Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2014

A les 11 hores del dia 18 de març de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi la doctora Margalida Payeras Llodrà.

També s’excusa d’assistir-hi el doctor Maurici Mus Amézquita, assistent amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda als nous integrants del Consell de Govern en la condició de representants dels degans i directors d’escola i dels directors de departament i d’institut universitari de recerca. També dóna la benvinguda a la senyora Cristina Moreno Mulet, que s’ha incorporat al Consell de Govern en substitució del doctor Miquel Bennàsar Veny, que ha assolit la condició d’integrant en representació dels directors de departament i d’institut universitari de recerca; al doctor Anselm M. Martínez Cañellas, com a nou director del Departament de Dret Privat, en substitució de la doctora M. del Carme Vila Ribas; a la doctora Francina M. Orfila Sintes, nova presidenta del Comitè d’Empresa; i al senyor Jeroni Morey Salvà, director de l’Escola de Doctorat.

A continuació el vicerector de Professorat demana la paraula per demanar disculpes al doctor Nicolau Dols Salas, amb el qual ja es disculpà anteriorment, i a la resta de membres del Consell de Govern per la seva intervenció al punt 11 de la darrera sessió.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2014, amb la inclusió de l’esmena presentada pel doctor Nicolau Dols Salas al punt 11 de l’ordre del dia, que s’adjunta com a annex 3.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta el Departament de Dret Públic (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS, consistent en el canvi d’adscripció de la plaça 334, subgrup C2, de l’edifici Guillem Cifre de Colonya al Rectorat (annex 5).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Informació sobre la situació de l’expedició de títols de màster universitari

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que trasllada la preocupació del Servei d’Alumnes per aquest tema. Tot seguit explica el procediment per a la impartició d’un títol oficial. Així mateix, afegeix que quan es comença a impartir un estudi de màster (algun dels quals sol tenir una durada d’un any) que obté l’informe per a la verificació de l’ANECA sense haver obtingut la resta d’autoritzacions pertinents (Consell d’Universitats, comunitat autònoma, Govern espanyol), tal com determina l’article 35 de la Llei orgànica d’universitats, es pot donar la situació que l’estudiant acabi els estudis abans d’haver-se publicat que tenen caràcter oficial al BOE, i això fa que al títol (cartolina) aparegui com a data de finalització dels estudis una data anterior a la data de publicació al BOE, la qual cosa pot provocar certa perplexitat.

De la mateixa manera, comenta que el Servei d’Alumnes ha preparat una proposta d’escrit per enviar al director general de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en la qual s’ofereix com a solució que al títol (cartolina) s’especifiqui la data de verificació de l’estudi per part del Consell d’Universitats.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz completa la informació sobre la situació d’expedició dels títols oficials i els problemes que en un futur es poden plantejar. Finalment explica amb més detall les gestions i les propostes de solució traslladades al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El Rector fa una reflexió final.

El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix la intervenció del senyor Luis Fco. Piña Saiz i completa la informació en relació amb el Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals).

Li contesten el Rector i el vicerector d’Investigació i Postgrau.

S’obre un debat en el qual intervé el doctor Sergio Alonso Oroza, que es refereix a l’autorització de la nostra comunitat autònoma per impartir l’estudi. Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el senyor Luis Fco. Piña Saiz.

Finalment el Rector indica que intentarà traslladar aquesta problemàtica a la sessió del Consell d’Universitats que tindrà lloc el proper dia 20 de març.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, de títols oficials de postgrau: Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica i Doctorat en Psicologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica el contingut de cadascun dels títols oficials proposats:

   Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions

El vicerector explica el contingut de la proposta del Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions, tramitat d'acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Afegeix que és un títol que habilita professionalment per ser enginyer de telecomunicacions, ja que el grau corresponent no té aquesta habilitació professional.

   Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

El vicerector explica el contingut de la proposta del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, tramitat d'acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Afegeix que el títol habilita per a la professió d’enginyer agrònom, ja que el grau no ho fa.

En relació amb els dos màsters universitaris esmentats, agraeix la feina realitzada per l’Escola Politècnica Superior.

Finalment el Rector sotmet a votació les propostes, que s’aproven per assentiment (annex 6). En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de les propostes presentades i s’enviaran a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

   Doctorat en Psicologia

El vicerector explica el contingut de la proposta de Doctorat en Psicologia, tramitat d'acord amb les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i de l'Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Intervé el doctor Juan José Montaño Moreno per completar la informació.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 7). En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de la proposta del programa presentat i s’enviarà a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Punt 6: Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica les característiques d’alguna de les propostes presentades:

A)      Arts i Humanitats

   Especialista Universitari en Orígens, Actualitat i Teoria de les Religions. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

 • Curs d'Actualització Universitària en Orígens del Fenomen Religiós. Títol propi de postgrau de la UIB (8 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Religions a les Illes Balears. Títol propi de postgrau de la UIB (6 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Societat i Religió. Títol propi de postgrau de la UIB (7 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Teoria de les Religions. Títol propi de postgrau de la UIB (9 crèdits europeus)

B)      Ciències

   Especialista Universitari en Techniques in Plant Ecophysiology. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)
   Especialista Universitari en Criminalística. Títol propi de postgrau de la UIB (32 crèdits europeus)

C)      Ciències de la Salut

   Máster Internacional en Psicología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte. Títol propi de postgrau de la UIB (69 crèdits europeus)
   Màster en Sexologia. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

D)      Ciències Socials i Jurídiques

   Especialista Universitari en Docència Universitària. Títol propi de postgrau de la UIB (32 crèdits europeus)

· Expert Universitari en Iniciació a la Docència Universitària. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)

 • Curs d'Actualització Universitària en Coneixement de la UIB. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Planificació Universitària. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Estratègies Metodològiques. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Avaluació a la Universitat. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)

· Expert Universitari en Tècniques Docents Universitàries. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)

 • Curs d'Actualització Universitària en Ensenyament Virtual. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Reflexió i Innovació Docent. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en el Paper del Docent Universitari. Títol propi de postgrau de la UIB (4 crèdits europeus)

   Especialista Universitari en Innovació en Educació Física a l’Educació Primària. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

E)      Enginyeria i Arquitectura

   Expert Universitari en Smart Destinations. Títol propi de postgrau de la UIB (24 crèdits europeus)

 • Curs d'Actualització Universitària en Turisme Digital. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits europeus)
 • Curs d'Actualització Universitària en Ciutats Intel·ligents i Turisme. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits europeus)

El vicerector agraeix de forma expressa la tasca realitzada per la comissió de títols propis de postgrau en la revisió de les propostes presentades.

Se sotmeten a votació la propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 8).

Punt 7: Elecció de representants dels professors a la Comissió Electoral, a la Comissió Econòmica i al Consell Social

El Rector indica que a la convocatòria s’especificava que es podien fer arribar les propostes d’integrants de la Comissió Electoral i de la Comissió Econòmica, i també del Consell Social (annex 9). Assenyala que la proposta que es pugui fer és sens perjudici que hi pugui haver altres candidatures.

El doctor Andreu Sansó Rosselló manifesta la seva voluntat de formar part de la Comissió Econòmica. En conseqüència, fetes les propostes, el Rector indica quina serà la representació per a cada comissió i òrgan:

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 88 dels Estatuts de la Universitat, s’elegeix per formar part de la Comissió Electoral en representació del professorat la doctora Yolanda González Cid, en substitució de la doctora Carme Vila Ribas.

b) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152 dels Estatuts de la Universitat, s’elegeix per formar part de la Comissió Econòmica en representació del professorat el doctor Andreu Sansó Rosselló, en substitució del doctor Climent Ramis Noguera.

c) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Albert Sesé Abad membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels professors del Consell de Govern i en substitució de la doctora M. del Carme Vila Ribas.

Punt 8: Aprovació, si escau, del Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el significat de la proposta presentada (annex 10). A continuació, constata que hi ha tres errades materials: les dues primeres són a l’article 4.1, concretament el percentatge mínim de presencialitat dels ensenyaments presencials ha de ser del 20 per cent (lletra a), i s’elimina el marge de presencialitat dels ensenyaments semipresencials, ja que aquests ensenyaments tindran un mínim del 10 per cent de presencialitat (lletra b). Finalment, a l’article 20.12 s’ha de substituir la redacció de l’incís final per la següent: «però en cap cas en complements salarials dels professors ni en la despesa de coordinació/direcció fixada a la memòria econòmica».

A continuació el doctor Juan José Montaño Moreno dóna l’enhorabona per la feina feta i particularment pel fet de refondre dues normatives vigents, i intervé en relació amb el contingut de les memòries.

La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez intervé en relació amb l’article 12.4, i específicament sobre la possibilitat de concretar que entre representants del col·lectiu de professorat amb experiència en el camp de la formació continuada a la comissió dels estudis propis hi hagi representades les distintes branques del coneixement.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé sobre la possibilitat que a la comissió dels estudis propis s’hi pugui integrar un membre del personal d’administració i serveis.

El doctor Federico F. Garau Sobrino intervé en relació amb l’article 21.1 i comenta la necessitat de concretar que la memòria final ha d’incloure una liquidació detallada del pressupost.

Els contesta el vicerector d’Innovació i Transferència manifestant que la comissió dels estudis propis podria dissenyar la memòria i, quant a la composició d’aquesta mateixa comissió, fa diverses reflexions relatives a agilitat, operativitat, eficàcia, eficiència, etc.

S’obre un debat en el qual intervenen la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, la doctora Francina M. Orfila Sintes, el senyor Luis Fco. Piña Saiz, el doctor Federico F. Garau Sobrino, el qual incideix en la referència explícita a la liquidació del pressupost, i la senyora Cristina Moreno Mulet. Els contesta el vicerector d’Innovació i Transferència.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les esmenes realitzades de viva veu als articles 4.1 i 20.12 pel vicerector d’Innovació i Transferència, juntament amb la incorporació de les dues esmenes relatives a la composició de la comissió dels estudis propis prevista a l’article 12 (procurant la representació de les distintes branques del coneixement, tot i que remarca que la representativitat d’aquestes branques es podria reflectir en l’elecció que tingui lloc en cada moment, i inclusió d’un representant del PAS: el cap del Servei d’Alumnes o la persona que delegui); i la referent a la inclusió de la liquidació del pressupost a la memòria final indicada a l’article 21.1. S’aprova per unanimitat la proposta amb les modificacions indicades.

Punt 9: Elecció dels membres de la comissió dels estudis propis

El Rector fa la proposta següent per a la composició de la comissió dels estudis propis: la senyora Esperança Munar Muntaner, la senyora Esperança Ponsell Vicens, el senyor Miquel Riera Font, el senyor Miquel F. Oliver Trobat i la senyora Antònia Mas Pichaco.

Intervenen la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, que qüestiona la idoneïtat d’un becari per formar part d’aquesta comissió. El doctor Nicolau Dols Salas demana si el senyor Miquel Riera Font és professor. El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon destaca que el senyor Miquel Riera Font té experiència en títols propis, comenta que és una persona molt vàlida, però que, tot i que figura al COA del Departament de Filosofia i Treball Social, ho fa en la seva condició de becari i no com a membre del PDI. Assenyala que si per complir amb la normativa que s’acaba s’ha de substituir el senyor Riera Font i el departament ha de der una proposta, necessita un temps per fer les consultes pertinents. El doctor Pere Deyà Serra comenta que desconeix l’experiència que poden tenir les persones proposades. Els respon el vicerector d’Innovació i Transferència.

El doctor Albert Sesé Abad demana si la funció de la Comissió és avaluar la qualitat dels estudis propis, i comenta a veure si no serien necessaris uns referees per valorar els títols. Li respon el vicerector d’Innovació i Transferència, que comenta que la qualitat s’hauria de veure salvaguardada amb el sistema d’avals proposat, amb l’exposició al públic dels estudis propis i l’aprovació per part de Consell de Direcció i de Consell de Govern.

El Rector comenta que, vistes les discussions entorn al senyor Miquel Riera Font, si hi ha una proposta per substituir-lo, es presentaria al proper Consell de Govern.

 El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 17 vots a favor i 10 abstencions. El doctor Nicolau Dols Salas demana que consti a l’acta la seva abstenció. El Secretari General demana si algú més dels que s’han abstingut vol que consti a l’acta de forma expressa la seva abstenció. No ho demana ningú.

Punt 10: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2014-15

El Rector, de forma prèvia, indica que ahir horabaixa va rebre de l’associació estudiantil IDEES la sol·licitud d’ajornament d’aquest punt. A continuació afegeix que hom els ha respost que no és possible ajornar-lo, per tal com és un tema que ja s’ha tractat en els òrgans corresponents (Comissió Acadèmica), i recorda que no hi torna a haver cap reunió del Consell de Govern fins al dia 9 de maig. Per tant, s’ha de tractar i aprovar per donar compliment a la previsió del procediment previst.

Seguidament dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que informa del contingut i abast de la proposta i en destaca les principals novetats, que segueixen les postures de la majoria d’universitats espanyoles, i recorda que aquest sistema s’inicià el curs 2009-10.

S’obre un torn de paraules en el qual intervé la senyora Cristina Moreno Mulet, que fa una reflexió i exposa que considera que hi pot haver problemes en el moment de tancar les actes (per exemple, el mes de juny només hi ha un cap de setmana), per la qual cosa li sembla que és poc factible respectar els terminis marcats. Finalment fa una pregunta i demana aclariments.

El doctor Antoni Miralles Socias també intervé, agraeix la proposta i fa una pregunta en relació amb la càrrega lectiva dels estudiants. El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni mostra la seva discrepància i llegeix un escrit, el qual s’adjunta com a annex 11.

El doctor Federico F. Garau Sobrino incideix en el tancament de les actes i demana una interpretació flexible, ja que no totes les situacions són iguals.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica contesta les intervencions realitzades: en relació amb el tancament d’actes; intenció orientativa dins un ordre; pràctiques externes del període d’estiu de determinats estudis; càrrega d’exàmens i descontentament dels estudiants per l’avançament del període d’avaluació extraordinària; i recorda que hi ha canals de representació prevists.

Finalment, la doctora Francina M. Orfila Sintes fa una reflexió positiva per als estudiants.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 11: Aprovació, si escau, del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica l’abast i el significat de la modificació del Reglament acadèmic i agraeix la feina feta a totes les persones que han participat en el procediment d’elaboració.

Així mateix, indica quines són les tres finalitats del text que es presenta: donar més autonomia als centres, agilitar els procediments administratius i millorar la resposta de l’Administració a les demandes dels estudiants (annex 13).

La senyora Cristina Moreno Mulet agraeix la feina feta, planteja un dubte en relació amb els alumnes a temps parcial i recorda unes recomanacions de la Sindicatura de Greuges a l’informe anterior.

Intervé en el debat el doctor Juan José Montaño Moreno per fer una reflexió justificativa de la redacció. El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb el capítol V (Finalització dels estudis mitjançant compensació) i planteja una doble alternativa: o se suprimeix o és necessari incloure en el procediment previst un informe del cap d’estudis com una de les condicions establertes. Per altra banda, intervé en relació amb l’article 26.2, concretament sobre el percentatge de qualificació de l’avaluació final que s’hi indica.

També intervé el doctor Federico F. Garau Sobrino sobre la terminologia utilitzada en diversos articles (per exemple, l’article 7.5: «decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics [...]») i la necessitat de referir-se a la disposició de forma més genèrica. Així mateix, demana aclariments sobre el règim de permanència.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre els articles 8 i 35.5. Assenyala que es poden plantejar problemes tècnics d’implementació.

Els respon la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que ofereix respostes i aclariments en relació amb el contingut del capítol V i fa notar que s’han endurit els requisits per poder aconseguir la finalització per compensació de qualificacions.

El doctor Juan José Montaño Moreno considera que el Reglament acadèmic s’havia de revisar, vista l’aplicació durant cinc anys acadèmics ­–des de la implantació dels estudis de grau–, i fa una reflexió en relació amb el contingut de l’article 26.2 i la seva aplicació duts a les darreres conseqüències.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les modificacions incorporades fruit del debat –concretament, als articles 5.9, 7.2 i 5 i 13.2, la introducció de la fórmula «la disposició normativa per la qual s’actualitzen [...]» i la referència al Centre d’Estudis de Postgrau inclosa a l’article 8­–, la qual s’aprova amb els vots a favor de tots el presents i l’abstenció del doctor Nicolau Dols Salas.

Punt 12: Fixació del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2014-15

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica l’estat de la qüestió i el procediment que se segueix per a la fixació de l’oferta de places. A continuació explica la proposta de numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2014-15 corresponent a la proposta examinada conjuntament amb la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

A continuació, constata un error als estudis de Bioquímica, on ha de passar de 50 a 60. Seguidament fa referència a una petició del degà de la Facultat de Ciències i del director del Departament de Química d’elevar el nombre d’aquest departament de 50 a 54.

Estudis oficials de grau

Places ofertes 2014-15

Administració d'Empreses (Eivissa)

30

Administració d'Empreses (Menorca)

30

Administració d'Empreses (Palma)

280

Biologia

100

Bioquímica

60

Dret (Eivissa)

30

Dret (Menorca)

30

Dret (Palma)

200

Economia

140

Educació Infantil

120

Educació Primària (Eivissa)

35

Educació Primària (Menorca)

35

Educació Primària (Palma)

285

Educació Social (no presencial)

55

Educació Social (presencial Palma)

65

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

50

Enginyeria d'Edificació

90

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

60

Enginyeria Informàtica

165

Enginyeria Telemàtica

45

Estudis Anglesos

60

Filosofia

60

Física

50

Fisioteràpia

65

Geografia

70

Història

70

Història de l'Art

70

Infermeria (Eivissa)

20

Infermeria (Menorca)

16

Infermeria (Palma)

125

Llengua i Literatura Catalanes

55

Llengua i Literatura Espanyoles

55

Matemàtiques

45

Pedagogia

75

Psicologia

100

Química

50

Relacions Laborals

54

Treball Social

70

Turisme

140


El doctor Nicolau Dols Salas intervé per referir-se a Treball Social i, concretament, al plantejament de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, i demana mantenir el mateix nombre que el fixat per enguany.

El doctor Andreu Sansó Rosselló incideix a mantenir el nombre de 150 als estudis d’Economia.

El doctor Albert Sesé Abad fa referència al procediment de fixació del numerus clausus dins la nostra universitat, que permetia que els centres poguessin posar de manifest la seva posició en el decurs del procediment.

La doctora Maria Tugores Ques dóna suport a la proposta del degà de la Facultat d’Economia i Empresa.

El Consell de Govern pren coneixement de la proposta de numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2014-15 (annex 14) i aprova per unanimitat demanar la modificació del numerus clausus corresponents als estudis de Química (per elevar-ne el nombre, de 50 a 54) i als estudis de Treball Social i d’Economia (ambdós casos per mantenir el mateix nombre que el fixat per al curs acadèmic vigent –100 i 150, respectivament).

Punt 13: Aprovació, si escau, de la creació del Comitè de Bioseguretat

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta, així com la motivació, i en constata la finalitat i l’objectiu.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 15).

Punt 14: Elecció dels membres del Comitè de Bioseguretat

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que recorda el contingut de l’article 3 de l’Acord normatiu pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat, en relació amb la seva composició. Per tant, la proposta que realitza és la següent:

a) Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb agents biològics (microorganismes patògens): senyor Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.
b) Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb cultius cel·lulars: senyor Príam Francesc de Villalonga Smith, professor contractat doctor de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
c) Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG de plantes: senyor Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia.
d) Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG d’animals: senyora M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l’estabulari de la UIB.
e) Un membre del PDI amb experiència en prevenció de riscs: senyora Francesca Garcias Gomila, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear del Departament de Física.
f) Un tècnic superior del Servei de Prevenció, amb l’especialitat d’Higiene: senyor Santiago Hernández Allès, tècnic superior de Seguretat i Higiene

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 15: Aprovació, si escau, de la modificació del conveni marc per a la creació de l’EBT Inisle, SL

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, el qual recorda què és una empresa de base tecnològica. Seguidament explica la sol·licitud de modificació de les condicions de l’acord de transferència contingut al conveni marc per a la creació de l’EBT Inisle, SL, signat entre la UIB i l’empresa de base tecnològica Inisle Interactive Technologies, SL, atesos els requisits per part del CDTI per a la concessió de finançament en el marc de la línia d’ajudes NEOTEC.

Aquesta modificació incideix en:

a) La llicència d’explotació exclusiva de la tecnologia transferida a l’empresa (la llicència actual no és exclusiva), segons es constata a la pàgina 28, punt 2 del conveni.
b) La suspensió de les condicions que recullen la contraprestació per l’explotació de la tecnologia fins a l’amortització completa del préstec que es concedeixi, segons s’indica a la pàgina 28, punt 3 del conveni.

El president del Consell Social fa una reflexió de futur sobre la forma de pagament dels royalties. Li contesta el Rector, que indica que es tindrà en compte.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 16).

Punt 16: Aprovació, si escau, del conveni amb el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez per finalitzar la vigència del conveni d’adscripció

El Rector dóna la paraula al cap de l’Assessoria Jurídica, que explica l’abast i el significat de la proposta de conveni que es presenta. També explica la manera com es durà a terme la desadscripció del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez i que d’aquesta manera acabarà la vigència del conveni signat el 15 de desembre de 1978. Així mateix, afegeix que, de conformitat amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril–, la proposta es trametrà al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 17).

Punt 17: Proposta de nomenament del senyor Rafael Nadal i Parera com a doctor honoris causa

El Rector informa de la proposta de nomenament del senyor Rafael Nadal i Parera com a doctor honoris causa, presentada pel Consell de Direcció.

A continuació dóna la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que fa la presentació de la proposta del Consell de Direcció, coordinada amb l’àrea d’Educació Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, i seguidament fa una exposició de la personalitat i trajectòria del senyor Rafael Nadal i Parera, el qual representa dins el món de l’esport d’alt nivell totes i cada una de les qualitats que un esportista ha de tenir, a més de tenir uns èxits esportius tan aclaparadors. Juntament amb la seva actitud i la capacitat per transmetre valors, les coses dites anteriorment el converteixen en un referent a la nostra societat.

 Finalment, el Rector recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Rafael Nadal i Parera com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern.

El doctor Pere M. Deyà Serra recorda la majoria indicada i fa una reflexió sobre la proposta com a doctor honoris causa, les conseqüències per a la nostra institució d’un possible rebuig i el ressò mediàtic que s’ha produït.

El Rector agraeix la reflexió i fa referència a les notícies periodístiques.

Punt 18: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa sobre can Oleo. Explica per què s’ha allargat tant la recepció de l’edifici. Comenta els usos que pot tenir: a) seu del Consell Social; b) traslladar-hi les calaixeres d’Alcover-Moll; c) servir de lloc d’ubicació, a Mallorca, del Museu Camilo José Cela Trulok. Això faria necessari un acord amb el Govern balear i l’Ajuntament de Palma per gestionar espais i manteniment.

Punt 19: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 18):

Sra. Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano (ajudanta), del Departament de Dret Públic, al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, pel període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l’any acadèmic 2013-14 que s'indiquen a continuació (s’inclou documentació com a annex 19):

 • Sr. David Reynolds, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
 • Sra. Camelia Henríquez Hernández, del Departament de Química.
 • Sr. Pedro Nilo Arenas Hinojosa, del Departament de Química.
 • Sra. M. del Carme Pons Bonafè, del Departament de Química.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 20: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2613

AM

Universitat Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho

Brasil

Genèric

2722

CV/P

Institut d’Estudis Catalans

 

Coedició de la revista Educació i Història

2724

CV/P

Ens Públic de Radiotele-visió de les Illes Balears (IB3 Ràdio) i (IB3 Televisió)

 

Difusió i promoció de continguts audiovisuals en cursos fets pel LADAT

2779

Annex

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA

 

Estudi i implementació d’ús de la parcel·la per a la producció de biomassa de cultius

2813

AM

Instituto Nacional de Antropología e Historia de los Estados Unidos Mexicanos

Mèxic

Genèric

2818

AM

Associació Espanyola contra el Càncer

 

Desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú

2829

CV/P

Météo France

França

Col·laboració en: Estudi climàtic de la Mediterrània

2831

CV/P

Universitat de Ciències Aplicades de Worms

Alemanya

Doble grau en l’àmbit del turisme

2832

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la Lliga de Debat de la Universitat

2833

AM

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

 

Cessió d’un espai a l’edifici de telecomunicacions per a equipament

2834

AM

Leroy Merlin

 

Cooperació en el camp de la docència i formació d’estudiants

2836

CV/P

Mútua Universal

 

Activitats de formació en matèria de prestacions a la Seguretat Social

2838

CV/P

Dirección General de Comercio e Inversiones; ICEX

 

Cooperació educativa de pràctiques en institucions financeres

2839

AM

Universitat Acadèmia d’Humanisme Cristià

Xile

Formació i investigació per a la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors

2840

CV/P

Grup 9 d’universitats

 

Proposta de taxes especials d’utilització dels Serveis Cientificotècnics

2841

CV/P

Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic; Consorci Urbanístic Platja de Palma, Palma Activa i Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions

 

I Concurs d’idees per al desenvolupament d’apps turístiques 2014

2843

Model

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

 

Adhesió a l’acord marc per al subministrament d’energia elèctrica

2844

Addenda

Secretaria General d’Universitats

 

Modificació del conveni amb ref. 2612, avaluació d’activitat investigadora (sexennis)

2846

AM

Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas

Cuba

Promoció i cooperació entre el PDI, el PAS, els departaments, centres i grups de recerca

2852

CV/P

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; Institut d’Estadística de les Illes Balears

 

Elaboració d’un estudi en relació amb el règim especial de les Illes Balears

2854

AM

Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

 

Genèric

2855

AM

Associació de lluita Antisida de les Illes Balears

 

Fomentar el desenvolupament de projectes d’interès comú

2856

AM

Autoritat Portuària de Balears

 

Desenvolupament de programes conjunts d’estudi, intercanvi i cooperació

2858

Addenda

Empresa de Transformació Agrària, SA

 

Ampliar les accions a realitzar del projecte (cv. 2306, signat el 12-4-2011)

           

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (ref. 2722) i indica que sembla que la versió presentada no és la correcta, ja que hi apareixen errades, per exemple, la referència al Servei de Publicacions en comptes d’Edicions UIB.

El Rector i el Secretari General li contesten dient-li que s’esmenaran les deficiències indicades.

El doctor Josep Antoni Tur Marí intervé en relació amb el conveni amb l’Associació Espanyola contra el Càncer (ref. 2818) i indica que tal vegada es podrien realitzar més accions conjuntes, com col·laborar en activitats de recerca relacionades amb el càncer, promoure el paper cabdal de la investigació per lluitar contra el càncer, col·laborar en la difusió dels resultats de la recerca en càncer desenvolupada a la UIB i participar en sessions divulgatives sobre la investigació en càncer. El Secretari General i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable li contesten. El primer indica que si es fan arribar a la Secretaria General les propostes d’addició convenients, es traslladaran a la dita associació perquè s’incorporin a l’acord marc en qüestió si són acceptades.

El doctor Andreu Sansó Rosselló intervé per indicar que ni la Facultat d’Economia i Empresa ni els departaments d’Economia Aplicada i d’Economia de l’Empresa tenien coneixement del conveni per a l’elaboració d’un estudi en relació amb el règim especial de les Illes Balears a què fa referència el conveni amb la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (ref. 2852). També demana informació sobre els criteris per determinar qui participarà per part de la UIB en l’elaboració de l’estudi. Li contesta el Rector.

A continuació el vicerector d’Investigació i Postgrau intervé per assenyalar que es retira el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i les universitats de les Illes Balears, de Lleida i Rovira i Virgili (ref. 2835) presentat, atès que la universitat coordinadora del programa de doctorat conjunt en Treball Social, Serveis Socials i Política Social ha desistit de fer-se càrrec de la coordinació.

A continuació se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 21):

   Conveni de col·laboració entre Integrated Circuits Málaga, SL, i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del treball de fi de màster i els estudis de doctorat (ref. 2842).
   Addenda de modificació del conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (ref. 2845).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats amb les observacions, si escau, prèviament realitzades, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 21: Precs i preguntes

El doctor Federico F. Garau Sobrino intervé en relació amb el protocol d’avaluació dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador (apartats 4.3 –Participació en experiències pilot d’implementació de cursos complets adaptats a les directrius de l’EEES­– i 4.4 ­–Impartició d’assignatures adaptades a les directrius de l’EEES) i manifesta la problemàtica que es planteja amb la forma d’acreditació, ja que no es manté la informació pertinent emmagatzemada.

El Rector indica que s’haurà de solucionar el problema detectat. Completa la informació el senyor Xavier Varona, que indica que és un problema d’espai.

El doctor Nicolau Dols Salas comunica la mort del doctor honoris causa Cesare Segre i demana que s’activin els protocols pertinents per a aquests tipus de decessos.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons incideix en la intervenció del doctor Garau Sobrino i mostra la seva preocupació per l’any vinent, ja que tindrà lloc la renovació massiva del complement d’estímul a la docència.

La senyora Cristina Moreno Mulet fa una reflexió sobre el contingut del protocol i la necessitat d’una acreditació més automatitzada.

El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni intervé en relació amb la circulació del campus i diu que considera que és un tema que s’hauria de revisar en profunditat. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé sobre la senyalització del campus. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2013

Relació d’assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. Antoni Aguiló Pons
 3. Sergio Alonso Oroza
 4. Antoni Amengual Colom
 5. M. Isabel Baltasar Quesada
 6. Jaume Carot Giner
 7. Pere Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Josep Lluís Ferrer Gomila
 10. Maria Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Federico F. Garau Sobrino
 15. Yolanda González Cid
 16. Jordi Llabrés Bordoy
 17. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 18. Antoni Miralles Socias
 19. Juan José Montaño Moreno
 20. Cristina Moreno Mulet
 21. M. Josep Mulet Gutiérrez
 22. Luis Fco. Piña Saiz
 23. Joan Ramon Pons Bibiloni
 24. David Pons Florit
 25. Bernat Prats Taberner
 26. Antoni Roig Muntaner
 27. Andreu Sansó Rosselló
 28. Albert José Sesé Abad
 29. Maria Tugores Ques
 30. Josep Antoni Tur Marí
 31. Antoni Verd Noguera
 32. Llorenç Huguet Rotger
 33. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2013

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. José Aurelio Castro Ocón
 3. Joan Jesús Fiol Arbós
 4. Lluís Garau Juaneda
 5. Miquel Grimalt Gelabert
 6. Joan Lluís Llinàs Bégon
 7. Anselm M. Martínez Cañellas
 8. Climent Ramis Noguera
 9. Josep Servera Baño
 10. Jeroni Morey Salvà
 11. Francina M. Orfila Sintes
 12. Xavier Varona Gómez