Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013

A les 11.05 hores del dia 18 de desembre de 2013, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Jaume Carot Giner, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Federico Garau Sobrino.

També s’excusa d’assistir-hi el doctor Andreu Sansó Rosselló, assistent amb veu i sense vot.

Abans d’iniciar la sessió intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz per assenyalar la conveniència d’enviar a la vídua del senyor Carles Blanes Nouvilas, finat recentment, una nota en nom de la Universitat per destacar el reconeixement per la seva tasca i implicació en tots els temes universitaris durant la seva etapa com a president del Consell Social, així com la seva col·laboració en el finançament de la UIB els primers mesos de la seva presidència en el Patronat de Sa Nostra, i destacar, finalment, que va finançar la nòmina el primer any de funcionament de la Universitat.

També intervé el doctor Bernat Sureda Garcia, que dóna suport a la proposta d’enviar un escrit de reconeixement a la vídua del senyor Blanes.

El Rector afegeix que es farà arribar aquest escrit tal com s’ha comentat a la vídua del senyor Blanes en nom de la Universitat, i tot seguit proposa guardar un minut de silenci en memòria seva.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments d’Economia Aplicada, Economia de l'Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 3: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2014 i liquidació del pressupost de l’any 2012

El Rector indica que la presentació del Pressupost enguany tindrà una forma visual.

A continuació destaca l’increment del pressupost per a l’exercici 2014, que és de 86.039.873,87 euros, en un 0,85% més que l’exercici 2013.

Indica que la principal partida d’ingressos és la transferència nominativa i d’inversió procedent del Govern de les Illes Balears, que se situa, per a 2014, en 51.645.706 euros, exactament 496.300 més que l’any 2013, cosa que suposa un augment del 0,97%.

Assenyala que la UIB reconeix l’esforç del Govern de les Illes Balears per fer minvar el deute pendent des de dos fronts: el primer, fent una transferència durant tot l’any 2013 superior a la que pertocava segons el pressupost, i el segon, facilitant el mecanisme de pagament a proveïdors mitjançant l’endeutament per part de la Comunitat Autònoma.

Respecte als ingressos de preus públics del capítol 3, es pressuposta un increment del 3,5%, que se suposa que pot ser un percentatge proper al creixement de preus en el sector educatiu.

Quant a les partides de despeses més importants del pressupost, s’indica el següent:

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 65,83%: són 56.642.679,42 euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l’any anterior de 763.021,60 euros, quantitat que suposa un augment de l’1,37% i que es destinarà a cobrir principalment el creixement vegetatiu del personal i determinades accions de millora del personal d’administració i serveis i del personal docent i investigador. Es destaca la voluntat conjunta de la UIB i la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement per consolidar els ajudants doctors, sempre que hi hagi necessitat docent als departaments als quals pertanyin.

Per altra banda, s’incrementen les despeses corrents del capítol 2, en concret 200.538,14 euros, despeses que ja s’havien reduït l’any anterior en 1.700.000 euros. Destaquen, entre d’altres, els augments per als departaments, facultats, Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat, Servei d’Activitats Culturals i seus universitàries, així com els ajuts per a assistència a congressos i estades de treball.

Del capítol 4 destacaríem la consolidació de les denominades beques socials UIB, valorades en 100.000 euros, enfront dels 25.000 euros pressupostats el 2013. La UIB, conscient de les dificultats econòmiques en què es troba la societat, amb aquesta partida vol ajudar determinats alumnes que es trobin en dificultats per assumir l’increment de preus públics de la matrícula dels tres darrers exercicis. Aquests ajuts formen part d’un conjunt d’accions dutes a terme amb la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, i destaquen, entre altres, les beques de mobilitat i les beques per estar a la Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel de la FuGUIB.

Així mateix, es mantenen totes les accions que tenen com a destinataris els alumnes, com les ajudes per a alumnes amb discapacitat, les beques de formació per a joves emprenedors, les beques externes per a alumnes i els ajuts per a mobilitat internacional i alumnes col·laboradors tecnològics.

Del capítol 6 cal destacar els 30.000 euros corresponents al projecte de comptabilitat analítica, els 20.000 euros corresponents a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials i els 100.000 euros derivats del conveni amb CaixaBank, distribuïts en ajuts a la recerca, contractes predoctorals i agenda UIB. Es destaquen també els 40.000 euros destinats al projecte d’Administració electrònica i els 38.985 euros destinats a projectes de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible, que inclou la partida que tenia el 2013 l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat. Una altra partida nova del pressupost de 2014 és el projecte Smart UIB, dotat amb 5.000 euros, que té com a finalitat dur a terme accions que possibilitin millorar les bosses d’ineficiència i convertir-se alhora en una font d’ingressos futura, tot emmarcat dins la promesa electoral de millorar un dels objectius clau de la Universitat, la transferència del coneixement.

En l'exposició del Pressupost de 2014 també han intervingut el vicerector d’Economia i Infraestructures i la Gerent mitjançant l'explicació del PowerPoint «Avantprojecte del Pressupost de 2014 i informació de liquidació del pressupost de 2012» (annex 4).

Tot seguit s’obre un torn de paraules, en què intervenen:

1. El doctor Climent Ramis Noguera, que després d’agrair la feina feta demana en primer lloc sobre la previsió d’overheads al Pressupost i també si la quantitat sobrant d’1,5 M de la liquidació del pressupost 2012 es reflecteix al Pressupost de 2014.

2. El senyor Carlos Moreno Gómez, que fa referència a la seva posició davant els pressuposts dels darrers anys i a l’evolució del seu vot (a favor, abstenció i en contra el darrer any). A continuació, recorda les previsions del conveni col·lectiu del PDI laboral respecte als seus complements. Ara creu que la gestió a favor del PDI laboral (respecte a la previsió d’abonar el 20% enguany) suposa un pas endavant per complir un compromís electoral a quatre anys de vista per igualar-lo al PDI funcionari. Finalment anuncia el seu vot favorable.

3. El doctor Miquel Bennàsar Veny incideix en la intervenció anterior i recorda que no poden assolir quinquennis. També recorda que es dóna un canvi qualitatiu i agraeix la mesura. Finalment fa referència a les seus i al paper dels departaments en la impartició de la docència.

4. El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica recorda que l’any passat va demanar quan es trobaria implementada la comptabilitat analítica i reitera la pregunta, així mateix agraeix aquesta exposició tan transparent.

5. El doctor Joan E. de Pedro Gómez considera que l’augment de matrícula proposat d’un 3,5% és una mesura socialment insolidària, no obstant les ajudes que hi ha previstes, resulta contradictori i molt difícil d’explicar promoure accions solidàries i proposar un augment en les taxes de matrícula.

Responen a aquestes intervencions el vicerector d’Economia i Infraestructures i la Gerent. El vicerector agraeix els comentaris favorables esmentats i explica les circumstàncies de l’increment del preu de la matrícula del 3,5%. La Gerent intervé per contestar les preguntes del doctor Ramis Noguera sobre els overheads (partides 695.10 i 695.15 de forma cautelar), i diu que, en tot cas, el resultat de la liquidació del pressupost de 2012 s’ha reflectit en el pressupost de 2013.

Tot seguit contesta la Gerent al doctor Santiago J. Cavanillas Múgica sobre la implementació de la comptabilitat analítica que es va iniciar l’any 2011 perquè es va disposar d’una partida, però no s’ha comptat amb cap finançament els anys 2012 i 2013 i, sense això, resulta difícil dur-la endavant, i afegeix que de forma previsible es planteja poder-la implantar el 2014 o 2015.

A continuació informa dels resultats de la liquidació de les fundacions i d’altres novetats a destacar. Finalment la Gerent fa una exposició del document sobre la liquidació del pressupost 2012 que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern, que s’aprova per unanimitat.

Seguidament el Rector sotmet a votació la proposta de Pressupost de 2014 presentada, la qual s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS: es creen dues noves places, es fa una redistribució d’efectius per necessitats de servei i, en conseqüència, es modifica l’adscripció de determinats llocs de treball; assenyala que es modifiquen també les característiques de quatre places; així mateix, per necessitats del servei, es fa una altra redistribució d’efectius; i, finalment, indica que per a l’any 2014 es continua amb la política d’homogeneïtzació de les places que es varen crear per l’Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a funcionaris interins segons l’Acord executiu 829772007, de 18 de desembre. Finalment, es constaten un parell d’errades materials.

El senyor Josep Antoni Frau Coll intervé per fer una reflexió positiva en relació amb l’increment de despesa destinada al PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB)

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la modificació del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB), que suposa implantar una nova àrea funcional.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 6: Ratificació, si escau, de la creació del Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP)

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica que al nou document presentat s’hi incorporen les modificacions fruit del debat de la darrera sessió. Així, s’hi incorporen les competències, es modifica el vicerector «responsable» i se suprimeix la referència al pressupost.

El doctor Juan José Montaño Moreno intervé per indicar la posició del Departament de Psicologia, i així mateix indica que amb l’aprovació del document es millora l’oferta formativa de la Universitat.

El doctor Climent Ramis Noguera demana pel finançament del SUAP i insisteix en la coincidència d’objectius i competències. El doctor Nicolau Dols Salas recorda que falta la Memòria per poder crear el Servei i, per tant, indica que s’abstindrà. El vicerector d’Innovació i Transferència respon a les intervencions i assenyala que el nou servei s’autofinançarà amb les unitats que s’hi incorporin. També respon el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada (annex 8), que s’aprova per majoria; hi ha quatre abstencions, del doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Nicolau Dols Salas, la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez i el doctor Lluís Ballester Brage.

Punt 7: Aprovació, si escau, de la supressió del Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica l’origen del Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra) com a institut de recerca propi. Afegeix que de conformitat amb la normativa aplicable –l’Acord normatiu 7623/2006–, per a la supressió de l’esmentat centre s’ha desenvolupat el procediment previst a l’article 11, atès que el conveni que el sustentava havia estat denunciat per Sa Nostra.

El Rector vol que consti en acta l’agraïment a la feina desenvolupada des de la seva creació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 8: Ratificació de l’elecció dels membres del Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica els dos acords que es varen dur al darrer Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2013.

Així mateix, recorda que es va aprovar el Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA), així com la seva composició provisional.

A continuació indica que, després de les gestions realitzades, els membres proposats són:

President:

Sebastià Albertí Serrano, director del Serveis Cientificotècnics de la UIB i catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.

Vocals:

Magdalena Giannoti Bauzà, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Antoni Gamundí Gamundí, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia i responsable de benestar animal del quiròfan experimental de l'Hospital Son Llàtzer.
Eva Margalida Contestí Seguí, veterinària de la Conselleria de Salut.
Carlos Rico Bocco, investigador contractat de la Fundació d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (FISIB).

Secretària:

M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l'estabulari de la UIB.

El doctor Josep A. Tur Marí manifesta el seu acord amb la proposta.

El doctor José Aurelio Castro Ocón mostra la seva sorpresa per la proposta. ja que no en sabia res, no obstant això, s’hi mostra d’acord. Li contesta el Secretari General, que també recorda que la doctora Magdalena Gianotti Bauzà haurà d’obtenir l’aprovació del Consell de Govern i que tots els membres han de reunir els requisits específics establerts a la normativa.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 9: Creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca

El Rector dóna la paraula al doctor Felicià Grases Freixedas, director del IUNICS, que explica la proposta de conveni amb la Conselleria de Salut de les Illes Balears, la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la creació i el desenvolupament de l'Institut d'Investigació Sanitària de Mallorca.

De forma prèvia, fa una breu introducció dels antecedents i la motivació de la creació d’aquest institut i seguidament explica l’abast i el significat de la proposta. Afegeix que el IUNICS s’incorpora a l’Institut sense perdre la seva identitat. Així mateix, explica que és necessària l’acreditació de l’Institut.

El Rector recorda que després de l’aprovació de la proposta, es trametrà al Consell Social per a la seva aprovació, en compliment de l’article 8.2 de la LOU.

Així mateix comenta que atès que aquest conveni suposarà l’adscripció de grups de recerca de la UIB al nou institut i que serà aquest el que gestionarà econòmicament els projectes d’investigació que demanaran aquests grups de la UIB, i no la mateixa UIB com es feia fins ara, la UIB estarà a l’aguait, i que si hi ha actuacions perjudicials per a la Universitat, es procedirà a estudiar la denúncia del conveni.

Intervé el doctor Josep A. Tur Marí per demanar aclariments. Li contesta el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat, amb la clàusula cautelar esmentada (annex 11).

Punt 10: Modificació de l'apartat c) del punt 1 de l'annex únic de l’Acord normatiu 9389/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l'accés a la Universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

El Rector dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, que explica l’abast i el significat de la modificació presentada, en el sentit d’ajustar-la a la nova normativa autonòmica vigent.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 11: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 4465/1999, d’11 de maig

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica el contingut de la modificació que es presenta (annex 13), que afecta essencialment l’apartat 2, ja que l’altre canvi suposa una simple adaptació a la legislació vigent –substituir la referència de l’article 11 de la LRU per la de l’article 83 de la LOU.

A continuació, s’obre un torn de paraules:

a) El doctor Joan Jesús Fiol Arbós considera encertat que no es puguin emprar els diners que van als departaments per pagar sobresous i/o assignacions complementàries als professors responsables dels contractes, però creu que el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 2 és ambigu, ja que no s’entén quin significat dóna la «a» a la frase següent: «als contractes dels seus professors i a nom del professor responsable del contracte».
b) El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en la mateixa línia que el doctor Fiol: destaca que amb la redacció comentada pareix que els diners van directament al professor i proposa com a redacció «als contractes dels seus professors i el nom del professor responsable del contracte».
c) El doctor Climent Ramis Noguera expressa els mateixos dubtes que els anteriors professors i a més fa veure que la redacció de l’apartat de l’article 2 que es presenta a modificació permetria cobrar sobresous als investigadors no responsables.
d) El doctor Ricardo Alberich Martí demana, en relació amb l’entrada en vigor de l’Acord, com queden els contractes anteriors. El Rector comenta que la modificació no tindria efectes retroactius.

Contesten el Rector i el vicerector d’Innovació i Transferència.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb dues modificacions fruit del debat: la primera, afegir a l’incís final del primer paràgraf de l’apartat 2: «o de l’equip d’investigadors»; i la segona, redactar així la frase següent: «als contractes dels seus professors i el nom del professor responsable del contracte». La proposta amb les modificacions s’aprova per unanimitat.

A continuació, el doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre els mecanismes alternatius que s’utilitzen de vegades, així com sobre el tractament de l’IVA en aquests tipus de contractes –article 83 de la LOU.

Li contesta el Rector.

Punt 12: Aprovació, si escau, de títols oficials de postgrau

            El Rector dóna la paraula al doctor Maurici Mus Amézquita, que en absència del vicerector d’Investigació i Postgrau, explica les característiques de les propostes següents i constata prèviament unes deficiències a les propostes presentades, per les quals demana disculpes. Les propostes presentades, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), són:

  • Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  • Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes
  • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

A continuació explica la modificació del Màster Universitari en Física dels Sistemes Complexos.

Tot seguit s’obre un debat en què intervenen els doctors Rafel Crespí Cladera, Climent Ramis Noguera i Bartolomé Deyà Tortella per demanar o fer alguns aclariments. Els contesta el Rector.

El Rector recorda que si s’aproven les propostes, s’enviaran per a la tramitació posterior al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 14).

Punt 13: Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica dels estudiants a les juntes de facultat i escola

El Rector dóna la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, que explica la motivació i el contingut de la proposta.

El doctor José Aurelio Castro Ocón fa una reflexió sobre la participació estudiantil a les eleccions que es convoquen i sobre la possibilitat d’esmenar la baixa participació. També intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz per demanar aclariments. Els contesten el Rector i el senyor Jeroni Reynés Vives.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 15).

Punt 14: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica que hi ha una professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació que ha demanat augment de càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta del complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, per al curs 2013-14 (annex 16).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 15: Complements retributius dels professors de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2013-14 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 17).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

- En relació a la FUEIB indica que el senyor Miquel Carrió Servera deixarà de ser el director de l’esmentada Fundació a finals d’any. S’està estudiant fondre la FUEIB i la FuGUIB en una sola Fundació. Actualment la disminució d’ingressos corresponents a l’article 83 de la LOU i la disminució de les inversions de les administracions públiques han fet que la FUEIB presenti números negatius, cosa que fa necessari plantejar-se només tenir una fundació. De moment, el senyor Luis Vegas Alonso, actual director de la FuGUIB, també dirigirà la FUEIB.

Finalment agraeix al senyor Miquel Carrió Servera la gestió al capdavant de la FUEIB.

- Indica que està previst signar un acord ANECA i AQUIB perquè l’AQUIB pugui acreditar títols.
- Explica la seva participació a actes organitzats per la UOC, justificada dins el marc de col·laboració UOC-UIB. Així mateix comenta l’acord entre la Clínica Juaneda i la UOC que volen estendre a la UIB, especialment pel que fa a la recerca.
- En relació amb activitats solidàries: en primer lloc, vol donar les gràcies al doctor Carlos M. Duarte i a la doctora Susana Agustí per la donació de 5.000 euros per a alumnes de darrer curs en dificultats per poder pagar la matrícula. També agraeix al Servei d’Alumnes la feina feta en la gestió d’aquesta donació. En segon lloc, comenta dues iniciatives complementàries: a) la creació de l’Associació Universitat Solidària de la UIB; i b) la proposta del vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable que el PAS i el PDI puguin col·laborar fent una donació mensual (màxim de 10 euros), a detreure de la nòmina, destinada a ajudar alumnes amb dificultats econòmiques per seguir normalment els estudis.
- Sobre l’èxit de les beques Santander i de les beques Talentum (Telefònica): espera que es puguin mantenir per al proper curs.
- En relació amb canvis normatius en l’àmbit universitari, indica que el Ministeri, dins el marc de la possible reforma de la LOU, estudia la governabilitat de les universitats.

Finalment, exposa la idea que abans dels dies programats per a les sessions del Consell de Govern, a les 10 hores i abans de les sessions, poguessin tenir lloc presentacions de projectes determinats amb detall suficient.

El Secretari General informa de la propera convocatòria de:

a) Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola.
b) Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament.
c) Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament.

Finalment, indica que les eleccions corresponents als estudiants tindran lloc el proper 23 de gener i que les corresponents al tercer procés tindrien lloc entre el 17 i 24 de gener.

Punt 17: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2013-14 que s'indiquen a continuació (s’inclou documentació com a annex 18):

Sra. Cristina Trias Alcover, col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia.
Sr. Albert Flexas Oliver, col·laborador honorífic del Departament de Psicologia.
Sr. Alfredo Barón Périz, col·laborador honorífic del Departament de Ciències de la Terra.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 18: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada que es detallen a continuació, un cop retirats de la relació els convenis amb l’Associació Espanyola contra el Càncer (ref. 2818 i 2819) (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2657

CV/P

Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa

 

Realitzar el projecte universitari CertiUni (avaluar el nivell d’una llengua estrangera)

2706

Addenda

Consell Insular d’Eivissa

 

Segona addenda modificació cv. signat el 17.09.2012 (ref. 2560) Seu Eivissa

2757

Model

Diverses entitats

 

Utilització de la infraestructura dels Serveis Cientificotècnics

2759

Extinció

Consell Insular d’Eivissa

 

Extinció del cv. ref. 0010, de cessió de l’ús de l’immoble de l’antiga seu del Consell

2778

CV/P

Institut Balear de la Natura (IBANAT) (Conselleria de Medi Ambient)

 

Avaluació dels hàbitats en l’àmbit de les Illes Balears de la Directiva 92/43/CEE

2780

CV/P

Associació d’antics alumnes de Monti-sion

 

Cessió d’un espai per a recollida de roba infantil

2781

AM

Universitat Industrial de Santander

Colòmbia

Genèric

2782

AM

Amnistia Internacional

 

Cessió d’un espai per a la celebració de l’Assemblea General Federal de socis

2785

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Contribuir a la internacionalització de la UIB i fomentar activitats de recerca

2788

CV/P

Associació de Paràlisi Cerebral

 

Projecte de recerca «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad»

2790

CV/P

Fundació la Caixa

 

Desenvolupar el programa Campus Universitari i Creixement Econòmic 2013

2792

CV/P

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 

Pràctiques SPEC 2013-2014 i PEC 2013-2015 (ERASMUS i Leonardo da Vinci)

2795

CV/P

Can Palerm Centre de Formació, SL

 

Pràctiques professionals no laborals al Servei de Biblioteca i Documentació

2799

Protocol

Ajuntament de Palma

 

Millora de les capacitats cognitives de persones grans del municipi de Palma

2803

CV/P

Col·legi La Salle de Palma

 

Cessió temporal de la col·lecció d’ocells i mamífers (taxidèrmies)

2815

Addenda

Universitat Miguel Hernández (Elx) i altres

 

Modificació de l’annex 3 (pressupost) al cv. ref. 2018, signat el 25.02.10

2820

Addenda

Universitat Miguel Hernández (Elx) i altres

 

Addenda actualització equip d’investigació Microgèn

2821

CT

Google Spain, SL

 

Projecte «Actívate»

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau que es detallen a continuació (annex 20):

Acord de consorci per a la realització del programa IDEFI «MIRO.eu-PM» amb les universitats Via Domícia de Perpinyà, Pierre i Marie Curie i de Girona (ref. 2753).
Conveni específic de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB), per a la realització de pràctiques externes dels estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària (2758).
Conveni amb la Fundació Carolina per a la concessió d’una beca per a la realització del Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 2013-14 (ref. 2765).
Conveni amb la Fundació Carolina per a la concessió d’una beca per a la realització del Màster en Gestió Turística 2013-14 (ref. 2766).
Conveni amb la Fundació Carolina per a la concessió d’una beca per a la realització del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química 2013-14 (2767).
Conveni amb la Fundació Carolina per a la concessió de fins a un màxim de quatre beques per a la formació de professors iberoamericans en estudis de doctorat (ref. 2773).
Conveni d’associació per a la supervisió i expedició conjunta del títol de doctorat amb la Universitat Mohammed V-Agdal (ref. 2772).
Conveni específic de col·laboració interuniversitària amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització conjunta del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme (ref. 2797).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 19: Precs i preguntes

El doctor Nicolau Dols Salas pregunta sobre la desvinculació del CESAG com a escola adscrita a la UIB, sobre la forma d’operar en l’anul·lació de matrícula per no pagar els preus públics corresponents i, finalment, quines mesures s’han adoptat respecte a l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb l’avaluació del coneixement del català del professorat.

El Rector contesta a la primera pregunta i explica el procés que ha seguit el Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) i la posició de la UIB.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica contesta a la segona pregunta indicant que s’està treballant amb el Servei d’Alumnes i explica les mesures que adopta la Universitat, així com el treball desenvolupat amb l’Associació (USIB). El senyor Luis Fco. Piña Saiz completa la informació i indica que hi ha hagut diversos casos de persones que han pogut demanar un ajornament del pagament de matrícula.

Quant a la tercera qüestió, el Rector informa que s’ha sol·licitat que l’ICE pugui acreditar aquest coneixement, però que encara no s’ha rebut resposta.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons demana si la convocatòria dels complements autonòmics del professorat s’ha enviat al Consell Social. També comenta que no s’ha parlat dels cotxes mal aparcats. Contesta el Rector dient que ja s’ha tramès la convocatòria, i sobre el tema dels cotxes mal aparcats, contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i indica que està treballant en el tema.

El senyor Juan Ramon Pons Bibiloni intervé en relació amb l’Associació Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB) i en relació amb la participació dels estudiants en els processos electorals; així mateix demana incorporar la seva intervenció a l’acta i indica que farà arribar el text (annex 21).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013

Relació d’assistents:

1.       Isabel Aguiló Pons

2.       Antoni Aguiló Pons

3.       Sergio Alonso Oroza

4.       Antoni Amengual Colom

5.       Antònia Fullana Puigserver

6.       Lluís Ballester Brage

7.       M. Isabel Baltasar Quesada

8.       Miquel Bennàsar Veny

9.       José Aurelio Castro Ocón

10.    Santiago José Cavanillas Múgica

11.    Joan Ernest de Pedro Gómez

12.    Nicolau Dols Salas

13.    Josep Lluís Ferrer Gomila

14.    Joan Jesús Fiol Arbós

15.    Maria Antònia Fornés Pallicer

16.    M. Dolors Forteza Forteza

17.    Josep Antoni Frau Coll

18.    Yolanda González Cid

19.    Jordi Llabrés Bordoy

20.    Antoni Miralles Socias

21.    Carlos Moreno Gómez

22.    M. Josep Mulet Gutiérrez

23.    Margalida Payeras Llodrà

24.    Luis Fco. Piña Saiz

25.    Juan Ramon Pons Bibiloni

26.    David Pons Florit

27.    Bernat Prats Taberner

28.    Climent Ramis Noguera

29.    Antoni Roig Muntaner

30.    Albert Sesé Abad

31.    Bernat Sureda Garcia

32.    Jaume Sureda Negre

33.    Maria Tugores Ques

34.    Josep Antoni Tur Marí

35.    Antoni Verd Noguera

36.    M. del Carme Vila Ribas

37.    Llorenç Huguet Rotger

38.    Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       Rafel Crespí Cladera

3.       Bartolomé Deyà Tortella

4.       Lluís Garau Juaneda

5.       Felicià Grases Freixedas

6.       Joan Lluis Llinàs Bégon

7.       Joan Antoni Mesquida Cantallops

8.       Juan José Montaño Moreno

9.       Josep L. Oliver Torelló

10.    Josep Servera Baño

11.    Joan Josep Fornós Astó

12.    Maurici Mus Amézquita

13.    Xavier Varona Gómez