la Universitat. No es tracta d’una cosa més, ja que té repercussions tant externes, ja que afecta la reputació de la Universitat, com internes, ja que aquells que intenten traslladar als alumnes que això no és una manera de fer les coses (diu que després de comparar tots dos textos, els dos informes, si algun alumne hagués fet el mateix que es fa a l’informe de les professores de la UIB, l’hauria suspès), queden deslegitimats davant seu. Creu que la UIB ha donat una resposta feble. Si es considera que no hi ha plagi, demana que s’actuï contra la informació, però també si es considera que n’hi ha, per poder estar legitimats davant els alumnes i poder-los suspendre davant conductes semblants.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per manifestar la seva preocupació pel fet que un diari doni una notícia i es cregui perquè sí, condemnant una persona només per la notícia, amb el mal que això pot suposar a la persona afectada. També comenta que creu que la notícia no ha tingut ressò extern, a més de valorar positivament la doctora Margalida Payeras com a persona.

El doctor Rafel Crespí reitera que es tracta d’un fet greu, que afecta la reputació interna de la UIB i deixa desarmat el professorat davant conductes semblants dels alumnes. També manifesta que arran d’haver rebut una trucada d’un catedràtic de Dret Mercantil de la UIB, que afirmà que no es tracta d’un plagi en sentit legal, no posa en dubte aquesta opinió, i diu que el conseqüent seria presentar una demanda al diari Ara Balears. Afirma que es tracta d’un plagi acadèmic i que a la UIB hi ha experts que ho poden corroborar.

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que comenta que el Rector li va encarregar estudiar la situació derivada de la notícia del diari Ara/Balears: 1) El primer que destaca és que l’informe discutit va ser el resultat d’una comanda de serveis i, per tant, va trobar adient comprovar el que pensava cada un dels possibles afectats per la notícia i com afectava la notícia la imatge de la UIB. 2) També comenta que no es va trobar adient prendre mesures immediates, ja que haurien pogut ser precipitades. 3) Respecte als afectats per la notícia, va parlar en primer lloc amb les autores de l’informe, que li varen manifestar la seva tranquil·litat, ja que consideren que la seva conducta va ser correcta i adequada a la metodologia dels estudis d’economia. 4) En relació amb l’entitat que va fer la comanda, es té constància que no sent que hi hagi hagut greuge ni perjudici pel contingut de l’informe. 5) Quant als autors de l’informe canari, llegeix una carta del doctor Carmelo J. León, director de l’equip d’investigació de l’informe de 2012 del Consell Econòmic i Social de les Illes Canàries, on diu que no se senten plagiats per a res i que, a més, la doctora Marta Jacob forma part del seu grup de recerca. 6) Després de comentar allò de què va parlar amb tots els afectats i reiterar que abans de prendre qualsevol decisió era necessari investigar, es demana si era la millor decisió per a la imatge de la UIB demandar l’Ara/Balears i encara remoure més el cas. La seva recomanació, atès que ni el Consell de Menorca ni els suposats plagiats se senten afectats, és no actuar contra les autores de l’informe, sens perjudici que sigui necessari crear un codi comportament per donar unes pautes al professorat.

El doctor Rafel Crespí torna a intervenir per dir que si ficam el text en una màquina que permet determinar el percentatge de plagi, cosa que es fa amb els alumnes i té unes conseqüències, els mateixos criteris que s’empren per als alumnes s’han d’emprar per al PDI. En vista de les explicacions del vicerector de Professorat, el doctor Rafel Crespí pregunta si s’haurà d’entendre a partir d’ara que si un estudiant plagia un treball, original per exemple d’un altre estudiant o autor de València, cal preguntar-li si se sent agreujat, i si no és el cas, vol dir que aquest plagi és acceptable.

El doctor Mateu Servera demana que, si hi ha paràgrafs idèntics, per què no s’ha explicat. Hi ha hagut un error, una falta de citació? Comenta que possiblement hauria estat suficient amb aquesta explicació.

El doctor Nicolau Dols demana per què el Rector va fer unes declaracions sobre el tema a la premsa i no en va informar la comunitat universitària. El Rector li contesta que va respondre a una pregunta feta durant una roda de premsa a Menorca l’endemà de sortir la notícia a l’Ara/Balears.

El vicerector de Professorat recalca que els afectats no s’han sentit ni enganyats ni plagiats. També comenta que no es pot comparar el que suposa l’informe amb la relació professor/alumne, ja que en aquesta darrera el professor jutja. Respecte al fet que un paràgraf està copiat, es demana què vol dir: que el text està copiat?, que les dades estan copiades?

El Rector comenta la necessitat de definir i d’implantar un codi de comportament que doni unes pautes al professorat.

b) El Rector mostra la seva satisfacció amb la matrícula per al curs 2013-14, molt especialment en les dobles titulacions, cosa que posa de manifest l’encert d’oferir-les.

c) El Rector informa que demà (dijous, 25 de juliol) farà una visita oficial a la Conselleria d’Educació, durant la qual, entre altres coses, se signarà el conveni de la doble titulació ADE/Dret.

d) El Rector felicita la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, ja que, a la convocatòria 2012-13, els seus graduats representen, en percentatge, la segona universitat que més places de formació sanitària especialitzada d’infermers interns residents (EIR) han ocupat.

e) El Rector informa que la biblioteca de l’edifici Ramon Llull estarà oberta al mes d’agost.

f) El Rector informa que el deute que té el Govern s’ha inclòs en el tercer pla de pagament de proveïdors.

El vicerector d’Investigació i Postgrau informa:

a) Sobre els rànquings I-UGR d’universitats espanyoles per camps i disciplines científiques, en els quals la UIB està entre les deu primeres universitats de l’Estat en qualitat de la producció científica en onze disciplines en el període 2008-12.
b)  Ja hi ha publicades al BOE les bases reguladores dels ajuts del Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha. 

b) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 15):

– Doctor Rubén Jarazo Álvarez (ajudant doctor), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, a la Universitat de la Corunya, pel període comprès entre el 2 de setembre de 2013 i el 31 de gener de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Emèrits

El Rector planteja la proposta de nomenament del doctor Gabriel Amengual Coll com a professor emèrit de la Universitat, realitzada pel Departament de Filosofia i Treball Social (annex 16).

El Rector sotmet a votació secreta la proposta, atès que afecta persones, que s’aprova per 30 vots a favor, 1 en contra i 4 en blanc.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2587

Addenda

Institut d’Estudis Catalans

 

Addenda per a l’edició en línia dels reculls terminològics de diverses obres

2636

CV/P

Fundació Palma Espai d’Art

 

Coedició del catàleg de l’exposició sobre l’obra del dibuixant Russ Health

2707

CV/P

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Formació de capital humà a les empreses de base tecnològica, anys 2013 i 2014

2708

CV/P

Endesa Red, SA

 

Renovació de la Càtedra Endesa Red

2709

CV/P

SAR Residencial y Asistencial, SA

 

«Projecte de recerca Estudio piloto sobre la validez de la luminoterapia»

2710

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Pràctiques formatives d’estudiants

2713

CV/P

Can Palerm Centre de Formació, SL

 

Pràctiques professionals no laborals al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB

2716

AM

Ajuntament de Palma

 

Cessió permanent dels fons de la biblioteca particular del Sr. Bartomeu Fiol Móra

2718

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Diverses actuacions: Campus d’Excel·lència Internacional 2012-13 i 2013-14

2719

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

2721

Resolució

Corporación de Radio y Televisión Española, SA

 

Resolució del conveni ref. 1243, signat el 31.03.2006

2723

Annex

Ajuntament de Palma

 

Ampliar l’àmbit de col·laboració de l’AM ref. 2530, signat el 23.07.2012

2726

CV/P

Fundació AMADIP. Esment

 

Desenvolupar el projecte d’investigació

«(FIS PI1100123)»

2728

CV/P

Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica

 

Establir un registre de litiasi pediàtrica

2729

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Cofinançament del projecte «Complex Systems Physiscs:FIS2012-30634»

2730

CV/P

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez

 

Col·laboració en matèria de formació del professorat

2731

CV/P

Fundació Privada d’Afectats i Afectades de FM i SFC

 

Promocionar i patrocinar la reunió científica IV International Symposium

El Rector dóna la paraula al Secretari General. El Secretari General, abans de començar la discussió dels convenis, dóna la paraula a la vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries per tractar del conveni amb la Fundació Palma Espai d’Art. La vicerectora comenta que aprovar aquest conveni suposaria una despesa inicial per a la UIB d’un poc més de 13.000 euros i que hi ha un alt risc de no poder recuperar aquesta inversió; diu que, atesa la conjuntura, no és un bon moment per assumir el risc, per tant, la proposta del Consell de Direcció és que es rebutgi definitivament el conveni. Intervenen tant la doctora Maria Josep Mulet com el doctor Nicolau Dols, que donen suport exprés a aquesta decisió. El Consell de Govern rebutja per assentiment el conveni.

A continuació el doctor Nicolau Dols intervé per mostrar el seu rebuig al conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Comenta que aquest conveni ja s’ha retirat de Consell de Govern almenys una altra vegada perquè se’n demanàs més informació, i ara pregunta si n’hi ha més. La vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries comenta que el gerent de l’IEC ha elaborat un informe sobre el que farà l’IEC. El doctor Dols diu que aquest informe no aporta res que no se sabés i que les propostes d’actuacions d’aquesta addenda, excepte la edicions de diccionaris terminològics, estan incloses dins el conveni amb el TERMCAT i que aquest darrer no té efectes econòmics per a la UIB. La vicerectora respon que el TERMCAT no té temps ni pressupost per fer un diccionari general ni és la seva funció, a més, aquest conveni suposarà una activitat de recerca amb projecció per a la UIB, sens perjudici que la Universitat faci un seguiment de molt a prop del compliment del conveni i, si els resultats no fossin satisfactoris, es tornaria a dur al Consell de Govern per denunciar-lo. El doctor Dols demana quin PDI intervé en el projecte, i comenta que el TERMCAT també publica. La vicerectora diu que el Gabinet del Servei Lingüístic fa recerca. El doctor Dols recorda als membres del Consell de Govern que si aproven aquest conveni, aprovaran un conveni que suposa despeses econòmiques per a la UIB, quan ja n’hi ha un de molt semblant vigent que no en suposa. Sotmesa a votació la ratificació del conveni, el ratifiquen, amb 23 vots a favor, 1 vot en contra (Nicolau Dols Salas) i 6 abstencions, tots els presents amb dret a vot.

La resta de convenis s’aproven per assentiment dels presents.

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut del conveni que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detalla a continuació (annex 18):

– L’annex al conveni específic de col·laboració entre l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició d’un Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos (ref. 2715).

Sotmesa a votació la ratificació del conveni tramitat pel CEP, el Consell de Govern el ratifica per assentiment.

Punt 17: Precs i preguntes

El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni demana per la posició de la UIB respecte a la pujada dels preus públics i les mesures que es poden adoptar per pal·liar la situació.

Li contesta el Rector, que li indica que l'augment és a la part baixa de la forqueta i completa la informació amb dades comparatives d’altres comunitats autònomes. Per altra banda, el Rector recorda que al pressupost de la UIB hi ha una partida de 100.000 euros prevists per a ajudes a estudiants i que s'han produït actuacions puntuals (per exemple, el doctor Carlos Duarte (IMEDEA).

El doctor Lluís Ballester Brage manifesta la seva discrepància respecte a la decisió adoptada de remoure la directora de l’Oficina per a Programes Universitaris de la UOM, ja que considera que la persona que ocupi aquest càrrec ha de posseir un perfil determinat. A continuació intervé en relació amb dues qüestions derivades de l’actuació de la vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries. El doctor Ballester Brage manifesta que:

«Els dies posteriors a la constitució del nou equip rectoral s’han pres tot un seguit de decisions. N’hi ha que són raonables i altres discutibles, tot i ser legítimes. Però també n’hi ha que són discutibles i de dubtosa legitimitat.

»És legítima la substitució de la directora de la UOM, professora Carme Orte, tot i que és una decisió molt discutible. Els arguments es poden resumir molt fàcilment:

»La UOM és una creació d’un grup d’investigació (GIFES) liderat pels professors Carme Orte i Martí X. March. No és un encàrrec de cap òrgan de govern de la UIB.

»La UOM s’estructura a partir de programes singulars, com a resultat de la investigació i reflexió d’autors identificables i, com és lògic, amb propietat intel·lectual inalienable.

»El càrrec de responsabilitat de la UOM no pot oblidar els criteris de mèrit acreditat. No es tracta d’una unitat administrativa o de gestió general, sinó d’una àrea que requereix coneixements clarament acreditats. Igual que no pot dirigir la Coral Universitària algú sense coneixements musicals, tampoc no pot dirigir la UOM algú sense coneixements acreditats en el camp de la formació de gent gran.

»Les decisions que són discutibles i de dubtosa legitimitat es refereixen a la resta de projectes del grup GIFES, relacionats amb persones grans, i es vol substituir Carme Orte al capdavant dels projectes següents:

»Universitat Internacional d’Estiu Sènior.

»Projectes europeus de formació per a persones grans: Sharing childhood (2013-2015) els quals, com a projecte Nature (subvenció europea 2011-2013), són recerques amb una IP clara: la professora Carme Orte.

»La UIB ha aprofitat la recerca i activitat de gestió del grup GIFES, fins ara. No es pot posar fi a una línia de recerca i gestió d’activitat d’un grup reconegut, i amb productivitat contrastada.

»Demanam que la direcció de la UIB reconegui que hi ha un grup de recerca especialitzat en el tema i s’ha de respectar l’aportació científica d’aquest grup, el seu espai de recerca i els seus contactes internacionals.»

Li contesta el Rector per indicar que el cessament i nomenament de qualsevol càrrec d'aquesta naturalesa li correspon, atenent la confiança que pugui tenir en la persona que l’exerceixi. Per altra banda, indica que la reflexió entorn del perfil és una apreciació subjectiva. Finalment, indica que a partir del mes de setembre es procedirà al nou nomenament.

El doctor Bernat Sureda Garcia intervé com a director del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i exposa la seva posició. Demana que, malgrat el canvi anunciat en la direcció de la UOM, es respecti, com sempre s’ha fet, la titularitat en la direcció de cursos i projectes de recerca, en aquest cas els que tingui la doctora M. del Carme Orte Socias en relació amb aquesta àrea.

El doctor Josep Lluís Oliver Torrelló mostra la seva preocupació pel no reconeixement de la Conselleria d’Educació del nivell d'anglès assolit pels nostres estudiants en el grau.

El Rector li contesta que és un assumpte que està en vies de solució.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2013

Relació d’assistents:

1.       Isabel Aguiló Pons

2.       Antoni Aguiló Pons

3.       Sergio Alonso Oroza

4.       Antoni Amengual Colom

5.       Antònia Fullana Puigserver

6.       Lluís Ballester Brage

7.       M. Isabel Baltasar Quesada

8.       Miquel Bennàsar Veny

9.       Jaume Carot Giner

10.   José Aurelio Castro Ocón

11.   Joan Ernest de Pedro Gómez

12.   Nicolau Dols Salas

13.   Josep Lluís Ferrer Gomila

14.   Joan Jesús Fiol Arbós

15.   Maria Antònia Fornés Pallicer

16.   M. Dolors Forteza Forteza

17.   Josep Antoni Frau Coll

18.   Federico F. Garau Sobrino

19.   Yolanda González Cid

20.   Jordi Llabrés Bordoy

21.   Antoni Miralles Socias

22.   Carlos Moreno Gómez

23.   Maria Josep Mulet Gutiérrez

24.   Margalida Payeras Llodrà

25.   Luis Fco. Piña Saiz

26.   Joan Ramon Pons Bibiloni

27.   David Pons Florit

28.   Climent Ramis Noguera

29.   Antoni Roig Muntaner

30.   Albert Sesé Abad

31.   Bernat Sureda Garcia

32.   Jaume Sureda Negre

33.   Maria Tugores Ques

34.   Antoni Verd Noguera

35.   Mateu Servera Barceló

36.   Llorenç Huguet Rotger

37.   Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       Rafel Crespí Cladera

3.       Bartolomé Deyà Tortella

4.       Lluís Garau Juaneda

5.       Joan Lluís Llinàs Bégon

6.       Beatriz Morales Nin

7.       Josep Lluís Oliver Torelló

8.       Maurici Mus Amézquita

9.       Xavier Varona Gómez

10.    Magdalena Catrain González

11.   Maria Llompart Bibiloni