Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2014

A les 11 hores del dia 5 de febrer de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Federico Garau Sobrino, la doctora Isabel M. Aguiló Pons, el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica, la doctora M. Dolors Forteza Forteza i el doctor Jordi Llabrés Bordoy.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al doctor Pere M. Deyà Serra per la seva reincorporació al Consell de Govern, del qual ha estat absent les darreres sessions. El doctor Deyà agraeix les paraules del Rector.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2013.

Punt 2: Modificació de plantilla

No n’hi ha.

Punt 3: Modificació de l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la modificació de l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la UIB i comenta que d’ençà de la creació de l’Escola i l’anunci per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports que l’acreditació d’un centre suposaria l’acreditació automàtica de tots els estudis adscrits a aquell centre, els avantatges evidents en la gestió acadèmica i administrativa fan recomanable l’adscripció de tots els estudis de doctorat a un mateix centre, en aquest cas, l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB).

Tot seguit assenyala que aquest canvi implica la conveniència de modificar els tres primers articles de l’acord normatiu de creació de la dita escola en el sentit d’incloure-hi tots els programes de doctorat i eliminar les referències als programes de doctorat distingits amb la menció cap a l’excel·lència. Així mateix, fa referència a altres aspectes de la modificació relatius a l’estructura de l’Escola, com ara la introducció de la figura del secretari, els requisits per ser subdirector o la composició del comitè de direcció i del comitè executiu.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per fer unes quantes reflexions sobre els doctorats de qualitat, i diu que entén que una de les funcions de l’Escola de Doctorat ha de ser potenciar que els doctorats puguin sol·licitar la menció d’excel·lència. A continuació intervé per indicar que a l’estructura s’hi incorporen òrgans no exigits per la normativa estatal (subdirector, secretari, comitè científic) i demana, consegüentment, que tinguin, si escau, els mateixos requisits que s’exigeixen al director (és a dir, que tinguin el mateixos sexennis i que siguin «vius»), així mateix fa algunes precisions sobre el comitè científic. Finalment, també fa referència al pressupost de l’Escola de Doctorat.

El vicerector li contesta el següent:

a) En relació amb l'objectiu de l'excel·lència, indica que a la motivació de la normativa presentada es fa referència a la missió, i recorda també el pressupost destinat a la investigació. Així mateix, fa referència el contingut de l’article 5.

b) En relació amb l’organització d’altres òrgans, justifica la seva existència i explica les circumstàncies que avui dia es donen al centre.

c) En relació amb el pressupost de l’Escola, indica que considera que és al pressupost de la UIB on s’ha de recollir la previsió dinerària corresponent.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per contestar i completar la seva intervenció (adscripció al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, incardinació amb altres estructures, SEQUA, CTI, Servei d’Informació).

Intervé el vicerector per contestar la darrera intervenció dient que l’Acord normatiu fa referència a l’OSR i així mateix al contingut de la disposició addicional segona (Desenvolupament), i a més, que determinats aspectes estan recollits en altres normatives, per exemple, el reglament regulador del doctorat. En qualsevol cas, indica que recull els suggeriments.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal troba a faltar incentius que permetin la consecució i el manteniment de l’excel·lència. Li contesta el vicerector i en posa diferents exemples.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per posar de manifest la seva impressió i sensació de canvi de criteri radical respecte a la posició existent fa poc més de dos anys. Li contesta el vicerector.

El Rector agraeix les reflexions i sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 4: Aprovació, si escau, de l’actualització de la capacitat docent

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la proposta d’actualització de la capacitat docent per a l’any acadèmic 2014-15, en compliment del que estableix l’apartat 1.1.d) de l’Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, que modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 378, de 15 de febrer): fetes les negociacions pertinents amb el Govern de les Illes Balears, es va acordar que als professors que no tenen «el sexenni viu», és a dir, els professors de la tipologia C [referint-se a CU / TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. que no estiguin en alguna de les situacions anteriors (tipologia A i B de l’apartat 1.1. a)], hom els sumarà 40 hores per tasques docents ordinàries. Als professors que s’incorporin a la tipologia indicada al punt anterior l’any acadèmic 2014-15 hom els sumarà només 20 hores per tasques docents ordinàries.

El doctor Carlos Moreno Gómez intervé per demanar l’estat de la qüestió respecte a la situació del Pla d’intensificació de la recerca.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana alguns aclariments sobre el document de l’activitat docent, com ara la participació dels professors en projectes d’investigació externs.

Els contesta el vicerector i fa una sèrie de reflexions addicionals.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 5: Títols oficials de postgrau: Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica les característiques de la proposta del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, d’acord amb el Reial decret 861/2010, de 13 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: es tracta d’un màster professional amb directrius establertes per acord del Consell de Ministres que marquen els requisits que han de complir les titulacions que es vinculen a la professió d’enginyer en Informàtica i reconeixen quatre especialitats (Tecnologies de la informació, Tecnologies interactives, Visió i robòtica i Computació distribuïda i empotrada).

Tot seguit intervé la directora de l’Escola Politècnica Superior per agrair i posar de manifest els esforços realitzats.

Finalment el Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment, i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 6: Títols propis de postgrau: Expert Universitari en Direcció de Projectes d'Edificació. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus)   

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica en primer lloc que hi ha una errada en la denominació del títol que figura a la convocatòria i que s’ha d’ajustar al que figura a la documentació presentada. Així mateix assenyala una errada en la càrrega lectiva, que correspon a 20 crèdits europeus en lloc de 16, com figura a la documentació presentada.

Tot seguit explica el contingut del curs Expert Universitari en Direcció de Projectes d'Edificació. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus), proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

També assenyala que per a l’organització i impartició del curs se signarà un conveni amb el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca (ref. 2830) que avui se sotmet a la ratificació del Consell de Govern, en el qual s’hauran de tenir presents les correccions esmentades.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, del curs d’adaptació al grau de Relacions Laborals

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica el contingut del curs d’adaptació al grau de Relacions Laborals per facilitar que les persones que tinguin el títol de Diplomat en Relacions Laborals puguin assolir el títol de grau de Relacions Laborals. Així mateix constata un error a la documentació presentada: s’ha de suprimir l’incís final de l’apartat E) (Personal académico), punt 1) (Profesorado, régimen de financiación, carga docente y sistema retributivo), que diu: «a sufragar mediante las matrículas de los alumnos y la financiación externa».

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les correccions esmentades, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

1. De la reunió del dia 10 de gener de 2014 de la CRUE, en la qual va tenir lloc la presentació del document de treball elaborat sobre el «Modelo de Universidad y reforma de gobernanza».
2.
De la reunió mantinguda els dies 23 i 24 de gener sobre el XX aniversari de la Xarxa Vives, en la qual es va tractar de la possibilitat d’organitzar un fòrum de dobles titulacions i de cicles formatius superiors a la nostra universitat el mes de maig.
3. De la recepció de l’escrit del CESAG en què sol·licita la desadscripció del centre i n’explica la motivació. També informa que s’està elaborant el conveni que ha de regular les relacions entre el CESAG i la UIB.
4. De la previsió d’una reunió de la Mesa del Claustre per al proper dia 18 de febrer i d’una pròxima reunió del Claustre dins la primera setmana de març. Així mateix, n’avança l’ordre del dia, que serà: informació del Rector, informació de la Síndica i elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern.
5. De la reunió mantinguda amb el senyor Miquel Moyà, de Travel Industry Head de Google Espanya, per avaluar distintes possibilitats de col·laboració entre ambdues parts. El Rector afegeix que el senyor Miquel Moyà va ser estudiant de Física de la UIB.

Finalment, planteja una pregunta sobre la necessitat d’elaborar un pla estratègic de la UIB (recorda l’experiència prèvia de 2003) i sobre la conveniència que hi hagi una comissió o un comitè de reflexió en relació amb la qüestió plantejada.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis, amb efectes retroactius, que s'indica a continuació (annex 8):

Sra. Joana Maria Mestre Miquel (ajudanta), del Departament de Filosofia i Treball Social, al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, pel període comprès entre el 4 de novembre de 2013 i el 7 de febrer de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2013-14 que s'indiquen a continuació (s’inclou documentació com a annex 9):

   Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
   Sra. Jessica Avivar Cerezo, col·laboradora honorífica del Departament de Química.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 10):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2624

CV/P

Institut Joan Lluís Vives

 

Reconeixement de cursos d’estiu entre les universitats de l’Institut Joan Lluís Vives

2727

AM

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Argentina

Col·laboració en recerca, seminaris, projectes i altres

2752

AM

Bansalud, SL

 

Col·laboració en l’àmbit de la tecnologia, productes i experiència

2756

Addenda

Meliá Hotels International, SA

 

Addenda als convenis ref. 1639 i 2402 beques pràctiques extracurriculars, grau i postgrau

2787

AM

Global Health Home Devices, SL

 

Emmarcar i coordinar l’actuació en temes relacionats amb la urolitiasi

2793

CV/P

Universitat de Girona

 

Desenvolupament d’un prototipus del robot submarí Sparus II

2794

CV/P

Integrated Circuits Málaga, SL

 

Col·laboració per a activitats conjuntes relacionades amb sensors de radiació

2805

CV/P

Universitat Autònoma de Nuevo León

Mèxic

Col·laboració científica en investigació en salut pública i nutrició

2806

CV/P

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

 

Donació d’un fons bibliogràfic d’art contemporani

2807

CV/P

Meliá Hotels International, SA

 

Manteniment del programa Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels

2808

AM

Universitat Estatal d’Economia, Estadística i Informàtica, de Riga

Letònia

Genèric

2809

AM

Associació Espanyola de Grans Iots

 

Genèric

2810

CV/P

Secretaria d’Estat de Seguretat

 

Addenda modificació cv. ref. 2693, signat el 30/5/2013: realització de pràctiques formatives

2811

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Subvenció en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional

2814

CV/P

OKM Gestión Documental, SLL

 

Implementació de l’Administració electrònica a la UIB

2816

AM

Casa de Menorca

 

Genèric

2822

AM

Geònica, SA

 

Genèric (biologia de les plantes en condicions mediterrànies)

2824

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Encàrrec de gestió d’avaluació investigació professorat contractat permanent (sexennis)

2825

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic, en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

2826

CV/P

Institut d’Estudis Baleàrics

 

Adhesió de l’IEB al cv. ref. 2675, signat el 22/3/2013

2827

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic, en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau que es detallen a continuació (annex 11):

   Conveni específic de cooperació institucional entre la Universitat Central (Xile) i la Universitat de les Illes Balears per oferir el Màster en Psicologia Aplicada a l'Activitat Física i a l'Esport. Títol propi de postgrau de la UIB (ref. 2625).
   Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Pavel Josep Safárik de Košice per a la defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 2771).
   Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca per impartir el curs d'Expert Universitari en Direcció de Projectes d'Edificació (ref. 2830), amb l’adaptació pertinent a les correccions esmentades al punt 6 de l’acta.

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 11: Precs i preguntes

El doctor Albert Sesé Abad intervé per agrair al SEQUA que hagi ampliat el termini per lliurar els informes d'avaluació i seguiment de les titulacions oficials.

El doctor Juan José Montaño Moreno demana informació sobre dades de matrícula i recorda alguns precedents. Li contesta la vicerectora Margalida Payeras Llodrà. El doctor Montaño Moreno ofereix la seva col·laboració.

El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix les mostres de solidaritat rebudes. Així mateix, demana suport i ajuda per aconseguir la regulació de la professió de tècnic superior de Prevenció Laboral, ja que hi ha moltes vies (grau, màster, títol propi). Li contesta el Rector i indica que es pot conduir a través de la CRUE i/o del Consell d’Universitats si els faciliten la documentació. Finalment, fa referència a la competència universitària existent i a la necessitat de reflexionar i fer un projecte de lluita pel mercat. Li contesta el Rector amb l’exemple d’ESERP i posa de manifest les actuacions del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement en el Consell de Política Universitària. També intervé la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat per completar la informació.

El doctor Nicolau Dols Salas manifesta la seva adhesió a les intervencions anteriors i diu que considera que falta informació en relació amb les dades de matrícula i sobre la captació d’alumnes.

Arran de la baixa de l’adreça de correu electrònic d’una professora emèrita jubilada de la seva facultat, s’interessa per la possibilitat de mantenir les adreces de correu electrònic de la UIB als jubilats de la institució.

Finalment intervé respecte al logo que figura en un fullet JOUIB, que no respon a les directrius del llibre d’estil. Li contesten la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, el vicerector de Professorat i el Rector.

El doctor Rafel Crespí Cladera presenta una queixa del comportament en l’ordre de circulació. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Lluís Ballester Brage demana informació sobre la campanya de mesures de suport en el pagament de la matrícula a alguns estudiants amb necessitats. El Rector li contesta que es compta amb l’aportació del doctor Carlos M. Duarte i la doctora Susanna Agustí de 5.000 euros, destinada als alumnes de darrer curs amb dificultats per poder pagar la matrícula, i que s’estan analitzant altres mesures complementàries.

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós fa una reflexió sobre diverses activitats que podrien ser institucionals.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2014

Relació d’assistents:

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Sergio Alonso Oroza

3.       Antoni Amengual Colom

4.       Antònia Fullana Puigserver

5.       Lluís Ballester Brage

6.       M. Isabel Baltasar Quesada

7.       Miquel Bennàsar Veny

8.       Jaume Carot Giner

9.       José Aurelio Castro Ocón

10.    Joan Ernest de Pedro Gómez

11.    Pere Deyà Serra

12.    Nicolau Dols Salas

13.    Josep Lluís Ferrer Gomila

14.    Joan Jesús Fiol Arbós

15.    Maria Antònia Fornés Pallicer

16.    Josep Antoni Frau Coll

17.    Yolanda González Cid

18.    Antoni Miralles Socias

19.    Carlos Moreno Gómez

20.    Maria Josep Mulet Gutiérrez

21.    Margalida Payeras Llodrà

22.    Luis Fco. Piña Saiz

23.    Joan Ramon Pons Bibiloni

24.    David Pons Florit

25.    Bernat Prats Taberner

26.    Climent Ramis Noguera

27.    Antoni Roig Muntaner

28.    Albert Sesé Abad

29.    Bernat Sureda Garcia

30.    Maria Tugores Ques

31.    Josep Antoni Tur Marí

32.    Sonia Valenzuela Vanmok-Chaves

33.    Antoni Verd Noguera

34.    Llorenç Huguet Rotger

35.    Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Ricardo Alberich Martí

2.       Rafel Crespí Cladera

3.       Miquel Grimalt Gelabert

4.       Joan Lluís Llinàs Bégon

5.       Joan Antoni Mesquida Cantallops

6.       Juan José Montaño Moreno

7.       Beatriz Morales Nin

8.       Josep L. Oliver Torelló

9.       Maximino San Miguel Ruibal

10.    Andreu Sansó Perelló

11.    Josep Servera Baño

12.    Joan Josep Fornós Astó

13.    Francina Orfila Sines

14.   Maurici Mus Amézquita

15.    Xavier Varona Gómez